Пошук по сайту

Економічна статистика

Петряєв О. О. Економічна статистика : навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка». - Харків: Нац. юрид.ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 175 с.

Читати

Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М. Статистика: підручник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: КНЕУ, 2000. 467 с. 

Читати

Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань): навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2012. 448 с.

Читати

Педченко Г. П. Статистика: навч. посіб. Мелітополь: Колор Принт, 2018. 266 с.

Читати

Горошанська О. О. Статистика: практикум. Харків: ХДУХТ, 2017. 133 с.

Читати

Костюк В. О. Прикладна статистика: навч. посіб. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 191 с.

Читати

Сторожук В. П., Кустовська О. В., Ткач Є. І. Статистика. Курс лекцій: в 2 ч. Тернопіль: Екон. думка, 2006. Ч. 1: Теорія статистики. 224 с.

Читати

Ковалевський Г. В., Колесник Т. М., Тихонова Г. Б. Практикум та тренінг зі статистики: навч. посіб. Харків: ХНАМГ, 2012. 156 с.

Читати

Рощік І. А. Соціально-економічна статистика: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2010. 388 с.

Читати

Соболєв В. М., Чала Т. Г., Корепанов О. С. Економічна статистика: навч. посіб. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. 388 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти