Пошук по сайту

Свято миру та єднання

Список літератури до книжкової експозиції


 СВЯТО МИРУ ТА ЄДНАННЯ

(до Дня Європи в Україні)

 

Про День Європи : Указ Президента України від 19.04.2003 р. № 339 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 17. – Ст. 759.

Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / упоряд. Б. В. Бабіна. – О. : Фенікс, 2012. – 294 с.

Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием) / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 622 с.

Хартия Европейского Союза об основных правах / под ред. С. Ю. Кашкин. – М. : Юриспруденция, 2001. – 208 с.

Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко. – О. : Фенікс, 2012. – 390 с.

Грицяк І. А. Правова та інституційна основа Європейського Союзу : підручник / І. А. Грицяк, В. В. Говоруха, В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 620 с.

Захаров А. С. Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы / А. С. Захаров. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 672 с.

Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : монографія / Т. В. Комарова. – Х. : Право, 2010. – 360 с.

Копійка В. В. Європейський Союз. Історія і засади функціонування / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – К. : Знання, 2009. – 751 с.

Кравчук І. В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / І. В. Кравчук, М. В. Парапан. – К. : Слово, 2005. – 320 с.

Липачова Л. М. Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини : монографія / Л. М. Липачова. – Д. : Ліра ЛТД, 2005. – 204 с.

Лозо В. І. Становлення і розвиток правових основ екологічної стратегії Європейського Союзу / В. І. Лозо. – Х. : Право, 2008. – 251 с.

Майбутнє Європейського суду з прав людини (Інтерлакенська, Ізмірська, Брайтонська декларації). – Л. : Сполом, 2013. – 56 с.

Марченко М. Н. Правовая система Европейского Союза : монография / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 704 с.

Микієвич М. М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки / М. М. Микієвич. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 416 с.

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Н. Мусис. – К. : К.І.С., 2005. – 466 с.

Нешатаева Т. Н. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику : монография / Т. Н. Нешатаева. – М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 304 с.

Основи права Європейського Союзу / за заг. ред. М. В. Буроменського. – Х. : Яшма, 2005. – 236 с.

Паліюк В. П. Міжнародні судові установи і захист прав людини та основних свобод / В. П. Паліюк. – Миколаїв : Атол, 2006. – 180 с.

Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини : навч. посіб. / Л. В. Пастухова. – Сімф. : Таврія, 2009. – 224 с.

Петров Р. А. Транспозиция "acquis" Европейского Союза в правовые системы третьих стран : монография / Р. А. Петров. – К. : Истина, 2011. – 384 с.

Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції / В. Посельський. – К. : Смолоскип, 2002. – 168 с.

Право Европейского Союза : учеб. пособие / отв. ред. С. Ю. Кашкин. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 319 с.

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с.

Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за ред. Р. А. Петрова. – 4-те вид., змін. і допов. – К. : Істина, 2011. – 376 с.

Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В. І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.

Право Європейського Союзу. Особлива частина (з урахуванням положень Лісабонського Договору) : навч. посіб. / за ред.: М. Р. Аракеляна, О. К. Вишнякова. – К. : Істина, 2010. – 528 с.

Рабінович П. М. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) : монографія / П. М. Рабінович, С. Є. Федик. – Л. : Астрон, 2004. – 124 с.

Стрельцов В. Ю. Європейська економічна інтеграція : навч. посіб. / В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 148 с.

Стрельцов В. Ю. Законодавча основа прав та обов'язків європейської спільноти та держав-членів : навч. посіб. / В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 127 с.

Султанов А. Р. Европейские правовые стандарты, уроки истории и правоприменительная практика / А. Р. Султанов. – М. : Статут, 2012. – 335 с.

Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / Ф. Тоді ; пер. з англ. М. Марченко. – К. : К.І.С., 2001. – 136 с.

Формування європейського правового простору: історія і сучасність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 20 трав. 2011 р. – Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2011. – 235 с.

Чугаєв О. А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі : навч. посіб. / О. А. Чугаев. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 191 с.

Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамбровський. – К. : Знання, 2011. – 187 с.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського Союзу з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – 2-е вид. випр. і допов. – К. : Реферат, 2007. – 848 с.

Шнирков О. І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі / О. І. Шнирков. – К. : Київ. ун-т, 2008. – 143 с.

Як і коли можна звернутися до Європейського Суду з прав людини?. – К. : Центр політ.-правов. реформ, 2010. – 60 с.

Яковюк І. Азбука європейської інтеграції / І. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. – Х. : Апекс+, 2006. – 168 с.

 

Ми йдемо в європейський дім

 

«Будуємо українську державу
на принципах
 європейської демократії;
політичної культури на засадах
української духовності й моралі»

 

Безручко Ю. В. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правовий аналіз / Ю. В. Безручко, Н. Б. Пацурія, О. А. Бєлова. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 196 с.

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / уклад. і наук. ред. О. Л. Жуковська. – К. : ВІПОЛ, 2004. – 960 с.

Кібенко О. Р. Право товариств ( Company law): порівняльно-правовий аналіз acquis Європейського Союзу та законодавство України / О. Р. Кібенко. – К. : Юстініан, 2006. – 496 с.

Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 172 с.

Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні / за ред. М. І. Іншина. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 304 с.

Правове регулювання відносин у сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні / за заг. ред. В. Г. Дідика. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 580 с.

Правове регулювання газової сфери та нафтопостачальної сфери у Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження). – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 148 с.

Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження). – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 168 с.

Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні: шляхи адаптації законодавства України / за ред. М. І. Іншина. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 180 с.

Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 194 с.

Правове регулювання сфери енергетики, включаючи ядерну, в Європейському Союзі та в Україні. – К. : Ніка-Прінт, 2006. – 640 с.

Правове регулювання сфери охорони здоров'я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні / за заг. ред. В. Г. Дідика. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 580 с.

Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та в Україні (порівняльно-правове дослідження) / за заг. ред. В. Г. Дідика. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 246 с.

Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні / за ред. О. О. Мережка. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 120 с.

Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспективи адаптації законодавства України / за наук. ред. С. Шевчука. – Х. : Консум, 2002. – 912 с.

Свобода вираження поглядів: практика Європейського суду щодо України / за ред.: Т. Шевченко, А. Балацька. – К. : Фенікс, 2012. – 192 с.

Соловйов О. В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика їх застосування як джерела національного права (за матеріалами застосування в Україні Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду) : монографія / О. В. Соловйов. – К. : АОК, 2012. – 164 с.

Тамм А. Є. Україна – ЄС: розвиток відносин та основні напрями співробітництва / А. Є. Тамм, В. Ю. Стрельцов, В. Б. Дзюндзюк. – Х. : Магістр, 2009. – 144 с.

Фулей Т. І. Застосування Європейської конвенції з прав людини при здійсненні правосуддя в Україні / Т. І. Фулей. – К. : Гештальт Консалтінг Груп, 2008. – 200 с.

Фурса С. Я. Науково-практичний коментар до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з права людини" / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. – К. : Вид. Фурса С. Я., 2007. – 52 с.

Яковюк І. В. Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі / І. В. Яковюк, Т. М. Анакіна, О. Я. Трагнюк. – Х. : Оберіг, 2012. – 76 с.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти