ДСТУ 3582-97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Інформація та документація

СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАІНСЬКІЙ МОВІ

У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ

 

Загальні вимоги та правила

 

Видання офіційне

 

 

 

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

1998

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО Книжковою палатою України

ВНЕСЕНО Міністерством інформації України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 4 липня 1997 р. № 391

3 Цей стандарт відповідає ISO 4: 1984 «Документація. Правила скорочення слів у назвах та найменувань публікацій», ISO 832:1994 «Інформація та документація. Бібліографічний опис та посилання. Правила скорочення бібліографічних термінів».

4 НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 1743—82

5 РОЗРОБНИКИ: Л. В. Мухітдінова, Г. М. Пліса, Г. П. Неліпа, О. Б. Зубарєва

 

 

© Держстандарт України, 1998

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований

та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

 

ДСТУ 3582-97


 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ

 

Загальні вимоги та правила

 

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

 

Общие требования и правила

 

INFORMATION AND DOCUMENTATION

 

ABBREVIATION OF WORDS IN THE UKRAINIAN

LANGUAGE IN BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION

 

General requirements and rules

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЗМІСТ

 

1 Галузь використання.................................................................................................................. 1

2 Нормативні посилання.............................................................................................................. 1

3 Визначення................................................................................................................................. 2

4 Правила скорочень слів у бібліографічному описі................................................................... 2

5 Правила вживання скорочень слів у бібліографічному описі................................................. 6

Додаток А Особливі випадки скорочень слів, що часто трапляються

                    у бібліографічному описі........................................................................................... 7

 

 

Чинний від 1998-07-01

 

1          ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги та правила скорочень слів в українській мові, особливі випадки скорочень, що найчастіше трапляються у бібліографічному описі, та умови їх застосування.

Вимоги стандарту є обов'язковими для видавців, бібліотек, Книжкової палати України, органів науково-технічної інформації, поліграфічних підприємств та організацій, які складають або використовують бібліографічні описи різних видів документів, незалежно від носіїв інформації.

Він може бути також рекомендований для установ та організацій будь-якої сфери діяльності.

Допускається застосовувати специфічні скорочення, що не передбачені цим стандартом, чи коротші варіанти скорочень слів, чи абревіатури назв періодичних і продовжуваних видань в аналітичному описі та абревіатури назв міжнародних організацій у разі наявності у виданні їх розшифрування.

 

2          НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ГОСТ 7.1—84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. ДСТУ 3018—95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.

-------------------

Видання офіційне

 

3           ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подано терміни, які встановлені ДСТУ 3018, та терміни, які використовуються в такому значенні:

Аналітичний бібліографічний опис — бібліографічний опис складової частини документа.

Бібліографічний опис — сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за встановленими правилами і призначених для його ідентифікації та загальної характеристики.

Заголовок бібліографічного опису — елемент бібліографічного опису, який містить ім'я індивідуального автора чи найменування колективного автора, чи позначення виду документа, чи уніфіковану назву.

Ініціальна абревіація — спосіб творення слів з початкових букв та звуків.

Область бібліографічного опису — структурна одиниця бібліографічного опису, яка містить один або декілька функціонально або змістовно однорідних елементів бібліографічного опису.

Стягування — скорочування слова вибірковим пропусканням приголосних та голосних літер.

Відсікання — скорочування слова відкиданням двох або більше літер в кінці слова.

 

4           ПРАВИЛА СКОРОЧЕНЬ СЛІВ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ

4.1  Скороченню підлягають різні частини мови. Одне й те саме скорочення застосовується для всіх граматичних форм одного й того самого слова, незалежно від року, числа, відмінка й часу.

Список особливих випадків скорочень слів наведено в додатку А.

Допускається використовувати загальноприйняті скорочення, які не наведені в додатку А.

 

Приклад

До нашої ери —до н. е.

сантиметр — см

науково-дослідний інститут — НДІ

науково-технічна інформація — НТІ

 

Неприпустиме одне скорочення для двох різних за значенням слів.

 

4.2  Під час скорочень слів застосовують відсікання, стягування чи поєднання цих прийомів. Під час скорочення повинно залишатися не менше ніж дві літери, незалежно від прийому, який використовується. Під час стягування крапка не ставиться, під час відсікання крапка ставиться.

 

Приклад

Адміністрація — адмін.

гривня — грн

магнітна фонограма на касеті — мф/кас.

 

Скорочення слова до однієї початкової літери допускається тільки для загальноприйнятих скорочень та окремих слів, приведених у додатку А.

 

Приклад

Рік (роки) — р. (рр).

карта — к.

сторінка — с.

 

4.3  Іменники та інші частини мови, крім прикметників і дієприкметників, скорочують  лише за наявності їх у списку особливих випадків скорочень слів (додаток А).

 

Приклад

Бібліотека — б-ка

видавництво — вид-во

включно — включ.

опублікував — опубл.

 

Під час скорочення іменників ураховуються відмінкові закінчення однини або множини.

 

Приклад

Інститут — ін-т

інститути — ін-ти

 

університет — ун-т

університети — ун-ти

 

4.4 Прикметники і дієприкметники, що закінчуються на:

 

авський

адський

ажний

азький

айський

альний

альський

аний

— анський

арський

ативний

атський

ацький

евий

ейський

ельний

ельський

ений

енний

енський

 

ентальний

енький

ерський

еський

ецький

євий

ивний

инський

ирський

истий

иський

ицький

ичий

ичний

іальний

івний

івський

ійний

ійський

ільний

 

ільський

інський

ірський

істий

ічий

ічний

кий

ний

ній

ований

овий

овський

одський

ОЛЬСЬКИЙ

орський

ський

уапьний

чий

яний

янський

 

 

скорочують відсіканням цієї частини слова.

 

4.4.1  Прикметники, що закінчуються на — графічний, — логічний, — номічний, — навчий, скорочують відсіканням частини слова — афічний, — огічний, — омічний, — авчий.

 

Приклад

Географічний — геогр.

філологічний — філол.

астрономічний — астрон.

краєзнавчий — краєзн.

 

4.4.2 Прикметники, утворені від власних імен, скорочують відсіканням частини — ський.

 

Приклад

Франківський — франків,

шевченківський — шевченків.

 

4.4.3 Під час скорочення прикметників, утворених від географічних назв і назв народів, як в етнографічному, так і в адміністративному значенні, зберігають найповнішу для розуміння форму скорочення.

 

Приклад

Грузинський народ — грузин, народ

ніжинський інститут — ніжин, ін-т

бориспільський край — бориспіл. край

Бориспільський район — Бориспіл. р-н

Луганська область — Луган. обл.

Якщо назви району і області збігаються, то вони скорочуються ідентично.

 

Приклад

Харківська область — Харк. обл.

Харківський район — Харк. р-н

Миколаївська область — Миколаїв, обл.

Миколаївський район — Миколаїв, р-н

 

4.5 Якщо відсіченій частині слова передує літера «й» або голосна, то під час скорочення слова зберігають наступну за нею приголосну.

 

Приклад

Олійний — олійн.

калійний — калійн.

червоний — червон.

 

4.6 Якщо скороченню підлягає тільки одна літера, то слово не скорочують.

 

Приклад

Вчений — вчен., але вчена — не скорочують

вищий — вищ., але вища — не скорочують

міський — міськ., але міська — не скорочують

 

4.7 Якщо відсіченій частині слова передує апостроф, то під час скорочення слова зберігають наступну за ним голосну і приголосну літери.

 

Приклад

Торф'яний — торф'ян.

слов'янський — слов'ян.

 

4.8 Якщо відсіченій частині слова передує літера «ь», то скорочувати слово слід на приголосну, що стоїть перед нею.

 

Приклад

Гуцульський — гуцул.

грецький — грец.

сільський — сіл.

 

4.9 Якщо відсіченій частині слова передує подвоєна приголосна літера, то під час скорочення слова зберігають одну з приголосних.

 

Приклад

Іменний — імен.

осінній — осін.

щоденний — щоден.

 

4.10 Якщо слово може скорочуватися відсіканням різної кількості літер, то відсікають максимальну кількість.

 

Приклад

Фундаментальний — фундам. (а не фундаментал., фундамент.)

експериментальний — експерим. (а не експериментал., експеримент.)

 

Якщо під час максимального скорочення затемнюється значення слова, то слід вживати повнішу форму скорочення.

 

Приклад

Комічний — коміч.

континентальний — континент.

графічний — графіч.

 

4.11 У складних іменниках, що пишуться через дефіс, відсікають кожну складову частину або одну з них, якщо ці іменники наведені у списку особливих випадків скорочень слів (додаток А).

 

Приклад

Словник-довідник — слов.-довід.

школа-інтернат — шк.-інтернат

книжка-картинка — кн.-картинка

 

4.12 У словосполученні скорочують кожне слово.

Приклад

Допоміжна картка — допом. карт.

роздільна пагінація — розд. паг.

 

В окремих усталених словосполученнях, наведених у додатку А, слова скорочують тільки в складі даного словосполучення.

 

Приклад

Титульний аркуш — тит. арк.

вихідні дані — вих. дан.

без року — б. р.

 

4.13 У географічних назвах, що пишуться через дефіс, відсікають другу складову частину, якщо вона має закінчення — ський.

 

Приклад

Місто Кам'янець-Подільський — м. Кам'янець-Поділ.

місто Корсунь-Шевченківський — м. Корсунь-Шевченків.

 

Примітка. Географічні назви, що є складними іменниками та пишуться через дефіс, не підлягають скорочен­ню, наприклад: Івано-Франківськ, Михайло-Олександрівка.

 

4.14 У складних прикметниках, що пишуться через дефіс, відсікають кожну складову частину або одну з них відповідно до загальних правил скорочення.

 

Приклад

Фізико-математичний — фіз.-мат.

хіміко-технологічний — хім.-технол.

греко-католицький — греко-католиц.

 

4.14.1 У складних прикметниках, що пишуться разом, відсікають другу частину слова відповідно до загальних правил.

 

Приклад

Агролісомеліоративний — агролісомеліор.

лісогосподарський — лісогосп.

кримськотатарський — кримськотатар.

 

4.14.2 Однокорінні прикметники і дієприкметники, що відрізняються лише префіксами, скорочують однаково.

 

Приклад

Карпатський — карпат.

закарпатський — закарпат.

прикарпатський — прикарпат.

 

4.14.3 У складних словах, які пишуться разом, скорочують або першу, або останню частину слова чи залишають перші літери слів, які утворюють складне слово.

 

Приклад

Мікрофіша — мфіша

діафільм — дф

відеофонограма — відеофоногр.

 

4.14.4 Відсікати слово до однієї початкової літери звичайно не прийнято, крім слів, що наведені у списку особливих випадків скорочень слів (додаток А).

 

Приклад

Науково-дослідний — н.-д.

вік — в.

Київ — К.

 

Ініціальна абревіація записується початковими літерами без крапок.

 

Приклад

Мале підприємство — МП

творче об'єднання — ТО

Велика Вітчизняна війна — ВВВ

 

Дозволяється використовувати деякі усталені скорочення, форма яких відображає сфор­мовану практику Гх застосування.

 

Приклад

Місто — м.

сільськогосподарський — с.-г.

 

4.14.5 Якщо слово є єдиним членом речення (у відомостях, що відносяться до назви), його не відсікають.

 

Приклад

Українська мова: Підручник — а не Українська мова: Підруч.

Лікарські рослини: Словник-довідник — а не Лікарські рослини: Слов.-довід.;

але Українська мова: Підручник для 1-го класу — Українська мова: Підруч. для 1-го кл.

Лікарські рослини: Словник-довідник лікаря — Лікарські рослини: Слов.-довід, лікаря.

 

5 ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ СКОРОЧЕНЬ СЛІВ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ

5.1   Скорочення слів застосовують у всіх областях бібліографічного опису, крім основної та паралельної назв, з урахуванням наведених правил.

5.2   Скорочення слів не допускається, якщо можливе різне розуміння тексту бібліографічного опису.

5.3   Слова, що визначають форму участі осіб у підготовці видання, не скорочують, якщо можливе різне розуміння тексту бібліографічного опису.

 

Приклад

Білий цвіт на калині: Пісенник (Упорядник Г. О. Ніколаєва, а не ... Упоряд.

Г. О. Ніколаєва (бо можливо, це упорядкування Г. О. Ніколаєва).

 

5.4 У заголовку бібліографічного опису (колективний автор) вживають лише ті скорочення слів, які наведені у списку особливих випадків скорочень слів (додаток А) з приміткою: «Скорочуються також у заголовку опису».

 

Приклад

Науково-дослідний інститут педагогіки — НДІ педагогіки

Професійна спілка машинобудівників та приладобудівників України — Профспілка машинобудівників та приладобудівників України.

 

У заголовку бібліографічного опису вживають також скорочення слів, наведені у списку особливих випадків скорочень слів (додаток А) з приміткою: «Скорочується також у заголовку, опису, якщо не є першим словом заголовка».

 

Приклад

Державний архів Харківської області — Державний архів Харківської обл.

Івано-Франківська кондитерська фабрика — Івано-Франківська кондитерська ф-ка.

 

Назву країни (республіки, області), яка подається перед найменуванням колективу у заголовку бібліографічного опису, не скорочують.

 

Приклад

Україна. Міністерство юстиції — Україна. М-во юстиції.

Запорізька область. Державна автомобільна інспекція — Запорізька обл. Держ.

автомобільна інспекція.

 

5.5   В аналітичному бібліографічному описі застосовують скорочення назв періодичних і продовжуваних видань, які подаються в області (зоні) відомостей про видання.

5.6   Правила вживання скорочень слів та словосполучень у кожному елементі бібліографічного опису встановлені згідно з ГОСТ 7.1 та чинним зведенням правил складання бібліографічного опису.

5.7   Не допускається скорочення слів в основному та паралельному заголовках.

Скорочення слів у заголовку, яке наводять у відомостях про документ, у якому вміщена

складова частина, виконується відповідно до правил складання аналітичного бібліографічного опису.

 

ДСТУ 3582-97

 

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

 

Особливі випадки скорочень слів,

що часто трапляються у бібліографічному описі

 

Таблиця А.1

 

Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

 

А

 

абетка

абет.

 

абонентська скринька

а/с

 

автобіографія

автобіогр.

 

автоматизована система

 

 

керування

АСК

 

автомобільний

автомоб.

 

автор

авт.

 

автореферат

автореф.

 

авторське свідоцтво

а. с.

 

авторський аркуш

авт. арк.

 

аграрний

аграр.

 

агрономічний

агр.

 

агропромисловий комплекс

АПК

 

адаптація

адапт.

 

адміністративний

адм.

 

адміністрація

адмін.

 

академік

акад.

При прізвищі

академія

акад.

 

акомпанемент

акомп.

 

акціонерне товариство

AT

 

алфавіт

алф.

 

альбом

апьб.

 

альманах

альм.

 

американський

амер.

 

аналітичний

аналіт.

 

англійський

англ.

 

анотація

анот.

 

антологія

антол.

 

аркуш

арк.

При цифрах і в області

 

 

приміток

артист

арт.

При прізвищі

археологія

археол.

 

архів

арх.

 

архітектура

архіт.

 

асистент

асист,

При прізвищі

асоціація

асоц.

 

аспірант

асп.

При прізвищі

атлас

атл.

 

атомна електрична станція

АЕС

 

 

Б

 

без видавництва

б. в.

 

без даних

б. д.

 

без масштабу

б. м-бу

 

без місця

б. м.

 

без року

б. р.

 

без тиражу

б. т.

 

без титульного аркуша

б. тит. арк.

В області приміток

без ціни

б. ц.

 

безкоштовно (безплатно)

безкошт. (безпл.)

 

березень

берез.

 

біблійний

біблійн.

 

бібліографія

бібліогр.

 

бібліографознавство

бібліографозн.

 

бібліологія

бібліол.

 

бібліотека

б-ка

Скорочується у заголовку

 

 

опису, якщо не є першим

'

 

словом заголовка

бібліотечка

б-чка

 

бібліотечний

бібл.

 

бібліотечно-бібліографічна

 

 

класифікація

ББК

 

біобібліографія

біобібліогр.

 

біографія

біогр.

 

болгарський

болг.

 

брошура

брош.

 

будинок

б.

При цифрах

будівельний

буд.

Скорочується у заголовку

 

 

опису, якщо не є першим

 

 

словом заголовка

будівний

будів.

 

будівництво

буд-во

 

бульвар

б-р

При назві

бухгалтерський

бух.

 

бюджетний

бюдж.

 

бюлетень

бюл.

 

 

в

 

введення (уведення)

введ. (увед.)

 

вводиться (уводиться)

ввод. (увод.)

 

вдосконалення (удосконалення)

вдоскон. (удоскон.)

 

Велика Вітчизняна війна

ввв

 

вересень

верес.

 

ветеринарний

вет.

 

вивчення

вивч.

 

видавець

вид.

При прізвищі

видавництво

вид-во

Скорочується у заголовку

 

 

опису, якщо не є першим

 

 

словом заголовка

видавничий відділ

вид. від.

В області вихідних

 

 

даних

видання

вид.

 

викладач

викл.

При прізвищі або назві

 

 

установи

 

 

 

виконавець

викон.

При прізвищі

 

виконавчий комітет

виконком

 

 

виконання

викон.

 

 

виконуючий обов'язки

В. 0.

При назві посади

 

використання

використ.

 

 

виникнення

виникн.

 

 

виправлення

випр.

 

 

випуск

вип.

 

 

випускні дані

вип. дан.

 

 

виробництво

вир-во

 

 

виробниче об'єднання

во

 

 

виробничий

вироб.

 

 

виставка

вист.

 

 

вихідні дані

вих. дан.

 

 

вищий

вищ.

 

 

відбиток

відб.

 

 

відділ

від.

 

 

відділення

від-ня

 

 

відеофонограма

відеофоногр.

 

 

відкриття

відкр.

 

 

відомості

відом.

 

 

відповідальний

відп.

 

 

відредаговано

відред.

 

 

відродження

відродж.

 

 

відсоток (процент)

%

Умовна позначка при

 

 

 

цифрах

 

вік

в.

У значенні: «Століття» та

 

 

 

при цифрах

 

вінницький

вінниц.

 

 

віршований

віршов.

 

 

вісник

вісн.

 

 

вітчизняний

вітчизн.

 

 

вкладений аркуш

вкл. арк.

 

 

включаючи (включно)

включ.

 

 

внутрішній

внутр.

 

 

водосховище

вдсх

При назві

 

волинський

волин.

 

 

впроваджування (впровадження)

впровадж.

 

 

вчений

вчен.

 

 

вугільний

вугіл.

 

 

вулиця

вул.

При назві

 

 

г

 

 

газета

газ.

Скорочується у заголовку

 

 

 

опису, якщо не є першим

 

 

 

словом заголовка

 

генеральний

ген.

 

 

генетичний

генет.

 

 

геодезія

геодез.

 

 

 

 

 

 

геологорозвідувальний

геологорозв.

 

 

гірничий

гірн.

 

 

гірничорятувальний

гірничорят.

 

 

гірський

гір.

 

 

глава

гл.

При цифрах

 

глобальний

глобал.

 

 

година

год

При цифрах

 

голландський

голланд.

 

 

головний

голов.

 

 

голографія

гологр.

 

 

господарство

госп-во

 

 

господарський

госп.

 

 

господарчий

господарч.

 

 

гравюра

грав.

 

 

грам

г

При цифрах

 

гривня

грн

При цифрах

 

громадський

громад.

 

 

грудень

груд.

 

 

гуманітарний

гуманіт.

 

 

 

Д

 

 

декоративний

декор.

 

 

демократія

демокр.

 

 

депозитарій

депоз.

 

 

депонований

депон.

 

 

депутат

деп.

При прізвищі

 

державна адміністрація

держадмін.

 

 

державний

держ.

Скорочується у заголовку

 

 

 

опису, якщо не є першим

 

 

 

словом заголовка

 

дефектний

деф.

В області приміток

 

дивись

див.

 

 

дипломатичний

дип.

 

 

директор

дир.

При прізвищі

 

диригент

дириг.

При прізвищі

 

дисертація

дис.

 

 

дитячий

дит.

 

 

діаграма

діагр.

 

 

діапозитив

діапоз.

В області кількісної

 

 

 

характеристики

 

діафільм

дф

 

 

дійсний член

д. чл.

При прізвищі

 

діяльність

діяльн.

 

 

Дніпропетровськ

д.

В області вихідних даних

 

дніпропетровський

дніпропетр.

 

 

добровільне товариство

добр. т-во

 

 

довідково-інформаційний фонд

ДІФ

 

 

довідник

довід.

 

 

додаток

дод.

 

 

 

 

 

 

додрукування

додрук.

 

 

доктор

д-р

У назві вченого ступеня

 

документ

док.

 

 

документальний

докум.

 

 

донецький

донец.

 

 

доопрацьований

доопрац.

 

 

доповідь

доп.

 

 

доповнення

допов.

 

 

допоміжний

допом.

 

 

дорожній

дор.

 

 

доручення

доруч.

 

 

дослідження

дослідж.

 

 

дослідний

дослід.

Скорочується у заголовку

 

 

 

опису, якщо не є першим

 

 

 

словом заголовка

 

доцент

доц.

При прізвищі або назві

 

 

 

установи

 

драматичний

драм.

 

 

друкарня

друк.

 

 

духовний

духовн.

 

 

 

Е

 

 

екологія

екол.

 

 

економічний

екон.

Скорочується у заголовку

 

 

 

опису, якщо не є першим

 

 

 

словом заголовка

 

експериментальний

експерим.

Скорочується у заголовку

 

 

 

опису, якщо не є першим

 

 

 

словом заголовка

 

електроніка

електрон.

 

 

електронна обчислювальна

 

 

 

машина

ЕОМ

 

 

електронна цифрова обчислю-

 

 

 

вальна машина

ЕЦОМ

 

 

енергетичний

енерг.

Скорочується у заголовку

 

 

 

опису, якщо не є першим

 

 

 

словом заголовка

 

енциклопедія

енцикл.

 

 

 

є

 

 

єврейський

євр.

 

 

європейський

європ.

 

 

 

Ж

 

 

житомирський

житомир.

 

 

жовтень

жовт.

 

 

журнал

журн.

Скорочується у заголовку

 

 

 

опису, якщо не є першим

 

 

 

словом заголовка

 

журналіст

ж-ст

При прізвищі

 

 

3

 

 

забезпечення

забезп.

 

 

завідувач (завідуючий)

зав.

При назві установи або

 

 

 

посади

 

завод

з-д

Скорочується у заголовку

 

 

 

опису, якщо не є першим

 

 

 

словом заголовка

 

загальний

заг.

 

 

заготовчий

загот.

 

 

закарпатський

закарпат.

 

 

закінчення

закінч.

 

 

заклад

закл.

 

 

залізниця

замовлення

з-ця

зам.

У значенні: «Друкарський

 

записки

зап.

термін».

У значенні: «Наукові робо-

 

 

 

ти».

 

запорізький

запоріз.

 

 

зареєстрований

зареєстр.

 

 

засідання

засід.

 

 

заслужений

засл.

 

 

засновник

засн.

 

 

застосування

заступник

затверджений (затверджено)

застосув.

заст.

затв.

При назві посади

 

зауваження

заув.

 

 

західний

збірник (збірка)

здобуття

зібрання

зах.

зб.

здоб.

зібр.

 

 

земельний

земел.

 

 

землеробство

землеробський

зображення

земл-во

землероб.

зобр.

 

 

зрошувальний

зрошувал.

 

 

зрошуваний

зрошув.

 

 

 

І

 

 

і так далі

і т. д.

 

 

і таке інше

і т. ін.

 

 

із (зі) змінами

івано-франківський

ілюстратор

із (зі) змін.

івано-франків.

іл.

При прізвищі

 

ілюстрація

імені

ілюстр.

ім.

Скорочується також у за-

головку опису

 

 

 

 

 

інвентарний

інв.

 

 

індекс

інд.

 

 

індивідуальний

індивід.

 

 

 

 

 

 

інженерний

інж.

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

іноземний

інозем.

 

 

інспектор

інсп.

При прізвищі

 

інспекція

інспек.

 

 

інститут

ін-т

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

інструктивний

інструкт.

 

 

інструкція

інстр.

 

 

інструмент

інструм.

 

 

інтеграція

інтегр.

 

 

інтенсивний

інтенс.

 

 

інтернаціональний

інтерн.

 

 

інфляція

інфл.

 

 

інформатика

інф-ка

 

 

інформаційне агентство'

ІА

 

 

інформаційний

інформ.

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

інформаційно-обчислювальний

 

 

 

центр

ІОЦ

 

 

інформаційно-пошукова мова

ІПМ

 

 

інформаційно-пошукова система

ІПС

 

 

інформаційно-рекламне агентство

ІРА

 

 

іспанський

ісп.

 

 

історичний

іст.

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

історіографія

історіогр.

 

 

італійський

італ.

 

 

 

К

 

 

кабінет

каб.

 

 

кандидат

канд.

 

 

карбованець

крб

При цифрах

 

карпатський

карпат.

 

 

карта

к.

При цифрах

 

картка (карточка)

карт.

 

 

картографія

картогр.

 

 

картографування

картограф.

 

 

каталог

кат.

 

 

кафедра

каф.

 

 

квартал

кв.

При цифрах

 

квітень

квіт.

 

 

керівник

кер.

 

 

Київ

К.

В області вихідних

 

 

 

даних

 

кібернетичний

кіберн.

 

 

кількість

к-сть

 

 

кінематографія

кінематогр.

 

 

кінофільм

кф

 

 

кіровоградський

кіровогр.

 

 

клас

кл.

 

 

класифікація

класиф.

 

 

 

 

 

 

класичний

класич.

 

 

клініко-експериментальний

клін.-експерим.

 

 

клінічний

клініч.

 

 

книга (книжка, книжечка)

кн.

 

 

книгознавство

книгозн.

 

 

коефіцієнт

коеф.

 

 

колектив авторів

кол. авт.

 

 

колективне сільськогосподарське

 

 

 

підприємство

КСП

 

 

колоніальний

колоніал.

 

 

коментар

комент.

 

 

комерція

комерц.

 

 

комісія

коміс.

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

комітет

ком.

Те саме

 

комічний

коміч.

 

 

компенсація

компенс.

І

 

комплект

к-т

 

 

композитор

комп.

При прізвищі

 

композиція

композ.

 

 

комп'ютер

комп'ют.

 

 

комп'ютерний набір

комп'ют. наб.

 

 

конгрес

конгр.

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

конструкторське бюро

КБ

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису

 

конференція

конф.

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

концепція

концеп.

 

 

кооперація

кооп.

 

 

копійка

к.

При цифрах

 

копія

коп.

 

 

кореспондент

кор.

 

 

корпорація

корпор.

 

 

космічний

косм.

 

 

креслення

кресл.

 

 

кримінальний

кримін.

 

 

кримський

крим.

 

 

кримськотатарський

кримськотатар.

 

 

критичний

критич.

 

 

ксерокопія

ксерокоп.

 

 

культурний

культ,

 

 

 

Л

 

 

лабораторія

лаб.

 

 

латинський

латин.

 

 

лексичний

лекс.

 

 

липень

лип.

 

 

листопад

листоп.

 

 

лібретто

лібр.

 

 

лікарський

лікар.

 

 

лікувальний

лікув.

 

 

лінгвістичний

лінгв.

 

 

ліричний

лірич.

 

 

література

л-ра

 

 

літературний

літ.

 

 

літографія

літогр.

 

 

луганський

луган.

 

 

луцький

луц.

 

 

лютий

лют.

 

 

Львів

Л.

В області вихідних

 

 

 

даних

 

львівський

львів.

 

 

 

М

 

 

магістральний

магістрал.

 

 

магнітна фонограма на касеті

мф/кас.

 

 

магнітна фонограма на катушці

мф/кат.

 

 

максимальний

макс.

 

 

мале підприємство

МП

 

 

малюнок (рисунок)

мал. (рис.)

 

 

масштаб

м-б

 

 

математичний

мат.

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

матеріальний

матер.

 

 

машинобудування

машинобуд.

 

 

медичний

мед.

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

меліоративний

меліор.

 

 

меморіальний

мемор.

 

 

менеджмент

менедж.

 

 

металорізальний

металоріз.

 

 

методичний

метод.

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

механізований

механіз.

 

 

механічний

мех.

Скорочується також у заго-

 

 

 

ловку опису, якщо не є пер-

 

 

 

шим словом заголовка

 

миколаївський

Миколаїв.

 

 

мистецтво

мистец.

 

 

мистецтвознавство

мистецтвознав.

 

 

міжвідомчий

міжвід.

 

 

міжнародний

міжнар.

 

 

мікрокарта

мкарта

 

 

мікрокопія

мкоп.

 

 

мікрофільм

мф

 

 

мікрофіша

мфіша

 

 

мікрофотокопія

мфотокоп.

 

 

мільйон

млн

 

 

мільярд

млрд

 

 

мінеральний

мінер.

 

 

мінімальний

мін.

 

 

міністерство

м-во

Скорочується також у загс

 

 

 

ловку опису

 

місто

м.

При назві

 

міська державна адміністрація

міськдержадмін.

 

 

міська рада

міськрада

 

 

міський

міськ.

Скорочується також у загс

 

 

 

ловку опису

 

місяць

міс.

 

 

місячний

місяч.

 

 

мовознавство

мовознав.

 

 

молодший

мол.

 

 

монографія