Пошук по сайту

Соборна Україна: від ідеї до сьогодення

sobor1Акт злуки – урочисте проголошення Директорією акта про об'єднання Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в єдину незалежну державу 22 січня 1919 р. в Києві.

Внаслідок розвалу Австро-Угорщини на зхідно-українських землях 1 листопада 1918 постала нова держава – ЗУНР. Під тиском широких народних мас, що прагнули об'єднання з "Великою Україною", в умовах розв'язаної поляками інтервенції Українська національна рада ЗУНР, її найвища законодавча влада, доручила своєму урядові – Державному секретаріату ЗУНР – вжити необхідних заходів для возз'єднання всіх українських земель в єдиній державі. 1 грудня 1918 у Фастові було укладено "передвступний" договір між УНР і ЗУНР про наступну Злуку обох республік в одну велику державу.

3 січня 1919 Українська національна рада ЗУНР у Станіславі (нині м. Івано-Франківськ) затвердила "передвступний" договір між ЗУНР і УНР і прийняла ухвалу про злуку.

zluka22 січня 1919 р. Директорія УНР з приводу визначної події видала Універсал, яким оповістила про утворення єдиної незалежної УНР. В урочистій обстановці у цей день в Києві на Софійському майдані було проголошено Акт злуки.

Акт злуки одностайно схвалено 23 січня 1919 Трудовим конгресом України. Назву ЗУНР було замінено на "Західна область Української Народної Республіки" (ЗОУНР), якій забезпечувалася територіальна автономія.

Враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) Української держави Указом Президента України 22 січня установлено як День Соборності та Свободи України.

 Документи, наукові розвідки, нариси, спомини

До проголошення Акту Злуки [Електронний ресурс] : документи ЦДАВО України. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Sections/90AZ/CDAVO.

 

Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат та професійних свят : Указ Президента України від 30.12.2011 р. № 1209/2011 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 1, т. 2. – Ст. 20. – Електрон. версія ред. 13.01.2014 р. 

 

sobor3Україна в XX столітті (1900–2000) : зб. док. і матеріалів / [упоряд. А. Г. Слюсаренко та ін.]. – К. : Вища шк., 2000. – 351 с.

Збірник підготовлений науковцями історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Включені документи і матеріали висвітлюють суспільно-політичний розвиток України у 1900–2000 рр. У 1 частині розміщено тексти документів періоду визрівання передумов і творення незалежної української держави, деякі з нах надруковані вперше. Першоджерела зберігаються в державних архівних установах України, Російської Федерації.

 

sobor4Конституційні акти України, 1917–1920 : невідомі конституції України. – К. : Філософ. і соціолог. думка, 1992. – 272 с.

Українська історія початку ХХ сторіччя подана під кутом зору становлення національної державності. Пропонуються архівні матеріали, що стосуються конституційної нормотворчості в період 1917–1920 років, з коментарями фахівців – істориків і правознавців.
Книга розрахована на всіх, хто цікавиться новітньою історією України.

 

sobor5Акт злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки : світлини, карти, документи. – К. : Укр. ін-т нац. пам'яті, 2008. – 30 с. – Електронна версія.

Добірка матеріалів Українського інституту національної пам'яті: фотодокументи подій 1917–1919 рр., портрети членів Директорії УНР, Урочиста обітниця Директорії, Закон про самостійність ЗУНР, Ухвала Української Національної Ради про злуку ЗУНР та УНР, Універсал Директорії УНР про злуку з ЗУНР тощо.

 

sobor6Винниченко В. К. Відродження нації / В. Винниченко. – Репр. вид. 1920 р. – К. : Політвидав України, 1990. – Ч. 3 : (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]). – 542 c. – (Бібліотека репринтних видань).

Володимир Винниченко – відомий український громадський і політичний діяч, визначний письменник. Як лідер УСДРП у 1917–1919 рр. відіграв значну роль в українському національно-визвольному русі. Як голова Директорії УНР брав участь у підписанні Універсалу 22 січня 1919 р.
Його мемуарно-публіцистична праця є цінним джерелом для вивчення та розуміння складних політичних процесів після революції 1917 року. Автор переглядає свої політичні погляди і доходить до висновку щодо політичної незалежністі української нації та відродження ідеї української державності.

 

sobor7Литвин М. Р. Історія ЗУНР / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко ; Ін-т українознавства НАН України. – К. : ОЛІР, 1995. – 362 с.

Дослідження присвячено одному з найзвитяжніших періодів українських визвольних змагань 1918–1923 рр. На підставі колишніх спецфондів з архівів Львова, Києва, Москви, Варшави та Праги проаналізовано події Листопадового зриву 1918 р. у Львові, державотворчу діяльність уряду та Національної Ради ЗУНР, укладення "передвступного" договору між УНР і ЗУНР про наступну Злуку обох республік в одну велику державу, підписання Універсалу про утворення єдиної незалежної УНР, подано хроніку Українсько-польської війни тощо.

 

sobor8Мироненко О. М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр. : теоретико-методологічний аспект / О. М. Мироненко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – 260 c.

У монографії досліджуються теоретико-методологічні джерела ідеалів української державності доби революційного конституціоналізму 1917–1920 рр. Аналізуються політико-ідеологічні засади державотворення цього найскладнішого і найсуперечливішого періоду в історії держави і права України. Вперше вводяться до наукового обігу повні тексти раніше неопублікованих проектів конституцій Української держави.

 

sobor9Олесіюк Т. Соборна Україна : наукові розвідки і спомини / Тиміш Олесіюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства ; [упоряд. та вступ. ст. В. Сергійчика]. – К. : Укр. Вид. Спілка, 2004. – 640 с.

Перше видання в незалежній Україні творчої спадщини члена Центральної Ради Тимоша Олесіюка. Збірник вміщує його наукові розвідки, спомини, що друкувалися раніше в діаспорі, та виїмок листування.
Видання Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка розраховане на всіх, хто цікавиться історією національно-визвольної боротьби українського народу в 1917–1921 роках.

 

sobor10Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. – К. : Альтернативи, 1999. – 320 с. – (Україна крізь віки : у 15 т. ; Т. 10).

Видання серії "Україна крізь віки" присвячено буремним подіям 1917–1921 рр., коли Україна вперше в ХХ ст. намагалася вибороти незалежність. Справа об'єднання західно- і східноукраїнських земель була однією з основних проблем і української революції і державного будівництва.
Цей історичний період знову і знову привертає суспільну увагу, хвилює, викликає палкі суперечки.

 

Наукові статті

Великочий В. Українська соборність 1918–1919 років: парадигми і виклики сучасної вітчизняної історіографії [Електронний ресурс] / В. Великочий // Всеукраїнська експертна мережа. – Режим доступу : http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=26998 

Горбань Т. Ю. Ідея соборності в українській суспільно-політичній думці першої чверті XX ст. / Т. Ю. Горбань // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – C. 95–102.

Гошуляк І. Проблема соборності України в контексті революційних подій 1917–1919 рр. / І. Гошуляк // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття : міжнар. наук.-теорет. конф. 20–21 листоп. 2007 р. – К., 2007. – C. 202–216.

Грабовський С. Соборність України в контексті Великої Історії [Електронний ресурс] / С. Грабовський // Контраст. – 2009. – 23 січ. – Режим доступу : http://www.kontrast.org.ua/index.php?news=810 

Єрмолаєв В. М. Конституційний шлях до соборності України / В. М. Єрмолаєв // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 11. – C. 63–65.

Єрмолаєв В. М. На шляху до соборності України / В. М. Єрмолаєв // Проблеми законності. – Х., 2009. – Вип. 100. – С. 63–70.

Здійснення соборності українських земель // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. – К., 2001. – Т. 6 : (90-ті роки ХIХ – 20-ті роки ХХ ст.). – С. 390–391.

Костюк С. Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України / С. Костюк // Віче. – 2010. – № 2. – С. 12–14.

Коцирій Л. Ю. За Україну, за її волю! : день Соборності України (1919) / Л. Ю. Коцирій // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2004. – № 1. – C. 40–43.

Кульчицький С. Злука чи возз'єднання? [Електронний ресурс] / С. Кульчицький // Дзеркало тижня. – 2002. – 19–25 січ. (№ 2). – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/zluka_chi_vozzednannya.html 

Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР / М. Мацькевич // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 25–31.

Мацькевич М. М. Етапи юридичного оформлення об'єднання УНР І ЗУНР / М. М. Мацькевич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 25–29.

Молодик М. 22 січня – День Соборності України [Електронний ресурс] / М. Молодик // Народна правда. – Режим доступу : http://narodna.pravda.com.ua/nation/4b4bbd8a84770 

Нагнибіда О. Ідейні та історичні передумови Акту Злуки / О. Нагнибіда // Наука і суспільство. – 2013. – № 1/2. – С. 14–21.

Оніщук М. В. Акт Злуки – символ єднання та соборності незалежної України / М. В. Оніщук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1. – С. 5–9.

Пилипів В. В. Ідеї соборності України в історичних джерелах 1918 р. / В. В. Пилипів // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття : міжнар. наук.-теорет. конф. 20–21 листоп. 2007 р. – К., 2007. – C. 385–397.

Свято Злуки [Електронний ресурс] : унікальні фото від Ін-ту нац. пам'яті // Українська правда, історична правда. – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/artefacts/4d3adbac87083/#5 

Чеботок Н. В. Витоки та розвиток інституту національно-персональної автономії / Н. В. Чеботок // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 35. – C. 691–696.

Чижова О. М. Політичний консенсус та напрями досягнення соборності України / О. М. Чижова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – Вип. 9. – C. 490–496.

 

Довідкові видання

Вікіпедія [Електронний ресурс] : вільна енцикл. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org

В українському розділі багатомовної Вікіпедії знаходяться матеріали про УНР і ЗУНР, історію їх об'єднання, Універсал Директорії Української Народної Республіки, Акт злуки та День Соборності України.

Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліогр. довід. / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко. – К., 1998. – 256 с.

Верстюк В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронолог. довід. / В. Ф. Верстюк. – К. : Наук. думка, 1995. – С. 292.

Довідник з історії України (А – Я). – 2-е вид., доопрац. і допов. – К. : Генеза, 2001. – С. 20–21.

Енциклопедія історії України : в 5 т. – К. : Наук. думка, 2005. – Т. 1. – С. 56–57.

Новий довідник. Історія України / упоряд. : С. Крупчан, Т. Крупчан, Т. Корольова, О. Скопненко, О. Іванюк. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Казка, 2010. – С. 491–503. – (Новий довідник).

Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник / О. Мироненко, Ю. Римаренко, І. Усенко, В. Чехович. – К. : Либідь, 1997. – С. 526–528.

Уривалкін О. М. Довідник з історії України / О. М. Уривалкін. – К. : Дакор : КНТ, 2009. – С. 570–574.

Юридична енциклопедія : в 6 т. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 1 : К – М. – С. 77–78.

 

20.01.2014

sobor11

 

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти