Пошук по сайту

До 1025-річчя Хрещення Київської Русі

image004

Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі : Указ Президента України від 10.11.2009 р. № 915/2009 // Офіційний вісник Президента України. – 2009. – № 33. – Ст. 1143. – Електрон. версія: режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/915/2009.

 

Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі : Указ Президента України від 21.01.2013 р. № 34/2013 // Офіційний вісник Президента України. – 2013. – № 3. – Ст. 85. – Електрон. версія: режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34/2013.

 

image005Київська Русь (Давня Русь) – науково-історична назва ранньофеодальної держави східних слов’ян з центром у Києві, що існувала з кінця ІХ до початку 40-х років ХІІІ ст. Охоплювала територію від Балтики до Чорного моря і від Закарпаття до Волго-Окського межиріччя, її площа становила близько 800 тис. кв. км.

Хрещення Русі – процес прийняття і поширення християнства на землях Київської Русі.

Основна подія – масове хрещення у 988 році мешканців Києва, а згодом інших міст держави князем Володимиром Святославовичем (р. н. невід. – 1015, правив з 980 по 1015)., у результаті чого християнство стало провідною релігією на Русі. У суспільстві з'явилася сила, яка надавала йому духовної та культурної єдності, та впливала на все соціально-економічне життя. Піднісся авторитет самого князя. Потужний поштовх до розвитку отримала давньоруська культура. Київська Русь стала у шерег провідних християнських держав Європи, забезпечивши собі рівноправні та взаємовигідні стосунки з ними. Діяльність Володимира Святославовича сприяла розвитку Київської держави й зміцненню її міжнародного авторитету. У 13 ст. Руська православна церква визнала його святим і рівноапостольним.

 

Київська Русь

Аркас М. М. Історія України-Русі / М. М. Аркас. – Х. : Вищ. шк., 1993. – 414 c. – Електрон. версія: режим доступу : http://exlibris.org.ua/arkas.

 

Багацький В. В. Історія України : підручник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2010. – 388 с.

 

Берлинський М. Ф. Історія міста Києва / М. Ф. Берлинський. – К. : Наук. думка, 1991. – 320 c. – Електрон. версія: режим доступу : http://www.myslenedrevo.com.ua/ru/Sci/Kyiv/1991Berlinsky.html.

 

Велика Історія України від найдавніших часів : у 2 т. – К. : Глобус, 1993.– Т. 1. – 352 c.

 

Грабовський С.Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні., Л. Шкляр. – К. : Генеза, 1995. – 608 c. – Електрон. версія: режим доступу : http://vse-uchebniki.com/ucheniy-politicheskih-istoriya/narisi-istoriji-ukrajinskogo-derjavotvorennya.html.

 

Греков Б. Д.Киевская Русь / Б. Д. Греков. – Л.: Госполитиздат, 1953. – 568 c. – Электрон. версия: режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/rusFroyanov.

 

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – К., 1992. – 544 с. – (Пам`ятки історичної думки України). – Електрон. версія: режим доступу : http://www.uahistory.kiev.ua/grushevs/p05.phtml#16.

 

Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський – Репр. вид. – К. : Наук. думка, 1991. – Т. 1 : (До початку XI віку). – 648 c. – (Пам'ятки історичної думки України). – Електрон. версія: режим доступу : http://litopys.org.ua/hrushrus/iur1.htm.

 

Давня історія України : у 2 кн. / кер. авт. кол. П. П. Толочко. – К. : Либідь, 1995. – Кн. 2. – С. 107–108.

 

Дорошенко Д. І. Нарис історії України : в 2 т. / Д. І. Дорошенко. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1992. – Т. 1 : (До половини XVII століття). – 238 c.

 

История Украинской ССР : в 10 т. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 1 : Первобытнообщинный строй и зарождение классового общества. Киевская Русь (до второй половины XIII в.). – 496 c.

 

Історія України та її державності. – Л. : Бескид Біт, 2005. – С. 29–31.

 

Історія держави і права України : підручник / НУ “ЮАУ ім. Ярослава Мудрого” ; за ред. В. Д. Гончаренка. – Х. : Право, 2013. – 704 c.

 

Історія держави і права України : у 2 т.– К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – 656 c.

 

Київська Русь (Київська держава) // Довідник з історії України (А–Я). – К., 2001. – С. 301–303.

 

Киевская Русь // Большая советская энциклопедия : в 30 т. – М., 1973. – Т. 12. – С. 93–99.

 

Київська Русь // Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. – К., 2004. – Т. 1 : (Від найдавніших часів до кінця 18 ст.). – С. 92–94.

 

Крип`якевич І. П. Історія України / І. П. Крип`якевич. – Л. : Світ, 1990. – 520 c.

 

Кульчицький В. С. Історія держави і права України / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – К. : Ін Юре, 2007. – 624 c.

 

Любавский М. К. Лекции по древней русской истории до конца XVI века / М. К. Любавский. – 4-е изд., доп. – СПб. : Лань, 2000. – 480 c. – (Мир культуры, истории и философии). – Электрон. версия: режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/istoria-rossii/index.htm.

 

Остафійчук В. Ф. Історія України : сучасне бачення / В. Ф. Остафійчук. – К. : Знання-Прес, 2006. – 422 c.

 

Петровський В. В.Історія України: неупереджений погляд : факти,міфи,комент. / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – К. : Школа, 2007. – 592 c.

 

Рибалка І. К. Історія України / І. К. Рибалка. – Х. : Основа, 1995. – Ч. 1 : Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. – 448 c.

 

Рогожин А. Й. Історія держави і права України / А. Й. Рогожин, М. М. Страхов, В. Д. Гончаренко. – К. : НМК ВО, 1992. – Вип. 1 : (Рабовласницькі державні утворення, Київська Русь, період феодальної роздробленості). – 100 c.

 

Субтельний О. Україна : історія / О. Субтельний – К. : Либідь, 1993. – С. 53–54. – Електрон. версія: режим доступу : http://fmm51.org.ua/html_books/subtelniy_opest-ukrajina_storija.htm.

 

Тихомиров М.Н.Древняя Русь / М.Н.Тихомиров. – М. : Наука, 1975. – 395 c.

 

Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. – К. : Альтернативи, 1998. – 352 с. – (Україна крізь віки : у 15 т. ; Т. 4).

 

Україна: антологія пам'яток державотворення X–XX ст. : у 10 т. – К. : Основи, 2009. – Т. 1 : Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби середньовіччя (X–XIII ст.). – 440 с.

 

Формування українського етносу в княжу добу : док. і матеріали кінця VIII–XIII ст. // Національні процеси в Україні: історія і сучасність : док. і матеріали : в 2 ч. – К. : Вищ. шк., 1997. – Ч. 1. – С. 103–110.

 

Хоткевич Г.М.Історія України (до кінця XVI століття) / Г.М.Хоткевич – К. : Веселка, 1992. – 228 c.

 

Хрестоматія з історії держави і права України. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 c.

 

Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. – К. : Ін Юре, 2000. – Т. 1 : З найдавніших часів до початку ХХ ст. – 472 c.

 

Чупин Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин. – Х. : Литера Нова, 2010. – 720 с.

 

Шевчук В. П. Історія української державності / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 c.

 

Князь Володимир Святославович 

І просвітився Володимир сам, і сини його, і земля його

Повість врем’яних літ

 

image009Видатні постаті в історії України (ІХ–ХІХ ст.) : короткі біогр. нариси, іст. та худож. портрети. – К. : Вища шк., 2002. – С. 25–29.

 

Володимир Святославич // Українська радянська енциклопедія : в 12 т. – К., 1978. – Т. 2. – С. 377.

 

 Володимир Святославич // Довідник з історії України (А–Я). – К., 2001. – С. 126–127.

 

Володимир Святославич[Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

 

Владимир Святославич // Большая советская энциклопедия : в 30 т. – М., 1971. – Т. 5. – С. 143.

 

Володимир Великий // Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. – К., 2004. – Т. 1 : (Від найдавніших часів до кінця 18 ст.). – С. 44.

 

Володимир Святославич // Енциклопедія історії України : в 5 т. – К., 2005. – Т. 1. – С. 619-620.

 

Григорьев Ю.Владимир Красное Солнышко или Перестройка №1 / Ю.Григорьев // Наука и религия. – 2004. – № 9. –C. 18–22.

 

Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. – К. : Ін Юре, 2002. – С. 19–22.

 

Золота книга Української еліти = Golden book of Ukrainian elite : інформ.-імедж. альм. : у 6 т. – К. : Евроімідж, 2001. – Т. 1. – С. 396.

 

Історія України в особах : IX–XVIII ст. – К.: Україна, 1993. – С. 46–54.

 

Капнинский А.Первые киевские князья / А. Капнинский. – Х. : Око, 1994. – 88 c.

 

Костомаров М. І. Історія України в життєписах визначніших її діячів / М. І. Костомаров. – Репр. вид. 1918 р. – К. : Україна, 1991. – 494 с.

 

Кучерук О. Князі й князівни, королі й королівни... : [міждинаст. шлюби рус. князів] / О. Кучерук // Наука і суспільство. – 2007. – № 1/2. – C. 18–19.

 

Полонська-Василенко Н. Д.. Історія України : у 2 т. / Н. Д. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. – Т. 1 : До середини ХVII століття. – 640 с. – Електрон. версія: режим доступу : http://www.infoukes.com/ukremb/history/POLONSKA/Title.htm.

 

Потоцький В. П. Хто є хто в українській історії / В. П. Потоцький. – Х. : Школа, 2010. – 160 с.

 

Руднев В. А. Слово о князе Владимире / В. А. Руднев. – М. : Совет. Россия, 1989. – 240 с.

 

Рудницький Ю. Володимир Великий: від байстрюка до імператора / Ю.Рудницький // Дзеркало тижня. – 2008. – 15-21 берез. (№ 10). – C. 21. – Електрон. версія: режим доступу : http://ukrhist.at.ua/publ/11-1-0-185.

 

Семака Л.Володимир Червоне Сонце / Л.Семака // Слобідський край. – 2005. – 19 берез. (№ 50). – C. 5.

 

Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо : події і люди української історії / М. Ф. Слабошпицький. – К. : Махаон, 2000. – С. 27–28.

 

Сліпушко О.Князь Володимир Великий – володар миру на Русі / О. Сліпушко // Урядовийкур`єр. – 2007. – 3 берез. (№ 41). –C. 10.

 

Толочко П. П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / П. П. Толочко. – К. : АртЕк, 1996. – 216 с.

 

Толстоевский Е.Князь Владимир Красное Солнышко :тайны жизни и смерти крестителя Украины-Руси / Е. Толстоевский // Слобода. – 2005. – 27 дек. (№ 103). – C. 18.

 

Хрещення Русі-України 

 Благословен господь Ісус Христос, що озлюбив новії

люди, Руськую землю, і просвітив ії хрещенням святим

Літопис Руський

 

image012Брайчевський М.Ю.Утвердження християнства на Русі / М. Ю. Брайчевський – К. : Наук. думка, 1988. – 260 c. – Электрон. версия: режим доступа : http://www.bibliotekar.ru/rusHristianstvo/index.htm.

 

Віктор Янукович: “Україна потребує відродження християнських цінностей” : [відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київ. Русі] // Урядовий кур'єр. – 2013. – 30 лип. (№ 135). – С. 1–2.– Електрон. версія: режим доступу :http://ukurier.gov.ua/uk/articles/viktor-yanukovich-ukrayina-potrebuye-vidrodzhennya.

 

Вишневский А. А.Киевская Русь: введение христианства и проблема рецепции византийского церковного права / А. А. Вишневский // Известия вузов. Правоведение.– 1992. – № 5. –C. 62–67.

 

Глухов В. А.Становление церковной юрисдикции в Киевской Руси X–XI веков / В. А. Глухов // Российская юстиция. – 2006. – № 3. –C. 54–58.

 

Карнацевич В. Л. События, изменившие мир / В. Л. Карнацевич. – Х. : Фолио, 2011. – 317 с.

 

Качковський Л. Як відбувалося хрещення Русі[Електронний ресурс] / Л. Качковський // День. – 2000. – 18 серп. – Електрон. версія: режим доступу : http://www.day.kiev.ua/50555.

 

Кондратьев А. Як насправді відбулося хрещення Русі князем Володимиром[Електронний ресурс] / А. Кондратьев // Народний Оглядач. – 2007. – 15 лип. – Електрон. версія: режим доступу : http://ar25.org/article/yak-naspravdi-vidbulosya-hreshchennya-rusi-knyazem-volodymyrom.html?id=12413.

 

Крещение Руси // Большая советская энциклопедия : в 30 т. – М., 1973. – Т. 13. – С. 418.

 

Кушинська Л. А. Християнський закон і звичаєва правосвідомість / Л. А. Кушинська // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 4. – C. 82–89.

 

Мойсеєнко В. Так коли ж постала Русь-Україна? : саме завдяки християнізації Русь перетворилася на повноцінну державу / В. Мойсеєнко // Урядовий кур'єр. – 2011. –3 груд. (№ 226). – С. 20. – Електрон. версія: режим доступу : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/tak-koli-zh-postala-rus-ukrayina/p.

 

Моця О. Київська Русь: від язичництва до християнства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Моця, В. Рича. – К. : Глобус, 1996 // Гуманітарні науки. № 5. – [Х. : б. в.],2007. – 1 електрон. опт. диск [CD-ROM].

 

Національні процеси в Україні: історія і сучасність : док. і матеріали : довідник : у 2 ч. / упоряд. І. О. Кресіна. – К. : Вища шк., 1997. – Ч. 1. – С. 106.

 

Озель В. І. Вплив християнства на формування сімейного права за часів Княжої доби / В. І. Озель // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 37. – C. 150–155.

 

Рапов О. М.Русская церковь в XI – первой трети XII в. : принятие христианства / О. М. Рапов – М. : Высш. шк., 1988. – 416 c. – Электрон. версия: режим доступа : http://krotov.info/history/10/988/rapov.htm.

 

«Слово о законі і благодаті» київського митрополита Ларийона. – К. : Б-ка українця, 2000. – 62 c. – Электрон. версия: режим доступа : http://apologetik.ru/illarion-mitropolit-kievskij-slovo-o-zakone-i-blagodati.

 

Удод О. Державу зміцнює віра : хрещення України-Русі доленосне для нашого народу / О. Удод // Урядовий кур'єр. – 2013. – 27 лип. (№ 134). – С. 7. – Електрон. версія: режим доступу : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/hreshennya-ukrayini-rusi-dolenosne-dlya-nashogo-na.

 

Українське державотворення: невитребуваний потенціал: словник-довідник. – К.: Либідь, 1997. –С. 553.

 

Федоренко Т.Вплив християнського світогляду на правосвідомість та правову культуру Київської Русі (кінець X – перша третина XIII cт.) / Т.Федоренко // Право України. – 2001. – № 8. –C. 114–116.

 

Федоренко Т. М. Історико-правові аспекти визначення права церкви епохи Київської Русі / Т. М. Федоренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2001. – Вип. 10. – C. 103–113.

 

Федотов Г.Християнство Київської Русі / Г.Федотов // Людина і світ. – 2001. – № 8. –C. 2–10.

 

Харьковщенко Є. "...Воістину Україна нічим не менша": християнізація земель нинішньої України до початку VIII століття / Є. Харьковщенко // Людина і світ. – 2003. – № 12. –C. 25-29.

 

Хрещенню Русі – пам`ятник  // Київ : енциклопедія. – Режим доступу : http://wek.kiev.ua/uk/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.

 

Хрещення Русі // Українська радянська енциклопедія: в 12 т. – К., 1985.– Т. 12. – С. 178.

 

Хрещення Русі [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.

 

Хрещення Русі[Електронний ресурс] // Київ : енциклопедія. – Режим доступу : http://wek.kiev.ua/uk/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%96.

 

Хрещення Русі-України : 1025-річчя // Чумацький шлях. – 2013. – № 2. – С. 2–4 : мал.

 

Хрещення України (Русі) // Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. – К., 2004. – Т. 1 : (від найдавніших часів до кінця 18 ст.). – С. 198.

 

14 серпня 988 року Хрещення Русі [Електронний ресурс] // Православіє в Україні. – Режим доступу : http://orthodoxy.org.ua/uk/node/3228.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти