Галерея

Галерея

Кудь А. Цифровые активы и их правовое регулирование в свете развития технологии блокчейн : монография / Александр Кудь, Николай Кучерявенко, Евгений Смычок. - Харьков : Право, 2019. - 232 с.

Кравченко О. В. Опіка над дітьми в Україні наприкінці XVIII - на початку XX ст. : монографія. - Харків : ФОП Панов А. М., 2019. - 430 с.

Мацелюх І. Юридична відповідальність у церковному праві середньовічної України : монографія / І. Мацелюх. - Київ : Талком, 2018. - 332 с.

Нежурбіда С. Етіологія злочину : Теорії, аналіз, результат : монографія / Сергій Нежурбіда. - Чернівці : Друк Арт, 2013. - 432 с.

Юрій Прокопович Битяк: творчий шлях, осяяний добротою (3 нагоди 70-річчя вченого) / [упоряд.: Н. Б. Писаренко, Д. В. Лученко]; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2019. - 416 с.: іл.

Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель і Україні : монографія.  - Харків : Друкарня Мадрид, 2019. - 204 с.

Borovyk A. V. Borovyk A. V., Kolb О. H. Motives for committing corruption-related crimes and other criminal acts in penal enforcement of Ukraine: monograph. Riga, Latvia: International Book Market Ltd., 2019. 360 p.

Даніель А. В. Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень : монографія / А. В. Даніель ; Нац. акад. держав. упр. при Президентові України. - Харків : Право, 2019. - 192 с.

Кралюк П. Ярослав Мудрий / Петро Михайлович Кралюк ; худож.-оформ. О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2018. – 154, [2] с. – (Великий науковий проект).

Теорія та практика застосування Конвенції про захист права людини і основоположних свобод  : компендіум / за заг. ред.: О. В. Сердюка, І. В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. міжнар. права. - 2-ге вид, допов. - Харків : Право, 2019. - 404 с.

Савчин М. В. Порівняльне конституційне право / М. В. Савчин ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. Юрид. фак-т, НДІ порівнял. публіч. права та міжнарод. права. - Київ : Юрінком Інтер, 2019. - 328 с.

Кадєтова О. В. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності [Текст] : монографія / О. В. Кадєтова ; кер. роботи О. П. Орлюк ; офіц. опон.: С. Б. Булеца, О. О. Посикалюк ; Ун-т Короля Данила. - Київ : Юрінком Інтер, 2019. - 344 с.

Методичні рекомендації: «Настанови з управління арештованим майном» : навчально-методичне видання - Київ: ВАІТЕ, 2019. - 208 с.

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Т. 15 : Господарське право / ред. кол. В. А. Устименко [та ін.] , 2019. - 784 с.

Логвиненко Є. С. Покарання в праві держав Стародавнього світу / Логвиненко Є. С., Логвиненко I. А. – Харків : ФОП Панов А.М., 2019. – 252 стр.

Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур  / Д. О. Олійник ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 200 с.

Швидка Т. І. Становлення сучасного конкурентного законодавства: світовий і вітчизняний досвід : монграфія / Т. І. Швидка. - Харків : Право, 2018. - 168 с. - (Серія "Наукові праці каф. господар. права Нац. ун-ту "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого").

Янко В. М.  Кримінальна відповідальність за злочини проти основ суверенітету українського народу : монографія / В. М. Янко. – Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2019. – 236 с.

Сухорольська І. Громадська дипломатія та демократичний імідж держави : монографія / І. Ю. Сухорольська, Я. Б. Турчин. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2019. – 272 с.

Головко О. М., Греченко В. А. Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у XIX – на початку XX ст. / Головко О. М., Греченко В. А. - Харків: Константа, 2018. - 472 с.

Сторінка 1 з 6
05991157
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1650
3042
46834
81174
Дата: 2019-10-18
Счетчик joomla

© 2012-2019 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені