Пошук по сайту

Українське козацтво у ствердженні української державності

sich

 

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО
У СТВЕРДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 

kozakУкраїнське козацтво виникло в 1480-х рр. З середини XVI ст. козацьке військо почало впливати на перебіг політичних подій в Україні та Європі.

Важливим етапом у ствердженні української державності стала Запорозька Січь – суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва, що склалася за дніпровими порогами у районі острова Хортиця. На Січі сформувалась козацька республіка, створена на основах рівності та братства. З часом на її місті виникла нова держава – Гетьманщина, яка дала миру першу Конституцію (Пилипа Орлика) і втілила в собі ранні ідеї демократизму в Україні.

 

Про День Українського козацтва [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 07.08.1999 р. № 966. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/966/99.

 

Список рекомендованої літератури

 

Антологія української юридичної думки / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – Київ : Юрид. кн., 2003. – Т. 3 : Історія держави і права України : козацько-гетьманская доба. – 584 с.

Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : Україна, 2004. – 304 c.

Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / О. М. Апанович. – Київ : Либідь, 1993. – 288c.

Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків / О. М. Апанович. – Київ : Дніпро, 1991. – 335 с.

Аркас М. М. Історія України-Русі з малюнками / М. М. Аркас. – 2-е факс. вид. – Харків : Вища шк., 1991. – 456 c.

Бойко І. Й. Держава і право Гетьманщини : навч. посіб. / І. Й. Бойко. – Львів : Світ, 2000. – 120 с.

Бойко І. Й. Зобов'язальне право Гетьманщини за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року / І. Й. Бойко. – Львів : Світ, 1998. – 52 c.

sich1Боплан Г. Л. Опис України / Гійом Левасер де Боплан ; Українські козаки та їхні останні гетьмани ; Богдан Хмельницький / Проспер Меріме. – Львів : Каменяр, 1990. – 301 с.

Велика Історія України від найдавніших часів : у 2 т. – Київ : Глобус, 1993. – Т. 2. – 352 c.

Вечерський В. Гетьманські столиці України / В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 320 с. – (Невідома Україна).

Горобець В. М. Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи, 1578–1616 / В. М. Горобець. – Київ : Кріон, 2010. – 192 с.

Горобець В. М. Україна: козацькі війни 1618–1638 / В. М. Горобець. – Київ : Кріон, 2011. – 268 с.

Грушевський М. С. Історія України-Русі : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1996. – Т. 9, кн. 1 : (1650–1654 рр.). – 880 с.

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский. – Київ : Либідь, 1990. – 395 с.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1992. – 544 с.

Гуржій О. І. Гетьманська Україна / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Альтернативи, 1999. – 304 с. – (Україна крізь віки : у 15 т. ; Т. 8).

Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження / П. Ф. Гураль. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 468 с.

Дзира Я. Автопортрет нації / Я. Дзира. – Київ : Б-ка українця, 1997. – 143 c.

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 1142 с.

Енциклопедія історії України. – Київ : Наук. думка, 2005. – Т. 3 : Е-Й. – С. 270–278.

Єремєєв І. С. Герби гетьманів України / І. С. Єремєєв. – Київ : УЦІММ-ПРЕС, 1998. – 54 c.

Ілюстрована енциклопедія історії України : у 3 т. – Київ : Спалах, 2004. – Т. 1 : Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. – 216 с.

Історичні постаті України : іст. нариси / упоряд. О. В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.

Історія українського війська : у 2 ч. – Львів : Вид-во Івана Тиктора, 1993. – Ч. 1–2.

Козацький народ України. Ідеологія казацтва як способу життя / Міжнар. акад. козацтва, Нац. рада козаків України. – Київ, 2013. – 116 с.

Козацькому роду нема переводу. Згадаймо, братія моя... / [ред.-уклад. О. В. Зав'язкін]. – Донецьк : БАО, 2012. – 416 с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях).

Кресіна І. О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І. О. Кресіна, О. В. Кресін. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с.

sich2Крип'якевич І. П. Історія України / І. П. Крип'якевич. – Львів : Світ, 1990. – 520 c.

Кульчицький В. С. Історія держави і права України : підручник / В. С Кульчицький, Б. Й Тищик. – Київ : Ін Юре, 2007. – 624 с.

Леп'явко С. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. Леп'явко. – Харків : Фоліо, 2011. – 122 с. – (Знамениті події історії України).

Мазепа Н. Н. Гетман Мазепа : энцикл. справочник / Н. Н. Мазепа. – Харків : Оберіг, 2010. – 304 с

Малий словник історії України. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с.

Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка : (Запорозька Січ у західноєвроп. іст.-літератур. пам'ятках) / Д. С. Наливайко. – Київ : Дніпро, 1992. – 495 с.

Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 267 с.

"Пакти і Конституції" Української козацької держави : до 300-річчя укладення. – Львів : Світ, 2011. – 440 с

Петровський В. В. Історія України : неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Київ : Школа, 2007. – 592 с.

Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України : у 2 т. / Н. Д. Полонська-Василенко. – Репр. вид. – Київ : Либідь, 1992. – Т. 1–2.

Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 р. : законодавство. – Київ : Книга, 1997. – 547 c.

Сергійчук, В. І. Іменем Війська Запорозького : укр. козацтво в міжнар. відносинах XVI – середини XVII ст. / В. І. Сергійчук. – Київ : Україна, 1991. – 256 c.

Сергійчук В. Морські походи запорожців / В. Сергійчук. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 60 c.

Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо : події і люди укр. історії / М. Ф. Слабошпицький. – Київ : Махаон, 2003. – 224 c.

Смолій В. А. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1999. – 352 с. – (Україна крізь віки : у 15 т. ; Т. 7).

Сорока Ю. В. Походи Богдана Хмельницького / Ю. Сорока. – Харків : Фоліо, 2011. – 120 с.

Субтельний О. Україна : історія : пер. з англ. / О. Субтельний. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 1993. – 720 c.]

Сюжети з історії українського козацтва: на допомогу розробникам проекту Закону України "Про козацтво України" / за заг. ред. М. М. Мазепи ; Харків. НДІ козацтва. – Харків : ФОП Коваленко, 2014. – 128 с.

Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. – Київ : Дніпро, 2001.

Т. 2, кн. 1 : ( ХVI ст.). – 560 с.

Т. 2, кн. 2 : (Перша половина ХVII ст.). – 536 с.

Т. 3, кн. 1 : (Третя чверть ХVII ст.). – 504 с.

Т. 3, кн. 2 : ( Остання чверть ХVII – початок ХVIII ст.). – 576 с.

Т. 4, кн. 1 : ( Перша третина ХVIII ст.). – 520 с.

Т. 4, кн. 2 : ( Середина ХVIII ст.). – 360 с.

Україна: антологія пам'яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. – Київ : Основи, 2008.

Т. 3 : Битва за козацьку державу (XVI–XVII ст.). – 496 с.

Т. 4 : Спроби реанімації козацької держави (XVIII ст.). – 528 с.

Україна: хронологія розвитку / автори, кер. Проекту : А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов. – Київ : Кріон, 2009.

Т. 3 : Від Батиєвої навали до Люблінської унії. – 696 с.

Т. 4 : На порозі Нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття. – 2009. – 864 с.

Україна – козацька держава : ілюстр. історія Укр. козацтва у 5175 фотосвітлинах. – Київ : Емма, 2004. – 1215 c.

Українське козацтво / авт.-уклад. Б. Черкас ; пер. з лит. В. Журба. – Київ : Балтія Друк, 2015. – 200 с.

Українське козацтво : мала енцикл. – Київ : Генеза, 2002. – 568 c.

Шевчук В. Козацька держава : етюди до історії укр. державотворення / В. Шевчук. – Київ : Абрис, 1995. – 392 с.

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. : пер. з рос. / Д. І. Яворницький. – Львів : Світ, 1990–1991. – Т. 1–3.

 

Адреси web-сайтів на яких розміщено інформацію про козацтво

 

Довідник з історії України. URL: http://history.franko.lviv.ua/dovidnyk.htm

Козацтво XV–XXI ст. URL: http://www.cossackdom.com/troopsr.html

Козацтво України в датах. URL: http://www.savva.org.ua/zaporozhskoe-kazachestvo/30-kozatstvo-ukrajini-v-datakh.html

Конец блуждающей республики. URL: http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/710/

Національний заповідник Хортиця. URL: http://www.ostrov-hortica.org.ua

Юридична енциклопедія. URL: http://leksika.com.ua/legal

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти