Список рекомендованої літератури

 Дипломатія України

 

Антонович М. Міжнародне право : навч. посіб. / М. Антонович. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

Х91я7 / А 72 ч.з №1, філ №1, 2

 

Бобылев Г. В. Консульское право : учеб. / Г. В. Бобылев. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 192 с.
Х913.33я7 / Б 72 хр

Х91я7 / А 72 ч.з №1, філ №1, 2

 

Головченко В. І. Дипломатична історія України (1923–1993 роки) : навч. посіб. / В. Головченко, В. Матвієнко. – К. : Київ. ун-т, 2012. – 239 с.

Х913.1-1я7 / Г 61  хр

 

Кошеваров В. П. Міжнародне право / В. П. Кошеваров. – К. : Істина, 2009. – 208 с.

Х91 / К 76   хр, ч.з №1, філ №1 

 

Международное право : сб. док. / сост.: А. В. Трояновский, Ю. В. Чайковский. – О. : Фенікс, 2010. – 768 с.

 Х91 / М 43  хр, ч.з №1, н/аб, філ №1, 2 

 

Публічна служба в Україні. Прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Законодавство. Судова практика / за ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 384 с.

 Х621.02 / П 88  хр, н/аб 

 

Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О. П. Сагайдак. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2012. – 262 с.

 Х913.315я73 / С 13  хр, філ №1 

 

Семилетников Н. А. Протокол международного и делового сотрудничества / Н. А. Семилетников. – Минск : Дикта, 2011. – 200 с.

 Х913.315 / С 30  хр 

 

Тарнакоп О. Г. Иммунитеты в уголовном процессе : моногр. / О. Г. Тарнакоп. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 144 с.

 Х629.3-2 / Т 21  хр 

 

Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. – К. : Знання, 2012. – 631 с.

 Х91я7 / Т 41  ч.з №1, філ №1, 2 

 

Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення : монографія / С. А. Федчишин. – Х. : ФІНН, 2011. – 264 с. 

 Х913.31 / Ф 35 хр, н/аб, ч.з №1, філ №1, 2 

***

 

Асланян А. Г. Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні / А. Г. Асланян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4, ч. 2. – С. 87–96.

 Я54 / Х 23  н/аб 

 

Вапнярчук Н. М. До питання ротації державних службовців дипломатичної служби / Н. М. Вапнярчук // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 263–268.

  з/п 

 

Вапнярчук Н. М. Деякі питання дисциплінарної відповідальності працівників дипломатичної служби / Н. М. Вапнярчук // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К. , 2012. – Вип. 56. – С. 267–271.

 Х0я54 / Д 36  н/аб 

 

Ведель И. А. Некоторые аспекты осуществления дипломатической защиты (консульского содействия) дипломатическими и консульскими учреждениями / И. А. Ведель // Российский юридический журнал. – 2012. – № 3. – С. 83–91.

  з/п 

 

Вельяминов Г. М. Международно-правовой государственный иммунитет / Г. М. Вельяминов // Государство и право. – 2011. – № 12. – С. 66–73.

  з/п 

 

Волкова М. С. Особенности применения международно-процессуальных норм института дипломатической защиты граждан за рубежом / М. С. Волкова // Российский юридический журнал. – 2011. – № 3. – С. 124–133.

  з/п 

 

Волкова М. С. К вопросу об определении понятия "дипломатическая защита" / М. С. Волкова // Вестник Московского университета. Серий 11 : Право. – 2009. – № 3. – С. 100–111.

  з/п 

 

Головченко В. Україна – держава-співзасновник ООН: міфи й історичні реалії / В. Головченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 38/39. – С. 12–19.

 Я54 / К 38  н/аб 

 

Гулиев А. Дипломатическая служба зарубежных стран: особенности механизмов формирования и взаимодействия с госаппаратом : (США, Великобритания, Французская Республика, ФРГ) / А. Гулиев // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 236–243.

  з/п 

 

Гулиев А. Становление и кодификация права внешних сношений / А. Гулиев // Право і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 207–212.

  з/п 

 

Лічак Д. В. Запровадження інститутів комерційної дипломатії як засобу державної підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності / Д. В. Лічак // Митна справа. – 2011. – № 3. – С. 38–43.

  з/п 

 

Макаренко Ю. В. Категорії працівників у системі органів дипломатичної служби України / Ю. В. Макаренко // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 63. – С. 395–400.

 Х0я54 / А 43  н/аб 

 

Макаренко Ю. В. Щодо порядку прийняття на дипломатичну службу / Ю. В. Макаренко // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 жовт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 375–377.

 Х627 / А 43  хр, н/аб 

 

Мирзоев Р. А. Суть и содержание защиты имущественных прав иностранных физических и юридических лиц / Р. А. Мирзоев // Право і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 236–242.

  з/п 

 

Отрош М. І. Правові особливості дипломатичних відносин Святого Престолу з державами, зокрема з Україною / Отрош М. І. // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2009. – Вип. 45. – С. 507–513.

 Х0 / Д36  н/аб, ч.з.№1 

 

Охріменко О. Гранічний вік перебування на державній, дипломатичній службі та службі в органах місцевого самоврядування / О. Охріменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 15. – С. 36–37.

  з/п 

 

Охріменко О. Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби / О. Охріменко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 3. – С. 21–23 (вкл.).

  з/п 

 

Поклонська Н. І. Щодо особливостей роботи працівників у закордонних дипломатичних установах України / Поклонська Н. І. // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасн. II міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 жовт. 2010 р. – Х. , 2010. – С. 388–391.

Х627 / Т 33   хр, н/аб, ч.з №1, 2, філ №1, 2. 

 

Рєзнєва М. Юридичні наслідки міжнародно-правового визнання / М. Рєзнєва // Юридична Україна. – 2011. – № 3. – С. 115–118.

  з/п 

 

Рубель К. В. Особливості інформаційного супроводу дипломатичної підтримки ВТС України : на прикладі українсько-китайських та українсько-бразильських відносин у 2010–2011 роках / К. В. Рубель, О. С. Скоробреха // Стратегічні пріоритети. – К., 2012. – № 1. – С. 161–170.

 Ф2(4УКР)я5 / С 83  хр. 

 

Сафаров Н. А. Преследование международных преступлений: универсальная юрисдикция против дипломатического иммунитета / Н. А. Сафаров // Государство и право. – 2011. – № 9. – С. 81–92.

  з/п 

 

Селецький О. В. Дипломатичні працівники як суб'єкти трудового права / О. В. Селецький // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5–6 жовт. 2012 р.). – Х., 2012. – С. 273–278.

 Х627 / Р 64  хр, ч.з №1, н/аб, філ №1, 2, Крим. ф-т., Полт. ф-т. 

 

Семука А. І. Організаційно-правовий аспект забезпечення безпеки дипломатичних представництв в Україні / А. І. Семука // Нормативно-правові та організаційні основи протидії тероризму : матеріали наук.-практ. семінару (31 берез. 2009 р.). – Х., 2009. – С. 60–61.

 Х628.371я4 / Н 83  хр. 

 

Сторожук О. Р. Соціально-економічні державні гарантії забезпечення реалізації правового статусу дипломатичних працівників як державних службовців / О. Р. Сторожук // Наука і правоохорона. – 2013. – № 1. – С. 121–126.

  з/п 

 

Фалалєєва Л. Г. Дипломатичні імунітети: принципи, норми практика застосування / Л. Г. Фалалєєва // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 1. – С. 192–202.

  з/п 

 

Федчишин С. А. Адміністративно-правовий статус надзвичайного і повноважного посла України / С. А. Федчишин // Проблеми законності. – Х., 2010. – Вип. 109. – С. 266–273.

 Х0 / П36  н/аб 

 

Федчишин С. А. Система органів управління закордонними справами України (загальні підходи) / С. А. Федчишин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 45. – С. 144–151.

 Я54 / Х34  н/аб 

 

Шуміленко А. П. Сучасна міжнародно-правова практика здійснення функцій дипломатичних представництв / А. П. Шуміленко // Публічне право. – 2013. – № 3. – С. 119–126.

  з/п 

 

Ярошко О. З. Особливості двосторонніх актів про встановлення дипломатичних відносин України з ознаками міжнародного договору як первинних джерел їх вивчення / О. З. Ярошко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2013. – Вип. 60. – С. 499–508.

 Х0я54 / Д 36  н/аб 
05303599
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
719
2398
72931
96767
Дата: 2020-03-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені