Пошук по сайту

Теорія міжнародних відносин

Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Теорія міжнародних відносин" (за вибором)  : для студ. ІІ курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 29 "Міжнар. відносини", спец. 293 "Міжнар. право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: М. П. Требін, Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 75 с.

Читати

 Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Теорія міжнародних відносин": методичні поради та завдання : для студ. ІІ курсу денних фак-тів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 29 "Міжнародні відносини" спец. 293 "Міжнародне право" / уклад.: М. П. Требін, Л. М. Герасіна, О. Ю. Панфілов. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 30 с.

Читати

 

Алексієвець М., Секо Я. Зовнішня політика України: від багатовекторності до безальтернативності. Україна – Європа – Світ : Міжнар. зб. наук. пр. Серія: Історія, міжнародні відносини. 2016. Вип. 17. С. 34–49.

Читати

Бернадський Б. В. Міжнародні конфлікти: курс лекцій. Київ: ДП Видав. Дім «Персонал», 2012. 366 с.

Читати 

Близький Схід і Північна Африка як сфера інтересів України: аналіт. доп. / О. В. Богомолов та ін.; за ред. О. В. Литвиненка. Київ: НІСД, 2020. 82 с.

Читати

Вонсович О. С. НАТО як основний контрибутор міжнародної безпеки. Гілея: наук. вісн. 2015. Вип. 99. С. 376–379.

Читати

Герасіна Л. М. Глобальна конструкція політичної системи світу в умовах геополітичних зрушень сучасності. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. № 4 (23). С. 140-151.

Читати

Герасіна Л. М. Історико-політична еволюція міжна-родних систем: сутність,закономірності, типи. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Яро-слава Мудрого». Серія: Політологія. 2016. № 2 (29). С. 80–94.

Читати

Герасіна Л. М. Наративи міжнародної конфліктності – глобальна турбулентність або деструкції світової системи? Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. 2020. № 2(45). С. 8–24.

Читати

Герасіна Л. М. Проблема впливу міжнародних організацій на сучасний світовий політичний процес. Вісник Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. № 2 (21).С. 98–107.

Читати

Герасіна Л. М., Требін М. П. «Злами світосистеми»: глобальні зрушення та гібридні виклики. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2020. № 4 (47). С. 72–93.

Читати

Денисенко І. Д. Міжнародні відносини у сучасному соціально-політичному дискурсі: до визначення стратегії дослідження. Сучасне суспільство. 2020. Вип. 2. С. 38–48.

Читати

Дергачова В. В., Кузнєцова К. О., Манаєнко І. М. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для здобувачів освіт. ступеня бакалавра за спец. 073 «Менджмент». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 421 с.

Читати

Європейський Союз: від ідеї до імплементації. Практикум: навч.-метод. посіб. Чернігів: Десна Поліграф, 2017. 615 с.

Читати

Жангожа Р. Мультикультурализм: pro et contra. Львов-Киев, 2016. 208 с.

Читати

Історія політичної думки: підручник / І. В. Алєксєєнко, Т. В.Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.; за заг. ред. Н. М. Хоми Львів: Новий Світ-2000, 2016. 1000 с.

Читати

Клінова І.Ю. Зовнішня політика як фактор розвитку системи міжнародної співпраці (історично-правові аспекти). Наукові праці МАУП. Політичні науки. 2015. Вип. 45. С. 50–54.

Читати

Концепт «Європа»: навч. посіб. / А. В. Ващенко, В. М. Гаврилов, В. О. Дятлов та ін. Чернігів: Десна Поліграф, 2018. 296 с.

Читати

Кордон M. Європейський Союз: результати розвитку за 65 років. Intermarum: історія, політика, культура. 2015. Вип. 2. С. 325–334.

Читати

Кучик О. С. Зовнішня політика України: підручник. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 446 с.

Читати

Лікарчук Д. С. Європейський Союз та Україна: перспективи та проблеми адаптації. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2019. Вип. 3. С. 41–49.

Читати

Мальський М. З., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин: підручник. 4-те вид., переробл. і допов. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка; Київ: Знання, 2011. 407 с.

Читати

Мануйлов Є. М., Панфілов О.Ю. Феномен воєнної сили у сучасному світі. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2015. №. 3 (26). С. 112–121.

Читати

Матюшенко І.Ю., Беренда С. В., Рєзніков В. В. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції: навч. посіб. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. 495 с.

Читати

Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / А. І. Боярчук та ін. Херсон: СТАР, 2018. 373 с.

Читати

Міжнародні відносини напередодні й у період Першої світової війни 1914–1918 рр. (у документах і спогадах сучасників): хрестоматія. авт.-уклад.: О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина. Черкаси: Вертикаль, 2016. 707 с.

Читати

Міжнародні відносини та зовнішня політика України: підручник /Ю. В. Пунда, І. П. Козинець, В. С. Клименко та ін. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 328 с.

Читати

Міжнародні відносини та світова політика: навч. посіб. / О. М. Кузь, Д. С. Коротков, Д.Ю. Михайличенко та ін. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. 205 с.

Читати

Міжнародні відносини та світова політика: підручник / В. А. Манжола, В.Ю. Крушинський, С. П. Галака та ін.; за ред. В. А. Манжоли. 2-ге вид., переробл. І допов. Київ: Знання, 2014. 662 с.

Читати

Міщенко А. Б. Зовнішня політика крізь призму громадської думки. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2018. Вип. 1. С. 52–62.

Читати

Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)/ І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.; за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2015. 492 с.

Читати

Панфілов О.Ю., Петрова Л. О. Фактор воєнної сили в сучасних міжнародних відносинах. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2020. №4 (47). С. 112-126.

Читати

Політична енциклопедія / редкол.:Ю. Левенець (голова),Ю.Шаповал (заст.  голови). Київ: Парлам. вид-во, 2011. 808 с.

Читати

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2015. 816 с.

Читати

Поліщук О. О. Міжнародні відносини в контексті сучасної гібридної війни. Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. 2018. Т. 6. С.136–146.

Читати

Ромащенко В. А. ООН і міжнародно-правове регулювання інформаційного суспільства. Право та державне управління. 2016. № 3. С. 21–25.

Читати

Рудік О. М. Європейський Союз напередодні чергового інституційного циклу: десять ключових досягнень у 2014 – 2019 рр. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 2. С. 15–24.

Читати

Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник / І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В.Шипунов та ін.; за наук. ред. Хоми Н. М. Львів: Новий Світ-2000, 2015. 396 с.

Читати

Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика: навч. посіб. / М. П. Требін, Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна та ін.; за ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2016. 540 с.

Читати

Требін М. П. «Гібридна» війна як нова українська реальність. Український соціум. 2014. № 3 (50). С. 113–127.

Читати

Требін М. П. Війна в історії людства та її особливості у ХХІ столітті. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Міжнародні відносини». 2016. № 2 (327). С. 43–48.

Читати

Требін М. П. Україна перед викликами ХХІ століття. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Соціологія». 2017. № 4 (35). С. 141–156.

Читати

Требін М. П. ООН на шляху реформ. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Соціологія. 2018. № 4. С. 76–100.

Читати

Требін М. П., Панфілов О.Ю. Постмодернізм як методологія сучасних смислових війн. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія. 2020. № 1. С. 53–65.

Читати

Ціватий В. Зовнішня політика і дипломатія США ХХІ століття: інституціонально-кадровий і регіональний аспекти. Американська історія та політика. 2016. № 2. С. 244–252.

Читати

Ціватий В. Міжнародні відносини, зовнішня політика і дипломатія очима Франческо Гвіччардіні (1483–1540): інституціональний вимір доби раннього модерного часу. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. 2018. Т. 1. С. 215–230.

Читати

Чекаленко Л. Д., Солошенко В. В. НАТО: від холодної війни до відповідальності за безпеку світу. Зовнішні справи. 2019. № 6–7. С. 20–25.

Читати

Cohen S. B. Geopolitics: the geography of international relations. 2nd ed. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2009. xi, 457 p.

Читати

Grubov V., Sanakuiev M. International space infor-mation: confrontational reality or possibility of dialogue? Політологічний вісник. 2018. № 81. С. 38–50.

Читати

International relations theory and regional transformation / edited by T. V. Paul. New York: Cambridge University Press, 2012. xii, 308 p.

Читати

International law and international relations / edited by Beth A. Simmons and Richard H. Steinberg. Cambridge, England; New York: Cambridge University Press, 2006. xxxvii, 737 p

Читати

Jorgensen K.E. International relations theory: a new introduction. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010. xv, 272 p.

Читати

Spegele R.D. Political realism in international theory. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press, 1996. xix, 284 p

Читати

Taranenko A. Foreign policy of Ukraine under current challenges of global and regional security. Політологічний вісник. 2018. № 80. С. 61–67.

Читати

Teleshun Y. Age of Midas: new world order. Політологічний вісник. 2020. № 85. С. 111–131.

Читати

Trebin M. P. The phenomenon of terrorism: under-standing the essence. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. 2019. Вип. 2 (41). С. 88–102.

Читати

Viotti P. R., Kauppi M. V. International relations theo-ry. 5th ed. Boston: Longman, 2012. xiii, 479 p.

Читати

 

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти