Пошук по сайту

Колмаков Віктор Павлович

kolmakov-fКолмаков
Віктор Павлович

(29.09.1913 – 20.03.1973)

 

Український правознавець,
доктор юридичних наук, 
професор,
 завідувач кафедри криміналістики (1952–1957)

 

Народився 29 вересня 1913 р. у с. Большая Іня Мінусинського району Красноярського краю (Російська Федерація).

Трудову діяльність розпочав у 1927 р. у колгоспі. У 1936 р. закінчив Свердловський юридичний інститут. Навчався в аспірантурі Харківського юридичного інституту, по закінченні якої працював в органах військової юстиції діючої армії. Під час Великої Вітчизняної війни був прокурором дивізії, слідчим військової прокуратури фронту, експертом-криміналістом судово-медичної лабораторії.

У 1945 р. – старший науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, а з 1950 р. – директор інституту. Одночасно (1952–1957) очолював кафедру криміналістики Харківського юридичного інституту. З 1967 р. завідував кафедрами криміналістики, кримінального права та процесу Одеського державного університету, був деканом юридичного факультету. Напрями наукової діяльності – криміналістика, судова експертиза.Приділяв значну увагу проблемам загальної теорії криміналістики, теорії ідентифікації.

Вніс істотний внесок у розвиток Харківської та Одеської криміналістичних шкіл, Харківської школи судових експертів. Має більше 140 наукових праць. Деякі з них переведені на іноземні мови і видані за кордоном. Був відповідальним редактором і керівником авторського колективу підручника «Радянська Криміналістика», відповідальним редактором міжвідомчого збірника «Криміналістика і судова експертиза». Був членом правління Всесоюзного наукового товариства судових медиків і криміналістів, Всесоюзного координаційного бюро з криміналістики, Науково-консультативної Ради Верховного Суду УРСР, членом редколегії або редактором багатьох збірників наукових робіт.

Нагороджений 7 урядовими нагородами, Почесною Грамотою Президії Верховного Суду УРСР «За заслуги в розвитку криміналістики і судової експертизи».

Осн. праці: «Невідкладні слідчі дії при розслідуванні розбоїв» (1950); «Криміналістика» (1952, 1953, 1958, 1962, 1968, у співавт.), «Тактика виробництва слідчого огляду та слідчого експерименту» (1956); «Розслідування вбивств» (1958); «Деякі питання криміналістичної профілактики злочинів» (1961); «Слідчий огляд» (1969); «Введення в курс науки радянської криміналістики» (1973), «Радянська Криміналістика (кріміналістічна техніка и Слідча тактика)» (1973), «Ідентифікаційні дії слідчого» (1977), «Вибрані праці з криміналістики» (2008).


 Праці з фонду бібліотеки

 

Проблемы криминалистики : материалы науч. совещ. по криминалистике при Всесоюз. ин-те юрид. наук / Всесоюз. ин-т юрид. наук, Центр. криминалист. лаб. ; под ред. И. Т. Голякова. – М., 1947. – 75 с. – Из содерж.: Особенности осмотра места происшествия в случаях убийства с последующим самоубийством преступника / В. П. Колмаков. – С. 66–69.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1948. – Вып. 3. – 197 с. – Из содерж.: К вопросу о судебной сфрагистике / В. П. Колмаков. – С. 193–196.

Проблемы криминалистики и судебной экспертизы : сб. науч. работ, посвящ. 25-летнему юбилею Ин-та / М-во юстиции УССР, Харьк. НИИ судеб. экспертизы им. Н. С. Бокариуса ; под общ. ред. Д. Х. Панасюка ; [редкол.: Н. Н. Бокариус, В. П. Колмаков, И. А. Сапожников]. – Харьков, 1948. – 187 с. – Из содерж.: Заслуженный профессор Николай Сергеевич Бокариус / В. П. Колмаков. – С. 35–41; К методике криминалистической экспертизы печатей, штампов и оттисков их : [гл. из подгот. к печати работы "Криминалист. экспертиза экспертизы печатей, штампов и оттисков их" (судеб. сфрагистика)] / В. П. Колмаков. – С. 57–67.

Колмаков В. П. Следственный эксперимент на предварительном следствии : метод. пособие / В. П. Колмаков, Л. Е. Ароцкер ; М-во юстиции УССР, Харьк. НИИ судеб. экспертизы им. Н. С. Бокариуса ; под ред. Н. Н. Бокариуса. – Харьков, 1949. – 50 с.

Криминалистика и судебная экспертиза : сб. науч. работ / М-во юстиции УССР, Харьк. НИИ судеб. экспертизы им. Н. С. Бокариуса. – Харьков : Харьк. кн.-газет. Изд-во, 1950. – Вып. 3. – 157 с. – Из содерж.: Неотложные следственные действия при расследовании разбоев / В. П. Колмаков. – С. 27–41.

Вопросы советской криминалистики / Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – М. : Госюриздат, 1951. – 150 с. – Из содерж.: О внутреннем убеждении советского судебного эксперта / В. П. Колмаков. – С. 26–30.

Криминалистика. Ч. 2 : [учеб. пособие] / Всесоюз. НИИ криминалистики Прокуратуры Союза ССР ; под ред.: С. П. Митричев, П. И. Тарасов-Родионов. – М. : Госюриздат, 1952. – 175 с. – Из содерж.: Методика расследования убийств / В. П. Колмаков. – Гл. 9. – С. 124–141.

Криминалистика. Ч. 2 : [учеб. пособие] / Всесоюз. НИИ криминалистики Прокуратуры Союза ССР ; под ред.: С. П. Митричев, П. И. Тарасов-Родионов. – М. : Госюриздат, 1953. – 183 с. – Из содерж.: Методика расследования убийств / В. П. Колмаков. – Гл. 9. – С. 130–148.

Тезисы докладов на совещании по вопросам криминалистической экспертизы : (по материалам науч.-исслед. криминалист. учреждений М-ва юстиции СССР) / М-во юстиции СССР. – М., 1954. – 50 с. – Из содерж.: Некоторые вопросы предупреждения хищений государственного и общественного имущества, совершаемых посредством подделки и подлога документов / В. П. Колмаков. – С. 27–28.

Научная конференция по работам, выполненным в 1953 году : тез. докл. / Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1954. – 101 с. – Из содерж.: Сущность и задачи идентификации личности в советской криминалистике / В. П. Колмаков. – С. 92–94.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т, Каф. уголов. права и процесса, Каф. криминалистики. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1955. – Вып. 6. – 131 с. – Из содерж.: Сущность и задачи идентификации личности в советской криминалистике / В. П. Колмаков. – С. 99–107.

Колмаков В. П. Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента / В. П. Колмаков ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков : Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1956. – 48 с. – (Библиотека работника милиции).

Сборник научных работ по судебной медицине и криминалистике : посвящ. памяти засл. проф. Н. С. Бокариус / Харьк. гос. мед. ин-т, Харьк. науч. мед. о-во, Харьк. обл. науч. о-во судеб. медиков и криминалистов ; [редкол.: В. П. Колмаков (зам. отв. ред.) и др.]. – Харьков, 1956. – 317 с. – (Труды

Харьковского научного медицинского общества ; вып. 5). – Из содерж.: Значение для расследования точного установления способов совершения и сокрытия преступлений против жизни / В. П. Колмаков. – C. 193–202.

Криминалистика и судебная экспертиза : сб. науч. работ / Киев. и Харьк. НИИ судеб. экспертизы М-ва юстиции УССР ; [отв. ред. В. К. Лисиченко, В. П. Колмаков]. – Киев, 1957. – 244 с. – Из содерж.: Некоторые вопросы судебной экспертизы вещественных доказательств по делам о преступлениях против жизни / В. П. Колмаков. – С. 5–11.

Ученые записки / Харьк. юрид. ин-т, Каф. уголов. права и процесса, Каф. криминалистики. – Харьков, 1957. – Вып. 9. – 210 с. – Из содерж.: Приемы использования мелких предметов – вещественных доказательств для установления личности по делам о преступлениях против жизни / В. П. Колмаков. – С. 145–162.

Колмаков В. П. Расследование убийств : лекция для студентов ВЮЗИ / В. П. Колмаков ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М. : ВЮЗИ, 1958. – 75 с.
Советская криминалистика. Ч. 1 : [учеб. пособие] / Всесоюз. юрид. заоч. ин-т ; под ред.: С. П. Митричев, Н. В. Терзиев. – М., 1962. – 422 с. – Из содерж.: Следственный эксперимент / В. П. Колмаков. – Гл. 9. – С. 278–288; Выемка и обыск / В. П. Колмаков. – Гл. 10. – С. 289–306.

Криминалистика : [учебник ] / Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М. : Юрид. лит., 1963. – 544 с. – Из содерж.: Выемка и обыск / В. П. Колмаков. – Гл. 14. – С. 293–302; Расследование убийств / В. П. Колмаков. – Гл. 22. – С. 419–444.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО МООП УССР, 1966. – Вып. 3. – 426 с. – Из содерж.: Криминалистическая идентификация как способ доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве / В. П. Колмаков. – С. 91–101; Обзор работ по криминалистике и судебной экспертизе, напечатанных в журнале "Проблемы криминалистики" Польской Народной Республики / В. П. Колмаков. – С. 405–413.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО МООП УССР, 1967. – Вып. 4. – 331 с. – Из содерж.: Харьковский научно-исследовательский институт судебной экспертизы на службе социалистического правосудия / В. П. Колмаков. – С. 50–61.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО при МООП УССР, 1968. – Вып. 5. – 374 с. – Из содерж.: Обзор статей, помещенных в журнале "Forum der Kriminalistik" за 1967 год / В. П. Колмаков, Г. В. Вариеш, Б. Н. Ермоленко, В. Г. Мазур. – С. 353–362; По страницам журнала "Problemy kryminalistyki" : (обзор за 1967 г.) / В. П. Колмаков, Л. И. Нагерняк. – С. 363–369.

Колмаков В. П. Следственный осмотр / В. П. Колмаков. – М. : Юрид. лит., 1969. – 193 с.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО МВД УССР, 1970. – Вып. 7. – 356 с. – Из содерж.: Развитие криминалистики в ГДР за 20 лет / Г. В. Вариеш, В. П. Колмаков. – С. 343–350.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО МВД УССР, 1971. – Вып. 8. – 387 с. – Из содерж.: Актуальные задачи совершенствования борьбы с преступностью в свете решений XXIV съезда КПСС / В. П. Колмаков. – С. 5–12; О разработке новых методов, приемов и средств криминалистики в ГДР / Г. В. Вариеш, В. П. Колмаков. – С. 369–379.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ / [отв. ред. В. П. Колмаков]. – Киев : РИО МВД УССР, 1972. – Вып. 9. – 438 с. – Из содерж.: Вклад следователей и прокуроров Украинской ССР в развитие советской криминалистики / В. П. Колмаков, И. В. Постика. – С. 16–24; Развитие криминалистики в ГДР (1971 год) / Г. В. Вариеш, В. П. Колмаков. – С. 427–434.

Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев : РИО МВД УССР, 1973. – Вып. 10. – 416 с. – Из содерж.: Криминалистика в ГДР в 1972 году / В. П. Колмаков, Г. В. Вариеш. – С. 395–405.

Радянська криміналістика. Криміналістична техніка і слідча тактика : [підручник] / за заг. ред. В. П. Колмакова. – К. : Вища шк., 1973. – 296 с. – Зі змісту: Розд.1, §1–4 ; Розд.14 / В. П. Колмаков. – С. 3–13 ; С. 220–228.

Колмаков В. П. Идентификационные действия следователя / В. П. Колмаков. – М. : Юрид. лит., 1977. – 112 с.

Колмаков В. П. Избранные труды по криминалистике: Расследование убийств. Следственный осмотр. Идентификационные действия следователя. Введение в курс науки советской криминалистики / В. П. Колмаков ; [сост. В. В. Тищенко]. – Репринт. – Одесса : Юрид. лит., 2008. – 448 с. – (Антология юридической мысли).

Читати 3586 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти