назад оглавлениевперёд

Контрольні запитання

 

1.                 Що є предметом філософії історії?

2.                 Назвіть основні напрямки формування філософського осмислення історії. У чому полягає своєрідність кожного з них?

3.                 Хто і коли запровадив поняття “суспільно-економічна формація” і заклав підвалини формаційної теорії історичного процесу?

4.                 У яких основних значеннях вживається термін “формація”?

5.                 У чому виявляється неконкретність формаційного редукціонізму і формаційного нігілізму?

6.                 Що таке цивілізація?

7.                 Які зміни відбуваються в цивілізаційному підході до історії на некласичному етапі розвитку?

8.                 Дайте характеристику особливостей монадологічного розуміння цивілізацій.

9.                 Які соціально-філософські моделі суспільства існують у сучасному теоретичному знанні?

10.            У чому полягає сутність суспільного прогресу? Які витоки, рушійні сили, чинники суспільного прогресу?

11.      У чому полягає сенс історії?


назад оглавлениевперёд