Пошук по сайту

Правничі системи сучасності

Програма навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" (для іноземних студентів) : Обов'язкова : Рівень вищої освіти - перший (бакалавр.) рівень. Cтупінь вищої освіти - бакалавр. Галузь знань - 29 "Міжнародні відносини". Спец. - 293 "Міжнародне право" (для іноземних студентів) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Д. В. Лук'янов, Є. А. Гетьман, О. В. Зінченко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - 31 с.

Читати

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Правничі системи сучасності" : для студ. 1 К. денної форми навч. за напр. підгот. 6.030202 "Міжнар. право", галузі знань 0302 "Міжнар. відносини" Міжнар.-прав. фак-ту  / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Д. В. Лук'янов, Є. А. Гетьман, О. В. Зінченко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 36 с.

Читати

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Правовые системы современности" : для иностр. студ. 2 к. дневной формы обучения Междунар.-прав. фак-та по направ. "Международное право" / Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого. Каф. междунар. част. права и сравнит. правоведения ; уклад.: Д. В. Лукьянов, Е. А. Гетьман, Е. В. Зинченко. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2019. - 35 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти