Пошук по сайту

Міжнародна інтернет-конференція

Information in English

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
Національної академії правових наук України

 

Наукова бібліотека

 

МІЖНАРОДНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

"Безпекове інноваційне суспільство:
взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання"

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо до участі у Міжнародній інтернет-конференції «Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання», яка відбудеться 25 травня 2016 р. на сайті наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого http://library.nlu.edu.ua/.  

До участі у конференції запрошуються: викладачі навчальних закладів, науковці, аспіранти, працівники бібліотек, юридичних клінік, магістранти, студенти.

 

Організатори:  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Наукова бібліотека
 
Форма участі: дистанційна, яка передбачає розміщення тез, статей, презентацій; перегляд матеріалів та участь в on-line обговоренні. За результатами конференції планується їх оприлюднення у Репозитарії НЮУ ім. Ярослава Мудрого за адресою http://dspace.nlu.edu.ua/
 

 

Питання для обговорення: Сучасна людина та інформаційне суспільство;
Сутність та соціально-комунікаційна природа сучасного інфопростору;
Захист, свобода і безпека: виклики глобальному інноваційному простору;
Комунікаційні системи генерування, підтримки та трансляції правової інформації і знань;
Вплив загальносвітової культури на формування морально-ціннісних якостей особистості;
Правоосвітня, правовиховна діяльність та інформаційна безпека;
Медіаобраз права;
Континуальне забезпечення доступу до соціально значущої правової інформації;
Інтеграційні європейські інноваційні проекти і програми.
 
Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

Вимоги до оформлення матеріалів (тез та статей, презентацій):

Матеріали надсилаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Microsoft Word (.doc). Назва файлу повинна відповідати ПІБ автора(ів) (Лобузін І. В.).

Обсяг статей не менше шести сторінок, тез – до трьох сторінок формату А 4, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см., шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Нумерувати сторінки не потрібно. Ілюстрації, малюнки, діаграми мають бути розміщені безпосередньо в тексті та дублюватися у форматі TIFF 300 dpi.

Список використаних джерел оформляється в алфавітному порядку, мовою оригіналу, відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.

Послідовність розміщення тексту на сторінці: УДК; назва статті / тез (великими літерами, жирним шрифтом, кегль 14); ПІБ автора (вказати повністю); науковий ступінь; посада, повна назва закладу (місце роботи); країна, місто; e-mail; ORCID; резюме (українською мовою); ключові слова; текст статті / тез (вступ, основна частина, висновки), список використаних джерел ; резюме та ключові слова російською та англійською мовами.

Презентації повинні бути виконані у форматі (.ppt).

Статті та тези, що за змістом та оформленням не відповідають зазнеченим вимогам прийматися не будуть.

 

Приклад:


 

УДК 025:004+930.25:004

 

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

 

Лобузін Іван Володимирович

науковий співробітник,
Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського, 
Україна, м. Київ 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:

 

 

Анотація. Проаналізовано основні ланки життєвого циклу формування цифрових ресурсів. Запропоновано основні підсистеми (модулі) цифрового комплексу наукової бібліотеки. Розглянуто ланки та процеси кожного технологічного циклу формування цифрового фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Ключові слова: цифровий комплекс наукової бібліотеки, життєвий цикл цифрових ресурсів, страховий фонд цифрових копій, цифрова бібліотека.

 

 Далі текст

 

Список використаної літератури

1. Лобузін І. В. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми та технологічні рішення / І. В. Лобузін // Науково-технічна інформація (НТІ). – 2013. – № 1. – С. 67–62.

2. Harvey R. Digital Curation : a How-To-Do-It Manual / R. Harvey. – New York ; London : Neal-Schuman Publishers, Inc., 2010. – 17 p. – (How-to-do-it manuals ; № 170).

 

Аннотация. Проанализированы основные звенья жизненного цикла формирования цифровых ресурсов. Предложены основные подсистемы (модули) цифрового комплекса научной библиотеки. Рассмотрены звенья и процессы каждого технологического цикла формирования цифрового фонда Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.

Ключевые слова: цифровой комплекс научной библиотеки, жизненный цикл цифровых ресурсов, страховой фонд цифровых копий, цифровая библиотека.

 

Summary. The main elements of the life cycle of the formation of digital resources are analyzed. Major subsystems (modules) of the scientific library digital setm of are proposed. The units and processes of each technological cycle of the generation digital collection of The Vernadsky National Library of Ukraine are considered.

Key words: digital complex scientific library, life cycle of digital resources, insurance fund of digital copies, digital library.

 


Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог просимо надсилати на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 20 травня 2016 р. з позначкою «Конференція».

 

За достовірність надісланих матеріалів відповідальність несуть автори.

Оргкомітет залишає за собою право на рецензування та відбір матеріалів. Статті та тези, що за змістом та оформленням не відповідають зазначеним вимогам, до публікації не приймаються.

Про прийняття матеріалів авторам буде повідомлено на вказану адресу електронної пошти.

З усіх питань можна звертатися до оргкомітету за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за телефоном:

+38 057 700-06-64 − в.о. директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Глібко Сергій Васильович

+ 38 057 704 92 13 – директор бібліотеки Надія Петрівна Пасмор

+ 38 057 704 93 06 – завідуюча сектором відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Світлана Анатоліївна Шахова

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Проблеми законності

Вісник Асоціації кримінального права України

Філософія права і загальна теорія права

Економічна теорія та право

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Криміналіст першодрукований

Наші працівники зажди готові допомогти