назад оглавлениевперёд

§3. Загальні закони розвитку

Центральне місце в системі законів діалектики займає закон єдності і боротьби протилежностей. Для з’ясування суттєвих моментів закону необхідно розглянути основні його категорії. Почнемо з поняття “протилежність”. Протилежність – філософська категорія, яка відображає сторони, властивості, тенденції, процеси в предметах і явищах, що взаємозумовлюють і взаємовиключають одне одне (асиміляція – дисиміляція, змінність – спадкоємність, виробництво – споживання, добро – зло та ін.).

Між протилежностями існує два види відношень: відношення єдності і відношення боротьби. Що являє собою відношення єдності?

По-перше, єдність протилежностей – це їх нероздільність. Кожна протилежність є умовою існування іншої. Окремо вони існувати не можуть (якщо зникає одна з протилежностей, перестає існувати й інша). По-друге, єдність протилежностей має сенс тоді, коли вони зумовлюють і проникають одна в одну. Кожна з протилежностей має потребу в тому, чого у неї немає, але є в іншій. Вони вступають у взаємодію. Впливаючи одна на одну, протилежності взаємопроникають одна в одну. Це означає, що протилежності не існують як однорідні, розділені у просторі, а кожна з них має в собі іншу (наприклад, навчальний процес, що передбачає наявність викладача та студентів).

Що ж являє собою відношення боротьби протилежностей?

Знаходячись у взаємообумовленості й розвитку, протилежності не «байдужі» одна до одної, вони взаємно впливають одна на одну. Між ними йде протиборство, боротьба. Її сутність полягає в тому, щоб розірвати єдність. Кожна з протилежностей виштовхує з себе іншу, прагне звільнитися від неї. Таким чином, боротьба протилежностей має місце тоді, коли протилежності взаємозаперечують, взаємовиштовхують, взаємовиключають одна одну.

Єдність протилежностей виражає стійкість речі і є відносною, перехідною. Боротьба протилежностей абсолютна, вона не припиняється. Відношення, яке характеризується єдністю протилежностей і водночас є постійною боротьбою між ними, називається суперечністю. Суперечності притаманні всім явищам і процесам реальності і виступають рушійною силою, джерелом зміни і розвитку. Саме тому суперечності є центральною категорією, що розкриває суть закону єдності і боротьби протилежностей. Суперечності – це не тільки відношення протилежностей, але й процес їх розгортання. У зв’язку з цим розрізняють такі ступені суперечностей, як тотожність, відмінність, протилежність. У такій формі буття, як суспільство, виокремлюють ще таку ступінь суперечності, як конфлікт.

Поняття “тотожність” означає початковий ступінь розвитку суперечності. Це є відношенням однаковості; збіжністю речі, сторони з самою собою або з іншими речами, сторонами. Відмінність же – це є відношенням неоднаковості, незбіжності з собою, з іншими речами, сторонами. Виникнення суперечності здійснюється як роздвоєння єдиного, як самодиференціація єдиного на протилежності. У момент роздвоєння одночасно в тому ж відношенні виникають і боротьба і єдність протилежностей. У ході становлення суперечності боротьба протилежностей все більше виходить на передній план і стає внутрішнім глибинним джерелом розвитку. У самій боротьбі протилежності відіграють різну роль. Провідною стороною боротьби є більш динамічна імпульсивна протилежність. Боротьба протилежностей веде, зрештою, до нового якісного стану. Нові явища, що виникають, мають нові притаманні їм суперечності, які є рушійною силою їхнього розвитку.

Суперечності в навколишньому світі дуже багатогранні; їх класифікують (схема 7.3) :

1) за формою прояву – внутрішні і зовнішні;

2) за роллю в розвитку – внутрішні і зовнішні;

3) стосовно сутності – суттєві і несуттєві;

4) за типом у суспільстві – антагоністичні і неантагоністичні.

 

 

Схема 7.3. Класифікація суперечностей

 

Види суперечностей ґрунтовно описані в навчальній літературі і немає необхідності давати їх розгорнуту характеристику.

Отже, можна зробити висновок, що закон єдності і боротьби протилежностей – це закон, в силу якого всім речам, системам, явищам і процесам властиві внутрішні суперечності, протилежні сторони і тенденції, взаємодія, “боротьба” між якими виступає джерелом зміни і розвитку, веде до наростання суперечностей , що вирішується на певному етапі зникненням старого і виникненням нового.

Чим же визначається центральне положення цього закону у всій системі діалектики? По-перше, цей закон розкриває джерело будь-якого руху і розвитку, тобто дає відповідь на найважливіше і найсуттєвіше питання теорії розвитку. По-друге, цей закон утворює основу всіх інших законів і категорій діалектики, в кожному з яких ми знаходимо протилежності, пов’язані відношенням єдності, “боротьби”. По-третє, закон єдності і боротьби протилежностей визначає головний зміст діалектичного методу пізнання, вимагаючи роздвоювати в мисленні єдине і вивчати протилежності, поєднуючи їх аналіз з подальшим синтезом.

На відміну від закону єдності і боротьби протилежностей, що розкриває джерело розвитку, закон взаємного переходу кількісних і якісних змін розкриває механізм процесу розвитку, показує, як і в яких формах він реалізується. Щоб з’ясувати специфіку цього закону, його прояви та дію, слід розкрити зміст основних понять, завдяки яким він реалізується: якість, кількість, міра, стрибок тощо.

Якість виражає притаманну речам специфічну визначеність, що тотожна з їх буттям і відрізняє їх від інших речей у певній системі зв’язків. Якість речей органічно пов’язана з їх кінцем, так як зі зникненням даної якості зникає і сама річ як така, вона перетворюється в іншу. Поряд з якістю всі речі, процеси, явища мають і кількісну визначеність. Вони обов’язково мають якийсь розмір, об’єм, масу та ін. Кількість – це об’єктивна визначеність якісно однорідних явищ, що характеризує їх величину, тривалість існування та інтенсивність розвитку в цілому чи окремих її сторін (схема 7.4.).

 

Схема 7.4. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

 

Отже, ми з’ясували, що речі і явища мають якісні та кількісні особливості. Але може скластися враження, що між цими сторонами речей і явищ немає тісного зв’язку, що вони незалежні один від одного. Але це не так. Якість і кількість перебувають у діалектичному взаємозв’язку: немає кількості, яка б не виражала собою певної якості, і разом з тим немає якості без кількості. До того ж, певній якості завжди відповідає не будь-яка, а певна кількість. Ми ніколи, наприклад, не бачили стола, який мав би довжину, яка дорівнювала б довжині мосту через Дніпро. Важко собі також уявити людину, у якої довжина ніг була б 5 м. Таким чином, будь-яка якість має кількісну межу. Ця межа називається у філософії мірою. Міра – це така єдність кількості і якості, у якій певна якість необхідно пов’язана тільки з певною кількістю. Міра – це і певний інтервал кількісних характеристик або змін, у межах якого може існувати належна якість. Зміна кількості в межах міри не призводить до зміни якості, однак при переході міри предмет перестає бути тим, чим він є. Можна навести багато фактів такої взаємодії кількісних та якісних змін. Так, наприклад, якщо тілу надати швидкість 1000, 2000, 7910 м на секунду, то воно впаде на землю. Якщо ж швидкість тіла збільшити лише на одну одиницю і довести її до 7911 м на секунду, то тіло відірветься від Землі і стане її супутником. Таким чином, кількісні зміни докорінно не впливають на якість, якщо вони відбуваються в межах міри. Але якщо ці зміни виходять за межі міри, виникає нова якість, яка має свою кількісну визначеність і свою міру.

Положення про взаємообумовленість кількісних і якісних змін має загальне значення. Воно справедливе стосовно всіх предметів і явищ навколишньої дійсності, тобто має силу діалектичного закону. Його формулюють таким чином. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін виражає такий взаємозв’язок кількісних і якісних сторін предмета, в силу якого кількісні зміни, виходячи за межі міри, обов’язково тягнуть за собою докорінні якісні зміни, які у свою чергу призводять до нових кількісних показників.

 Згідно з цим законом, розвиток іде як єдність двох, відмінних одна від одної, але взаємопозв’язаних стадій – безперервності і перервності. Безперервність у розвитку – це стадія повільних, непомітних кількісних змін. Перервність у розвитку називають стрибком. Стрибок – це момент, форма, спосіб перетворення однієї якості в іншу, це перерва в поступовості, безперервності кількісних змін. Стрибком є виникнення життя на Землі, виокремлення людини зі світу тварин, зміна одного суспільного ладу на інший, видатні наукові і технічні відкриття. Будь-який стрибок характеризує перехідний момент у розвитку. За своєю природою він завжди суперечливий, бо свідчить і про народження нового, і про опір старого.

 Форми стрибків різноманітні і залежать від природи явища, що розвивається, а також від конкретних умов, в яких здійснюється його якісне перетворення. Стрибки розрізняються:

1) за тривалістю перетворення (швидкі, повільні);

2) за формою перетворення (одноактні, багатоактні);

3) за глибиною перетворення (часткові, повні);

4)за напрямком перетворення (прогресивні, регресивні, безнапрямкові).

При розгляданні стрибків важливі такі терміни, як “еволюція”, “революція”, “реформа”. Поняття “еволюція” використовується в широкому і вузькому значеннях. У широкому значенні “еволюція” – це весь процес поступового розвитку, який включає не тільки кількісні, але й якісні зміни, в тому числі й революції. У вузькому значенні слово “еволюція” виступає як період, який передує революції, її підготовці. Поняття “революція” використовується для характеристики суспільних явищ. Це якісний стрибок, який ламає суспільство в самій його основі, а не переробляє його повільно, поступово. Реформа – це зміна якої-небудь істотної сторони життя суспільства при збереженні основ її економічного і державного ладу.

Таким чином, закон взаємопереходу кількісних змін у якісні конкрети­зується через низку категорій: якість, кількість, міра, стрибок, котрі дають цілісне уявлення про його зміст як загального закону розвитку. Даний закон розкриває внутрішній механізм переходу до нової якості в будь-якій сфері об’єктивної дійсності, відповідаючи на питання, як, яким чином відбувається розвиток, рух і зміна всього сутнього.

 Якщо розглянуті закони розкривають джерело розвитку і його механізм, то закон заперечення заперечення розкриває загальну тенденцію розвитку, його направленість. Цей закон певною мірою узагальнює, синтезує дію інших законів діалектики.

Що ж являє собою закон заперечення заперечення, яка його суть?

Спочатку з’ясуємо зміст категорії “заперечення”. Відносно неї існує дві точки зору: метафізична і діалектична. Метафізичне “заперечення” акцентує основну увагу на моменті зникнення старого і практично ігнорує процеси збереження і утворення нового. Отже метафізичне заперечення виходить з того, що заперечити означає відкинути, знищити. Діалектичне заперечення – це насамперед такий перехід від старої якості до нової, за яким певні сторони, елементи змісту і функції старої якості входять у перетвореному вигляді в зміни нової якості. Діалектичне заперечення – це не голе, повне знищення речі, а її перетворення на нову із збереженням і перетворенням деяких рис старої якості, воно свідчить про те, що між новим і старим існує зв’язок (схема 7.5.). Діалектичне заперечення вбирає в себе три суттєві моменти:

1) руйнування, подолання старого;

2) збереження елементів старого (спадкоємність);

3) конструювання, утворення нового.

 

Схема 7.5 Закон заперечення заперечення

 

Ми з’ясували суть метафізичного і діалектичного тлумачення заперечення. Тепер розглянемо сутність подвійного заперечення.

Заперечення заперечення фіксує той факт, що процес розвитку розпочи­нається з першого заперечення старого, яке, у свою чергу, через певний час заперечується іншим, новим. Але як відбувається розвиток? По прямій  чи по кривій лінії? Це питання має не риторичний, а суттєвий зміст. Бо якби не було зв’язку старого і нового в процесі розвитку, не було б спадкоємності, а старе знищувалося б повністю, бо розвиток можна було б графічно зобразити як пряму  лінію, де нове відмінне від старого, а старе не повторюється в новому. Однак справа саме і полягає в тому, що в новому зберігається старе, його елементи, вони повторюються в новому, хоча і на вищій основі. Повторювання рис, елементів старого на вищий основі і є особливістю закону, який ми розглядаємо. З цього випливає інша його особливість. Оскільки має місце повторювання старого на вищій основі, то виявляється, що розвиток іде не по прямій, а мовби по спіралі, наближаючись з кожним циклом до старого, оскільки є повторюваність, і віддаляючись від нового, оскільки це нове.

Чому неминуча ця повторюваність?

 Річ у тім, що заперечення перебуває в тісному зв’язку з суперечністю, воно обумовлене його розв’язанням. Візьмемо будь-яку нову річ, що виникла з притаманною їй суперечністю. В процесі розвитку цієї суперечності річ перетворюється на свою протилежність. Однак на цьому етапі заперечення відбувається лише часткове розв’язання закладеної в початковій речі суперечності. Ця неповнота розв’язання суперечності має в собі умову подальшого власного заперечення речі. На зміну першому запереченню приходить друге, виникає нова річ, третя, протилежна другій, яка є запереченням другої, тобто запереченням заперечення першої речі. Та суперечність, яка була властива першій речі на етапі другого заперечення, розв’язується повністю. Внаслідок подвійного заперечення водночас з поверненням до старого, початкового пункту, досягається більш високий рівень розвитку, відбувається відновлення початкової, але збагаченої форми розвитку. Лінія розвитку ніби утворює коло, “виток спіралі”, однак початок не збігається з кінцем. Розвиток, таким чином, поєднує в собі риси поступовості і циклічності руху.

Це положення має загальне значення. Воно справедливе стосовно всіх предметів і явищ навколишньої дійсності, тобто має силу діалектичного закону. Його можна сформулювати таким чином. Закон заперечення заперечення – це закон, в силу якого процес розвитку являє собою нескінченний ланцюг діалектичних заперечень старого новим при збереженні та утриманні (знятті) в новому всього характерного з попередніх етапів розвитку і має в цілому поступальну, висхідну направленість. При цьому в процесі розвитку на його вищих ступенях відбувається повторення деяких рис і сторін попередніх сходинок, але вже на якісно новій основі, що обумовлює сходження не по прямій, не по замкнутому колу, а по кривій, що наближається до спіралі. Спіралевидність руху виражає циклічність розвитку.

Основні закони діалектики, характеризуючи різні моменти єдиного процесу розвитку, діють не всупереч, а в нерозривній діалектичній єдності. Так, процес переходу кількісних змін в якісні і навпаки містить і протиріччя, і діалектичне заперечення. Єдність і боротьба протилежностей вбирає в себе кількісно-якісні відношення і заперечення заперечення. Аналогічно в процесі заперечення відбувається роздвоєння єдиного на старе і нове і боротьба між ними, перехід кількісних змін в якісні. Інакше кажучи, єдність матеріального світу обумовлює єдність дії законів. Разом з тим слід мати на увазі, що при одночасності дії законів діалектики кожний з них володіє відносною самостійністю, так як виражає сутність розвитку в певному аспекті (джерело, механізм, напрямок).

Таким чином, закони діалектики виражають найсуттєвіші зв’язки і відносини об’єктивного світу. Діючи в єдності і взаємозв’язку, вони характеризують складний багатогранний процес розвитку об’єктивної реальності. Глибоке знання механізму дії законів діалектики і вміле їх використання застерігає від омани і помилок, робить практичну діяльність людей цілеспрямованою і ефективною.

 


назад оглавлениевперёд