Пошук по сайту

Правничі системи сучасності

Програма навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" : Обов'язкова : Рівень вищої освіти - перший (бакалавр.) рівень. Cтупінь вищої освіти - бакалавр. Галузь знань - 29 "Міжнародні відносини". Спе. - 293 "Міжнародне право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Д. В. Лук'янов, Є. А. Гетьман, О. В. Зінченко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 39 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" : для студ. 1 К. денної форми навч. за напр. підгот. 6.030202 "Міжнар. право", галузі знань 0302 "Міжнар. відносини" Міжнар.-прав. фак-ту  / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Д. В. Лук'янов, Є. А. Гетьман, О. В. Зінченко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 36 с.

Читати

Тема 1. Правничі системи сучасності як навчальна дисципліна: загальна характеристика

Бехруз Х. Порівняльне правознавство: сучасні грані досліджень / Х. Бехруз // Порівняльне правознавство. - 2013. - № 1-2. - С. 278–285.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть / М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 2001. - 560 с.

Читати

Порівняльне правознавство : підручник / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 272 с.

Читати

Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 620 с.

Читати

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Савчин М. Порівняльне правознавство. Особлива частина: Курс лекцій.- Ужгород: Центр учбової літератури, 2006.- 123 с.

Читати

Ситар І. М. Предмет порівняльного правознавства (методологічний плюралізм) / І. М. Ситар // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 64. - С. 42-51. -

Читати

Тихомиров Ю. А. Сравнительное правоведение: развитие концепций и общественной практики // Журнал российского права.- 2006.- С. 3-15.

Читати

Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц : пер. с нем. - М. : Междунар. отношения, 2000. – Т. 1: Основы. – 480 с.

Читати

Чернецька О. В. Юридична компаративістика як самостійна юридична наукова дисципліна / Чернецька О. В., Шилінгов В. С. // Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження».- 2009.- № 1.- С. 23-28.

Читати

Шилінгов В. С. Юридична компаративістика: проблеми визначення дисципліни та її предмету / В.С. Шилінгов // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 1. — С. 39-43.

Читати

Юридична компаративістика: навч.-метод. посіб. / А.М. Кучук, Ю.С. Завгородня. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 112 с.

Читати

Тема 2. Правничі системи та правові сім’ї: поняття та класифікація

Аннерс Э. История европейского права / Э. Аннерс : пер. со швед. - М. : Наука, 1994. - 397 с.

Читати

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр. - М. : Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: / М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 2001. - 560 с.

Читати

Порівняльне правознавство : підручник / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 272 с.

Читати

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. - М. : Норма, 2000. - 840 с.

Читати

Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц : пер. с нем. - М. : Междунар. отношения, 2000. - Т. 1: Основи. - 480 с.

Читати

Тема 3. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї

Берман, Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г. Дж. Берман : пер. с англ. - М. : Изд-во МГУ: Инфра-М - Норма, 1998. - 624 с.

Читати

Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр. - М. : Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Задорожній Ю. А. Витоки формування принципів права романо-германської правової сім’ї / Ю. А. Задорожній // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2008. - № 2. - С. 71-74.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Саидов А. X. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) / А. Х. Саидов ; под ред. В. А. Туманова. - М. : Юристъ, 2000. - 448 с.

Читати

Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Ж.-Л. Бержель : пер. с фр. - М. : Nota Вепе, 2000. - 576 с.

Читати

Покровский И. А. История римского права / И. А. Покровский. - СПб. : Летний сад, 1999. - 533 с.

Читати

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. - М. : Статут, 1999. - 353 с.

Читати

Риженко Ю. М. Система права та правова система: особливості взаємозв'язку та взаємовпливу / Ю.М. Риженко // Держава і право. — 2009. — Вип. 45. — С. 113-119.

Читати

Риженко Ю. М. Система права у структурі романо-германської правової сім'ї / Ю.М. Риженко // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 4. — С. 79-85.

Читати

Тема 4. Джерела права романо-германської правової сім’ї

Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2015. – 628 с.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенная части: Учеб.-практ. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп.—М.: Дело, 2002. — 464 с.

Читати

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Саидов А. X. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) / А. Х. Саидов ; под ред. В. А. Туманова. - М. : Юристъ, 2000. - 448 с.

Читати

Брэбан Г. Французское административное право / Г. Брэбан : пер. с фр. - М. : Прогресс, 1988. - 488 с.

Читати

Губанов О. О. Правова доктрина як джерело права в межах романо-германської, англосаксонської та релігійно-традиційної правової сім’ї: порівняльна характеристика / О. О. Губанов // Право і суспільство. - 2015. - № 6. - С. 9-14.

Читати

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. - М. : Статут, 1999. - 353 с.

Читати

Правовая система Нидерландов / отв. ред. В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова. - М. : Зерцало, 1998. - 432 с.

Читати

Судебные системы европейских стран. Справочник : пер. с фр. и с англ. - М. : Междунар. отношения, 2002. - 336 с.

Читати

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні / Станіслав Шевчук. - К. : Реферат, 2007. - 640 с.

Читати

Тема 5. Правничі системи, що тяжіють до романо-германського типу

Биля-Сабадаш І. О. Право країн Латинської Америки серед правових систем сучасності / І. О. Биля-Сабадаш // Вісник Академії правових наук України. 2009 р. №3(58). - Х. : Право, 2009. - С. 199-208.

Читати

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. - М. : Норма, 2000. - 840 с.

Читати

Орлов Г. В. Правовая система Финляндии // Herald of the Euro-Asian Law Congress. - 2020.- № 1. - С. 134–153.

Читати

Рассказов Л. П. Правовые системы Скандинавских стран: общее и особенное // Философия права. - 2014. - №6. - С.71-75.

Читати

Рассказов Л. П. Общие черты романо-германской правовой семьи. Правовые системы Скандинавских стран как особая разновидность романо-германской правовой семьи // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2015. - № 111. - С. 151-172.

Читати

Тема 6 Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр. - М. : Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Саидов А. X. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) / А. Х. Саидов ; под ред. В. А. Туманова. - М.: Юристъ, 2000. - 448 с.

Читати

Бруслик О. Ю. Конституційно-правовий статус парламенту Великобританії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право / О. Ю. Бруслик ; наук. кер. роботи С. Г. Серьогіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : б. в., 2016. - 233 с.

Читати

Романов А. К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр.- М.: Дело, 2002.- 344 с.

Читати

Яцишин М. Основи конституційного права Великої Британії: Відкрита лекція / М. Яцишин. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Серія науково-методичних видань “Відкриті лекції”. – Випуск 2. – 24 с.

Читати

Тема 7 Джерела права англо-американської правової сім’ї

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр. - М. : Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Леже, Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Богдановская И. Ю. Делегированные акты как вторичный источник права // Право. Журнал Высшей школы экономики.- 2013.- № 3.- С. 36–48.

Читати

Богдановская И. Ю. Эволюция судебного прецедента в «Общем праве»// Право. Журнал Высшей школы экономики.- 2010.- № 2.- С. 75–87.

Читати

Горбунов Е. И. Прецедент в общем праве // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал.- 2010.- № 4.- С.104-106.

Читати

Кросс Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс : пер. с англ. -М. : Юрид. лит., 1985. - 238 с.

Читати

Малишев Б. В. Судовий прецедент і стиль юридичного мислення // Проблеми філософії права. – 2004. – Том II.- С.142-147.

Читати

Малишев Б. В. Прецедентне право Англії : теоретичні аспекти // Наукові записки НаУКМА.- 2001.- Т. 19. Спеціальний випуск, Ч. 1. - с. 232-238.

Читати

Матинян М. А. Роль статута в английском праве // Теория и практика общественного развития.- 2009.- №1.- С. 184-188.

Читати

Рассказов Л. П. Англосаксонская правовая семья: генезис, основные черты и важнейшие источники // Научный журнал КубГАУ. – 2015. – № 105 (01). – С. 949–963.

Читати

Романов А. К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр.- М.: Дело, 2002.- 344 с.

Читати

Шевчук С. В. Основи конституційної юриспруденції : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; наук. ред. О. В. Петришин. - Х. : Консум, 2002. - 296 с.

Читати

Тема 8 Особливості правничих систем США та країн Співдружності націй

Гапотій В. Д. Основні правові системи світу: навчальний посібник. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 279 с.

Читати

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр.- М.: Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Петрова Е. А. Конституционные основы правовой системы США // Теория и практика общественного развития.- 2010.- № 4.- С. 182—186.

Читати

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. - М. : Норма, 2000. - 840 с.

Читати

Хворостяный М. В. Австралийская правовая система и ее отличие от правовых систем других стран англосаксонской правовой семьи // Правова держава.- 2009.- № 11.- С. 203–207.

Читати

Шумилов В. М. Правовая система США : учеб. пособие / В. М. Шумилов. - Москва : Междунар. отношения, 2006. - 408 с.

Читати

Тема 9. Релігійні правничі системи

Альмес М. І. Принципи канонічного права / М. І. Альмес // Митна справа. - 2013. - № 5(2.2). - С. 15-20.

Читати

Гапотій В. Д. Основні правові системи світу: навчальний посібник. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019 – 279 с.

Читати

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр. - М.: Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. - М. : Норма, 2000. - 840 с.

Читати

Вишневский А. А. О системе канонического права // Право. Журнал Высшей школы экономики.- 2010.- № 4.- С. 47–59.

Читати

Кодекс канонического права. - М. : Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. - 624 с.

Читати

Коран : пер. с араб. И. Ю. Крачковского. - М. : СП ИКПА, 1990. -512 с.

Читати

Легка О. В. Джерела мусульманського права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції .- 2015.- № 6.- С. 37-43.

Читати

Лицарева Е. Ю. История стран Азии и Африки новейшего времени. 1945–2011 гг. : учебное пособие. – Томск : Томский государственный университет, 2012. – 172 с.

Читати

Лук'янов Д. В. Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю / Д. В. Лук'янов // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2013. - 2013 р. №3 (74). - С. 56-63.

Читати

Лук’янов Д. В. Загальна характеристика іудейського права // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Гельветика, 2013.- Серія Право.- Випуск 22.- Частина І. Том 1.- С. 50-52.

Читати

Лук'янов Д. В. Канонічне право: поняття та особливості / Д. В. Лук'янов // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2011. - Вип. 21. - С. 76-83.

Читати

Мавед С. О. Генезис мусульманского права // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право.- 2013.- № 2(14).- С. 185-191.

Читати

Мавед С.О. Генезис та тенденції розвитку ісламського деліктного права: загальнотеоретичне дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мавед Сандра Омарівна. - Одеса, 2015. - 185 с.

Читати

Павлов, А. С. Курс церковного права / А. С. Павлов. - СПб. : Лань, 2002. - 384 с.

Читати

Семеніхін І. В. Правова доктрина в релігійних правових системах (на прикладі мусульманського права) / І. В. Семеніхін // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 552–566.

Читати

Сюкияйнен Л. Р. Основы теории исламского права: Учебное пособие .- М., 2015.- 170 с.

Читати

Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура / Л. Р. Сюкияйнен. - М. : Ин-т государства и права РАН, 1997. - 48 с.

Читати

Халиков А. Н. Русская православная церковь и ее философское влияние на право// Философия права.- 2015.- № 6(73).- С. 120-127.

Читати

Тема 10. Традиційні правничі системи

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. - М. : Норма, 2000. - 840 с.

Читати

Дробышевский В. С. Право и политика современного Китая: проблемы взаимодетерминации // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Социологические науки.- 2009.- № 4.- С.18-26.

Читати

Лицарева Е. Ю. История стран Азии и Африки новейшего времени. 1945–2011 гг. : учебное пособие. – Томск : Томский государственный университет, 2012. – 172 с.

Читати

Пашкова Т. В. Источники права Китайской Народной Республики // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал.- 2008.- №2.- 89-91.

Читати

Трощинский П. В. Правовая система Китайской Народной Республики: становление, развитие и характерные особенности // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина.- 2015.- № 5.- С. 99-117

Читати

Тема 1. Правничі системи сучасності як навчальна дисципліна: загальна характеристика

Бехруз Х. Порівняльне правознавство: сучасні грані досліджень / Х. Бехруз // Порівняльне правознавство. - 2013. - № 1-2. - С. 278–285.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: / М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 2001. - 560 с.

Читати

Порівняльне правознавство : підручник / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 272 с.

Читати

Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 620 с.

Читати

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Савчин М. Порівняльне правознавство. Особлива частина: Курс лекцій.- Ужгород: Центр учбової літератури, 2006.- 123 с.

Читати

Ситар І. М. Предмет порівняльного правознавства (методологічний плюралізм) / І. М. Ситар // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 64. - С. 42-51.

Читати

Тихомиров Ю. А. Сравнительное правоведение: развитие концепций и общественной практики // Журнал российского права.- 2006.- С. 3-15

Читати

Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц : пер. с нем. - М. : Междунар. отношения, 2000. – Т. 1: Основы. – 480 с.

Читати

Чернецька О. В. Юридична компаративістика як самостійна юридична наукова дисципліна / Чернецька О. В., Шилінгов В. С. // Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження».- 2009.- № 1.- С. 23-28.

Читати

Шилінгов В. С. Юридична компаративістика: проблеми визначення дисципліни та її предмету / В.С. Шилінгов // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 1. — С. 39-43.

Читати

Юридична компаративістика: навч.-метод. посіб. / А.М. Кучук, Ю.С. Завгородня. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 112 с.

Читати

Тема 2. Правничі системи та правові сім’ї: поняття та класифікація

Аннерс Э. История европейского права / Э. Аннерс : пер. со швед. - М. : Наука, 1994. - 397 с.

Читати

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр. - М. : Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: / М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 2001. - 560 с.

Читати

Порівняльне правознавство : підручник / С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов, І. О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2012. – 272 с.

Читати

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. - М. : Норма, 2000. - 840 с.

Читати

Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кетц : пер. с нем. - М. : Междунар. отношения, 2000. - Т. 1: Основи. - 480 с.

Читати

Тема 3. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г. Дж. Берман : пер. с англ. - М. : Изд-во МГУ: Инфра-М - Норма, 1998. - 624 с.

Читати

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр. - М. : Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Задорожній Ю. А. Витоки формування принципів права романо-германської правової сім’ї / Ю. А. Задорожній // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2008. - № 2. - С. 71-74.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Саидов А. X. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) / А. Х. Саидов ; под ред. В. А. Туманова. - М. : Юристъ, 2000. - 448 с.

Читати

Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Ж.-Л. Бержель : пер. с фр. -М. : Nota Вепе, 2000. - 576 с.

Читати

Покровский И. А. История римского права / И. А. Покровский. - СПб. : Летний сад, 1999. - 533 с.

Читати

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. - М. : Статут, 1999. - 353 с.

Читати

Риженко Ю. М. Система права та правова система: особливості взаємозв'язку та взаємовпливу / Ю.М. Риженко // Держава і право. — 2009. — Вип. 45. — С. 113-119.

Читати

Риженко Ю. М. Система права у структурі романо-германської правової сім'ї / Ю.М. Риженко // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 4. — С. 79-85.

Читати

Тема 4. Джерела права романо-германської правової сім’ї

Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2015. – 628 с.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенная части: Учеб.-практ. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп.—М.: Дело, 2002. — 464 с.

Читати

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Саидов, А. X. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) / А. Х. Саидов ; под ред. В. А. Туманова. - М. : Юристъ, 2000. - 448 с.

Читати

Брэбан Г. Французское административное право / Г. Брэбан : пер. с фр. - М. : Прогресс, 1988. - 488 с.

Читати

Губанов О. О. Правова доктрина як джерело права в межах романо-германської, англосаксонської та релігійно-традиційної правової сім’ї: порівняльна характеристика / О. О. Губанов // Право і суспільство. - 2015. - № 6. - С. 9-14.

Читати

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. - М. : Статут, 1999. - 353 с.

Читати

Правовая система Нидерландов / отв. ред. В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова. - М. : Зерцало, 1998. - 432 с.

Читати

Судебные системы европейских стран. Справочник : пер. с фр. и с англ. - М. : Междунар. отношения, 2002. - 336 с.

Читати

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні / Станіслав Шевчук. - К. : Реферат, 2007. - 640 с.

Читати

Тема 5. Правничі системи, що тяжіють до романо-германського типу

Биля-Сабадаш І. О. Право країн Латинської Америки серед правових систем сучасності / І. О. Биля-Сабадаш // Вісник Академії правових наук України. 2009 р. №3(58). - Х. : Право, 2009. - С. 199-208.

Читати

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. - М. : Норма, 2000. - 840 с.

Читати

Орлов Г. В. Правовая система Финляндии // Herald of the Euro-Asian Law Congress.- 2020.- № 1.- С. 134–153.

Читати

Рассказов Л. П. Правовые системы Скандинавских стран: общее и особенное // Философия права.- 2014.- №6.- С.71-75.

Читати

Рассказов Л. П. Общие черты романо-германской правовой семьи. Правовые системы Скандинавских стран как особая разновидность романо-германской правовой семьи// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, № 111, 2015, С. 151-172.

Читати

Тема 6. Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр. - М. : Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Саидов А. X. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) / А. Х. Саидов ; под ред. В. А. Туманова. - М.: Юристъ, 2000. - 448 с.

Читати

Бруслик О. Ю. Конституційно-правовий статус парламенту Великобританії : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 - Конституційне право; муніципальне право / О. Ю. Бруслик ; наук. кер. роботи С. Г. Серьогіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : б. в., 2016. - 233 с.

Читати

Романов А. К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр.- М.: Дело, 2002.- 344 с.

Читати

Яцишин М. Основи конституційного права Великої Британії: Відкрита лекція / М. Яцишин. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Серія науково-методичних видань “Відкриті лекції”. – Випуск 2. – 24 с.

Читати

Тема 7. Джерела права англо-американської правової сім’ї

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр. - М. : Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Богдановская И. Ю. Делегированные акты как вторичный источник права // Право. Журнал Высшей школы экономики.- 2013.- № 3.- С. 36–48

Читати

Богдановская И. Ю. Эволюция судебного прецедента в «Общем праве» // Право. Журнал Высшей школы экономики.- 2010.- № 2.- С. 75–87

Читати

Горбунов Е. И. Прецедент в общем праве // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал.- 2010.- № 4.- С.104-106

Читати

Кросс Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс : пер. с англ. -М. : Юрид. лит., 1985. - 238 с.

Читати

Малишев Б. В. Судовий прецедент і стиль юридичного мислення // Проблеми філософії права. – 2004. – Том II.- С.142-147

Читати

Малишев Б. В. Прецедентне право Англії : теоретичні аспекти// Наукові записки НаУКМА.- 2001.- Т. 19. Спеціальний випуск, Ч. 1. - с. 232-238.

Читати

Матинян М.А. Роль статута в английском праве // Теория и практика общественного развития. - 2009. - №1. - С. 184-188.

Читати

Рассказов Л. П. Англосаксонская правовая семья: генезис, основные черты и важнейшие источники// Научный журнал КубГАУ. – 2015. – № 105 (01). – С. 949–963.

Читати

Романов А. К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр.- М.: Дело, 2002.- 344 с.

Читати

Шевчук С. В. Основи конституційної юриспруденції : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; наук. ред. О. В. Петришин. - Х. : Консум, 2002. - 296 с.

Читати

Тема 8. Особливості правничих систем США та країн Співдружності націй

Гапотій В. Д. Основні правові системи світу: навчальний посібник. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019 – 279 с.

Читати

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр.- М.: Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Р. Леже : пер. с фр. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 584 с.

Читати

Петрова Е. А. Конституционные основы правовой системы США// Теория и практика общественного развития. - 2010. - № 4. - С. 182-186.

Читати

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. - М. : Норма, 2000. - 840 с.

Читати

Хворостяный М. В. Австралийская правовая система и ее отличие от правовых систем других стран англосаксонской правовой семьи // Правова держава.- 2009.- № 11.- С. 203–207.

Читати

Шумилов В. М. Правовая система США [Електронний ресурс] : учеб. пособие / В. М. Шумилов. - Москва : Междунар. отношения, 2006. - 408 с.

Читати

 

Тема 9. Релігійні правничі системи

Альмес М. І. Принципи канонічного права / М. І. Альмес // Митна справа. - 2013. - № 5(2.2). - С. 15-20.

Читати

Гапотій В. Д. Основні правові системи світу: навчальний посібник. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019 – 279 с.

Читати

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид: пер. с фр. - М.: Прогресс, 1988. - 496 с.

Читати

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. - М. : Норма, 2000. - 840 с.

Читати

Вишневский А. А. О системе канонического права // Право. Журнал Высшей школы экономики.- 2010.- № 4.- С. 47–59

Читати

Кодекс канонического права. - М. : Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. - 624 с.

Читати

Коран : пер. с араб. И. Ю. Крачковского. - М. : СП ИКПА, 1990. -512 с.

Читати

Легка О. В. Джерела мусульманського права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції .- 2015.- № 6.- С. 37-43.

Читати

Лицарева Е. Ю. История стран Азии и Африки новейшего времени. 1945–2011 гг. : учебное пособие. – Томск : Томский государственный университет, 2012. – 172 с.

Читати

Лук'янов Д. В. Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю / Д. В. Лук'янов // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2013. - 2013 р. №3(74). - С. 56-63.

Читати

Лук’янов Д. В. Загальна характеристика іудейського права // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Гельветика, 2013.- Серія Право.- Випуск 22.- Частина І. Том 1.- С. 50-52.

Читати

Лук'янов Д. В. Канонічне право: поняття та особливості / Д. В. Лук'янов // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. - Х. : Право, 2011. - Вип. 21. - С. 76-83.

Читати

Мавед С. О. Генезис мусульманского права // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право.- 2013.- № 2(14).- С. 185-191

Читати

Мавед С. О. Генезис та тенденції розвитку ісламського деліктного права: загальнотеоретичне дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мавед Сандра Омарівна. - Одеса, 2015. - 185 с.

Читати

Павлов А. С. Курс церковного права / А. С. Павлов. - СПб. : Лань, 2002. - 384 с.

Читати

Семеніхін І. В. Правова доктрина в релігійних правових системах (на прикладі мусульманського права) / І. В. Семеніхін // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 552–566.

Читати

Сюкияйнен Л. Р. Основы теории исламского права: Учебное пособие .- М., 2015.- 170 с.

Читати

Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура / Л. Р. Сюкияйнен. - М. : Ин-т государства и права РАН, 1997. - 48 с.

Читати

Халиков А. Н. Русская православная церковь и ее философское влияние на право // Философия права.- 2015.- № 6(73).- С. 120-127

Читати

Тема 10. Традиційні правничі системи

Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Парламентське вид-во, 2008. - 488 с.

Читати

Правовые системы стран мира : Энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. Сухарев. - М. : Норма, 2000. - 840 с.

Читати

Дробышевский В. С. Право и политика современного Китая: проблемы взаимодетерминации// Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия: Социологические науки.- 2009.- № 4.- С.18-26.

Читати

Лицарева Е. Ю. История стран Азии и Африки новейшего времени. 1945–2011 гг. : учебное пособие. – Томск : Томский государственный университет, 2012. – 172 с.

Читати

Пашкова Т. В. Источники права Китайской Народной Республики // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал.- 2008.- №2.- 89-91

Читати

Трощинский П. В. Правовая система Китайской Народной Республики: становление, развитие и характерные особенности// Вестник Университета имени О. Е. Кутафина.- 2015.- № 5.- С. 99-117.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти