назад оглавлениевперёд

 

 

 

 

 

 
                                             Контрольні запитання:

1.                 У чому проявляється космоцентризм філософії Стародавнього Світу?

2.                 Які філософи античності вам відомі ?

3.                 Як філософи Мілетської школи відповідали на  питання: “Що є  основою і началом усього існуючого?”.

4.                 Хто з античних філософів переоріентував філософію з пізнання природи на пізнання людини?

5.                 У чому полягає особливість філософії Платона? Розкрийте сутність його філософії?

6.                 Вченню яких античних філософів притаманні елементи діалектики ?

7.                 У якому зв’язку, за Арістотелем, знаходяться матерія та форма?

8.                 Назвіть визначальні ознаки середньовічної філософії.

9.                 Які філософи середньовіччя вам відомі?

10.            Що таке схоластика?

11.            Які позитивні ідеї були розробленні середньовічними мислителями?

12.            У чому сутність суперечки про природу універсалій, яка мала місце в схоластичній філософії?

13.            У чому полягає гуманізм філософії Відродження?

14.            Що таке пантеїзм? Назвіть його представників.

15.            Які особливості натурфілософії епохи Відродження?

16.            Які методи пізнання розвивали Ф. Бекон і Р. Декарт?

17.            У чому полягає значення і в чому крайнощі емпіризму і раціоналізму?

18.            Окресліть характерні риси і сутність пантеїзму Б. Спінози.

19.            Визначте ключові моменти французької філософії XVIII століття?

20.            Назвіть основних представників класичної німецької філософії; що притаманно їх вченням?

21.            На якій підставі І. Кант зробив висновок про непізнаванність світу?

22.            Як слід розуміти слова Маркса: “У Гегеля діалектика стоїть на голові, треба її поставити на ноги, щоб розкрити під містичною шкаралупою раціональне зерно”?

23.            Які, за Гегелем, основні етапи розвитку абсолютної ідеї?

24.            Визначте і обґрунтуйте сутність діалектики Гегеля?

25.            У чому полягає антропологізм матеріалістичної філософії  Людвіга Фейєрбаха?

26.            Чому  період  кінця  XIX – початку  XX століття в Росії  нерідко  називають  духовним ренесансом?

27.             Які основні проблеми ставила російська  філософія  першої половини

XX століття?

28.             Назвіть головні риси російського космізму.

 

 

 

 

 


назад оглавлениевперёд