Галерея. Архив

Галерея. Архив

Пільков К.М. Теорія і практика доказування у міжнародному комерційному арбітражі : монографія / К. М. Пільков. - Київ : Освіта України, 2016. - 240 с.

Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні  : навч. посіб. / І. С. Бондар [та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2016. - 192 с.

Сурілова О.О. Державне управління використанням і охороною надр України : монографія / О. О. Сурілова ; НУ Одеська юридична академія. - Одеса : ТзОВ "Галицька видавнича спілка", 2014. - 342 с. - Бібліогр.: с. 307-341.

Непряме оподаткування: правова сутність та адміністрування : наук.-практ. посібник / Юрид. компанія "Jurimex", Платформа податкових знань Taxlink ; Юрид. компанія "Jurimex", Платформа податкових знань Taxlink. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 592 с.

Право інтелектуальної власності : підруч. / О. І. Харитонова [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Харитонової. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 540 с.

Павшук К. О. Демократичні засади конституційного ладу України : монографія / К. О. Павшук ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2016. - 200 с.

Савченко Л.А. Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю : монографія / Л. А. Савченко, І. М. Ярмак. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 172 с.

Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання : матеріали міжнар. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України, Наук. б-ка. – Харків : Право, 2016. – 250 с.

Ющик О. І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посіб. : до 20-річчя Київ. ун-ту права НАН України / О. І. Ющик, Ю. Л. Бошицький, В. І. Риндюк ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. - Київ : Юрид. думка, 2015. - 156 с.

Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., 26 лист. 2015 р. Вип. 7 / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права. - Львів : Галиц. вид. спілка, 2015. - 347 с.

Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика  : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. семінару, 28 черв. 2015 р. / редкол. Ю. Л. Бошицький [та ін.] . - Львів : Галиц. вид. спілка, 2015. - 110 с.

Матвєєва Л.Г. Транзитивність у правовій сфері : монографія / Л. Г. Матвєєва. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 328 с.

Назимко Є.С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія  : монографія / Є. С. Назимко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ, Кримінол. асоц. України. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 384 с.

Вступ до європейського парламентського права / Верховна Рада України, Ін-т законодавства Верховної Ради України ; за ред. В. О. Зайчука. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. - 476 с.

Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики : матеріали наук.-практ. конф, 24 черв. 2015 р. / Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. - 286 с.

Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; авт. передмови В. Б. Гройсман. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. - 413 с.

"Конституція - правне обличчя всієї України" (нереалізовані сторінки сучасного українського конституційного процесу) : зб. проектів Конституції України та законопроектів про внесення змін до основного Закону України, Концепція нової Конституції України та концепції змін до Конституції України : у 2-х кн. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2014. - Кн. 1. - 1060 с.

Королько В.Г. Связи с общественностью. Научные основы, методика, практика : учеб. / В. Г. Королько, О. В. Некрасова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Киев : Изд. дом "Киево-Могилян. акад.", 2013. - 868 с.

Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції : монографія / Київ. ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. - Київ : Ліра-К, 2014. - 440 с.

Сучасні інститути держави і права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Київ. ун-т права ; ред. Ю. Л. Бошицький. - Львів : Сполом, 2015. - 440 с.

05717317
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
915
2786
20777
89917
Дата: 2020-08-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені