Пошук по сайту

Адміністративна юрисдикція

Інформація в Електронному каталозі

Методичні матеріали до вивчення навчальної дисципліни «Адміністративна юрисдикція» для студентів I курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: Ю. П. Битяк, Д. В. Лученко, М. І. Бєлікова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 49 с.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Адміністративна юрисдикція" та методичні рекомендації до їх виконання : для студ. I к. денних фак-тів другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / уклад.: Ю. П. Битяк, Д. В. Лученко, М. І. Бєлікова. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 36 с.

Читати

Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Адміністративна юрисдикція в контексті забезпечення прав людини» для студентів I курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: Ю. П. Битяк, Д. В. Лученко, М. І. Бєлікова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 40 с.

Читати

 Авер'янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Авер'янов // Право України. - 2006. - 5. - С. 11-17.

Читати

Адміністративне судочинство : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Б. Писаренко. - Харків : Право, 2016. - 312 с.

Читати

Битяк Ю. П. Система адміністративного права / Ю. П. Битяк, І. В. Бойко, Н. Б. Писаренко // Право України. - 2017. - N 12. - С. 173-183.

Читати

Бойко І. Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права / І. Бойко // Право України. - 2019. - N 5. - С. 13-28.

Читати


Калмикова, Я. С. Докази та доказування в адміністративному судочинстві : монографія / Я. С. Калмикова ; за заг. ред. О. Б. Червякової ; НДІ держ. будів. та місцев. самоврядування. - Харків : Фактор, 2014. - 280 с.

Читати

Капінус Р. Ю. Деякі аспекти проблематики джерел адміністративного права на прикладі країн романо-германської правової системи (Італії, Франції, Німеччини) / Р. Ю. Капінус // Право України. - 2013. - N 10. - С. 298-304.

Читати

Коваль В. О. Забезпечення прав іноземців та осіб без громадянства в адміністративних справах про їх видворення за межі України / В. О. Коваль // Право України. - 2016. - N 3. - С. 269-276.

Читати

Котух К. Принципи адміністративного права України / К. Котух // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2015. - N 6. - С. 62-65.

Читати

Лук'янець Д. М. Про співвідношення методу адміністративного права та методів адміністративно-правового регулювання / Д. М. Лук'янець // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - Х. : ХНУ, 2010. - № 945 : Серія "Право". - С. 288-291.

Читати

 

Лученко Д. В. Про правову природу оскарження рішень, дій або бездіяльності субʼєктів владних повноважень // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. - 2011. - № 4(67). - С. 152–160.

Читати

Мартиновський В. В. Дозвільна система як комплексний адміністративно-правовий режим / В. В. Мартиновський // Юрист України : наук.-практ. журн. . - 2014. - N 3. - С. 5-10.

Читати

Мельник Р. Джерела адміністративного права: сучасний погляд на сталі конструкції / Р. Мельник // Право України. - 2019. - N 5. - С. 46-62.

Читати

Мельник Р. Ще раз про сутність та ознаки публічно-правових відносин / Р. Мельник // Вісник Вищого Адміністративного суду України. - 2008. - 4. - С. 55-63

Читати

 

Писаренко Н. Б. Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії / Н. Б. Писаренко // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2016. – № 3. – С. 214–228.

Читати

Писаренко Н. Б. Про складові незалежної адміністративної юстиції / Н. Б. Писаренко // Право України. - 2016. - N 2. - С. 31-37.

Читати

 

Писаренко, Н. Б.. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - 2-ге вид., зі змін. та допов. - Х. : Право, 2012. - 136 с.

Читати

Пухтецька А. Принципи адміністративного права у країнах Європейського Союзу та в Україні / А. Пухтецька // Право України. - 2017. - N 7. - С. 76-82.

Читати

Стеценко С. Предмет адміністративного права як "вічнозелений" сюжет адміністративно-правової науки / С. Стеценко // Право України. - 2019. - N 5. - С. 29-45.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти