Пошук по сайту

Зеленецький Володимир Серафимович

zelenecki-pЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ
Володимир Серафимович

(04.01.1937 – 01.06.2013)

 

Український вчений-правознавець,
доктор юридичних наук, професор,
дійсний член (академік) Національної академії правових наук України.

 

В. С. Зеленецький народився 4 лютого 1937 р. у смт Розівка Люксембурзького району Дніпропетровської області. З 1960 р. по 1963 р. навчався в Харківському юридичному інституті (нині –

Національний юридичний університет імені Ярослава мудрого). З 1963 р. по 1965 р. працював слідчим прокуратури м. Ялта, після чого до серпня 1966 р. продовжував працювати в цій же прокуратурі помічником прокурора міста.

З 1966 р. по 1969 р. – аспірант Харківського юридичного інституту. З березня 1969 р. по жовтень 1982 р. працював у цьому інституті на посадах старшого викладача, доцента, декана вечірнього факультету.

З 1982 р. по 1997 р. – доцент, завідувач кафедри нагляду за слідством і дізнанням, професор кафедри нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю, старший прокурор відділу Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України (м. Харків).

З березня 1997 р. по лютий 2012 р. – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України (нині – Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України), а з березня 2012 р. по травень 2013 р. – головний науковий співробітник сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності цього Інституту.

Працюючи в Інституті підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України та Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності він залишався професором кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Значний досвід викладацької діяльності дозволив В. С. Зеленецькому приділити підвищену увагу навчально-методичному забезпеченню інститутів (факультетів) підвищення кваліфікації різноманітних правоохоронних і судових органів. Він одноособово або у співавторстві підготував і впровадив у навчальний процес не один навчальний та навчально-методичний посібник, які є популярними серед практичних співробітників прокуратури і суду.

В. С. Зеленецький – відомий в Україні та за її межами вчений-правознавець в галузі кримінального процесу, кримінології, прокурорського нагляду, наукознавства, фундатор нових наукових напрямів, присвячених теорії порушення державного обвинувачення, дослідчого кримінального процесу, загальної теорії боротьби зі злочинністю, а також правового наукознавства.

Творчий науковий потенціал В. С. Зеленецького застосовувався в законопроектних роботах. Він безпосередньо брав участь в розробці проектів законів України «Про боротьбу з корупцією», «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про статус слідчого», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованої злочинністю», «Про банки і банківську діяльність», Концепції судово-правової реформи України та ін., був членом робочих груп Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з розробки проекту нового Кримінально-процесуального кодексу України.

З 1998 р. В. С. Зеленецький – голова Координаційного бюро з кримінального процесу НАПрН України. Він – консультант Комітету Верховної Ради України з правової політики; з 2004 р. – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України; член Науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України; член Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого; член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій; член редакційних колегій низки журналів і спеціалізованих наукових збірників, зокрема, збірнику наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», журналів «Весы Фемиды», «Уголовное право», «Юридичний радник» та ін.

В. С. Зеленецький – Заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.); старший радник юстиції (1989 р.); Почесний працівник прокуратури (1988 р.); Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2001 р., 2003 р.). Нагороджений медалями і нагрудними Знаками Прокуратури України «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» І ступеню та Служби безпеки України «Хрест доблесті» ІІ ступеню (2007 р.). У 2007 р. Постановою Президії Міжнародної міжакадемічної спілки удостоєний вищої нагороди ММС «Звезда Вернадского» III ступеню.

Вчений є автором понад 400 наукових праць в галузі кримінального та кримінально-процесуального права, прокурорського нагляду, кримінології та загальної теорії боротьби зі злочинністю, зокрема 20 монографій, у тому числі: «Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе» (1979 р.), «Отказ прокурора от государственного обвинения» (1979 р.), «Методологические основы борьбы с преступностью» (1989 р.), «Общая теория борьбы с преступностью. Т. 1. Концептуальные основы» (1994 р.), «Возбуждение уголовного дела» (1998 р.), «Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса» (2000 р., співавт.), «Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела» (2001 р.), «Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел» (2002 р., співавт.), «Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности» (2003 р., співавт.), «Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приеме регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях» (2004 р.), «Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі» (2005 р., співавт.), «Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины» (2006 р., співавт.), «Потерпілий від злочину: міждисциплінарне правове дослідження» (2008 р., співавт.), «Доследственное производство в уголовном процессе Украины» (2009 р.), «Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні» (2010 р., співавт), «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (2011, співавт.), «Проблемы борьбы с "теневой" наукой в современном правоведении Украины» (2011 р.), «Свод монографических работ новой научной направленности» (2012) та ін., 2 підручників, 12 навчальних посібників, 4 методичних розробок. Наукові результати, отримані В. С. Зеленецьким, є підґрунтям для досліджень вітчизняних та зарубіжних учених. Він є одним з найбільш цитованих авторів у теорії кримінального процесу.

Підготував 6 кандидатів наук та одного доктора юридичних наук.

Попри наукову, навчальну та громадську завантаженість В. С Зеленецький захоплювався поезією, в якій віддзеркалена професійна риса правознавця, збагаченого життєвим досвідом. Він надрукував дві поетичні збірки, в яких замислювався над такими важливими проблемами, як життєва позиція, честь, ціна величі, муки творчості, доля, діалектика життя людини, захоплювався красою природи, цінив товариську вірність і співчуття в дні радості і горя:

Я бы чувства свои распластал на Земле,
Пусть коснется их каждый прохожий.
Я хочу оказать помощь каждой семье,
Чтобы счастье им стало возможным.


Праці з фонду бібліотеки

Читати 1094 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти