Пошук по сайту

Фінансова система

Нечипорук Л. В. Фінансова система : навчально-методичний посібникдля студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освітигалузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка» фінансово-правового факультету. - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 117с.

Читати

Історія фінансів: навч. посібник / Т. О. Ставерська, О. М. Іванюта. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2013. 83 с.

Читати

Фінанси: навч. посібник / за заг. ред. І. С. Волохової. Харків: «ПромАрт», 2018. 262 с.

Читати

Фінанси: навч. посібник / за заг. ред. І. В. Журавльової. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 330 с.

Читати

Фінанси: підручник / за ред. І.О. Лютого. Київ: Ліра-К, 2017. 720 с.

Читати

Житар М. О., Сосновська О. О. Парадигма формування сучасної фінансової архітектури. Проблеми економіки. 2019. No 4. C. 172–178.

Читати

Леоненко П. М., Федосов В. М., Юхименко П. І. Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми. Фінанси України. 2017. No 4. С. 55–74.

Читати

Небрат В. Характеристика джерел вивчення історії фінансової думки України. Вісник ТНЕУ. 2012. С. 82–83.

Читати

Фінанси: навч. посіб. / за заг. ред. І. С. Волохової. Харків: ПромАрт, 2018. 262 с.

Читати

Фінанси: навч. посібник / за заг. ред. І. В. Журавльової. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 330 с.

Читати

Фінанси: навч. посіб. у 2-х ч. / за ред. В. Г. Баранової. Одеса: Атлант, 2015. Ч.1. 344 с.

Читати

Дерлиця А. Ю. Майбутнє суспільних фінансів: вступ до фінансової футурології. Фінанси України. 2020. No 2. C. 115–126.

Читати

Мазаракі А., Волосович С. Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України. Вісник КНТЕУ. 2016. No 1. С. 5–23.

Читати

Нечипорук Л. В. Фінансові рішення в ризик-менеджменті бізнес-організацій. Східна Європа: економіка,бізнес та управління. 2019. No5 (22). С. 98–103.

Читати

Патицька Х. О., Коваль В. М. Практичні аспекти формування спроможних територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації: ризики та шляхи їх нівелювання. Проблеми економіки. 2020. No1. C. 113–122.

Читати

Сало Т. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні. Ефективність державного управління. 2013. Вип. 35. С. 324–330.

Читати

Іванов С. В. Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення добробуту населення України. Фінанси України. 2018. No 9. С. 7–24.

Читати

Іванов С. В. Фінанси домогосподарств: аналіз у rонтексті політики забезпечення добробуту населення України. Фінанси України. 2018. No 9. С. 7–24.

Читати

Козоріз М.А., Ключник Л.В. Фінансові ресурси домашніх господарств: проблеми формування і використання. Регіональна економіка. 2014. No 1. С. 94–103

Читати

Адміністрування податків, зборів, платежів: навч.посіб. / В.П. Хомутенко, І.С. Луценко, А.В. Хомутенко; за заг. ред. В.П. Хомутенко. Одеса: Атлант, 2015. 314 с.

Читати

Андрущенко В. Л., Тучак Т. В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція). Київ: Алерта, 2013. 384 с.

Читати

Податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок: новації реформ та їх наслідки: монографія. Київ: Алерта, 2018. 442 с.

Читати

Податкові системи зарубіжних країн: навч. посібник / М. І. Карлін. Київ: Кондор, 2018. - 366 с.

Читати

Протидія агресивному податковому плануванню в Україні / С. С. Брехов, В. І. Коротун та ін. Ірпінь: Університет ДФС України, 2017. 108 с.

Читати

 

Соколовська А. М. Формування податкової політики в умовах невизначеності. Фінанси України. 2012. No 11. С. 44–51.

Читати

Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / за ред. Т. І. Єфименко, А. М. Соколовської. – К. : ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 494 с

Читати

Державне бюджетування в Україні: сутність та основні детермінанти / З. С. Варналій, К. В. Коваленко, С. В. Онищенко, І. В. Савич; за ред. З. С. Варналія. Київ: Знання України, 2016. 395 с.

Читати

Бец О., Лісовенко В. Еволюція наукових концепцій державного боргу. Ринок цінних паперів України. 2014. No 1–2. С. 11–20.

Читати

Босенко О. С. Управління державними борговими зобов’язаннями в зарубіжних країнах. Наукові праці НДФІ. 2016. Вип. 2(75). С. 26–38.

Читати

Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія / за ред. О. П. Кириленка, Б. С. Малиняка. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 350 с.

Читати

Соціальне страхування: підручник / за ред. О. П. Кириленка та В. С. Толуб’яка. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2016. 516 с.

Читати

Нечипорук Л. В. До визначення поняття «страхова група». Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. Харків: Право, 2013. Вип. 4 (15). С. 35–43.

Читати

Нечипорук Л. В. Попит, пропозиція та рівновага на ринку страхових послуг. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2015. Випуск N 5. C. 911–916.

Читати

Нечипорук Л. В. Посилення загроз фінансовій безпеці держави в умовах фінансової глобалізації. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. No 1. С. 281–298.

Читати

Нечипорук Л. В. Теорія та практика медичного страхування в Україні. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2015. Вип. No 6. C. 751–755.

Читати

Мельник В. М., Житар М. О. Банківська система України у функціонуванні фінансового ринку. Проблеми економіки. 2020. No1. C. 257–266.

Читати

Фінанси: навч. посібник / А.С. Глущенко. Львів: «Магнолія 2006», 2014, 440 с.

Читати

Світові офшорні центри: навч. посібник / М. І. Карлін. Київ: Кондор, 2015. 421 с.

Читати

Онищенко С. В. Фінансова глобалізація як чинник впливу на бюджетну безпеку держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 12, частина 2. С. 50–55.

Читати

Міжнародні стандарти банківської справи: навч. посібник / С. А. Шелудько. Київ: Кондор, 2020. 260 с. 

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти