Пошук по сайту

Глобальний бізнес-менеджмент

Білецька Л. В. Економічна теорія : Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид. переробл. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 688 с.

Читати

Бахчеванова Н. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, С. М. Макуха ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 403 с.

Читати

Бех К. Роль міжнародних інтеграційних об'єднань у сучасному міжнародному бізнесі / К. Бех // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 70–72.

Читати

Василенко В. М. Досвід інноваційного менеджменту як невід'ємної складової інтелектуального капіталу в міжнародному бізнесі / В. М. Василенко // Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка". – 2010. – № 1. – С. 147–154.

Читати

Вергун В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2012. – 415 с.

Читати

Гудим К. М. Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу / К. М. Гудим // Економіка України. – 2014. – № 6. – С. 77–84.

Читати

Дикий О. В. Конвергенція маркетингу та стратегії підприємства в умовах глобалізації бізнесу / О. В. Дикий // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 268–273.

Читати

Кочергіна Н. Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжнародного бізнесу / Н. Кочергіна // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2008. – Вип. 103. – С. 52–54.

Читати

Онищенко В. Менеджмент транснаціональних корпорацій / В. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. – № 1. – С. 42–56.

Читати

Рамберг Я. Міжнародні комерційні трансакції : [пер. з англ. ТОВ "Асоц. експортерів і імпортерів ЗЕД" / Міжнар. торг. палата ; Міжнар. торг. палата. – Київ : Асоц. експортерів і імпортерів "ЗЕД", 2012. – 624 с.

Читати

Рубцова М. Основи креативного менеджменту в міжнародному бізнесі / М. Рубцова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2. – С. 117–121.

Читати

Чепінога В. Г. Економічна теорія : підручник / В. Г. Чепінога. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 656 с.

Читати

Sorawech P. International managers' satisfaction with Thai logistic services / P. Sorawech // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8. – С. 29–32

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти