Список рекомендованої літератури

Право Європейського Союзу в сфері юстиції та внутрішніх справ

 

Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – О. : Фенікс, 2012. – 390 с.

Х915.232.5я7 / А 79 ч.з № 1, 2

  

Європейський Союз : слов.-довід. / ред.-упоряд. М. Марченко. – 3-е вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 140 с.

Х915.232.5я2 / Е 24  СБО, філ №1, 2

 

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с.

 Х915.232.5я7 / П 68  ч.з №1 

 

Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В. І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.

 Х915.232.5я7 / П 68  хр, ч.з № 1, 2 

***

Алексєєнко І. Г. Особливості конституційного судового процесу органів конституційної юстиції Європейської моделі: порівняльно-правовий аналіз / І. Г. Алексєєнко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – Д., 2003. – № 1. – С. 30–38.

 Я54 / Ю 70  н/аб 

 

Вербенський М. Г. Позитивний досвід підвищення кваліфікації та професійної підготовки вищого керівного складу поліції окремих країн Європейського Союзу / М. Г. Вербенський // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. – 2007. – № 1. – С. 157–164.

 Я54 / Д 54  н/аб, хр 

 

Волеводз А. Европейская полицейская организация в свете Лиссабонского договора / А. Волеводз, Э. Дамирчиев // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 114–120.

  з/п 

 

Волеводз А. Правовые основы организации и деятельности Европола после Лиссабонского договора / А. Г. Волеводз, Э. И-О. Дамирчиев // Право і безпека. – 2011. – № 1. – С. 14–19.

  з/п 

 

Галаван З. С. Функціонування системи досудового слідства у державах – членах Європейського Союзу / З. С. Галаван // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 218–225.

  з/п 

 

Григоренко Є. І. Міністерство внутрішніх справ як головний орган управління поліцією у державах Європейського Союзу (на прикладі Франції, Німеччини, Польщі) / Є. І. Григоренко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2011. – № 988 : Серія "Право". – С. 44–47.

 Я54 / Х 21  н/аб 

 

Грицаєнко Л. Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною / Л. Грицаєнко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 1. – С. 91–95.

  з/п 

 

Гудзь Т. І. Компетенція муніципальної поліції в країнах Євросоюзу: огляд політико-правової практики / Т. І. Гудзь // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2009. – № 872 : Серія "Право", Вип. 6. – С. 163–166. 

 Я54 / Х 21 н/аб 

 

Дір І. Ю. Правові аспекти становлення "простору свободи, безпеки та юстиції" у розширеному ЄС / І. Ю. Дір, З. М. Макаруха // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 35. – С. 559–564.

 Х0я54 / Д 36  н/аб, ч.з №1 

 

Дзюбій О. Правові та інституційні засади співробітництва України і ЄС у сфері юстиції внутрішніх справ / О. Дзюбій // Право України. – 2006. – № 1. – С. 136–139.

  з/п 

 

Ірінєєва В. Європейська прокуратура в архітектоніці системи кримінальної юстиції Європейського Союзу / В. Ірінєєва // Вісник прокуратури. – 2012. – № 7. – С. 118–125.

  з/п 

 

Ірінєєва В. Евроюст у системі кримінально-правового співробітництва Європейського Союзу / В. Ірінєєва // Віче. – 2012. – № 10. – С. 15–17.

  з/п 

 

Киселев А. К. Общественность и полиция в Европе: опыт последнего десятилетия / А. К. Киселев // Административное право и процесс. – 2012. – № 11. – С. 54–58.

  з/п 

 

Кубаєнко А. В. Поліція в країнах ЄС та органи внутрішніх справ України: досвід та проблеми /А. В. Кубаєнко // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали наук.-практ. конф., Одеса, 10 квіт. 2009 р. – О., 2009. – С. 214–215.

 Х.е(0)л0 / Р 68  ч.з №1 

 

Курко М. Н. Організаційно-правові засади спільної політики України та Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ / М. Н. Курко // Право і безпека. – 2004. – № 3. – С. 25–30.

  з/п 

 

Лапкін А. В. Правові основи організації і діяльності органів координації боротьби зі злочинністю в Європейському Союзі (на прикладі Європол та Євроюст) /А. В. Лапкін // Мова і сучасні тенденції юридичної науки очима молодих вчених : зб. тез доп. та наук. повідомл. круглого столу, Харків, 16 квіт. 2009 р. – Х., 2009. – С. 35–39

 Х.е(4УКР)л0 / М 74  хр, н/аб, ч.з №1 

 

Макаруха З. Правове регулювання розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках ЄС: реформи Лісабонського договору 2007 року / З. Макаруха // Право України. – 2010. – № 11. – С. 188–193.

  з/п 

 

Макаруха З. М. Правовий аналіз структури, завдань, сфери діяльності та порядку роботи Євроюсту / З. М. Макаруха // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 3. – С. 129–135.

 Я54 / А 38  н/аб 

 

Макаруха З. М. Правові механізми боротьби зі злочинністю та запобігання їй у рамках Європейського Поліційного Офісу (Європолу) / З. М. Макаруха // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2010. – Вип. 55. – С. 535–541.

 Х0я54 / А 43  хр 

 

Макаруха З. Феномен простору свободи, безпеки та юстиції у праві Європейського Союзу: концептуальна база / З. Макаруха // Європейське право. – 2012. – № 1. – С. 90–96.

  з/п 

 

Муравйов В. Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції Європейського Союзу / В. Муравйов // Віче. – 2011. – № 10. – С. 17–20.

  з/п 

 

Передерій О. С. Європейське поліцейське відомство в інституціональному механізмі Європейського Союзу: історичні передумови створення, порядок формування, компетенція / О. С. Передерій // Право і безпека. – 2010. – № 2. – С. 34–38.

  з/п 

 

Родионов К. С. Европол: правовая природа / К. С. Родионов // Государство и право. – 2013. – № 5. – С. 84–94.

  з/п 

 

Стрєльцова О. В. Організаційний механізм Європейського Союзу в сфері спільної кримінальної політики / О. В. Стрєльцова // Юридична наука. – 2011. – № 4/5. – С. 185–191.

  з/п 

 

Федченко О. Структура поліцейських органів держав ЄС та правове регулювання їх діяльності / О. Федченко // Актуальні проблеми управління та службово-оперативної діяльності органів внутрішніх справ у сучасний період розвитку державності України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 26 жовт. 2007 р. – К., 2008. – С. 72–77.

 Х621.163 / А 43  ч.з №1 
05311726
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1519
2577
81058
96767
Дата: 2020-03-31
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені