Пошук по сайту

Кримінальний процес

 

Програма навчальної дисципліни "Кримінальний процес" : для підсумкової атестації студентів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" профілю "Досудове розслідування" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. процесу та оперативно-розшукової діяльності ; уклад.: О. Г. Шило, О. І. Марочкін. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 44 с.

Читати

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" на 2012-2013 н.р. : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" для студ. денної форми навчання : електронне вид. / уклад. О. В. Верхогляд-Герасименко [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 57 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Кримінальний процес" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. IV курсу / уклад.: О. В. Капліна, О. Г. Шило. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 32 с.

Читати

 

Тематика курсових робіт з кримінального процесу [Електронний ресурс] : електронне видання : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. IV курсу заочної форми навчання / уклад. В. В. Вапнярчук [та ін.] . - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 41 с.

Читати

Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування :монографія/ В. В. Вапнярчук. - Харків : Юрайт, 2017. - 408 с.

Читати

Галаган В. І. Встановлення події кримінального правопорушення як обставини, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні : монографія. В. І. Галаган, І. Ю. Саліхова. - Київ, 2017. - 198 с.

Читати

Галаган В. І. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію укримінальному провадженні України : монографія. В. І. Галаган, В. В. Шум. - Київ, 2017. - 168 с.

Читати

Гловюк І. В. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні: навч.-практ. компендіум. І.В. Гловюк, М.М. Стоянов, В.А. Завтур. - Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. - 420 с.

Читати

Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. : монографія. І. В. Гловюк. Одеса : Юридична література, 2015. 711 с.

Читати

Грошевий Ю. М. Правові властивості вироку – акту правосуддя / Ю. М. Грошевий. – Х. : Укр. юрид. акад., 1994. – 48 с.

Читати

Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії тапрактики : монографія. В. Г. Дрозд. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.

Читати

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія. В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.

Читати

Зіньковський І. П. Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження: доктрина і практика : монографія. І. П. Зіньковський, І. В. Гловюк. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.

Читати

Зуєв В. В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія. В. В. Зуєв. Харків : ТОВ «Оберіг», 2017. 204 с.

Читати

Ковальчук С.О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи : монографія. С.О. Ковальчук. Вид-во: «Голіней О.М.», 2017. 618 с.

Читати

Колодчин В.В., Туманянц А.Р. Повноваження прокурора в судовомупровадженні у першій інстанції / В.В. Колодчин, А.Р. Туманянц. – Харків: ТОВ«Оберіг», 2016. – 228 с.

Читати

Кримінальний процес : підручник. О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін. ; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. - Харків : Право, 2018. - 584 с.

Читати

Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : монографія. І. О. Крицька. - Харків : Право, 2018. - 280 с.

Читати

Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : монографія. О. В. Лазукова. - Харків : Право, 2018. - 280 с.

Читати

Лобойко Л. М. Актуальні проблеми визначення підстав і моменту початку досудового розслідування // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 1. - С. 87-92.

Читати

Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. - 2-е вид. - Вид-во «Рада Європи», 2019. - 576 с.

Читати

Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого : монографія. О. І. Марочкін. - Київ : Національна академія прокуратури України, 2015. - 214 с.

Читати

Моторигіна М.Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / М.Г. Моторигіна ; за наук. ред. д.ю.н., проф. О.В. Капліної. – Харків : Оберіг, 2018. – 306 с.

Читати

Панченко О. В. Кримінальне провадження щодо юридичної особи : монографія. О. В. Панченко. Харків : Право, 2019. 184 с.

Читати

Посібник за статтею 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Захист власності. Перше видання. Рада Європи / Європейський суд з прав людини, 2019 р. 75 с.

Читати

Посібник зі статті 15 Європейської конвенції з прав людини (відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації). Рада Європи / Європейський суд з прав людини. 2016/2017 р. р. 14 с.

Читати

Саєнко Г. Ю. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі України : монографія. Г. Ю. Саєнко; за наук. ред. Д. П. Письменного. - Київ : Видавничий центр «Кафедра», 2019. - 224 с.

Читати

Соколов О. В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій : монографія/ О. В. Соколов; наук. ред. О. Г. Шило. - Х. : Оберіг, 2019. - 256 с.

Читати

Тітко І. А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України : монографія/ І. А. Тітко. - Харків : Право, 2015. - 448 с.

Читати

Тітко І. А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: монографія / І. А. Тітко. – Х. : Право, 2010. – 216 с.

Читати

Трофименко В. М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві : монографія / В. М. Трофименко. - Харків : ТОВ «Оберіг», 2016. - 304 с.

Читати

Тема 1. Системно-структурна характеристика кримінального процесу України (стадії та окремі кримінальні провадження)

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Тема 2. Оцінні поняття у кримінальному процесуальному праві України

Біленко В. А. Оціночні поняття: юридико-лексикологічні проблеми мовленнєвої компетентності в адміністративно-деліктній сфері. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2012. № 2. С. 59-66

Читати

Вапнярчук В. В. Оцінні поняття як підстава застосування судового розсуду у кримінальному провадженні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. Херсон, 2014. Вип. 2. Т. 4. С. 77-80

Читати

Капліна О. Оцінні поняття в кримінальному судочинстві. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2004. № 2 (37). С.160–167

Читати

Панов Н. И. Оценочные понятия и их применения в уголовном праве. Проблемы социалистической законности. Харьков, 1981. Вып. 7. С. 99-106

Читати

Тема 3. Прогалини у кримінальному процесуальному праві України

Погребняк С. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання. Вісник Академії правових наук України. 2013. № 1 (72). С. 44–56

Читати

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні : монографія. Київ : Реферат, 2007. 640 с.

Читати

Тема 4. Кримінальне провадження щодо кримінальних проступків

Бахуринська О. Про дотримання принципу науковості при впровадженні інституту кримінальних проступків. Секція № 5. (05.03.2013 р.). Актуальна юриспруденція : юридичні науково-практичні Інтернет-конференції : сайт

Читати

Борисов В. І., Тютюгін В. І., Демидова Л. М. Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 2 (7). С. 129-142

Читати

Васильєв А. А., Пироженко О. С. До питання про судимість як наслідок засудження за вчинення кримінального проступку. Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 15.05.2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, Л. М. Демидова, А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2020. С. 77-81

Читати

Книженко О. О. Актуальні питання запровадження кримінальних проступків до законодавства України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер.: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". Київ, 2015. № 36. Т. 3 С. 144-147

Читати

Мирошниченко Н. М. Концептуальні питання запровадження інституту «кримінальні проступки» у законодавство України. Правова держава. 2015. № 20. С. 152-156

Читати

Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків : монографія / заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова. Одеса : Юридична література, 2014. 176 с.

Читати

Федотова Г. В. Щодо поняття "кримінальний проступок" у кримінальному праві України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2016. № 19. С. 107-109

Читати

Тема 5. Верховенство права як загальна засада кримінального провадження

Беспалько І. Л. Визначення понять загальних засад кримінального провадження. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 242-247.

Читати

Гончаренко В. Г. Засади верховенства права та законності кримінального провадження в плані здійснення захисту. Вісник академії адвокатури України. 2013. Число 3 (28). С. 4-10

Читати

Дудоров О. О., Мазур М. В. Реалізація принципу верховенства права у випадках застосуванні закону про кримінальну відповідальність: постановка проблеми, міжнародний і зарубіжний досвід. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 5. С. 130-141

Читати

Зеленський С. М. Утвердження принципів верховенства права і законності у кримінальному судочинстві України. Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право : електрон. наук. фах. вид. 2012. № 2 (6). 13 с.

Читати

Ковальський В. С. Принцип верховенства права в системі кримінального судочинства. Вісник кримінального судочинства . 2015. № 1. С. 59-65

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Лаврова В. В. Проблеми реалізації верховенства права в кримінальному провадженні. Приватне та публічне право. 2019. № 3. С. 105-110

Читати

Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства права у кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2019. 281 с.

Читати

Пєший Д. А. Засада законності та її забезпечення у досудовому кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2016. 210 с.

Читати

Рабінович П. М. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : монографія / О. М. Луців, С. П. Добрянський, О. З. Панкевич, С. П. Рабінович. Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Львів : Сполом, 2016. Сер. 1 : Дослідження та реферати. Вип. 30. 200 с.

Читати

Сачко О. В. Забезпечення верховенства права при застосуванні особливих форм, порядків та режимів кримінального провадження : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. Дніпро, 2019. 499 с.

Читати

Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування : колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна; відпов. за вип. І. В. Гловюк. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 1148 с.

Читати

Тема 6. Складові принципу верховенства права, як загальної засади кримінального провадження

Гапотій В. Д. Верховенство права: сучасні наукові концепції : монографія. Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. 194 с.

Читати

Коровайко О. І. Проблеми регламентації засади рівності перед законом і судом у кримінальному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 238-243

Читати

Костенко М. Рівність перед законом і судом серед інших засад кримінального провадження. Історико-правовий часопис. 2015. № 1 (5). C. 119-124

Читати

Крижова О. Г. Структура принципу верховенства права: аналіз крізь призму його правозастосування. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Сер. : Юридичні науки . Львів, 2016. № 837. С. 149-153

Читати

Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства права у кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2019. 281 с.

Читати

Панов М. І. Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини і проблеми якості кримінального законодавства України. Проблеми законності. Харків, 2015. Вип. 128. С. 8-19

Читати

Пєший Д. А. Засада законності та її забезпечення у досудовому кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2016. 210 с.

Читати

Рабінович П. М. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики : монографія / О. М. Луців, С. П. Добрянський, О. З. Панкевич, С. П. Рабінович. Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Львів : Сполом, 2016. Сер. 1 : Дослідження та реферати. Вип. 30. 200 с.

Читати

Сачко О. В. Забезпечення верховенства права при застосуванні особливих форм, порядків та режимів кримінального провадження : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. Дніпро, 2019. 499 с.

Читати

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя : наук.-метод. посіб. для суддів. 2-ге вид., випр., допов. Київ : б. в., 2015. 208 с.

Читати

Тема 7. Реалізація засади верховенства права під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Беспалько І. До питання пропорційності при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції : ІІ Харк. кримін. процесуальний полілог (присвяч. актуал. питанням застосування заходів забезпечення кримін. провадження). м. Харків, 12 груд. 2019 р. / редкол. О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило. 2019. Вип. 2. Харків : Право, 2020. С. 120-124

Читати

Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства права у кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2019. 281 с.

Читати

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя : наук.-метод. посіб. для суддів. 2-ге вид., випр., допов. Київ : б. в, 2015. 208 с.

Читати

Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування : колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна; відпов. за вип. І. В. Гловюк. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 1148 с.

Читати

Тема 8. Законність у кримінальному провадженні

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Гаращук В. М. Сутність, принципи та гарантії законності. Проблеми законності. Харків, 2000. Вип. 42. С. 106-112

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2013. 228 с.

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Тема 9. Публічність як загальна засада кримінального провадження

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Стельмащук О. В. Теоретико-правовий аналіз засади «публічності» кримінального провадження, визначеної кримінальним процесуальним кодексом України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2016. № 8 (178). С. 44-48

Читати

Тищенко О., Говорун Д. Окремі питання процесуального порядку повідомлення про підозру в контексті реалізації засади публічності. Підприємство, господарство і право. 2016. №9. С. 149-153

Читати

Тема 10. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як загальна

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Тищенко О. І. Застосування та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в досудовому провадженні у кримінальних справах : навч.-практ. посіб. Харків : Фінн, 2011. 132 с.

Читати

Уваров В. Г. Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті міжнародних стандартів. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 294-297

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2013. 228 с.

Читати

Тема 11. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як міжнародний стандарт справедливого правосуддя

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Бобік В. П. Презумпція забезпечення доведеності вини як одна з фундаментальних засад кримінального провадження: особливості та значення. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Вип. 4 (19). С. 99-102

Читати

Вапнярчук В. В. Загальна характеристика правових презумцій та їх значення для кримінального процесуального доказування. Юрист України. 2013. № 3. С. 62–68

Читати

Зеленський С. М. Презумпція невинуватості як гарантія справедливості кримінального провадження. Право і суспільство. 2017. № 5. С. 244-249

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

Чумак К. Презумпція невинуватості у національному законодавстві і практиці Європейського суду з прав людини. Науковий часопис національної академії прокуратури України : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 2. С. 177-183

Читати

Тема 12. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості як загальна засада кримінального провадження

Беспалько І. Л. Система принципів кримінального процесу та проблема їх класифікації : монографія. Харків : ФІНН, 2011. 216 с.

Читати

Гловюк І. В. Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. : Юридические науки. 2013. Т. 26 (65). № 2-1. Ч. 2. С. 303-309

Читати

 

Концептуальні основи побудови кримінального процесу України : монографія. / Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко, О. І. Марочкин та ін.; за заг. ред. О Г. Шило. Харків : НДІВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрНУ, 2016. 264 с.

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Лисенкова К. Правова сутність змагальності в кримінальному провадженні. Юридичний вісник. 2014. №4. С. 334-337

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

 

Маркуш М. А. Організаційно-структурні функції змагальності: системний аналіз. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 389-395

Читати

Овакімян М. А. Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2014 № 3. С. 265-270

Читати

Притула А. М. Змагальність у кримінальному процесі як передумова справедливого суду. Юридична наука. 2014. № 8. С. 117-122

Читати

Толочко О. М. Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 2 (35). С. 59-65

Читати

Яновська О.Г. Змагальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні. Юридична Україна. 2013. №8. С. 77-82.

Читати

Тема 13. Розумні строки як загальна засада кримінального провадження

Войтенко А. В. Розумність строків тримання під вартою: проблемні питання. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 177-184

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

 

Мудрак І. В. Проблематика оскарження потерпілим недотримання розумних строків під час здійснення кримінального провадження. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. С. 303-307

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Неледва Н. В. «Розумнiсть строкiв» як нове поняття в КПК України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. Одеса, 2013. № 5. С. 240-242

Читати

Рогатинська Н. З. Розумність строків як одна з основних засад кримінального процесу. Держава та регіони. Сер. : Право. 2016. № 3 (53). С. 124-127

Читати

Тема 14. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень як загальна засада кримінального провадження

Андрійченко О., Чернецька О. Практика Європейського суду з прав людини у здійсненні правосуддя. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 284-288

Читати

 

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Кучинська О. П., Щиголь О. В. Поняття та зміст доступу до правосуддя в кримінальному процесі України. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С. 20-30.

Читати

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудове провадження : монографія. Київ : Істина, 2012. 288 с.

Читати

 

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації : монографія. Харків : Право, 2008. 304 с.

Читати

 

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія. Харків : Право, 2010. 256 с.

Читати

Тема 15. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи як засада кримінального провадження

Гаверська І. В. Правове значення поняття «житло» в законодавстві України. Актуальні проблеми політики. Одеса, 2009. Вип. 37. С. 236-238

Читати

Косьмін О. В. Правові підстави проведення окремих слідчих дій, пов'язаних із проникненням до житла чи іншого володіння особи: проблемні питання. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діюч. наук.-практ. семінару, 27 листоп. 2015 р. Харків : Право, 2015. Вип. 7. С. 61–64.

Читати

Кравченко С., Бабанли Р. Недоторканність житла: гарантії та винятки. Дозвіл на обшук не може бути даний, якщо клопотання не відповідає всім установленим у КПК вимогам. Закон і бізнес. 2014. 05–12 груд. (№ 49)

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Кучинська О. П. Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі. Вісник Академії адвокатури України. 2012. № 2 (24). С. 125-129

Читати

 

Тагієв С. Р. Судовий контроль при негласному обстеженні житла чи іншого володіння особи. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 2. С. 128-138.

Читати

Тема 16. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування

Вільгушинський В. М. Зарубіжний досвід унормування гласності та відкритості в системі судоустрою та забезпечення правосуддя: кримінально-процесуальні аспекти. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 4. С. 169-179

Читати

Король В. В. Сучасні форми громадського контролю в судах і їх вплив на реалізацію засадничих положень гласності й відкритості кримінального провадження. Прикарпатський юридичний вісник. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 3 (9). С. 291-296

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

Тема 17. Недоторканність права власності як засада кримінального провадження

Галаган В. І., Моргун Н. С. Дотримання засади недоторканності права власності щодо об’єктів, тимчасово вилучених під час обшуку або огляду. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2014. № 29. Т. 2. С. 162-166.

Читати

Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія. Ніжин : ТОВ Вид-во «Аспект-Поліграф», 2013. 228 с.

Читати

 

Моргун Н. С. Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Юридична наука. 2015. № 2. С. 165-171

Читати

Моргун Н. С. Обмеження права власності при реалізації засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні. Юридична наука. 2014. № 6. С. 27-34.

Читати

Симоненко З. В. Гарантії захисту права власності при накладенні арешту на майно у кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 1. С. 140-145

Читати

Тема 18. Реалізація потерпілим права на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням

Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство / О. А. Банчук, І. О. Дмитрієва, Б. В. Малишев, З. М. Саідова; за заг. ред. О. А. Банчука. Київ : Москаленко О. М., 2015. 268 с.

Читати

Кучинська О. П., Щиголь О. В. Окремі проблеми процесуального статусу потерпілого в кримінальному. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 1. С. 18-25

Читати

Мудрак І. В. Щодо визнання особи потерпілою у кримінальному провадженні. Часопис Київського університету права. 2019. № 2. С. 175-180

Читати

Татарин І. І. Відшкодування шкоди потерпілому, заподіяної кримінальним правопорушенням : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2017. 184 с.

Читати

Федорчук Н. Б., Нор В. Т. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : Правова єдність, 2009. 192 с.

Читати

Тема 19. Кримінальне провадження щодо юридичної особи

Баганець О. В. Поняття й значення предмета доказування у кримінальних провадження про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2015. № 1. С. 18-23

Читати

Грищук В. К., Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : монографія. Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2013. 248 с.

Читати

Громов В. С. Визначення дефініції юридичної особи як учасника кримінального провадження. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 2. C. 193-197

Читати

Козій В. Особливості провадження щодо юридичної особи у кримінальному процесі. Науковий часопис Національної академії прокуратури України : електрон. наук. фах. вид.. 2018. № 1. С. 84-95

Читати

Лук'янченко С. Зарубіжний досвід застосування кримінальної відповідальності до юридичних осіб. Підприємництво, госпподарство і право. 2019. № 11. С. 302-306

Читати

Панов М. І., Харитонов С. О. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як новела у кримінальному законодавстві України. Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. фах. вид. 2014. Вип. 2 (3). С. 44-55

Читати

Панченко О. В. Зарубіжний досвід функціонування та історія становлення інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб. Право і суспільство. 2017. № 4 (2). С. 192-196

Читати

Панченко О. В. Кримінальне провадження щодо юридичної особи : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2018. 222 с.

Читати

Панченко О. В. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо юридичної особи. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2018. № 1. С. 203-204

Читати

Панченко О. В. Щодо питання процесуального статусу юридичної особи, до якої здійснюється кримінальне провадження. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2017. Вип. 6. Т. 3. С. 167-171

Читати

Тема 20. Концепція медіації у кримінальному процесі України

Аракелян Р. Ф. Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України. Право і суспільство. 2015. №4 (4). С. 203-209

Читати

Аракелян Р. Ф. Шляхи вирішення кримінальних конфліктів за сприянням інституту медіації в кримінальному провадженні. Юридична наука. 2016. № 1 (55). С. 137-147.

Читати

Біцай А. В. Участь адвоката в медіації у кримінальному провадженні у контексті реалізації права на справедливий суд. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 8-15

Читати

Дячук М. І. Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан. Юридична наука. 2016. № 4 (58). С. 164-183

Читати

Крестовська Н., Романадзе Л., Барабаш Т. Медіація в Україні: нюанси законодавчого врегулювання. Юридичний вісник України. 2017. 3-9 берез. (№ 9). С. 13

Читати

Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.; за ред. акад. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса : Екологія, 2019. 462 с.

Читати

Тітко І. А. Захист інтересів учасників угод у кримінальному провадженні: питання теорії та практики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2014. № 28 (3). С. 128-133

Читати

Турман Н. Інститут медіації в кримінальному процесі Польщі та України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 286-289

Читати

Тема 21. Моделі медіації у кримінальному провадженні

Аракелян Р. Ф. Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України. Право і суспІльство. 2015. № 4 (4). С. 203-209

Читати

Аракелян Р. Ф. Шляхи вирішення кримінальних конфліктів за сприянням інституту медіації в кримінальному провадженні. Юридична наука. 2016. № 1 (55). С. 137-147

Читати

Біцай А. В. Моделі медіації у світі та перспективи для України. Право і суспільство. 2013. № 6. С. 85-89

Читати

Біцай А. В. Участь адвоката в медіації у кримінальному провадженні у контексті реалізації права на справедливий суд. Вісник кримінального судочинства. 2018. № 2. С. 8-15

Читати

Дячук М. I. Проблеми і перспективи розвитку медіації в Республіці Казахстан. Юридична наука. 2016. № 4 (58). С. 164-183

Читати

Крестовська Н., Романадзе Л., Барабаш Т. Медіація в Україні: нюанси законодавчого врегулювання. Юридичний вісник України. 2017. 3-9 берез. (№ 9). С. 13

Читати

Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.; за ред. акад. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса : Екологія, 2019. 456 с.

Читати

Тітко І. А. Захист інтересів учасників угод у кримінальному провадженні: питання теорії та практики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2014. № 28 (3). С. 128-133

Читати

Турман Н. Інститут медіації в кримінальному процесі Польщі та України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 286-289

Читати

Тема 22. Цивільний позов у кримінальному провадженні

Бортман О. Цивільний позов у кримінальному процесі: окремі питання правового регулювання. Юридична газета. 2016. 10 трав. (№ 18-19). С. 14-15

Читати

Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство / О. А. Банчук, І. О. Дмитрієва, Б. В. Малишев, З. М. Саідова; за заг. ред. О. А. Банчука. Київ : Москаленко О. М., 2015. 268 с.

Читати

Глобенко Г. І. До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України. Право і Безпека. 2017. № 2 (65). С. 71-75

Читати

Татарин І. І.Відшкодування шкоди потерпілому, заподіяної кримінальним правопорушенням: монографія. Львів, ЛьвДУВС, 2017 184 с.

Читати

Тема 25. Міжнародно-правові стандарти участі захисника у кримінальному провадженні

Ляхівненко С. М. Міжнародні правові стандарти: до визначення поняття та видової характеристики. Держава і право : Юридичні і політичні науки. Київ, 2011. Вип. 51. С. 666-672

Читати

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. Сер. : Судебная практика. Санкт-Петербург : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 1072 с.

Читати

Моторигіна М. Г. Втілення міжнародно-правових стандартів ефективного захисту в національне кримінальне процесуальне законодавство. Журнал східноєвропейського права = The Journal of Eastern European Law. : електрон. наук. фах. вид. 2019. № 67. С. 156-168.

Читати

Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / за наук. ред. доц. юрид.наук, проф. О. В. Капліної. Харків : Оберіг, 2018. 306 с.

Читати

Моторигіна М. Г. Щодо ролі держави у забезпеченні ефективного захисту у кримінальному провадженні в контексті практики Європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 6. С. 152-167

Читати

Саленко О. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2014. № 6. С. 263-269

Читати

Юшко А. М., Швець А. М. Міжнародні соціальні стандарти : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Жернакова. Харків : Нац. ун-т “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, 2013. 121 с.

Читати

Тема 26. Сторона захисту у кримінальному провадженні

Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теоретико-методологічні засади і практика реалізації : дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2015. 602 с.

Читати

Гловюк І. В. Кримінально-процесуальна функція захисту: деякі проблеми визначення поняття та змісту. Право і громадянське суспільство : електрон. наук. фах. вид. 2014. №3. С. 121-130

Читати

Кицан Ю. І. Реалізація засади змагальності сторін на стадії досудового розслідування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. Одеса, 2015. №17 (2). С. 119-121

Читати

Костюченко О.Ю. Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 37-43

Читати

Лань О. Ю. Захисник – суб’єкт доказування у кримінальному провадженні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 400-407

Читати

Люліч В. А. Захисник як суб’єкт збирання доказів у нормах нового Кримінального процесуального кодексу України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 201-206

Читати

Маркуш М. А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України : монографія. Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. 208 с.

Читати

Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / за наук. ред. д.ю.н. проф. О. В. Капліної. Харків : Оберіг, 2018. 306 с.

Читати

 

Овакімян М. А. Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2014. №3. С. 265-270

Читати

Янович Ю. П. Функціональне призначення захисника в кримінальному провадженні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Право. Харків, 2013. № 1082. Вип. 16. С. 200-203

Читати

Тема 27. Захист як вид адвокатської діяльності

Абламський С. Є. Процесуальний статус захисника за КПК України: проблеми регламентації та шляхи їх удосконалення. ScienceRise: Juridical Science. 2018. № 1 (3). С. 49–54

Читати

Балацька О. Р. Природа і зміст правового статусу захисника в кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. Одеса, 2016. № 22. С. 167–170

Читати

Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / за наук. ред. доц. юрид. наук, проф. О. В. Капліної. Харків : Оберіг, 2018. 306 с.

Читати

Оверчук С. В. Відвід адвоката в кримінальному процесі внаслідок конфлікту інтересів. Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер.: Право : електрон. наук. фах. вид. Острог, 2018. №1(17). С. 1-35

Читати

Северин К. М. Дослідження принципу уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатської діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Вип. 35. Ч. 1. Т. 3. С. 142-147

Читати

Татаров О. Ю., Чернявський С. С. Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 77-84

Читати

Янович Ю. П. Функціональне призначення захисника в кримінальному провадженні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Право. Харків, 2013. № 1082. Вип. 16. С. 200-203

Читати

Тема 28. Правова природа інституту «сприяння захисту» (favor defensionis) у кримінальному провадженні

Гончаренко В. Г., Гончаренко С. В. Захист. Аксіологічний аспект. Адвокат. 2013. № 5. С. 3–9.

Читати

Малахова О. В. Реалізація інституту сприяння захисту у кримінально-процесуальному доказуванні. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2016. 213 с.

Читати

Малахова О.В. Історія розвитку теорії favor defensionis. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. № 3 (6). С. 282-293

Читати

Малахова О. В. Питання розподілу тягаря доказування між сторонами кримінального провадження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2014. № 10 (1). Т. 2. С. 161-163

Читати

Мирошниченко Т. М. Щодо питання реалізації нормативного змісту засади забезпечення обвинуваченому права на захист у ході збирання доказів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 132–137

Читати

Навроцька В. Тягар доказування у кримінальному процесі: необхідність перегляду традиційного підходу. Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. Львів, 2013. Вип. 58. С. 322–327

Читати

Овакімян М. А. Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 3. С. 265-270

Читати

Попелюшко В. О. Favor defensionis. Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. C. 307-309

Читати

Шульга А. О. Питання процесуальної участі в доказуванні сторони захисту та особи потерпілого. Форум права: електрон. наук. фах. вид. 2015. №2. С. 198-202

Читати

Тема 29. Прокурор у кримінальному провадженні: його функції та процесуальні повноваження

Юрчишин В. М. Прокурор як керівник досудового розслідування. Адвокат. 2012. № 7. С. 26-30

Читати

Гловюк І. В. Прокурор у кримінальному провадженні: конституційна та галузева регламентація функціональної спрямованості діяльності. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 20-26

Читати

Пожар В. Г. Щодо правової природи представництва прокурором інтересів осіб або держави у кримінальному провадженні. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеcа : Вид. дім "Гельветика", 2017. С. 369-371

Читати

Тема 30. Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального провадження

Зеленецький В. С., Куркін М. В. Поняття безпеки та її забезпечення суб’єктом кримінального процесу. Вісник Харківського національного університет внутрішніх справ. Харків, 1997. С. 84-88

Читати

Серебрянський П. В. Порівняльно-аналітична характеристика правового регулювання застосування заходів забезпечення безпеки до учасників кримінального процесу (зарубіжний досвід формування правової доктрини). Право і суспільство. 2016. № 3 (1). С. 194-198

Читати

Семків Т. Удосконалення забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 3 (15). С. 119-128

Читати

Тема 31. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду

Фулей Т. І. Застосування практики Євпорейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя : наук.-метод. посіб. для суддів / 2-ге від., випр., допов. Київ : б. в., 2015. 208 с.

Читати

Тема 32. Докази у кримінальному провадженні

Гмирко В. П. Ґенеза теорії доказів вітчизняного кримінального процесу: методологічна рефлексія. Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право : електрон. наук. фах. вид. Острог, 2015. No 2 (12). 60 с.

Читати

Шумило М. Є. Поняття доказів у кримінальному процесі: пролегомени до розуміння «невловного» феномену доказового права. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 3. С. 96-104

Читати

Тема 33. Формування речових доказів у кримінальному провадженні

Вапнярчук В. В. Витребування та отримання, проведення інших процесуальних дій як способи збирання доказів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. Херсон, 2015. Вип. 3. Т. 3. С. 85-89

Читати

Гловюк І. В., Андрусенко С. В. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на збирання та перевірку доказів. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3-2. С. 293-297

Читати

Гринюк В. О. Реалізація змагальності сторін щодо отримання доказів під час досудового розслідування. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 2. С. 23-30

Читати

Дехтяр О. Г. Реалізація засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час судового розгляду кримінальної справи судом першої інстанції. Наше право. 2013. №7. С. 135-142

Читати

Капліна О. В. Збирання доказів сторонами кримінального провадження. Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет–конф. (м. Одеса, 27 листопада 2013 р.). Одеса. 2013. С. 223-229

Читати

Ковальчук С. О. Способи збирання речових доказів стороною обвинувачення. Часопис Національного університету "Острозька академія" . Сер. : Право : електрон. наук. фах. вид. Острог, 2014. № 2 (10). 24 с.

Читати

Котова О. С. Винесення постанови про визнання речовим доказом як передумова арешту майна. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2019. Вип. 3. Т. 2. С. 178-184

Читати

Крицька І. Особливості вилучення матеріальних об’єктів як речових доказів у ході обшуку та огляду. Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 3 (49). С. 106-111

Читати

Крицька І. О. Окремі аспекти реалізації засади змагальності під час формування речових доказів у кримінальному провадженні. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2016. № 5. С. 89-95

Читати

Мирошниченко Т. М. Щодо питання реалізації нормативного змісту засади забезпечення обвинуваченому права на захист у ході збирання доказів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 132–137

Читати

Шабаровський Б. В. Способи перевірки речових доказів у кримінальному процесі України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Харків, 2019. № 2 (85). С. 105-111

Читати

Шехавцов Р. М., Кудінов С. С. Речові докази та інші матеріальні об’єкти, що отримуються в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми визначення та використання в кримінальному провадженні. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. №2. С. 186-190

Читати

Тема 34. Правова природа речових доказів у кримінальному процесі

Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

Читати

Докази та доказування у кримінальному провадженні : навч. посіб. / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 272 с.

Читати

Дорохов В. Я. Природа вещественных доказательств. Советское государство и право. 1971. № 10. С. 109-114. Уголовный процесс : сайт Константина Калиновского

Читати

Ковальчук С. Вещественные доказательства в уголовном процессуальном законодательстве и доктрине уголовного процесса стран англосаксонской правовой системы. Legea si Viata (Republica Moldova). 2016. Nr 11 (2). Р. 42-46

Читати

Ковальчук С. Критерии классификации доказательств в теории уголовного процесса и обоснованность их использования для типологии вещественных доказательств. Национальный юридический журнал: теория и практика=Jurnalul juridic national: teorie şi practică (Republica Moldova). 2014. № 6 (10). С. 242-247

Читати

Ковальчук С. О. Класифікація речових доказів у теорії кримінального процесу. Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. 2014. № 6. С. 206-209

Читати

Ковальчук С. О. Поняття речових доказів у кримінальному процесуальному законодавстві й доктрині кримінального процесу країн континентальної (романо-германської) правової системи. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. № 3. С. 104-109

Читати

Крицька І. О. Інститут речових доказів за кримінальним процесуальним законодавством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз. Право і суспільство. 2015. № 5 (3). С. 169–174

Читати

Крицька І. О. Становлення інституту речових доказів на українських землях: основні етапи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право. Ужгород, 2015. Вип. 33. Т. 2. С. 153-157

Читати

Шехавцов Р. М. Щодо легальної дефініції речових доказів у КПК України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Луганск, 2015. № 4. С. 121-127

Читати

Тема 35. Цифрові докази у кримінальному процесі

Демура М. І., Клепка Д. І., Крицька І. О. Щодо обмеження прав особи під час вилучення цифрових джерел доказової інформації у кримінальному провадженні. Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2020. № 1. С. 37-46

Читати

Каланча І. Г., Столітній А. В. Формування інституту електронних доказів у кримінальному процесі України. Проблеми законності . Харків, 2019. Вип. 146. С. 179-191

Читати

Коваленко А. В. Електронні докази в кримінальному провадженні: сучасний стан та перспективи використання. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Луганск, 2018. Вип. 4 (84). С. 237-245

Читати

Ковтанюк Ю. С. Класифікація документів з електронними носіями інформації. Архіви України. 2012. № 2. С. 45-76

Читати

Крицька І. О. Окремі питання щодо можливості поширення режиму речових доказів на цифрову інформацію. Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Кишинев, Республика Молдова, 27-28 марта 2015 г.). Кишинев, 2015. Ч. 2. С. 76–79

Читати

Крицька І. О. Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення. Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 301-305

Читати

Метелев О. П. Гносеологічна та правова природа цифрових доказів у кримінальному процесі. Правова позиція. 2018. № 1 (20). С. 75-86

Читати

Орлов Ю. Ю., Чернявський С. С. Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 12-24

Читати

Ратнова А. В. Електронний документ та його місце у системі доказів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. : Юридична. Львів, 2018. № 3. С. 231-241

Читати

Сіренко О. В. Електронні докази у кримінальному провадженні. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. Вип. 14. С. 208-214

Читати

Цехан Д. М. Цифрові докази: поняття, особливості та місце в системі доказування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. Одеса, 2013. № 5. С. 256-260

Читати

De Zan T., Autolitano S. EUnited Against Crime: Improving Criminal Justice in European Union Cyberspace. Roma: Istituto Affari Internazionali, 2016. 93 p.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти