Пошук по сайту

Основи національної безпеки України

Програма навчальної дисципліни "Основи національної безпеки України" : (галузь занань 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право") / уклад. М. П. Требін. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 10 с.

Читати

Амро А. Європейський досвід формування та реалізації державного управління у сфері національної безпеки // Держава та регіони. Серія: Державне управління.- 2019.- № 4 (68).- С. 52-57.

Читати

Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України: монографія / В. О. Антонов.- Київ: ТАЛКОМ, 2017.- 576 с.

Читати

Антонов В. О. Проблема диференціації та класифікації структури системи національної безпеки // Держава і право.- 2012.- Вип. 56.- С. 148-152.

Читати

Балан М. І. Державне реагування на загрози суспільно-політичній стабільності в Україні: дис.. доктора філософії з державного управління. Спец. 281 – публічне управління та адміністрування.- К., 2020.- 222 с.

Читати

Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації)/ О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара.– 3-тє вид., переробл. та допов.– Луганськ: ТОВ Віртуальна реальність, 2014.– 240 с.

Читати

Більовський О. А. Національна безпека як предмет соціально-філософського аналізу // Філософія та політологія в контексті сучасної культури.- 2014.- Вип. 7.- С. 182-186.

Читати

Глобальна та національна безпека: підручник / за заг. ред. Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. – 784 с.

Читати

 

Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення: монографія / Криштанович М.Ф., Пушак Я.Я., Флейчук М.І., Франчук В.І. – Львів : Сполом, 2020. – 418 с.

Читати

Дзьобань О. П. Національна безпека України в умовах соціальних трансформацій: методологія дослідження та забезпечення: моногр.– Х.: Константа, 2006. – 440 с.

Читати

Довгань О. Д. Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри/ О. Д. Довгань, Т. Ю. Ткачук // Інформація і право.- 2018.- № 1 (24).- С. 89-103.

Читати

Загурська-Антонюк В. Ф. Полістратегія та правове регулювання політики національної безпеки // Інвестиції: практика та досвід.- 2020.- № 19-20.- С. 134-140.

Читати

Ільницька У. Інформаційна безпека України: сучасні виклики, загрози та механізми протидії негативним інформаційно-психологічним впливам / У. Ільницька // Humanitarian Vision. – 2016. – Volume 2, number 1. – С. 27–32.

Читати

Кобко Є. В. Система забезпечення національної безпеки України: елементи та характер їх реалізації в сучасних умовах / Є. В. Кобко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - № 4. - С. 112-116.

Читати

Копанчук В. О. Теоретико-методологічне обгрунтування сутності національної та громадської безпеки: аксеологічний аспект // Публічне управління і адміністрування в Україні.- 2020.- Вип. 17.- С. 131-134.

Читати

Косілова О.І. Політична безпека в системі національної безпеки України // Правова інформатика.- 2011.- № 1 (29).- С. 72-78.

Читати

Криштанович М. Ф. Механізми державної політики України щодо забезпечення національної безпеки // Публічне управління та митне адміністрування.- 2019.- № 3.- С. 248-253.

Читати

Криштанович М. Ф. Трансформація воєнної безпеки як об’єкта державної політики // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування.- 2019.- № 1.

Читати

Лагодіна В. Національна безпека як зміст і мета державної політики України / В. Лагодіна // Правова інформатика. - 2007. - № 2. - С. 69-76.

Читати

Лесяк Н. І. Загальна характеристика та види злочинів проти основ національної безпеки України / Н. І. Лесяк, В. П. Кушпіт // Юридичний науковий електронний журнал.- 2018.- № 6.- С. 287-290.

Читати

Ліпкан В. А. Поняття системи забезпечення національної безпеки України / В. А. Ліпкан // Право і Безпека. - 2003. - Т. 2, № 4. - С. 57-60.

Читати

Малик Я. Забезпечення національної безпеки України у контексті європейської безпеки / Я. Малик, О. Береза // Демократичне врядування. Науковий вісник.- 2012.- Вип. 10.

Читати

Малик Я. Інформаційна безпека України: стан та перспективи розвитку // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць.- 2015.- Вип. 44.С. 13-20.

Читати

Мандзіновська Х. О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення / Х. О. Мандзіновська // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2016. - № 2. - С. 159–166.

Читати

Нашинець-Наумова А. Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади / А. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 1. - С. 34-39.

Читати

Немченко А. Б. Сучасні підходи до забезпечення продовольчої безпеки України / А. Б. Немченко, Т. Б. Немченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2013. - Вип. 23. - С. 401-406.

Читати

Олійничук О. Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти / О. Олійничук // Галицький економічний вісник.- Т. : ТНТУ, 2015. — Том 48. — № 1. — С. 93-100.

Читати

Оліферук С. І. Продовольча безпека України: секторний підхід / С. І. Оліферук // Агросвіт. - 2012. - № 6. - С. 36-42.

Читати

Орел М. Г. Концептуальна структура процесу розробки стратегії забезпечення політичної безпеки / М. Г. Орел // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 1. - С. 86-92.

Читати

Орел М. Г. Розроблення стратегії забезпечення політичної безпеки: теоретичний аспект // Держава та регіони. Серія: Державне управління.- 2017.- № 4 (60).- С. 61-66.

Читати

Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – 326 с.

Читати

Паламарчук М. Національна безпека: діалектика застосування широкого і вузького підходів // Політичний менеджмент.- 2011.- № 2.- С. 128-135.

Читати

Пилипчук В. Г. Право національної безпеки та військове право: теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні / В. Г. Пилипчук, І. М. Доронін // Інформація і право. - 2018. - № 2. - С. 62-72.

Читати

Полтораков О. Реконцептуалізація поняття „безпека” в сучасному політико-політологічному дискурсі// Політичний менеджмент.- 2009.- № 5.- С. 19-28.

Читати

Попадинець Н. М. Основні чинники забезпечення економічної безпеки України / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 2. - С. 20-23.

Читати

Продовольча безпека: світові тенденції та національні особливості: матер. наук.-практ. конф. (25 вересня 2014 р., м. Одеса). – Одеса: Фенікс, 2014. – 182 с.

Читати

Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України : монографія / М. А. Рубащенко. – Х. : Право, 2016. – 286 с.

Читати

Саганюк Ф. Сектор безпеки України: аспекти трансформації/ Ф. Саганюк, І. Романов, В. Троцько, І. Вещицький// Політичний менеджмент.- 2008.- № 3.- С. 141-156.

Читати

Сащук Г. Інформаційна безпека в системі забезпечення національної безпеки / Г. Сащук [Електрон. ресурс].

Читати

Ситник Г. П. Актуальні питання підвищення ефективності державного управління у сфері національної безпеки України / Г. П. Ситник // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. - 2014. - № 1. - С. 3-25.

Читати

Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник.- К.: НАДУ, 2012. – 544 с.

Читати

Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України: навч. посіб. : у 3 ч. / Г. П. Ситник, В. І. Абрамов, Д. Я. Кучма. - Ч. 1 : Філософсько-методологічні та системні основи забезпечення національної безпеки. - К.: НАДУ, 2009. - 248 с.

Читати

Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / За наук. ред. Є. В. Хлобистова.– Сімферополь: ИТ «АРИАЛ», 2011. – 589 с.

Читати

Стариченко Є. М. Продовольча безпека країни як соціально-економічна категорія // Агросвіт.- 2018.- № 13.- С.42–48.

Читати

Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: Монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

Читати

Сучасні проблеми забезпечення національної безпеки держави: тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 листопада 2020 року). – К.: Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 391 с.

Читати

Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози: Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 22–23 березня 2018 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 187 с.

Читати

Третяк В. В. Економічна безпека: сутність та умови формування / В. В. Третяк, Т. М. Гордієнко // Економіка та держава.- 2010.- № 1.- С. 6-8.

Читати

Харун О. А. Національні інтереси в забезпеченні національної безпеки України/ О. А. Харун, Т. В. Рожок // Економіка і суспільство.- 2017.- № 13.- С. 135-138.

Читати

Хвесик Ю. М. Проблеми продовольчої безпеки на сучасному етапі розвитку АПК України / Ю. М. Хвесик // Економічна та продовольча безпека України. - 2013. - № 1. - С. 89-95.

Читати

Худякова А. В. Національна безпека України// Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика: зб. наук. праць Всеук. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому Дню цивільної оборони та Всесвітньому Дню охорони праці. (Полтава, 25–26 квітня 2019 р.) / упоряд., і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. – Полтава : ПНПУ, 2019. – С. 116-121.

Читати

Чемарєва Л. В. Продовольча безпека: соціально-економічна суть // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій: у 2 ч. – Ч. 2. – С. 295–302.

Читати

Чичина О. А. Енергетичні ресурси як домінанта формування національної безпеки країни / О. А. Чичина, В. І. Сідоров // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 15(4). - С. 25-28.

Читати

Ядуха С. Й. Національна безпека України. Її основні аспекти, принципи та загрози / С. Й. Ядуха, О. М. Лисак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2018. - № 5(1). - С. 131-136.

Читати

Яковлєв П. А. Досвід державного регулювання забезпечення інформаційної безпеки зарубіжних держав (на прикладі Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Франції) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право».- 2020.- Вип. 30.- С. 106-113.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти