Пошук по сайту

Конфліктологія

Програма навчальної дисципліни "Конфліктологія" : (галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 "Правознавство", 6.0302.02 / Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. П. Требін, Л. М. Герасіна. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - 11 с.

Читати

Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Конфліктологія" (за вибором) : для студ. II курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" денної форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. М. П. Требін [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2021. - 63 с. 

Читати

 

 

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Конфліктологія" : методичні поради та завдання : для студентів ІІ курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" денних фак-тів / уклад. М. П. Требін [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2021. - 22 с.

Читати

 

>

Абрамов В. Міжінституціональні конфлікти в суспільно-релігійній сфері України: ретроспектива та сучасність (на прикладі православ’я)/ Абрамов В., Ганяк В. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2013.- № 1.- С. 203–211.

Читати

Аніщенко М. А. Конфлікт інтересів у антикорупційному законодавстві України: засіб запобігання корупції чи правовий абсурд?/ Аніщенко М. А., Алексєєв О. Г., Гамбург Л. С. // Публічне право.- 2018.- № 4.- С. 62–70.

Читати

Антипенко А. В. Конфліктологічний підхід у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / А. В. Антипенко. – Одеса, 2013. – 20 с.

Читати

Арістова А. Поняття “релігійний конфлікт”: пошуки і дискусії / А. Арістова // Українське релігієзнавство. — 2008. — № 45. — С. 5-10.

Читати

Арзуманян К. К. Теоретичний аналіз причин та управління професійними конфліктами / К. К. Арзуманян // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2014. - Вип. 15. - С. 3-10.

Читати

Балух В. Міжконфесійні конфлікти: причини, типологія і шляхи подолання // Релігія та Соціум: міжнар. часоп. Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича.- 2016.- № 3–4 (23–24).- С. 122–130.

Читати

Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права: монографія.- Харків: Право, 2008.- 220 c.

Читати

Батанов О. В. Конституційно-правові проблеми конфліктності між громадянським суспільством та державою в Україні / О. В. Батанов // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 4. - С. 57-61.

Читати

Бєляков К. І. Інформаційній конфлікт та юридична відповідальність: сутність і співвідношення / К. І. Бєляков // Правова інформатика. - 2013. - № 2. - С. 38-46.

Читати

Бернадський Б. В. Міжнародні конфлікти: курс лекцій.- Київ: ДП Видавничий дім «Персонал», 2012.- 366 с.

Читати

Бобровник С. В. Компроміс та конфлікт в аспекті сутності і природи права / С. В. Бобровник // Правова держава. - 2015. - Вип. 26. - С. 77-83.

Читати

Бобровник С. В. Конфлікт і компроміс у рішеннях міжнародніх судових інституцій як міжнародній складовій правотворчості України / С.В. Бобровник // Держава і право. — 2011. — Вип. 51. — С. 18-27.

Читати

Бобровник С. В. Конфліктогенність сфери реалізації суб’єктивних прав / С. В. Бобровник // Альманах права. - 2017. - Вип. 8. - С. 53-57.

Читати

Бобровник С. Правовий компроміс і правовий конфлікт у національному законодавстві: деякі аспекти прояву / С. Бобровник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2014. - Вип. 1. - С. 18-21.

Читати

Бобровник С. В. Правовий компроміс і правовий конфлікт як ціннісні виміри права / С.В. Бобровник // Альманах права. — 2012. — Вип. 3. — С. 109-113.

Читати

Бобровник С. Правовий конфлікт: поняття, ознаки, природа та різновиди / С. Бобровник // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 1(64). - С. 26-33.

Читати

Бoкoвeць В. В., Соколовська В. В. Управління кoнфлiктними ситуацiями в роботі з персоналом // Ефективна економіка.- 2020.- № 10.

Читати

Бонтлаб В. Нормативно-правове забезпечення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): науково-теоретичний аспект// Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 11.- С. 50–55.

Читати

Бурлай Є. (Київ) Конфлікт і договір / Є. Бурлай // Філософія права і загальна теорія права. - 2012. - № 2. - С. 288–303.

Читати

Бурлай Є. В. Конфлікт і право // Філософія права і загальна теорія права.- 2012.- № 1.- С. 215–233.

Читати

Васильченко Н. О. Медіація в Україні як об’єкт адміністративно-правових відносин // Право і суспільство.- 2018.- № 2 (Ч. 2).- С. 122-128

Читати

Волкотруб С. Г. Процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів / С. Г. Волкотруб // Університетські наукові записки. - 2016. - № 1. - С. 183-190.

Читати

Гасанова А. К. Про зміст категорії «правовий конфлікт» у діяльності органів виконавчої влади // Актуальні проблеми держави і права.- 2010.- Вип. 56 .- С. 60-66.

Читати

Гасанова А. К. Способи вирішення правових конфліктів в діяльності органів виконавчої влади: деякі питання систематизації / А. К. Гасанова // Право і Безпека. - 2011. - № 1. - С. 65-68.

Читати

Герасіна Л. М. Модернізація глобального світопорядку під впливом різноманіття міжнародних конфліктів // Актуальні проблеми сучасного міжнар. права. І Харківські міжнародно-правові читання: зб. наук. статей.- Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015.- С. 114–119.

Читати

Герасіна Л. М. Політичні детермінанти та специфіка державно-правових конфліктів в Україні// Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія.- 2019.- № 2 (41).- С. 8–19.

Читати

Герасіна Л. М. Наративи міжнародної конфліктності – глобальна турбулентність або деструкції світової системи? // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія.- 2020.- № 2 (45).- С. 8–24.

Читати

Герасіна Л. М., Требін М. П. Деструктивні мегатенденції сучасності: глобальний конфлікт, глобалізація злочинності, міжнародний тероризм // Український соціум.- 2008.- № 4 (27).- С. 140–149.

Читати

Гірник А. М. Основи конфліктології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.- Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010.- 222 с.

Читати

Гнатовский М. М. Кваліфікація міжнародних збройних конфліктів у практиці міжнародних судових установ // Актуальні проблеми держави і права.- 2012.- Вип. 65.- С. 139–146.

Читати

Голяшкіна О. А. Нормативно-правове забезпечення подолання конфлікту інтересів у публічному управлінні: загальна характеристика // Право та державне управління.- 2018.- №1 (30).- Т. 2.- С. 62–67.

Читати

Гоцур О. Медіа і міжконфесійні конфлікти: проблематика, концепти і візії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Журналістські науки. - 2020. - Вип. 4. - С. 11-17.

Читати

Гришова І. Ю., Наумов О. Б, Давидюк О. О. Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі // Український журнал прикладної економіки.- 2016.- Т. 1, № 2.- С. 36–49.

Читати

Гуменюк Л. Й. Соціальна конфліктологія: підручник.- Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015.- 564 с.

Читати

Данілова Е. І. Місце конфлікту в системі корпоративних відносин: європейський та вітчизняний досвід / Е. І. Данілова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. - 2014. - Вип. 39. - С. 32-35.

Читати

Дараганова Н. В. Сучасний стан інституту колективних трудових спорів (конфліктів) в Україні / Н. В. Дараганова // Юридична наука. - 2012. - № 12. - С. 35-41.

Читати

Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦНЛ, 2005. – 456 с.

Читати

Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні.- Одеса: Юрид. літ., 2008.- 240 с.

Читати

Єзеров А. А. Конфліктологічна експертиза конституційного законодавства / А. А. Езеров // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. - С. 375-385.

Читати

Жернаков М. Податковий конфлікт: норма чи аномалія? // Вісник Національної академії правових наук України.- 2013.- № 4 (75).- С. 106–112.

Читати

Жорнокуй Ю. М. Удосконалення корпоративного управління як спосіб попередження корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах / Ю. М. Жорнокуй // Право та інновації. - 2015. - № 1. - С. 62-68.

Читати

Жорнокуй Ю. М. Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Ю. М. Жорнокуй ; наук. конс. І. В. Спасибо-Фатєєва ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 44 с.

Читати

Жуйкова Т. Н. Социальный конфликт как предмет научного исследования // Вестник Воронежского института МВД России.- 2007.- № 4.- С. 48-54

Читати

Задорожна М. І. Вирішення конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління / М. І. Задорожна. // Демократичне врядування. - 2014. - Вип. 14.

Читати

Задорожна М. І. Модель розв’язання конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління / М. І. Задорожна. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2019. - Вип. 1. – С. 1-13.

Читати

Іванов В. М. Юридична конфліктологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Іванов, О. В. Іванова. — К. : МАУП, 2004. — 224 с.

Читати

Ієвлєва Л. І. Правові та етично-моральні аспекти конфлікту інтересів в органах публічної влади місцевого рівня // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління.- 2018.- Т. 29 (68).- № 1.- С. 24–31.

Читати

Калениченко Р. А. Основи психології та конфліктології для фахової підготовки економістів: навч. посіб. / Р. А. Калениченко, О. Є. Харіна, К. М. Доценко;. – Ірпінь: Ун-т ДПС України, 2016. – 308 с.

Читати

Калинина О. И. Этика разрешения конфликтов // Вестник Кузбасского государственного технического университета.- 2008.- № 5.- С. 125-127

Читати

Калінін М. В. Стан дослідження проблеми пракселогії конфлікту / М. В. Калінін // Право.ua. - 2015. - № 1. - С. 151-156.

Читати

Карташов М. Медіація як форма вирішення корпоративних спорів // Підприємництво, господарство і право.- 2019.- № 10.- С. 11-15.

Читати

Климентьєва О. С. Причини виникнення конфліктів у професійній діяльності правоохоронців // Педагогіка та психологія.- 2016.- Вип. 52.- С. 312–319.

Читати

Коваленко В. И. Конфликтология: учебник/ В.И. Коваленко, К.Н.Лобанов, А.А. Брагин, И.С. Максимов. - Белгород: ООНИ и РИД Белгородского юридического института МВД России, 2009. - 138 с.

Читати

Коломієць А. Є. Специфіка морального конфлікту в політичній діяльності. Проблема "брудних рук" / А. Є. Коломієць // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 293-297.

Читати

Конфлікти в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної поліції України. Навчально-практичний посібник / за ред. В.М. Комарницького, В.О. Криволапчука, Б.І. Бараненка. – Сєвєродонецьк, РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 661 с.

Читати

Конфліктологія: Конспект лекцій/ В.Я.Галаган, В.Ф.Орлов, О.М.Отич. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 293 с.

Читати

Конфліктологія: навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д. Воднік та ін.- Харків: Право, 2012.- 128 с.

Читати

Конфліктологія : навч. посіб. / А.І. Берлач, В.В. Кондрюкова, В.О. Криволапчук, О.Г. Поліщук; - ОДУВС – вид. 2-ге, доповн. - Одеса : ОДУВС, 2010. – 162 с.

Читати

Конфліктологія: навч. посіб. / Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, Л. В. Торгова, А. М. Гриненко. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2003. - 315 с.

Читати

Конфліктологія: Опорний конспект лекцій/ укладачі О. В. Головко, Н. О. Лисак, Н. В. Петренко– Х. : ХДУХТ, 2018. – 117 с.

Читати

Копан О. В. Дестабілізація соціально-політичної ситуації – провокація внутрішньодержавного конфлікту / О. В. Копан // Інформація і право. - 2017. - № 4. - С. 73-78.

Читати

Корж І. Ф. Феномен юридичного конфлікту в умовах децентралізації державної влади в Україні / І. Ф. Корж // Інформація і право. - 2016. - № 3. - С. 4-11.

Читати

Корнелюк Ю. Природа юридичного конфлікту: феноменологічний дискурс / Ю. Корнелюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. - 2019. - Вип. 22. - С. 74-80.

Читати

Кохан Г. Л. Міжнародний досвід медіації в контексті проекту закону про медіацію в Україні / Г. Л. Кохан // Право і суспільство. - 2016. - № 6. - С. 32-36.

Читати

Кохан Г. Чи потрібна медіація Україні? // Юридичний радник.- 2014.- № 2 (74)

Читати

Кресін О. Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти/ О. Кресін, Х. Бехруз // Вісник Національної академії правових наук України. - 2016. - № 3. - С. 266-269.

Читати

Кузьмін Е. Е. Щодо критеріїв визначення збройних конфліктів: їх значення для кваліфікації та типології конфліктних ситуацій// Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України.- 2015.- № 3.- С. 195–201.

Читати

Кутуєв П. В. Конфліктологія: соціологічна перспектива: навч. посіб.- Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014.- 226 с.

Читати

Кучик О. Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі / О. Кучик, О. Цебенко // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. - 2011. - Вип. 28. - С. 3-12.

Читати

Лаврухін О. В. Сутність поняття «юридичний конфлікт» // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право».- 2018.- Вип. 26.- С. 61-63.

Читати

Леонов Б. Тероризм як різновид соціального конфлікту/ Б. Леонов, В. Василишин // Науковий часопис Національної академії прокуратури України.- 2015.- № 2.- С. 66-71.

Читати

Лефтеров В. О. Проблеми професійної конфліктології працівників органів внутрішніх справ у контексті забезпечення національної безпеки / В. О. Лефтеров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. - 2012. - Вип. 2(1). - С. 93-102.

Читати

Лукин, Ю.Ф. Конфликтология: управление конфликтами: учебник для вузов / Ю.Ф. Лукин. — М. : Академический Проект ; Гаудеамус, 2007. — 799 с.

Читати

Луцишин Г. Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах глобалізації / Г. Луцишин // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. - 2014. - Вип. 26. - С. 128-133.

Читати

Мансуров Т. З. Конфликтология международных отношений: Конспект лекций.- Казань, 2014.- 126 с.

Читати

Мельник Я. Конфліктне право як комплексний елемент правової безпеки та його місце в системі цивільного процесу // Підприємництво, господарство і право.- 2018.- № 11.- С. 181–191.

Читати

Миронова О. М. Конфліктологія: навчальний посібник / О. М. Миронова, О.В. Мазоренко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 168 с.

Читати

Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах : історична ретроспектива та виклики сучасності // Толерантність в історичному і міжкультурному вимірах : матеріали міжн. наук.-практ. конф. 13-14 жовтня 2016 р. / за заг. ред. Балуха В.О. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 168 с.

Читати

Міма І. В. Окремі аспекти визначення релігійного конфлікту як правової категорії / І. В. Міма // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2013. - Вип. 60. - С. 35-41.

Читати

Могилевцев В. В. Соціальна природа релігійного конфлікту// Наука. Релігія. Суспільство.- 2012.- №.3.- С. 63–68.

Читати

Мусієнко Б. Ю. Система правового регулювання вирішення трудових спорів в Україні: актуальні проблеми // Держава і право. Юрид. і політ. науки.- 2012.- Вип. 57.- С. 357–362.

Читати

Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій (модульний варіант): Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. - 198 с.

Читати

Неледва Н. В. Відновне правосуддя як спосіб розв’язання кримінально-правового конфлікту // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.- 2011.- № 2.- С. 160–162.

Читати

Нестор Н. В. Медіація у кримінальному процесі Сполученого Королівства Великої Британії / Н. В. Нестор // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - № 12. - С. 144-148.

Читати

Нестор Н. В. Сучасні правові основи застосування примирення / Н. В. Нестор // Університетські наукові записки. - 2010. - № 2. - С. 224-229.

Читати

Нестор Н. В. Угода за результатами медиації: суть та правові наслідки // Науково-інформаційний вісник. Право.- 2011.- 3 3.- С. 60-64

Читати

Олексюк М. М. Медіація як засіб вирішення юридичних конфліктів: праксеологічний вимір/ М.М. Олексюк, С.Ф. Орлов // Юридичний науковий електронний журнал.- 2018.- № 5.- С. 223-226.

Читати

Орлянський В. С. Конфліктологія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 160 с.

Читати

Островська О. А. Медіація як альтернативний урегулювання конфліктів та консалтингова послуга // Економічна теорія та історія економічної думки.- 2018.- Вип. 21.- С. 34-38.

Читати

Панов М. І. Проблеми гносеології кримінально-правового конфлікту/ М. І. Панов, Л. М. Герасіна // Державне будівництво та місцеве самоврядування.- 2010.- Вип. 20.- С. 143–155.

Читати

Петрінко В.С. Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці: Навчальний посібник.- Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020.- 360 с.

Читати

Пископпель А. А. О методологических предпосылках современной теоретической конфликтологии // Теоретическая и экспериментальная психология.- 2010.- Т. 3.- № 4.- С. 62-78.

Читати

Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник.- К.: МАУП, 2007.- 360 с.

Читати

Погрібна В. Л., Сахань О. М. Війна і корупція в свідомості українців: злочинний симбіоз чи природний конфлікт? // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 15 черв. 2018 р.).- Маріуполь: ДонДУУ, 2018.- С. 89–93.

Читати

Подоляка А. М. Шляхи мінімізації конфліктності в адміністративному провадженні / А. М. Подоляка // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 11. - С. 196-203.

Читати

Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна та ін.; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна.- 2-ге вид., перероб.- Харків: Право, 2013.- 440 с.

Читати

Протасенко К. Правовий режим надзвичайного стану як механізм державного регулювання соціальних конфліктів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2010.- № 1.- С. 125–132.

Читати

Пядишев В. Г. Вдосконалення взаємодії цивільної поліції ООН із гуманітарними організаціями в зонах локальних збройних конфліктів: міжнародно-правові та організаційні аспекти // Держава і право. Юрид. і політ. науки.- 2013.- Вип. 62.- С. 346–357.

Читати

Рєзанова Н. О. Ціннісно-культурні конфлікти в транзитивному соціальному просторі / О. Рєзанова Н. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2011. - Вип. 44. - С. 167-171.

Читати

Рішняк М. О. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" – основа ефективності діяльності Національної служби посередництва і примирення / М. О. Рішняк // Право та інновації. - 2016. - № 1. - С. 209-216.

Читати

Рунессон Е. М., Гі М.-Л. Медіація конфліктів і спорів у галузі корпоративного управління / Ерік М. Рунессон і Марі-Лоранс Гі – Вашингтон : [s. n.], 2007. – 68 с.

Читати

Сахань О. М., Новіков О. В. Політичні конфлікти в Україні як прояв деструкції влади // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія.- 2010.- Вип. 3.- С. 182–191.

Читати

Свириденко В. М. Про конфлікти у сфері оподаткування: теоретико-правовий аспект / В. М. Свириденко // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 57. - С. 535-543.

Читати

Сеник О. Аналіз наукових підходів до розуміння природи правового конфлікту // Підприємництво, господарство і право.- 2012.- № 3.- С. 103–106.

Читати

Сеник О. М. Динаміка розвитку правового конфлікту / О. М. Сеник // Інформація і право. - 2013. - № 1. - С. 121-130.

Читати

Сеник О. М. Концептуальні основи методології пізнання правового конфлікту / О. М. Сеник // Правова інформатика. - 2013. - № 1. - С. 79-85.

Читати

Сіроткіна М. В. Методологічні підходи щодо класифікації правового конфлікту // Юридичний науковий електронний журнал.- 2020.- № 7.- С. 380-382.

Читати

Скібіцька Л. І. Конфліктологія: навч. посіб. для студентів ВНЗ.- 2-ге вид.- Київ: Кондор, 2011.- 383 с.

Читати

Сорочишин М. В. Міжнародне врегулювання спорів, що виникають унаслідок конфлікту інтересів (на прикладі Швеції) // Публічне право.- 2011.- № 4. -С. 374–378.

Читати

Торош С. О. Правові механізми врегулювання міжнаціональних конфліктів: поняття та феномен / С. О. Торош. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право. - 2014. - № 2.

Читати

Трухан М. А. Сутність та особливості професійних конфліктів у соціально-педагогічному середовищі загальноосвітніх навчальних закладів// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка.- 2012.- № 4.- С. 83–88.

Читати

Турман Н. Процесуальний статус та роль медіаторів при укладенні угод у кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право.- 2016.- № 4.- С. 113–117.

Читати

Усатий Г. О. Конфлікти у кримінальному праві: пошук нової парадигми / Г. О. Усатий // Вісник Академії адвокатури України. - 2015. - Т. 12, № 2. - С. 82-87.

Читати

Усенко Є. А. Правова природа податкового конфлікту / Є. А. Усенко // Проблеми законності. - 2010. - Вип. 111. - С. 182-190.

Читати

Халіман М. А. Релігійні конфлікти: світоглядний аспект / М. А. Халіман // Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2016. - Вип. 10. - С. 161-163.

Читати

Халілев Р. А. Міжетнічні конфлікти та їх зв’язок зі станом оперативної обстановки // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юрид. науки.- 2013.- Т. 26 (65).- № 1.- С. 300–310.

Читати

Чудик-Білоусова Н. І. Правові засади вдосконалення процедури вирішення колективного трудового спору як конфлікту інтересів / Н. І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. - 2016. - № 1. - С. 141-153.

Читати

Чудык-Белоусова Н. И. Медиация в трудовом законодательстве Украины // Актуальные проблемы юридического образования в контексте обучения альтернативному урегулированию споров как подходу к обеспечению прав человека: материалы Международной научно-методической конференции, Минск, 29 ноября - 3 декабря 2016 г — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. - С. 114-122.

Читати

Шевченко Д. В. Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні // Часопис Київського університету права.- 2012.- № 2.- С. 239–241.

Читати

Шевченко Д. В. Реформа трудового законодавства: правова модель вирішення колективних трудових спорів, конфліктів в Україні / Д. В. Шевченко // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 1. - С. 219-222.

Читати

Шеренговський Д. В. Поняття та сутність міжнародного конфлікту в науці про міжнародні відносини / Д.В. Шеренговський // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2011. – Вип. 43.- С. 98 - 108.

Читати

Шершун К. П. Особливості впровадження інституту медіації: європейський досвід // Часопис Київського університету права.- 2010.- № 4.- С. 356–360.

Читати

Янюк Н. Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній службі: правові засоби запобігання і протидії // Вісник Львівського університету. Серія: юридична.- 2012.- Вип. 55.- С. 139–146.

Читати

Ясиновський І. Г. Переваги і недоліки медіації при вирішенні правових конфліктів / І. Г. Ясиновський // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 2. - С. 344-347.

Читати

Ясиновський І. Г. Проблеми впровадження та проведення медіації в Україні // Актуальні проблеми політики.- 2015.- Вип. 55.- С. 260-267.

Читати

Ясиновський І. Г. Характеристика моделей медіації в розвинутих країнах / І. Г. Ясиновський // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2014. - № 4. - С. 94-98.

Читати

Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. Київ: Центр учбової літ., 2012. 176 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти