Список рекомендованої літератури

Міжнародне сімейне та спадкове право

 

Кухарєв О. Є. Спадкове право України : навч.-практ. посіб. / О. Є. Кухарєв. – К. : Правова єдність : Алерта, 2013. – 328 с.

Х623.8 / К 95 ч.з № 1, філ. №1

  

Міжнародне приватне право / за ред. С. Г. Кузьменко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 316 с. 

Х93 / М 58 хр

 

Міжнародне приватне право : підручник / за ред. В. П. Жушмана, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с.

Х93я73 / М 58   ч.з №1, 2, філ. №1, 2, н/аб, хр 

 

Ромовська З. В. Українське цивільне право. Спадкове право. Академічний курс : підручник / З. В. Ромовська. – 2-ге вид., допов. – К. : Дакор, 2013. – 304 с.

 Х623.8я73 / Р 69  ч.з № 1, філ. №1 

 

Сімейне право : підручник / за заг. ред.: В. І. Борисова, І. В. Жилінкова. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2012. – 322 с. 

 Х624я7 / С 37 ч.з №1, 2, філ. №1, 2, н/аб, хр 

 

Степанюк А. А. Коллизии наследования в международном частном праве : моногр. / А. А. Степанюк ; Нац. юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого. – Х. : Фоліо, 2004. – 160 с.

 Х938 / С 79  хр, н/аб, філ. №1, 2, ч.з №1 

 

Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право : підручник / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : Атіка, 2009. – 500 с.

 Х93 / Ф 32  хр, філ. №1 

 

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький. – Х. : Право, 2011–2012. – Т. 1–2.

 Х623 я7 / Ц 57  хр, н/аб, філ. №1, 2, ч.з №1, 2 

***

 

Абраменков М. С. Проблема выморочного имущества в международных наследственных отношениях / М. С. Абраменков // Государство и право. – 2010. – № 9. – С. 91–96.

  з/п 

 

Аверина К. Н. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом / К. Н. Аверина // Международное право и международные организации. – 2012. – № 4. – С. 67–76.

  з/п 

 

Бартоле Е. Міжнародне усиновлення: погляд на питання з точки зору прав людини / Е. Бартоле // Право США. – 2012. – № 1/2. – С. 291–310.

  з/п 

 

Бородаенко А. А. Деятельность Международной комиссии гражданского состояния по обеспечению прав внебрачных детей / А. А. Бородаенко // Современное право. – 2011. – № 3. – С. 116–119.

  з/п 

 

Будзінська О. Правові аспекти усиновлення українських дітей, які є громадянами України, іноземцями / О. Будзінська // Юридичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 39–44.

  з/п 

 

Володина Н. В. Семейно-брачные отношения в современном мусульманском, иудейском и индуистском праве / Н. В. Володина, С. Е. Вавильченкова // Современное право. – 2012. – № 12. – С. 133–139.

  з/п 

 

Губанова О. В. Проблемні питання організаційно-правового регулювання міжнародного усиновлення / О. В. Губанова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2010. – № 4. – С. 18–22.
Я54 / А 38 н/аб

   

 

Євко В. Ю. Основні протиріччя правового регулювання міждержавного всиновлення в Україні / В. Ю. Євко, С. М. Кравчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 12. – С. 46–54.

  з/п 

 

Ієвіня О. Регулювання укладення шлюбу у міжнародному приватному праві / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. – 2009. – № 12. – С. 29–37.

  з/п 

 

Калакура В. Колізійне регулювання укладення шлюбу з участю іноземного елемента / В. Калакура // Юридична Україна. – 2009. – № 10. – С. 127–134.

  з/п 

 

Калакура В. Принципи колізійного регулювання в міжнародному сімейному праві / В. Калакура // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2009. – Вип. 80. – С. 40–43.

 Я54 / К 38  н/аб 

 

Калакура В. Я. Правове регулювання відносин батьків і дітей у міжнародному сімейному праві / В. Я. Калакура // Університетські наукові записки / Хмельн. ун-т упр. та права. – 2009. – № 3. – С. 81–87. 

 Я54 / Х 65 н/аб 

 

Калакура В. Я. Проблеми колізійного регулювання сім'ї та шлюбу в міжнародному приватному праві / В. Я. Калакура // Право України. – 2013. – № 7. – С. 145–153.

  з/п 

 

Кернична С. Я. Правове регулювання спадкування та заповітів в європейському законодавстві / С. Я. Кернична // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2010. – Вип. 47. – С. 378–382.

 Х0я54 / Д 36  н/аб, ч.з №1 

 

Кисіль В. І. Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві / В. І. Кисіль // Право України. – 2013. – № 7. – С. 154–182.

  з/п 

 

Кожевникова В. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у Федеративній Республіці Німеччина / В. Кожевникова // Вісник прокуратури. – 2010. – № 1. – С. 117–124.

  з/п 

 

Комарук І. А. Шляхи вирішення питань, пов'язаних з міжнародним усиновленням: Гаазька Конвенція про захист дітей та співпрацю щодо міжнародного усиновлення від 29 травня 1993 року / І. А. Комарук // Держава і право. Юридичні і політичні науки.– К., 2010. – Вип. 48. – С. 572–577.

 Х0я54 / Д 36  н/аб, ч.з №1 

 

Комарук І. Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання / І. Комарук // Юридичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 32–35.

  з/п 

 

Кравченко Н. Міжнародне усиновлення бути чи не бути? / Н. Кравченко // Вісник прокуратури. – 2013. – № 5. – С. 78–86.

  з/п 

 

Курдельчук Д. Міжнародне спадкування – це складно і просто / Д. Курдельчук, Т. Момонт // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. – № 1. – С. 193–196.

  з/п 

 

Курдельчук Д. Ще раз про деякі особливості міжнародного спадкування / Д. Курдельчук // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. – № 4. – С. 164–168.

  з/п 

 

Маркова О. В. Алиментные обязательства в международном частном праве / О. В. Маркова // Международное публичное и частное право. – 2011. – № 3. – С. 24–29.

  з/п 

 

Мироненко В. Особливості усиновлення дітей-громадян України іноземними громадянами / В. Мироненко // Нотаріат для вас. – 2012. – № 5. – С. 33–39.

  з/п 

 

О юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении решений и принятии и применении аутентичных документов по вопросам наследования и о создании Европейского сертификата о наследовании : Регламент (ЕС) №650/2012 Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 г. // Журнал международного частного права. – 2012. – № 4. – С. 34–92.

  з/п 

 

Погорецька Н. В. Колізійні норми спадкування у міжнародному приватному праві / Н. В. Погорецька // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 4. – С. 30–37. 

 Я54 / З-33 н/аб 

 

Приданов А. Н. Правовые проблемы, приводящие к нарушению прав и интересов детей в процессе их усыновления иностранными гражданами / А. Н. Приданов // Современное право. – 2013. – № 2. – С. 71–74.

  з/п 

 

Розгон О. В. Актуальні питання міжнародного усиновлення у світлі міжнародного законодавства / О. В. Розгон // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія "Право". – 2010. – № 945. – С. 121–125.

 Я54 / Х 21  н/аб 

 

Розгон О. В. Деякі колізійні питання регулювання спадкових відносин з іноземним елементом / О. В. Розгон // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія "Право". – 2009. – № 872, Вип. 6. – С. 104–108.

 Я54 / Х 21  н/аб 

 

Розгон О. В. Поняття сім'ї в національному й міжнародному аспектах // Проблеми законності. – Х., 2008. – Вип. 99. – С. 91–96.

 Х0я54 / П 78  з/п, н/аб, хр, філ. №1, 2

 

Розгон О. Феномен міжнародного усиновлення / О. Розгон // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. – № 2. – С. 49–59.

  з/п 

 

Розгон О. Шлюб громадянина України з іноземцем на території України / О. Розгон // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2012. – № 1. – С. 321–326.

  з/п 

 

Руда О. Правовий режим майна подружжя в міжнародному приватному праві / О. Руда // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 116–119. 

 Я54 / К 38 н/аб 

 

Шупінська О. В. Міжнародно-правове регулювання відносин власності при транскордонному спадкуванні / О. В. Шупінська // Університетські наукові записки / Хмельн. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 4. – С. 76–81.

 Я54 / Х 65  н/аб 

 

Яніцька А. І. Процесуальні особливості оформлення усиновлення громадянами України та іноземними громадянами / А. І. Яніцька // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 66. – С. 389–394. 

 Х0я54 / А 43 н/аб 
06212946
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1395
1600
43823
79579
Дата: 2021-01-24
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені