Пошук по сайту

Соціально-політичні студії

Методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії» для студентів І та ІІ курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» денних факультетів / уклад.: М. П. Требін, О. Ю. Панфілов, В. Д. Воднік та ін. Хар-ків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 58 с.

Читати

 

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії»: методичні поради та завдання для студентів І та ІІ курсів денних факультетів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»; галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 293 «Міжнародне право» / уклад.: М. П. Требін, О. Ю. Панфілов, В. Д. Воднік та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 23 с.

Читати

Алексеева Т. А. Современные политические теории.- М.: РОССПЭН, 2000.- 479 с.

Читати

Андріяш В. І. Соціальна стратифікація сучасного суспільства: етнічний аспект / В. І. Андріяш, Н. А. Громадська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2012. - Т. 202, Вип. 190. - С. 104-109.

Читати

Артеменко С. Б. Соціологія : навчально-методичний посібник для самостійної роботи / С. Б. Артеменко, А. Б. Фляшнікова. — К. : КНЕУ, 2012. — 192 с.

Читати

Ачкасов В.А., Гуторов В.А. Политология: Учебник для ВУЗов.- СПб: Питер, 2005.- 560 с.

Читати

Баранівський В. Ф. Ідеології та війни в сучасному світі: огляд актуальних проблем / В. Ф. Баранівський // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2014. - Вип. 8. - С. 7-11.

Читати

Баранов Н. А. Теория Политики: учебное пособие/ Баранов Н.А., Пикалов Г.А.- СПб: Изд-во БГТУ, 2003.

Читати

Батиргареєва В.С. Протидія поширенню алкоголізму - пріоритетний напрям державної політики у сфері боротьби зі злочинністю / В.С. Батиргарєєва // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків : Право, 2013. – Вип. 25. – С. 35-44.

Читати

Бачинин В. А. Социология: учебное пособие.- Х.: Консум, 2003.- 576 с.

Читати

Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина / В. М. Бебик. – Київ: МАУП, 2004. – 424 c.

Читати

Бондар-Підгурська О. В. Соціальна стратифікація українського суспільства на шляху до сталого інноваційного розвитку / О. В. Бондар-Підгурська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2012. - Вип. 21. - С. 217-223.

Читати

Бондаренко Л. О. Проституція: юридичний та соціально-психологічний аспекти// Вісник Кримінологічної асоціації України.- 2013.- № 5.- С. 194-199.

Читати

Брегеда А. Ю. Політологія: Навч. метод. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.- 108.

Читати

Брегеда А.Ю. Соціологія: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц./ Брегеда А.Ю., Бовтрук А.П., Дворецька Г.В.- К.: КНЕУ, 1999.- 124 с.

Читати

Бусыгина И. М. Общественно-политический лексикон/ Бусыгина И.М., Захаров А.А.- М.: МГИМО, 2009.- 276 с.

Читати

Воднік В. Д. Проблеми профілактики проституції в умовах побудови громадянського суспільства в Україні// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2012.- № 2 (12).- С. 310–321.

Читати

Воднік В. Д. Самогубство: причини та шляхи профілактики // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2013.- № 3(17).- С.140–160.

Читати

Воднік В. Д. Проблеми профілактики злочинності в умовах побудови громадянського суспільства в Україні. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія». 2014. № 1 (20). С. 249–270.

Читати

Воднік В. Д. Проблеми профілактики алкоголізму в умовах побудови громадянського суспільства в Україні// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2014.- № 3 (22).- С. 239–255.

Читати

Воднік В. Д. Проблеми профілактики безпритульності дітей в умовах побудови громадянського суспільства в Україні / В. Д. Воднік // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" . Серія : Політологія. - 2016. - № 2. - С. 113-128.

Читати

Войтович Р. В. Інтелектуалізація еліт як технократична умова інституційного лідерства в державному управлінні / Р. В. Войтович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2015. - № 1. - С. 48-53.

Читати

Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. посібник. – Ч. 1. Теоретична частина. – 2-ге вид., перероб і доповн. – К., 2016. – 188 с.

Читати

Волянська О. В. Проблема агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації / О. В. Волянська // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Соціологія. - 2016. - № 3. - С. 117-134.

Читати

Воронянський О. В. Політологія: підручник/ Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І. В. — Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2017. — 180с.

Читати

Гаджиев К.С. Политическая наука: Учебное пособие.- Москва: Междунар. Отношения, 1996.- 400 с.

Читати

Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: навч. посіб.- 9-те вид., перероб. і допов.- Львів: Львів. комерц. акад., 2007.- 309 с.

Читати

Герасимчук А. А. Соціологія: Навчальний посібник/ Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М.- К.: Вид-во Європейського університету, 2004.- 246 с.

Читати

Герасіна Л. М. Актуальні політико-правові практики в соціополітичному просторі України / Л. М. Герасіна // Український соціум. - 2011. - № 1. - С. 167-176.

Читати

Герасіна Л. М., Требін М. П. «Злами світосистеми»: глобальні зрушення та гібридні виклики // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2020.- № 4 (47).- С. 72–93.

Читати

Герасіна Л. М. Наративи міжнародної конфліктності: глобальна турбулентність або деструкції світової системи?// Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія «Політологія».- 2020.- № 2(45).- С. 8–24.

Читати

Герасіна Л. Насильство як соціальна деструкція // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи».- 2015.- № 1148.- С. 35-40.

Читати

Герасіна Л.М. Політико-правові практики сучасної політичної реальності: становлення поняття / Л.М. Герасіна, М.І. Панов // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2011. - № 8. - С. 205-207.

Читати

Герасіна Л. М. Політико-правові практики сучасної соціополітичної реальності: теоретико-праксеологічний синтез / Л. М. Герасіна // Український соціум. - 2012. - № 4. - С. 39-56.

Читати

Герасіна Л. М. Політичні детермінанти та специфіка державно-правових конфліктів в Україні // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія «Політологія».- 2019.- № 2(41).- С. 8–19.

Читати

Герасіна Л. М. Проблема впливу міжнародних організацій на сучасний світовий політичний процес // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2014.- № 2 (21).- С. 98–106.

Читати

Герасіна Л. М. Проблема вибору геостратегії сучасною Україною в геополітичному ландшафті світу // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2015.- № 3 (26).- С. 210–212.

Читати

Герасіна Л. М. Проблема вибору ефективної "моделі" демократії в державницьких практиках сучасної України / Л. М. Герасіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2015. - № 4. - С. 94-105.

Читати

Грабіна Г. В. Політична еліта України як уособлення субкультури влади / Г. В. Грабіна // Грані. - 2016. - № 3. - С. 55-61.

Читати

Гречко О. С. Соціальні групи: дефініція, взаємодія / О. С. Гречко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. : Державне управління. - 2014. - Т. 15, Вип. 291. - С. 52-62.

Читати

Громадянське суспільство: політичні та соціальноправові проблеми розвитку: монографія / Г. Ю. Васильєв, В. Д. Воднік, О. В. Волянська та ін.; за ред. М. П. Требіна.- Х.: Право, 2013.- 536 с.

Читати

Гукалова І. В. Категорія "урбанізація" у понятійній площині соціальної географії та інших наук / І. В. Гукалова, Н. В. Омельченко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. - 2015. - Т. 20, Вип. 2. - С. 96-108.

Читати

Гурц В. В. Особливості політичного лідерства в умовах становлення демократії / В. В. Гурц // Політологічний вісник. - 2015. - Вип. 77. - С. 344–352.

Читати

Ґіденс Е. Соціологія: пер. с англ.- К.: Основи, 1999.- 726 с.

Читати

Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. Посібник.- К.: КНЕУ, 2002.- 472 с.

Читати

Дегтярев А. А. Основы политической теории: Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 1998.- 239 с.

Читати

Демидов Н. М. Основы социологии и политологии: Учебное пособие.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 208 с.

Читати

Денисенко В. М. Політологія. Вступ до спеціальності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Денисенко В. М., Матвієнків С. М., Штерн В. Ю. - Львів: Астролябія, 2007. - 360 с.

Читати

Денисюк С. Політична міфотворчість як технологія впливу на суспільну свідомість / С. Денисюк // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. - 2015. - Вип. 27. - С. 55-60.

Читати

Денисюк С. Г. "Синдром сьогоднішнього дня" як характерна ознака сучасної політичної свідомості / С. Г. Денисюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2015. - Вип. 16. - С. 99-105.

Читати

Добрынин М. И. Политическая система общества: Учеб. пособ./ Добрынин М.И., Осинский И.И.- Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2002.- 342 с.

Читати

Дубінська В. О. Вплив традицій та новацій політичного лідерства на державне управління / В. О. Дубінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. - 2015. - Вип. 1. - С. 11-15.

Читати

Дубовицкий, В.Н. Социология права: предмет, методология и методы / В.Н. Дубовицкий. – Минск: Право и экономика, 2010. – 107 с.

Читати

Жаровська І. М. Легітимність державної влади у демократичній державі / І. М. Жаровська // Університетські наукові записки. - 2009. - № 3. - С. 20-23.

Читати

Жаровська І., Ортинська О. Соціальна влада і особистість: питання взаємодії в сучасній правовій реальності// Национальный юридический журнал: теория и практика.- 2018. № 2.- С. 5-7

Читати

Жиро Т. Политология/ Пер. с польск. - X.: Изд-во Гуманитарный Центр. 2006. - 428 с.

Читати

Зборовский Г. Е. История социологии: учебник.- Москва: Гардарики, 2007.- 608 с.

Читати

Зеркин Д. П. Основы политологии: Курс лекций.- Ростов н/Д: «Феникс», 1996. 544 с.

Читати

Зоткін А.Ставлення населення України і Польщі до інститутів влади та владної еліти // Політичний менеджмент, 2004.- № 3.- С. 123-133

Читати

Ирхин Ю. В. Политология: Учебник / Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В.- М.: Юристъ, 2002. – 511 с.

Читати

Каленюк І. С. Форми прояву інтелектуального лідерства / І. С. Каленюк, Л. І. Цимбал // Економіка України. - 2016. - № 3. - С. 29-40.

Читати

Карпчук Н.П. Міжнародна інформація та суспільні комунікації : навч. посіб. для студ. закл. вищ. овіти / Н. П. Карпчук. – Луцьк, 2018. – 514 с.

Читати

Кельман М., Кристиняк М. Проблеми розвитку та якісного формування української еліти // Підприємництво, господарство і право.- 2020.- № 5.- С. 198–200.

Читати

Климова С.В. Политология. Часть 1/ Климова С.В., Бобков А.Н., Криволап И.В., Лопарев А.В., Розенбойм И.Е.- Москва: МГУТиУ, 2007.

Читати

Клімова Г. П. Генеза і функціональні особливості політичних партій / Г. П. Клімова // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" . Серія : Політологія. - 2018. - № 2. - С. 31-45.

Читати

Клімова Г. П. Концептуальні підходи до аналізу поняття «держава»// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2015.- № 2(26).- С. 161–169.

Читати

Клімова Г.П. Феномен політичної  культури : теоретико-методологичний дискурс // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. - 2020. - № 2. - С.56-70. 

Читати

Козловець М. А. Соціальна структура українського суспільства в контексті постсоціалістичних трансформацій// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Соціологія».- 2017.- № 4 (35).- С. 41–57.

Читати

Козырев Г. И. Основы социологии и политологии: учебник.- М.: ИД «ФОРУМ», 2008.- 240 с.

Читати

Комарницька Г. О. Удосконалення регулювання урбанізаційних процесів у регіоні / Г. О. Комарницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2014. - Вип. 5. - С. 497-504.

Читати

Кондов К. В. Концепція соціального контролю в теорії соціальних систем Толкотта Парсонса / К. В. Кондов // Український соціум. - 2017. - № 3. - С. 9-19.

Читати

Корнієвський О. А. Громадянське суспільство сучасної України: проблемні аспекти розвитку / О. А. Корнієвський // Наукові праці МАУП. Політичні науки. - 2017. - Вип. 1. - С. 56-63.

Читати

Кравченко В.И. Основы политологии: Учебное пособие.- СПб: СПбГУАП, 2001.- 128 с.

Читати

Крайтерман В. С. Политология: учебное пособие для высших учебных заведений/ Крайтерман В.С.- М.: Логос., 2008. - 194 с.

Читати

Круглова Г. А. Политология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. А. Круглова. - Минск: Асар, 2009. - 304 с.

Читати

Крюков О.І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення: Монографія / За наук. ред. Е.А.Афоніна. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 252 с.

Читати

Кузьмук О. Соціальна стратифікація суспільства: теоретична та емпірична інтерпретація поняття / О. Кузьмук // Соціологічні студії. - 2018. - № 1. - С. 27-31.

Читати

Лукаш С. Ю. Щодо проблеми партійної культури в Україні: розуміння, стан, перспективи розвитку// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право».- 2016.- Вип.21.- С. 209-231

Читати

Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. — К.: Каравела, 2004. — 456 с.

Читати

Лясина И.Ю., Лебедева С.О. Политология в вопросах и ответах.- Волгоград: РПК «Политехник», 2005.- 48 с.

Читати

Макеєв С. Соціальна структура і трансформації// Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2014.- № 1. С.- 27–29.

Читати

Малетин С.С. Политология.- Новосибирск, 1998. - 59 с.

Читати

Мельник Л. М. Політологія: навчально-методичний посібник / Л.М. Мельник, І.А. Дужа.- Біла Церква, 2019. – 426 с.

Читати

Москаленко В. В. Психотехнології створення ефективного політичного іміджу / В. В. Москаленко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. - 2014. - № 1110, Вип. 55. - С. 80-84.

Читати

Мосьондз М. В. Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в українському суспільстві : монографія / М. В. Мосьондз. – Д. : НГУ, 2014. – 140 с.

Читати

Муляр В. І. Політологія: курс лекцій.- Житомир: ЖІТІ, 1999.- 214 с.

Читати

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за заг. ред. Н. М. Хоми.- Львів: Новий Світ-2000, 2015.- 492 с.

Читати

Олійник О. Фаворитизм і кронізм як основні критерії кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні // Віче.- 2014.- № 20.- С. 2–5.

Читати

Орлов О. В. Проблеми формування та розвитку управлінської еліти / О. В. Орлов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2014. - № 2. - С. 75-79.

Читати

Осипчук А. Д. Структура, агентність та соціальна система в теорії структурації Ентоні Гідденса // Грані. 2015.- № 12(1).- С. 74–79.

Читати

Пірен М. І. Елітне лідерство для турбулентного українського суспільства / М. І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2014. - № 2. - С. 64-68.

Читати

Погрібна В. Л. Криза ідентичності і глобалізація суспільства: питання чи відповіді? // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2014.- № 1 (20).- С. 240–248.

Читати

Погрібна В. Л. Теоретична соціологія вчора, сьогодні, завтра: в пошуках методологічних перспектив // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2014.- № 2 (21).- С. 196–206.

Читати

Погрібна В. Л., Сахань О. М. Війна і корупція в свідомості українців: злочинний симбіоз чи природний конфлікт? // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 15 черв. 2018 р.).- Маріуполь: ДонДУУ, 2018.- С. 89–93.

Читати

Подольська Є. А. Соціологія: 100 питань – 100 відповідей / Подольська Є.А., Подольська Т.В.- К.: Інкос, 2009.- 352 с.

Читати

Политология: Учеб. пособие / И.В. Борзихина, Н.Д. Запецкая, Л.А. Коноплева, А.В. Трофимов, Т.Е. Эйдис.- Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2006.- 168 с.

Читати

Политология: Учеб.-практ. пособие/ Муштук О.З., Цыбульская М.В.- Москва: МЭСИ, 1996.- 99 с.

Читати

Политология: Учебник для вузов/ Ачкасов В.А., Гуторов В.А.- Москва: Высшее образование, 2010.- 692 с.

Читати

Политология: Учебное пособие/ Безвербный А.А., Безвербный А.С., Дивлеткильдеев Ш.А.- Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2000.- 127 с.

Читати

Політика в особах: Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / За заг. ред. Ф. М. Рудича. — К.: Парламентське вид-во, 2008.- 352 с.

Читати

Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві: монографія / Т. Бевз, О. Зорич, А. Зуйковська та ін.- К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014.- 296 с.

Читати

Політологічний словник/ За ред.. М.Ф. Головатого, О.В. Антонюка.- К.: МАУП, 2005.- 792 с.

Читати

Політологія: навч. енциклопедичний словник-довідник/ За наук. ред. Хоми Н. М.– Львів : Новий Світ – 2000, 2014. –. 779 с.

Читати

Політологія : конспект лекцій / авт. кол. М. І. Панов. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1996. - 134 с.

Читати

Політологія: Навч. посібник / За заг. ред. М. П. Гетьманчука. — К.: Знання, 2010. — 415 с.

Читати

Політологія: Навч. посібник/ За ред. Ф.М. Кирилюка.- К.: Здоров'я, 2004.- 697 c.

Читати

Політологія: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. В. С. Бліхара.- Львів: ПП «Арал», 2018.- 540 с.

Читати

Політологія: Підручник / За ред. М.М. Вегеша.— К.: Знання, 2008. — 556 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

Читати

Політологія: Підручник/ За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 528 с.

Читати

Політологія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Розенфельд, Л. М. Герасіна, Осипова Н.П. – Х.: Право, 2001.

Читати

Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін. — К.: Вища школа, 1998. — 304 с.

Читати

Поліщук І. О. Політична культура: дефініція, структура та функції / І. О. Поліщук // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2013. - № 3. - С. 194–196.

Читати

Поліщук І. О. Політичні медіатехнології / І. О. Поліщук // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2014. - № 2. - С. 125-134.

Читати

Поліщук І.О. Політичні медіатехнології: від виникнення до концептуалізації / Поліщук І.О. // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2012. - Вип. 1. - С. 20-26.

Читати

Поліщук І. О. Виборчі технології: сутність та різновиди / І. О. Поліщук // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2015. – № 4. – С. 106–112.

Читати

Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін.; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2013. 440 с.

Читати

Пустоловська О. О. Первинна політична еліта незалежної України в розбудові державності / О. О. Пустоловська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2013. - Вип. 22. - С. 169-176.

Читати

Рудакевич О. М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження.- Тернопіль: ТНЕУ, 2013.- 354 с.

Читати

Сахань О. М. Проблеми політичної модернізації за сучасних умов розвитку української держави // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія». - 2015. - № 3 (26). - С. 274–277.

Читати

Скочиляс Л. Політологія : навч-метод. посібник / Л. Скочиляс, О. Шиманова., Р. Парійчук-Брухаль. – Л. : ПП Сорока Т. Б., 2014. – 192 с.

Читати

Сокурянська Л. Г. Вступ до соціології: навч. посіб. Харків: ХНУ ім. В. Н.- Каразіна, 2011.- 206 с.

Читати

Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах: монографія / за заг. ред. О. Ю. Панфілова.- Х.: ХІФ КНТЕУ, 2019.- 284 с.

Читати

Соціологія: навч. посіб. / за ред. С. О. Макеєва.- К.: Українська енциклопедія, 1999.- 344 с.

Читати

Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін.; за ред. М. П. Требіна.- Х.: Право, 2010.- 224 с.

Читати

Соціологія : підручник / за ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. Ф. Пачковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с.

Читати

Сурай І. Г. Сучасне лідерство в державному управлінні: методологічні аспекти формування знань, умінь та навичок / І. Г. Сурай // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2015. - № 1. - С. 54-59.

Читати

Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах / авт. кол.: М. І. Михальченко (керівник) та ін.- Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013.- 336 с.

Читати

Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – 396 с.

Читати

Тельпіс О.В. Політичне лідерство у XXI столітті: актуалізація індивідуальних інформаційних стратегій в міжнародних відносинах// Актуальні проблеми міжнародних відносин.- 2012.- Вип. 107 (Ч. ІI).- С. 162-173

Читати

Теория политики: Учебное пособие/ Под ред. Исаева Б.А.- СПб: Питер, 2008.- 464 с.

Читати

Требін М. П. Війна і тероризм: симбіотичні відносини / М. П. Требін // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. - 2017. - Вип. 18. - С. 365-373.

Читати

Требін М. П. "Гібридна" війна як нова українська реальність / М. П. Требін // Український соціум. - 2014. - № 3. - С. 113-127.

Читати

Требін М. П. Концептуалізація детермінант війни в контексті соціологічного знання / М. П. Требін // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 2016. - Вип. 36. - С. 15-22.

Читати

Требін М. П., Поліщук І. О. Політична культура: ретроспективний огляд концептуальних підходів // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2013.- № 1 (15).- С. 123–141.

Читати

Требін М. П. Причини виникнення війн в історії людства: різноманіття підходів / М. П. Требін // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків, 2015. – № 4. – С. 148–178.

Читати

Требін М. П. Розвиток громадянського суспільства в Україні в контексті євроінтеграції / М. П. Требін // Український соціум. - 2014. - № 1. - С. 106-118.

Читати

Требін М. П. Україна перед викликами ХХІ ст. / М. П. Требін // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Соціологія. - 2017. - № 4. - С. 141-156.

Читати

Требін М. П. Феномен політичної культури в політико-правовому житті суспільства // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія».- 2012.- № 2 (12).- С. 151–165.

Читати

Тюптя Л. Т. Соціальна робота: Теорія і практика/ Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.- К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004.- 408 с.

Читати

Уджмаджурідзе Г. Г. Чинники нерівності політичної участі в сучасному українському суспільстві: досвід застосування бінарної логістичної регресії. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи».- 2017.- № 39.- С. 167-174.

Читати

Ханстантинов В. Соціально-політичні розмежування – виклик толерантності в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2011. — Вип. 22. — С. 159-170.

Читати

Ципко С. "Нові маргінальні групи" у соціальній структурі сучасного суспільства: теоретичний аспект дослідженням / С. Ципко, Х. Кріслата // Релігія та соціум. - 2015. - № 1-2. - С. 149-155.

Читати

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів. — К.: Кондор, 2009. — 354 с.

Читати

Чубатенко О. М. Особливості виборчих технологій в Україні// Політикус.- 2020.- № 3.- С. 90-94

Читати

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Навч. Посібник.- К.: Либідь, 2005.- 576 c.

Читати

Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: Підручник / П. П. Шляхтун. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 472 с.

Читати

Щедрова Г. П. Основи політології: Навчальний посібник/ Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Новакова О.В., Пашина Н.П..- Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005.- 170 с.

Читати

Эндрейн Ч .Ф. Сравнительный анализ политических систем: Учеб. пособие.- М.: Весь Мир, 2000.- 318 с.

Читати

Юрій М. Ф. Людина і світ: Підручник. - Київ: Дакор, 2006.- 460 с.

Читати

Юрій М. Ф. Політологія : учебник / М. Ф. Юрій. - Київ : КНТ : Дакор, 2006. - 416 с.

Читати

Юрій М. Ф.Соціологія культури: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006.- 302 с.

Читати

Ярош Б. О. Загальна теорія політики: Навч. посібник/ Ярош Б.О., Ярош О.Б.- Луцьк: РВВ "Вежа", 2005.- 240 с.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти