Пошук по сайту

Барабаш Олександр Тихонович

barabash-fБАРАБАШ
Олександр Тихонович

(11.09.1923 – 16.01.2004)

 

Український правознавець,
доктор юридичних наук, 
професор 

 

Народився 11 вересня 1923 р. у с. Новій Водолазі на Харківщині.

У  1941—1942 роках  — командир взводу на Західному та Сталінградському фронтах. Інвалід Великої Вітчизняної війни.

У 1948 році закінчив Харківський юридичний інститут (зараз Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). Навчався в аспірантурі інституту (1948—1951), з 1951 року працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. У 1953 році захистив дисертацію «Правове регулювання оплати праці в промисловій кооперації» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Головними напрямами його наукових досліджень були трудові правовідносини правове регулювання трудової дисципліни матеріальної відповідальності.

Підготував чотирьох кандидатів наук. Автор 160 наукових праць. Основними з них є: «Трудове право і підвищення ефективності суспільного виробництва», «Відповідальність за порушення трудової дисципліни», підручник «Радянське трудове право», навчальний посібник «Дисципліна праці».

Брав участь у виконанні комплексної цільової програми «Правове регулювання трудових відносин і відносин по соціальному захисту громадян в умовах переходу до ринкової економіки». Є одним із авторів проекту Закону України «Про охорону праці» (1992). Брав участь у розробленні проектів нормативних актів для Міністерства освіти та науки України.

Відзначений 12 державними нагородами, у тому числі орденами Великої Вітчизняної війни І ступеня та Червоної Зірки. Міністерством освіти та науки України йому присвоєно звання «Відмінник вищої школи України».


 Праці з фонду бібліотеки

 

Барабаш А. Т. Правовые вопросы вознаграждения за труд членов промысловой кооперации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. Т. Барабаш. – Харьков, 1953. – 14 с.

Барабаш А. Т. Правовые вопросы вознаграждения за труд членов промысловой кооперации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. Т. Барабаш. – Харьков, 1953. – 252 с.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1956. – Вып. 7. – 174 с. – Из содерж.: Понятие заработка членов промысловых артелей / А. Т. Барабаш. – С. 159–172.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т, Каф. гражд. права и процесса, трудового, колхоз. и зем. права. – Харьков, 1957. – Вып. 8. – 188 с. – Из содерж.: Некоторые вопросы материальной ответственности рабочих тракторных бригад за ущерб, причиненный машинно-тракторной станции / А. Т. Барабаш. – С. 158–170.

Научная конференция по работам, выполненным в 1964 году : (сентябрь 1965 г.) : тез. докл. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1965. – 186 с. – Из содерж.: Понятие дисциплинарного проступка рабочих и служащих / А. Т. Барабаш. – С. 116–118.

Проблеми правознавства : міжвід. наук. зб. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 17. – 143 с. – Зі змісту: Основні принципи дисциплінарної відповідальності робітників і службовців / А. Т. Барабаш. – С. 81–87.

Трудовое право и повышение эффективности общественного производства / АН СССР, Ин-т государства и права ; под ред. С. А. Иванова. – М. : Наука, 1972. – 422 с. – Из содерж.: Соблюдение трудовой дисциплины / А. Т. Барабаш. – Гл. 5, § 2. – С. 336–369; Опыт борьбы с прогулами / А. Т. Барабаш, Г. С. Гончарова. – Гл. 5, § 3. – С. 369–382.

Барабаш А. Т. Социалистическая дисциплина труда : текст лекции / А. Т. Барабаш ; Харьк. юрид. ин-т, Каф. труд. права. – Харьков, 1974. – 21 с.

Вопросы государства и права : сб. ст. – М. : Юрид. лит., 1974. – Вып. 2. – 328 с. – Из содерж.: Регулирование обязанностей дисциплины труда рабочих и служащих / А. Т. Барабаш. – С. 132–142.

Радянське трудове право : [підручник] / за заг. ред. М. Й. Бару. – К. : Вища шк., 1975. – 360 с. – Зі змісту: Дисципліна праці / О. Т. Барабаш. – Розд. 11. – С. 243–270; Матеріальна відповідальність робітників і службовців / О. Т. Барабаш. – Розд. 12. – С. 271–289; Державне соціальне страхування / О. Т. Барабаш. – Розд. 14. – С. 318–355.

Барабаш А. Т. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины / А. Т. Барабаш. – Киев : Вища шк., 1977. – 47 с.
Проблемы социалистической законности : респ. межведомств. темат. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1977. – Вып. 2. – 144 с. – Из содерж.: К вопросу о понятии дисциплинарной ответственности рабочих и служащих / А. Т. Барабаш. – С. 49–57.

Проблемы социалистической законности : респ. межведомств. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1979. – Вып. 4. – 144 с. – Из содерж.: Конституция СССР 1977 г. и юридическая ответственность / А. Т. Барабаш. – С. 48–53.

Советское трудовое право : [учебник] / под общ. ред. А. И. Процевского. – Киев : Вища шк., 1981. – 360 с. – Из содерж.: Дисциплина труда / А. Т. Барабаш. – Гл. 11. – С. 260–302; Материальная ответственность рабочих и служащих / А. Т. Барабаш. – Гл. 12. – С. 303–324.

Проблемы социалистической законности : респ. межведомств. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1981. – Вып. 7. – 140 с. – Из содерж.: Доплаты за профессиональное мастерство на промышленном предприятии и повышение эффективности производства / А. Т. Барабаш, Н. А. Быканов. – С. 74–80.

Проблемы социалистической законности : респ. межведомств. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1982. – Вып. 9. – 156 с. – Из содерж.: К вопросу о трудовой функции / А. Т. Барабаш, И. Д. Копайгора. – С. 65–70.

Проблемы социалистической законности : респ. межведомств. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1987. – Вып. 20. – 144 с. – Из содерж.: Правовые вопросы укрепления государственной трудовой и договорной дисциплины / А. Т. Барабаш, Ю. П. Битяк, С. Д. Волошко. – С. 61–67.

Проблемы социалистической законности : респ. междуведомств. науч. сб. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Вища шк., изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1988. – Вып. 21. – 136 с. – Из содерж.: Дисциплинарное взыскание как правовое средство надлежащего отношения к труду / А. Т. Барабаш. – С. 38–44.

Сборник кратких тезисов докладов и научных сообщений научно-практической конференции по итогам научно-исследовательских работ, выполненных профессорско-преподавательским составом Украинской юридической академии в 1992 году : 4–5 марта 1993 г. / Укр. юрид. акад. – Харьков, 1993. – 148 с. – Из содерж.: К вопросу о понятии, правовой природе и цели порядка труда предприятия, учреждения, организации / А. Т. Барабаш. – С. 99–102.

Сборник кратких тезисов и научных сообщений научно-практической конференции по итогам научно-исследовательских работ, выполненных профессорско-преподавательским составом Украинской государственной юридической академии в 1993 году / Укр. гос. юрид. акад. – Харьков, 1994. – 179 с. – Из содерж.: Проблеми регулювання порядку праці, дисципліни при переході до ринкових відносин / О. Т. Барабаш. – С. 105–107.

Барабаш О. Т. Дисципліна праці : навч. посіб. / О. Т. Барабаш ; Укр. держ. юрид. акад. – Х., 1994. – 52 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Вид-во "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 2 : Д–Й. – 744 с. – Зі змісту: Дисциплнарне стягнення / О. Т. Барабаш, Н. М. Хуторян. – С. 200–201; Дисциплінарний проступок / О. Т. Барабаш, Н. М. Хуторян. – С. 201–202; Догана / О. Т. Барабаш, Н. М. Хуторян. – С. 230.

Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 1999. – Вип. 38. – 213 с. – Зі змісту: К вопросу о понятии в правовом механизме обеспечения занятости населения / А. Т. Барабаш, Т. Г. Маркина. – С. 102–105.

Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2001. – Вип. 51. – 199 с. – Зі змісту: Правові проблеми праці підлітків в Україні / О. Т. Барабаш. – С. 43–49.

Читати 3902 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти