Пошук по сайту

Економічна теорія

Програма навчальної дисципліни "Економічна теорія" / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Л. С. Шевченко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 15 с.

Читати

Марченко О. С. Економічна теорія : навч.-метод. посібник для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спец. 051 "Економіка" спеціалізації "Бізнес-економіка" / О. С. Марченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 131 с.

Читати

Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Економічна теорія" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") на 2012-2013 навч. рік / уклад. Л. С. Шевченко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 87 с.

Читати

 

Установча лекція

Читати

Програма навчальної дисципліни "Економічна теорія" / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Л. С. Шевченко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 15 с.

Читати

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічна теорія"  : (галузь знань 0304 "Право", освятньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. заоч. форми навчання / уклад.: О. А. Гриценко, В. В. Броницька, О. О. Набатова. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 24 с.

Читати

Білецька Л., Савич В., Білецький О. Економічна теорія. Політекономія, мікроекономіка, макроекономіка. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. 688 с.

Читати

 Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 448 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти