Пошук по сайту

Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні

 

Програма навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" : галузь знань 0304 "Право", перший (бакалавр.) рівень, напрям підгот. (спец.) 6.030401 "Правознавство" : електр. вид. / уклад.: О. В. Капліна, А. Р. Туманянц, О. Г. Шило. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2015. - 25 с.

Читати

Програма навчальної дисципліни "Складання процесуальних документів з кримінальних справ" / уклад. А. Р. Туманянц. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2011. - 15 с.

Читати

Завдання та методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни "Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному провадженні" [Електронний ресурс] : для студентів ІV курсу / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. Г. Шило [та ін.] . - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 54 с.

Читати

Основна

Багрій М. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації : вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія . М. В. Багрій, В. В. Луцик. Харків : Право, 2017. 376 с.

Читати

Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія . В. В. Вапнярчук. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

Читати

Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія . І. В. Вегера-Іжевська. Харків : Право, 2019. 232с.

Читати

Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. : монографія . І. В. Гловюк. Одеса : Юридична література, 2015. 711 с.

Читати

Зуєв В. В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія . В. В. Зуєв. Харків : ТОВ «Оберіг», 2017. 204 с.

Читати

Кримінальний процес : підручник . [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін.] ; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

Читати

Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : монографія . І. О. Крицька. Харків : Право, 2018. 280 с.

Читати

Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : монографія . О. В. Лазукова. Харків : Право, 2018. 280 с.

Читати

Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес : навчальний посібник . Л. М. Лобойко, О. А. Банчук. Київ : Ваіте, 2014. 280 с.

Читати

Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого : монографія . О. І. Марочкін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2015. 214 с

Читати

Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні : монографія . А. В. Панова. Харків : Право, 2017. 256 с.

Читати

Перепелиця С. І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення : монографія . С. І. Перепелиця. Харків : Право, 2015. 184 с.

Читати

Тітко І. А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України : монографія . І. А. Тітко. Харків : Право, 2015. 448 с.

Читати

Додаткова

Бущенко А., Сапожнікова О., Шинкаренко О. «Precedent UA – 2015». Київ : КВІЦ, 2015. 412 с.

Читати

Галаган В. І. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : монографія . В. І. Галаган, В. В. Шум. Київ, 2017. 168 с.

Читати

Гловюк І. В. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навч.-методичн. посібн. І. В. Гловюк, М. М. Стоянов, В. А. Завтур. Одеса : Юридична література, 2017. 224 с.

Читати

Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія . В. Ю. Шепітько та ін. ; ред.: В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель. Харків : Апостіль, 2017. 260 с.

Читати

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти