Пошук по сайту

Міжнародна економіка

Програма навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Л. С. Шевченко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 12 с.

Читати

Камінська Т. М. Міжнародна економіка: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-економіка». - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 164 с.

Читати

Тематика наукових доповідей з навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") на 2012-2013 навч. рік / уклад. Л. С. Шевченко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 68 с.

Читати

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / уклад. Т. М. Камінська. - Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 33 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад. Л. С. Шевченко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. - 12 с.

Читати

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правонавство) для студ. заочної форми навчання / уклад. Л. С. Шевченко [та ін.] ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 31 с.

Читати

Міжнародні фінанси: навч. посібник / за ред. І. М. Грінько. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 109 с.

Читати

Тема 1. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ І ТОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Бахчеванова Н. В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, С. М. Макуха; за ред. А. П. Голікова. – Х.: Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 437 с.

Читати

Макуха С. М. Пріоритетні фактори забезпечення конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації / С. М. Макуха // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Серія: Екон. теорія та право. – 2010. – № 3. – С. 20-27.

Читати

Шевченко Л. С. Міжнародна економіка: навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за заг. ред. С. М. Макухи. – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Читати

Тема 2. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ

Аржевітін С. Відплив капіталу з України: причини та шляхи подолання / С. Аржевітін // Вісн. Нац. банку України. – 2010. – № 1. – С. 1-3.

Читати

Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 210 с.

Читати

Волоснікова Н. М. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. М. Волоснікова, С. О. Климова; за ред. С. І. Архієрєєва; НТУ “ХПІ”. – Х. : ХПІ, 2010. – 271 с.

Читати

Майорова Т. В. Формування інвестиційного капіталу в умовах глобальних викликів / Т. В. Майорова, В. М. Диба // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 18. – С. 4-8.

Читати

Малай А. О. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України / А. О. Малай // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 102-105.

Читати

Тихомирова А. Прямые иностранные инвестиции ведущих стран ЕС / А. Тихомирова // Мировая экономика и международ. отношения. – 2011. – № 12. – С. 49-56.

Читати

Тема 3. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

Андрійчук В. Г. Ідентифікація Україною європейських соціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи досягнення / В. Г. Андрійчук, Є. В. Хрупов // Екон. часопис ХХІ. – 2011. – № 3-4. – С. 6-9.

Читати

Шевченко Л. С. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : [моногр.] / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за ред. Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2009. – 312 с.

Читати

Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. / М. В. Кордон. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 172 с.

Читати

Макуха С. М. Основна суперечність світового господарства – рушійна сила процесу євроінтеграції / С. М. Макуха // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Серія: Екон. теорія і право. – Х. : Право, 2010. – Вип. 1. – С. 115-123.

Читати

Шевченко Л. С. Міжнародна економіка: навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, І. М. Камінська та ін.; за заг. ред. С. М. Макухи. – Х. : Право, 2012. – 192 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти