Пошук по сайту

Медіа-право : сертифікатна освітня професійна програма

Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої професійної програми "Медіа-право" / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [уклад.: Ю. Г. Барабаш та ін.]. – Х., 2013. – 98, [1] с.

Х620.323 / И 74 

ч.з. № 1, студ/аб, н/аб, хр, СБО

 

Список рекомендованої літератури за темами програми

 

1. Нормативно-правові акти

2. Філософсько-правові засади свободи слова і преси

3. Теорія медіа-права

4. Конституційно-правове регулювання права на доступ до публічної інформації

5. Захист персональних даних

6. Конституційно-правовий статус засобів масової інформації в Україні

7. Право на прайвесі та юридична практика

8. Право інтелектуальної власності в сфері засобів масової інформації

9. Тележурналістика

10. Судова практика

11. Довідкові видання


  Нормативно-правові акти

 

Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних : від 28.01.1981 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 58. – Ст. 1994. – Електрон. версія.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція) : від 25.06.1998 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 33. – Ст. 1191. – Електрон. версія ред. 27.05.2005 р.

Рекомендація № R(81)19 Комітету Міністрів для держав-членів Ради Європи про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні державних органів : прийнята 25.11.1981 р. // Доступ до інформації та електронне урядування. – К., 2004. – С. 189–190. – Електрон. версія.

Конституція України : від 28.06.1996 p. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – Електрон. версія ред. 01.02.2011 р.

Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25/26. – Ст. 131. – Електрон. версія ред. 04.07.2013 р.

Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 p. № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650. – Електрон. версія ред. 10.08.2012 р.

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16.11.1992 p. № 2782-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1. – Електрон. версія ред. 28.07.2013 р.

Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-Х1І // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93. – Електрон. версія ред. 18.01.2013 р.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про телебачення та радіомовлення : Закон України від 21.12.1993 p. № 3759-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43. – Електрон. версія ред. 28.07.2013 р.

Про інформаційні агентства : Закон України від 28.02.1995 р. № 74/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 13. – Ст. 83. – Електрон. версія ред. 28.07.2013 р.

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів : Закон України від 23.09.1997 р. № 540/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 50. – Ст. 302. – Електрон. версія ред. 09.06.2013 р.

Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України : Закон України від 18.07.1997 p. № 485/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 45. – Ст. 284. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 23.09.1997 p. № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – Ст. 299. – Електрон. версія ред. 10.08.2012 р.

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : постанова Каб. Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 114. – Електрон. версія ред. 21.09.2011 р.

Про захист суспільної моралі : Закон України від 20.11.2003 р. № 1296-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 14. – Ст. 192. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Про доступ до судових рішень : Закон України від 22.12.2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128. – Електрон. версія ред. 15.06.2012 р.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102. – Електрон. версія.

Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481. – Електрон. версія ред. 09.06.2013 р.

Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних : затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 390/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 28. – Ст. 1160. – Електрон. версія.

Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення : затв. постановою Каб. міністрів України від 25.05.2011 р. № 616 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 45. – Ст. 1833. – Електрон. версія ред. 06.02.2013 р.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 p. №2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314. – Електрон. версія ред. 09.06.2013 р.

 

МЕГА-НаУ : профес. юрид. система [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nau.kiev.ua.

Законодавство про засоби масової інформації : станом на 1 січ. 2012 р. : відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 136 с.

Х621.152 / З-19

ч.з. №1, №2

Законодавство України про інформацію : станом на 1 січ. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 64 с.

Х621.154(4УКР)-32 / З-19

ч.з. №1, №2

Закон України про захист персональних даних. Державний реєстр баз персональних даних : станом на 1 січ. 2012 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 40 с. 

Х621.153/ З-19 

ч.з. №1, №2

Правове регулювання інформаційних відносин: законодавство, судова практика / упоряд.: В. С. Ковальський, О. С. Захарова, І. С. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с.

Х621.153 / П68

ч.з. №1, №2, філ. №2

вгору


Філософсько-правові засади свободи слова і преси

 

Дзьобань О. П. Філософія інформаційних комунікацій / О. П. Дзьобань ; Національна академія правових наук України, Науково-дослідний центр правової інформатики. – Х. : Майдан, 2012. – 224 с.

 Ю667.1 / Д 43

н/аб, хр 

Дзьобань О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади / О. П. Дзьобань ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т інформатики і права. – Х. : Майдан, 2013. – 360 с.

Ю666.7 / Д 43

хр 

Європейські стандарти в галузі свободи слова. – К. : Ін Юре, 2002. – 232 с. – (Права людини в міжнародних актах).

Х911.3 / Е 24

н/аб, хр

Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М. : Прогресс, 1977. – 300 с. – Электрон. версия.

Ч21в / К 9

хр

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна [Электронный ресурс] : Алтейя, 1998 / Ж.-Ф. Лиотар // Гуманітарні науки. № 5 : зб. на допомогу учб. та наук. роботі студ. – Х., 2007. – 1 CD-ROM.

Я4 / Г 94

н/аб

Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза : антологія / Наук. т-во ім. В. Липинського ; упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – 2-ге вид. (переробл.). – К. : Простір :Смолоскип, 2009. – 1128 с. – (Політичні ідеології). – Зі змісту :

Мілль Д. С. Про індивідуальність як один з елементів добробуту / Джон Стюарт Мілль. – С. 157–170;

Барендт Е. Три теорії свободи слова / Ерік Барендт. – С. 1024–1037;

Скенлон Т. Теорія свободи слова / Томас Скенлон. – С. 1038–1053.

Ф05 / Л 55

н/аб, хр

Речицкий В. В. Свобода и государство / В. В. Речицкий. – Х. : Фолио, 1998. – 144 с. – (Права людини).

Х620 / Р 46

ч.з. № 1, н/аб, хр

Речицкий В. В. Символическая реальность и право / В. В. Речицкий. – Л. : ВНТЛ-Классика, 2007. – 732 с.

Ю666.7 / Р 46

ч.з. № 2, н/аб, хр

Свобода слова : рішення Верховного Суду США : пер. з англ. / під ред. М. Гаррісона. – К. : Оптима, 2004. – 252 с. – (Перша поправка).

Х803.23(7СОЕ) / С 25

 хр

Свобода преси : рішення Верховного Суду США : пер. з англ. / під ред.: М. Гаррісон, С. Гілберт. – К. : Оптима, 2004. – 276 с. – (Перша поправка).

Х803.23(7СОЕ) / С 25

хр

***

Бурило Ю. Організаційно-правові засади захисту суспільної моралі в Україні / Ю. Бурило // Правова інформатика. – 2006. – № 3. – С. 32–39.

Волкова А. С. Сучасні реалії функціонування журналістських правозахисних організацій на території України / А. С. Волкова // Плебсологічне осмислення перспектив розвитку Української держави : Третя Всеукр. наук.-практ. конф. (20 трав. 2010 р., Київ) : матеріали доп. і виступів. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 174–176.

Грицай С. Архітектоніка сучасного медіапростору / С. Грицай // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 5. – С. 26–29.

Дзьобань О. П. Інформація в контексті антропосоціогенезу: філософський сенс / О. П. Дзьобань // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 34–40.

Емелин В. А. Вавилонская сеть: эрозия истинности и диффузия идентичности в пространстве Интернета / В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов // Вопросы философии. – 2013. – № 1. – С. 74–84.

Емелин В. А. Технологические соблазны информационного общества: предел внешних расширений человека / В. А. Емелин // Вопросы философии. – 2010. – № 5. – С. 84–90.

Колин К. К. Философия информации и фундаментальные проблемы современной информатики // Alma mater: вестник высшей школы. – 2010. – № 1. – С. 29–35.

Кравченко С. С. Погляди Олівера Венделля Холмса на поняття "закон", "право" і "свобода слова" / С. С. Кравченко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 25–29.

Мамчур Е. А. Философия науки и техники на XIV Международном конгрессе по логике, методологии и философии науки / Е. А. Мамчур, B. Г. Горохов // Вопросы философии. – 2012. – № 6. – С. 173–179.

Меськов В. С. Мир информации как тринитарная модель Универсума. Постнеклассическая методология когнитивной деятельности / В. С. Меськов // Вопросы философии. – 2010. – № 5. – С. 57–68.

Погрібна В. Л. Роль засобів масової інформації в підготовці правознавця / В. Л. Погрібна, І. В. Підкуркова // Вісник Національного університету "Юридичеа академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2013. – № 1. – С. 206–217.

Прилуцький І. О. Свобода ЗМІ як основа громадянського суспільства і правової держави / І. О. Прилуцький // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2011. – Вип. 51. – С. 120–125.

Пушков А. Пресса и свобода слова / А. Пушков // Международная жизнь. – 1999. – № 9. – С. 34–43.

Пущаев Ю. В. Либерализм, квазилиберальные мифы и свобода СМИ : Карл Поппер о роли телевидения в обществе / Ю. В. Пущаев // Вопросы философии. – 2006. – № 8. – С. 3–14.

Речицький В. Відкритість інформації як універсальна вимога / В. Речицький // Вісник Національної академії наук України. – 2003. – № 9. – С. 26–45.

Речицкий В. Интеллектуальная свобода как предпосылка свободы слова / В. Речицкий // Свобода висловлювань і приватність. – 2005. – № 3. – С. 12–22. – Електрон. версія.

Речицький В. На захист поганого смаку / В. Речицький // Права людини. – 2010. – № 4. – С. 5–12.

Речицький В. Прості цінності конституціоналізму / В. Речицький // Свобода висловлювань і приватність. – 2010. – № 4. – С. 3–8. – Електрон. версія.

Слинько Т. Н. Свобода слова в условиях народовластия / Т. Н. Слинько, А. Г. Кушниренко // Конституционно-правовые основы народовластия в России и Украине. – Х., 2012. – С. 157–182. – Электрон. версия.  

вгору


 Теорія медіа-права

 

Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / І. В. Арістова. – Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. – 368 с.

Х621.153 / А 79

хр

Бєляков К. І. Інформація в праві: теорія і практика / К. І. Бєляков. – К. : КВІЦ, 2006. – 118 с.

Х621.153 / Б 43

хр

Брижко В. М. Інформаційне право: нормативні та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин / В. М. Брижко, М. Я. Швець. – К. : НДЦПІ АПрН України, 2009. – 290 с.

Х621.153 / Б 87

хр

Брижко В. М. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин / В. М. Брижко. – К. : ПанТот, 2009. – 415 с.

Х621.153 / Б 87

хр

Брижко В. М. Основи систематизації інформаційного законодавства: теоретичні та правові засади / В. М. Брижко. – К. : ПанТот, 2012. – 304 с.

Х621.153 / Б 87

хр

Вступ до інформаційної культури та інформаційного права / за заг. ред. М. Я. Швець. – Ужгород : ІВА, 2003. – 240 с.

Х621.153 / В 85

хр

Голоскоков Л. В. Правовые доктрины: от Древнего мира до информационной эпохи / Л. В. Голоскоков. – М. : Науч. мир, 2003. – 320 с.

Х062.004 / Г 61

хр

Гордієнко С. Г. Забезпечення інтересів України в сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання / С. Г. Гордієнко. – К. : КНТ, 2008. – 248 с.

Х623.3 / Г 68

н/аб, хр

Е-будущее и информационное право / под ред.: Р. А. Калюжний, М. Я. Швец. – К. : Интеграл, 2002. – 264 с.

Х621.153 / Е 11

хр

Жиляєв І. Б. Інформаційне право України: теорія і практика / І. Б. Жиляєв. – К. : Парлам. вид-во, 2009. – 104 с.

Х621.153 / Ж72

хр

Коваленко Л. П. Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України / Л. П. Коваленко. – Х. : Право, 2012. – 248 с.

Х621.153 / К 56

хр

Копылов В. А. Информационное право : учебник / В. А. Копылов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – 512 с.

Х621.153 / К 65

хр

Кормич Б. А. Інформаційне право : підручник / Б. А. Кормич. – Х. : Бурун і К, 2011. – 334 с.
Х621.153 / К 66 

Х621.153 / К 66

ч.з. №1, №2, хр

Кохановська О. В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві / О. В. Кохановська. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 2006. – 463 с.

Х623.024 / К 75

 н/аб, хр

Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк. – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2012. – 304 с. – (Ordo ordinans).
Х621.153 / Л 61 хр

Х621.153 / Л 61

хр

Орлов П. І. Інформація та інформатизація: нормативно-правове забезпечення / П. І. Орлов. – 2-е вид., доп. й переробл. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 724 с.

Х621.153 / О 66

хр

Основи інформаційного права України : навч. посіб. / за ред. М. Я. Швець [та ін.] . – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2009. – 414 с.

Х621.153 / О 75

ч.з. №1, хр

Почепцов Г. Г. Інформаційна політика / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 663 с.

Ч23 / П 65

хр

Правова інформатика : системна інформатизація законодавчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності в Україні / за ред.: М. Я. Швець, Р. А. Калюжний. – Ужгород : ІВА, 2003. – 165 с.

Х.с11 / П 68

хр

Правова інформатика : підручник : у 2 т. / за ред.: В. Я. Тацій, Я. Ю. Кондратьєв, М. Я. Швець. – К. : Парлам. вид-во, 2004. – Т. 1. – 416 с. – Електрон. версія.

Х.с11 / П 68

ч.з. №2, н/аб, філ. №1, хр 

Правове регулюваня інформаційних відносин: законодавство, судова практика / упоряд.: В. С. Ковальский, О. С. Захарова, І. С. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с.

Х621.153 / П 68

 ч.з. №1, №2

Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері : матеріали "круглого столу", 11 лист. 2010 р. / НАПрН України, Наук.-дослід. центр прав. інформатики, Київ. регіон. центр. – К., 2010. – 70 с.

Х621.153 / П 78

 н/аб, хр

Рассолов И. М. Интернет-право : учеб. пособие / И. М. Рассолов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2004. – 143 с. 

Х621.153 / Р 24

н/аб, філ. №1, хр

Синєокий О. В. Високотехнологічне інформаційне право України : навч. посіб. / О. В. Синєокий. – Х. : Право, 2010. – 360 с.

Х621.153 / С 38

н/аб, хр

Синєокий О. В. Основы информационного права и законодательства в области высоких технологий и ИТ-инноваций : учеб. пособие / О. В. Синеокий. – Х. : Право, 2011. – 592 с.

Х621.153 / С 38

ч.з. №2, хр

Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики) / В. С. Цимбалюк. – К. : Освіта України, 2010. – 388 с.

Х621.153 / Ц 61

ч.з. №1, філ. №1, №2, хр

Цимбалюк В. С. Інформаційне право: концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства / В. С. Цимбалюк. – К. : Освіта України, 2011. – 426 с.

Х621.153 / Ц 61

н/аб, філ. №1, хр

Holsinger R. L. Media Law / Ralph L. Holsinger. – 2nd ed. – New York : McGraw-Hill, Inc., 1991. – 670 с.

Х811 / H 75

ч.з. № 3

Pember Don R. Mass Media Law / Don R. Pember. – New York ; San Francisco : McGraw-Hill College, 1999. – 646 с.

Х811 / Р 740

ч.з. № 3

***

Багмет М. Порівняльний аналіз здійснення медіа-реформ у Західній Європі та Україні / М. Багмет, Ю. Палагнюк // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К., 2008. – Вип. 12. – С. 233–242.

Красноступ Г. М. Нові медіа: становлення та перспективи правового регулювання / Г. М. Красноступ // Інформація і право. – 2012. – № 2. – С. 29–32.

Кукіна З. О. Міжнародно-правові джерела медіа права / З. О. Кукіна // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 296–300.

Кушакова Н. В. Конституційне право на інформацію: правомірні та неправомірні обмеження / Н. В. Кушакова // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 66–70.

Кушакова-Костицька Н. В. Суди і мас-медіа: проблеми взаємодії в інформаційному суспільстві / Н. В. Кушакова-Костицька // Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина : матеріали Всеук. наук.-практ. конф., 30 трав. 2009 р. – Чернівці, 2009. – С. 111–115.

Нестеренко О. В. Конституційне право на доступ до інформації: сутність, зміст та обсяг / О. В. Нестеренко // Юридична Україна. – № 3. – 2008. – С. 26-32.

Нестеренко О. В. Підстави обмеження права на доступ до інформації / О. В. Нестеренко // Проблеми законності. – X., 2007. – Вип. 86. – С. 49–55. – Електрон. версія.

Нестеренко О. В. Проблеми конституційно-правового регулювання права на інформацію в Україні / О. В. Нестеренко // Проблеми законності. – X., 2005. – Вип. 75. – С. 7–13. – Електрон. версія.

Слінько Т. М. Категорія свободи слова у порівняльно-правовому аспекті / Т. М. Слінько // Наука конституційного права України: сучасний стан та напрямки розвитку. – X., 2009. – С. 164–168.

Слінько Т. М. Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини та загальні критерії її обмеження [Електронний ресурс] / Т. М. Слінько, В. В. Середюк // Форум права. – 2009. – № 3. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09ctmkio.pdf.

Середюк В. В. Конституційно-правове регулювання свободи масової інформації в Україні / В. В. Середюк // Проблеми законності. – X., 2008. – Вип. 98. – С. 195–199. – Електрон. версія.

Середюк В. В. Міжнародно-правові стандарти свободи масової інформації та їх національна імплементація /В. Середюк // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 9–13.

Середюк-Буз В. В. Американська парадигма обмеження свободи масової інформації [Електронний ресурс] / В. В. Середюк-Буз // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 717–721. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11cvvcmi.pdf 

Середюк-Буз В. В. Європейська парадигма обмеження свободи масової інформації / В. В. Середюк-Буз // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2011. – № 988. – С. 104–108.

Цимбалюк В. С. Мас-медіа право в інформаційному суспільстві / В. С. Цимбалюк // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 30–33.

вгору


 Конституційно-правове регулювання права на доступ до публічної інформації

 

Ващук О. Л. Як отримати публічну інформацію? : практ. посіб. / О. Л. Ващук. – Л. : Соціолайн, 2011. – 108 с. – Електрон. версія.

Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України : зб. матеріалів за результатами проекту «Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції» / Східноукр. центр громад. ; за заг. ред. В. В. Щербаченка. – Луганськ : СПД Рєзнік, 2011. – 264 с.

Х621.143 / Д 70

хр

Доступ до архівних документів: законодавство і практика / упоряд. Є. Ю. Захаров. – Х. : Права людини, 2010. – 416 с.

Х620.323 / Д 70

н/аб, хр

Забезпечення доступудо публічної інформації як стратегічний пріоритет державної політики України : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2012. – 72 с.

Х620.323 / З-12

хр

Нестеренко О. В. Інформація в Україні: право на доступ / О. В. Нестеренко. – Х. : Акта, 2012. – 286 с.

Х621.153 / Н 56

ч.з. №1, н/аб, хр

Право на доступ до інформації: теорія та практика. – Х. : Права людини, 2008. – 348 с. – Електрон. версія.

Х620.323 / П 68

хр

***

Гордіюк С. В. Доступ до публічної інформації / С. В. Гордіюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 8. – С. 165–166.

Демкова М. С. Проблеми доступу до публічної інформації / М. С. Демкова // Законодавство України: науково-практичні коментарі. – 2006. – № . – С. 45–47.

Захаров Є. Ю. Кампанія проти незаконного засекречування інформації / Є. Ю. Захаров // Свобода висловлювань і приватність. – 2005. – № 2. – С. 3–10. – Електрон. версія.

Захаров Є. Ю. Право на доступ до інформації в Україні / Є. Захаров, О. Нестеренко // Свобода висловлювань і приватність. – 2010. – № 1/2. – С. 4–23. – Електрон. версія.

Кукшинова О. О. Особливості правового режиму доступу до відкритої інформації / О. О. Кукшинова // Митна справа. – 2011. – № 6. – С. 72–77.

Кушакова Н. В. Конституційне право на інформацію: правомірні та неправомірні обмеження / Н. В. Кушакова // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 66–70.

Лейланд П. «Право знать» в Великобритании и Закон о свободе информации 2000 года: новая открытость или упущенная возможность? / П. Лейланд // Сравнительное Конституционное обозрение. – 2005. – № 1. – С. 10–22.

Макаренков О. Л. Інституціоналізація гарантій права на інформацію як умова забезпечення відкритості суспільства / О. Л. Макаренков // Право і Безпека. – 2012. – № 4. – С. 75–80.

Марценюк О. Режими доступу до інформації в системі українського права / О. Марценюк // Юридична Україна. – 2006. – № 7. – С. 23–28.

Мішенков А. Інформаційний прорив в Україні : Закон України "Про доступ до публічної інформації" – крок на шляху інтеграції України в ЄС / А. Мішенков // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 5. – С. 128–132.

Нестеренко О. Конституційне право на доступ до інформації: сутність, зміст та обсяг / О. Нестеренко // Юридична Україна. – 2008. – № 3. – С. 26–32.

Нестеренко О. В. Співвідношення понять "право на звернення громадян" та "інформаційний запит" / О. В. Нестеренко // Проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції і глобалізації. – Х., 2008. – С. 158–160.

Пілат Є. Право на доступ до інформації елемент правового статусу особи / Є. Пілат // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 127–132.

Речицький В. В. Юридичний коментар Харківської правозахисної групи до проекту Закону України «Про інформаційну відкритість органів державної влади та вищих посадових осіб України» / В. В. Речицький // Свобода висловлювань і приватність. – 2005. – №. 3. – С. 7–9. – Електрон. версія.

Слинько Т. П. Конституционно-правовые проблемы информационных отношений в аспекте обеспечения национальной безопасности в Украине / Т. П. Слинько // Проблеми законності. – X., 1999. – Вип. 38. – С. 43–50. – Електрон. версія.

Слінько Т. М. Конституційно-правові аспекти забезпечення права на інформацію в Україні / Т. М. Слінько // Проблеми законності. – X., 1999. – Вип. 40. – С. 32–38. – Електрон. версія.

Смолла Р. А. Право граждан на получение информации: «прозрачность» деятельности государственных органов [Электронный ресурс] : отчет Ком. по свободе информации Палаты представителей США 1976 г. / Родни А. Смолла // Материалы о «Демократии». – Режим доступа : http://www.infousa.ru/government/dmpaper10.htm.

Червяковский А. В. Нормативное регулирование доступа к информации органов государственной власти / А. В. Червяковский // Современное право. – 2011. – № 5. – С. 36–39.

Шевчук С. Справа К. Г. Устименка та деякі проблеми виконання рішень Конституційного Суду України / С. Шевчук // Свобода висловлювань і приватність. – 2002. – № 1. – С. 12–14. – Електрон. версія.

Юрчук Л. Підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування в умовах дії Закону України "Про доступ до публічної інформації": досвід Вінниччини / Л. Юрчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 2. – С. 171–178.

вгору


Захист персональних даних

 

Брижко В. М. Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних / В. Брижко, Ю. Базанов, М. Швець. – К. : НДЦПІ, 2008. – 141 с.

Х621.153 / Б 87 

н/аб, хр

Брижко В. М. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних / В. М. Брижко, А. І. Радянська, М. Я. Швець. – К. : Тріумф, 2006. – 256 с.

Х621.153 / Б 87

 н/аб, хр

Брижко В. М. Правовий механізм захисту персональних даних / В. М. Брижко. – К. : Парлам. вид-во, 2003. – 120 с. 

Х621.153 / Б 87

хр

Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту персональних даних [Електронний ресурс] / Наук.-дослід. центр прав. інформатики АПрН України. – К., НДЦПІ АПрН України, 2006. – 450 с. // Система (бібліотека) баз даних у галузі держави і права : приуроч. до Заг. зборів Акад. прав. наук України 16.03.2007 р. – К., 2007. – 1 CD-ROM

 

н/аб

Нестеренко О. В. Інформація в Україні: право на доступ / О. В. Нестеренко. – Х. : Акта, 2012. – 286 с.

Х621.153 / Н 56

 хр, н/аб, ч.з. №1

Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського Союзу з прав людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2007. – 848 с.

Х915.232.501.3 / Ш 37

 хр, н/аб

***

Белгородцева Н. Г. Об особенностях правового регулирования в области информации персонального характера / Н. Г. Белгородцева, Е. А. Певцова // Современное право. – 2011. – № 2. – С. 76–77.

Бойко І. В. Охорона й захист персональних даних адміністративно-правовими засобами / І. В. Бойко // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2011. – № 4. – С. 144–151. – Електрон. версія.

Брижко В. Забезпечення захисту персональних даних у комерційних організаціях / В. Брижко // Правова інформатика. – 2012. – № 2. – С. 114–121.

Гапонова І. О. Закон України "Про захист персональних даних" в дії: проблеми реалізації / І. О. Гапонова // Цінності сучасного конституціоналізму. V Тодиківські читання. – Х., 2012. – С. 255–256.

Гевлич А. Державна політика України у сфері захисту персональних даних: міжнародно-правовий аспект / А. Гевлич, В. Селіванов // Право України. – 2006. –№ 1. – С. 9–15.

Гильманов Р. Защита персональных данных при рассмотрении обращений граждан / Р. Гильманов // Законность. – 2012. – № 8. – С. 49–51.

Давидова Н. О. Право на персональні дані як складова права на приватність / Н. О. Давидова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Право. – 2010. – № 929, спец. вип. – С. 306–310.

Дмитренко О. А. Досвід США у регулюванні приватноправових відносин, пов'язаних з використанням персональних даних / О. А. Дмитренко // Приватне право і підприємництво. – К., 2008. – Вип. 7. – С. 230–235.

Дмитренко О. А. До проблеми поширення режиму відкритої інформації на персональні дані у світлі практики Європейського Суду з прав людини / О. Дмитренко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 41–43.

Дмитренко О. А. Проблема правомірності обробки персональних даних при проведенні онлайнової аутентифікації: американський та європейський досвід / О. Дмитренко // Адвокат. – 2005. – № 1. – С. 8–11.

Зеркаль О. В. Деякі питання захисту персональних даних / О. В. Зеркаль, О. В. Золотарьова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 1. – С. 5–14.

Зоркольцев Р. Проблемы, связанные с получением персональных данных через Интернет / Р. Зоркольцев // Хозяйство и право. – 2012. – № 9. – С. 58–68.

Иванский В. П. Персональные данные как основной объект посягательств на неприкосновенность сферы частной жизни: законодательный опыт в зарубежных государствах / В. П. Иванский // Административное право и процесс. – 2012. – № 8. – С. 50–56.

Карпенко Д. В. До проблеми визначення правової охорони бази персональних даних / Д. В. Карпенко // Юридична осінь 2011 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (9 листоп. 2011 р.). – Х., 2011. – С. 246–248.

Карпенко Д. В. Засади правової охорони бази персональних даних в Україні / Д. В. Карпенко // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. – 2012. – Вип. 4. – С. 330–336.

Концевой Р. С. До питання визначення поняття "персональні дані" / Р. С. Концевой // Інформація і право. – 2012. – № 2. – С. 23–28.

Кохановська О. В. До питання про захист персональних даних в Україні / О. В. Кохановська // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 6. – С. 28–33.

Ланде Д. В. Захист персональних даних в Україні у дзеркалі веб-простору / Д. В. Ланде // Інформація і право. – 2012. – № 2. – С. 154–161.

Ланде Д. В. Правові питання захисту персональних даних та приватності / Д. В. Ланде, В. М. Фурашев // Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері : матеріали "круглого столу", 11 листоп. 2010 р. – К., 2010. – С. 26–31.

Марущак А. І. Проблеми правового захисту персональних даних в умовах соціалізації Інтернет-сервісів / А. І. Марущак, В. М. Панченко // Інформація і право. – 2012. – № 2. – С. 110–116.

Михайленко І. В. Персональні дані як об'єкт посягання на приватність / І. В. Михайленко // Особистість. Суспільство. Право : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Полт. юрид. ін-ту. Полтава, 15 берез. 2012 р. – Х., 2012. – С. 245–247.

Обуховська Т. Нормативно-правове забезпечення обробки та циркуляції персональних даних / Т. Обуховська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 119–126.

Островська К. Застосування Закону України "Про захист персональних даних" в контексті права на інформацію / К. Островська // Юридичний журнал. – 2011. – № 10. – С. 110–112.

Паламарчук А. Надзор за исполнением законодательства о персональных данных в сети интернет / А. Паламарчук // Законность. – 2010. – № 12. – С. 3–5.

Погребна А. Коментар до Закону України "Про захист персональних даних" / А. Погребна // Юридичний журнал. – 2010. – № 7. – С. 91–92.

Пономаренко К. Актуальні проблеми організаційно-правового захисту персональних даних в Інтернеті / К. І. Пономаренко // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 386–391.

Припхан І. І. Право на приватність персоніфікованої інформації та захист суспільної моралі / І. І. Припхан // Університетські наукові записки / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2010. – № 1. – С. 26–31.

Проценко В. А. Особливості механізмів захисту персональних даних в законодавстві ЄС / В. А. Проценко // Правова інформатика. – 2012. – № 2. – С. 45–50.
Різак М. В. Правовий статус уповноваженого органу з питань захисту персональних даних в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / М. В. Різак // Право України. – 2013. – № 7. – С. 283–290.

Різак М. Проблеми забезпечення захисту прав і свобод людини при впровадженні Єдиного реєстру фізичних осіб України та документів посвідчення особи з електронним носієм інформації / М. Різак // Віче. – 2011. – № 24. – С. 17–20.

Радкевич О. П. До розуміння персональної інформації та персональних даних / О. П. Радкевич // Інформаційні стратегії в глобальному управлінні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовт. 2011 р.). – К., 2011. – С. 122–124.

Резолюція "Про міжнародні стандарти конфіденційності" // Свобода висловлювань і приватність. – 2010. – № 4. – С. 23–31. – Електрон. версія.

Савченко С. В. Персональні дані як феномен права та культури /С. В. Савченко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. – 2009. – № 3. – С. 75–85.

Смєсова В. Л. Шляхи удосконалення правового механізму захисту персональних даних / В. Л. Смєсова, О. С. Таламанчук // Право і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 106–112.

Терещенко Л. К. О соблюдении баланса интересов при установлении мер защиты персональных данных / Л. К. Терещенко // Журнал российского права. – 2011. – № 5. – С. 5–12.

Торговченков В. Нормативно-правовое регулирование в сфере оборота персональных данных / В. Торговченков // Законность. – 2013. – № 4. – С. 3–5.

Тунік А. Захист персональних даних: аналіз вітчизняного законодавства / А. Тунік // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 8. – С. 97–100.

Тунік А. Міжнародно-правові стандарти захисту інформації про особу: стан і перспективи / А. Тунік // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 131–134.

Тунік А. Персональні дані, інформація про особу, конфіденційна інформація про особу: аспекти співвідношення / А. Тунік // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 50–54.

Чуприна О. Співвідношення понять "персональні дані", "інформація про особу", "конфіденційна інформація про особу" / О. Чуприна // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 104–108.

Щербіна А. О. Поняття персональних даних та загальні правові засади їх використання: іноземний досвід / А. О. Щербіна, П. В. Макушев // Право і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 70–76.

Щербіна А. О. Правове регулювання використання персональних даних правоохоронними органами / А. О. Щербіна // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 127–134.

вгору


 Конституційно-правовий статус засобів масової інформації в Україні

 

Конституційне право України : підручник / за ред.: В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2010. – 416 с. – Електрон. версія.

Х620 / К 65  

ч.з. №1, №2, філ. № 1, №2, хр

Конституція України : наук.-практ. комент. – 2-е вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

Х620 / К 65  

ч.з. №1, філ. №2, хр

Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с. 

Х620 / П43 

н/аб, ч.з. №1, №2, філ. № 1, №2, хр

Свобода вираження поглядів: практика Європейського Суду щодо України / за ред. Т. Шевченко, А. Балацька. – К. : Фенікс, 2012. – 192 с.

Х915 / С 25  

н/аб, хр

 Совгиря О. В. Конституційне право України : повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 544 с.

Х620 / С 56  

ч.з. №1, №2, філ. № 1

Шаптала Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. – Д. : ЛізуновПрес, 2012. – 472 с.

Х620 / Ш 24  

хр

Шевчук С. Свобода вираження поглядів: практика Європейського Суду з прав людини у порівняльній перспективі / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2005. – 192 с. 

Х915 / Ш 37 

хр

 

***

Боженова Е. В. Конституционно-правовое регулирование деятельности СМИ в России / Е. В. Боженова // Современное право. – 2012. – № 3. – С. 68–71.

Васильева И. Г. Конституционно-правовые основы деятельности средств массовой информации / И. Г. Васильева, Г. Ю. Васильев // Конституційно-політичний процес в Україні: ідеї, досвід, проблеми : (за матеріалами XVIII Харк. політолог. читань). – Х., 2006. – С. 11–12.

Вознесенська О. А. Сутність державного регулювання в галузі діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації: до постановки питання / О. А. Вознесенська // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 94–98.

Заворотченко Т. М. Засоби масової інформації в системі гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні / Т. М. Заворотченко // Право і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 47–53.

Ісаєнко І. П. Деякі аспекти конституційно-правового регулювання діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні / І. П. Ісаєнко // Юридична осінь 2010 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. (23–24 листоп. 2010 р.). – Х., 2010. – С. 74–76.

Ісаєнко І. П. Конституційно-правове регулювання діяльності друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації в Україні / І. П. Ісаєнко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х., 2011. – Вип. 21. – С. 209–219. – Електрон. версія.

Ісаєнко І. П. Щодо деяких аспектів конституційно-правового регулювання діяльності друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації в Україні / І. П. Ісаєнко // Громадянське суспільство і права людини : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 9 груд. 2010 р. – Х., 2010. – С. 176–178.

Кравчук О. Поняття та правовий статус засобів масової інформації / О. Кравчук // Право України. – 2005. – № 5. – С. 125–128.

Красноступ Г. М. Правове регулювання спеціалізованих засобів масової інформації / Г. М. Красноступ // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 6. – С. 121–127.

Людвик І. В. Конституційно-правовий статус ЗМІ: поняття, структура та юридичні ознаки / І. В. Людвик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 111–116.

Людвик І. В. Шляхи та перспективи удосконалення конституційно-правового статусу засобів масової інформації в Україні / І. В. Людвик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 134–141.

Людвик І. В. Щодо проблеми унормування конституційно-правового статусу засобів масової інформації (ЗМІ) в умовах розвитку громадянського суспільства / І. В. Людвик // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності : матеріали міжнар. конф. (7 квіт. 2008 р., м. Київ). – К., 2008. – С. 263–267.

Пелих Н. А. Роль ЗМІ в гарантуванні конституційного ладу України / Н. А. Пелих // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2005. – Вип. 28. – С. 221–224.

Реньов Є. В. Конституційно-правовий статус ЗМІ: проблеми законодавчого регулювання / Є. В. Реньов // Треті конституційні читання. – Х., 2010. – С. 197–198.

Речицкий В. В. Интеллектуальная свобода как предпосылка свободы слова / В. В. Речицкий // Свобода висловлювань і приватність. – 2005. – № . 3. – С. 12–22. – Електрон. версія.

Тарасова Ю. Е. Конституционно-правовые основы деятельности частных СМИ в Российской Федерации / Ю. Е. Тарасова // Цінності сучасного конституціоналізму. V Тодиківські читання. – Х., 2012. – С. 74–75.

Слінько Т. М. Висвітлення діяльності органів державної влади засобами масової інформації в контексті європейської інтеграції / Т. М. Слінько // Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції. – Х., 2010. – С. 208–262. – Електрон. версія.

Слінько Т. М. Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини та загальні критерії її обмеження [Електронний ресурс] / Т. М. Слінько, В. В. Середюк // Форум права. – 2009. – Вип. 3. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/index.htm.

Слинько Т. Н. Свобода слова в условиях народовластия / Т. Н. Слинько, А. Г. Кушниренко // Конституционно-правовые основы народовластия в России и Украине. – Х., 2012. – С. 157–182. – Електрон. версія.

Середюк В. В. Конституційно-правове регулювання свободи масової інформації в Україні / В. В. Середюк // Проблеми законності. – Х., 2008. – Вип. 98. – С. 195–199. – Електрон. версія.

Середюк В. Міжнародно-правові стандарти свободи масової інформації та їх національна імплементація / В. Середюк // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 9–13.

вгору


Право на прайвесі та юридична практика

 

Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основныхсвобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. : пер. с фр. / Микеле де Сальвиа. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 527–606.

Х915.2

  хр

Килкэли У. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции: прецеденты и комментарии / У. Килкэли, Е. А. Чефранова. – М. : РАП, 2001. – 160 с.

Х911.3 / К 39

  хр

Коробцова Н. В. Цивільно-правова охорона таємниць особистого життя людини / Н. В. Коробцова. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 152 с.

Х623.031 / К 68  

хр

Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения : сб. ст. и иных материалов / под ред. Р. А. Стефанчука. – К. : Юринком Интер, 2010. – 1040 с.  

Х623.031 / Л 66 

ч.з. №1, філ. №1, №2, хр

Манукян В. И. Международная защита прав человека: право, прецеденты, комментарии : науч.-практ. пособие / В. И. Манукян. – К. : Истина, 2010. – C. 210–237. 

Х911.3 / М 24 

н/аб, філ. №1, хр

Романовский Г. Б. Право на неприкосновенность частной жизни / Е. Б. Романовский. – М. : МЗ-Пресс, 2001. – 312 с. – Електрон. версія.

Серьогін В. О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці / В. О. Серьогін. – X. : ФІНИ, 2010. – 608 с. 

Х620.323.3 / С 32 

н/аб, філ. №1, хр

Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – К. : Реферат, 2006. – С. 359–384.

Х915.2  

хр

***

Бобрик В. Свобода діяльності засобів массової інформації і право людини на приватність: пошук правового компромісу / В. Бобрик // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9. – С. 56–58.

Гелич Ю. Про поняття "інформаційно-правові гарантії таємниці особистого життя людини" / Ю. Гелич // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 27–30.

Костін М. І. Щодо нормативно-правової регламентації обмеження права людини на приватність комунікацій у кримінальному процесі / М. І. Костін // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 2. – С. 62–66.

Кулініч О. О. Порушення права на приватне життя засобами масової інформації / О. О. Кулініч // Правове життя сучасної України : тези доп. 10-ї ювіл. звіт. наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу ОНЮАЮ, 27–28 квіт. 2007 р. – О., 2007. – С. 245–247.

Михайленко І. В. Генеза права на недоторканність приватного життя / І. В. Михайленко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х., 2010. – Вип. 19. – С. 158–165. – Електрон. версія.

Михайленко І. В. Поняття і зміст права на недоторканність приватного життя / І. В. Михайленко // Проблеми законності. – Х., 2011. – Вип. 113. – С. 183–190. – Електрон. версія.

Мікуліна М. Інформаційна приватність фізичної особи / М. Мікуліна // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 5. – С. 72–76.

Новиков В. Понятие частной жизни и уголовно-правовая охрана ее неприкосновенности / В. Новиков // Уголовное право. – 2011. – № 1. – С. 43–49.

Обзор зарубежной практики судебного конституционного контроля по вопросам неприкосновенности частной жизни и тайны коммуникации : (на основе реф. суд. решений Бюл. Венециан. Комис. по суд. практике конституц. контроля Совета Европы) // Право и политика. – 2001. – № 7. – С. 90–98.

Орлов П. І. Недоторканність особистого життя як складова інформаційної безпеки людини / П. І. Орлов // Наукові записки. Право, економіка, гуманітаристика / Харк. екон.-прав. ф-т. – Х., 2004. – № 1. – С. 110–115.

Право на приватність [Електронний ресурс] : дослідж. Харк. правозахис. групи // Права людини в Україні : інформ. портал Харк. правозахис. групи. – Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?r=1.6.5 

Серёгин В. Обеспечение неприкосновенности частной жизни в эпоху компьютерных технологий / В. Серёгин // Ежегодник украинского права. – Х., 2013. – № 5. – С. 231–239.

Серьогін В. О. Еволюція права на недоторканність приватного життя (прайвесі) у вітчизняній політико-правовій практиці / В. О. Серьогін // Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 черв. 2011 р. – Х., 2011. – С. 104–107.

Серьогін В. О. Законодавче забезпечення комунікаційного прайвесі в Україні / В. О. Серьогін // Право і Безпека. – 2011. – № 1. – С. 8–14.

Серьогін В. О. Захист інформаційного прайвесі за законодавством України / В. О. Серьогін // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. – 2011. – Вип. 1. – С. 261–271.

Серьогін В. О. Зміст і обсяг права на недоторканність приватного життя (прайвесі) / В. Серьогін // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2010. – № 4. – С. 88–97. – Електрон. версія.

Серьогін В. О. Кіберпростір як сфера прайвесі / В. О. Серьогін // Право і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 73–79.

Серьогін В. О. Недоторканність приватного життя (прайвесі) працівників: проблеми теорії та практики / В. О. Серьогін // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 106–116.

Серьогін В. О. Прайвесі як право "бути залишеним у спокої" / В. О. Серьогін // Право і Безпека. – 2010. – № 3. – С. 6–9.

Серьогін В. О. Прайвесі як секретність / В. О. Серьогін // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія "Право". – 2010. – № 919, вип. 7. – С. 42–45.

Серьогін В. О. Приватне життя як об'єкт конституційного права на недоторканність приватного життя / В. Серьогін // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2011. – №1. – С. 51–62. – Електрон. версія.

Серьогін В. О. Світова практика застосування спеціалізованих органів із питань прайвесі / В. О. Серьогін // Державне будівництво та місцеве самоврядування . – Х., 2011. – Вип. 21. – С. 3–15. – Електрон. версія.

Сивухін В. Право на недоторканість особистого життя [Електронний ресурс] / В. Сивухін // Кримінальне право і процес. Зразки документів. – К. : Право-Інформ, 2012. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

Узагальнення практики розгляду судами м. Києва справ за позовами до засобів масової інформації (журналістів) та за позовами (заявами, скаргами) останніх // Адвокат. – 2000. – № 2. – С. 40–48.

Чабайовський Т. В. Особисте життя як об'єкт правового захисту / Т. В. Чабайовський // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції : тези доп. наук.-практ.конф. (21–22 квіт. 2006 р.). – К., 2006. – Ч. 2. – С. 101–104.

вгору


 Право інтелектуальної власності в сфері засобів масової інформації

 

Баранов А. А. Информационная инфраструктура: проблемы регулирования деятельности / А. А. Баранов. – К. : Видав. дім Дмитра Бураго, 2012. – 352 с.

Ч23 / Б 24

 хр

Брижко В. М. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин / В. М. Брижко. – К. : Пантон, 2009. – 415 с.

Х621.153 / Б83

хр

Буроменський М. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ : посіб. для суддів / М. Буроменський, О. Сердюк, І. Підкуркова. – К. : USAID, 2008. – 64 с.

Х629.01 / Б 91 

н/аб, філ.. №1, хр

Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування / за ред. О. П. Орлюк. – К. : Лазуріт-Поліграф, 2009. – 242 с.

Х623.3 / 3-38

 н/а, хр

Защита чести и достоинства: теоретические и практические вопросы / под ред.: Г. В. Винокуров, А. Г. Рихтер, В. В. Чернышов. – М. : Шаг, 1997. – 169 с. – (Журналистика и право). 

Х620.323.3 / З-40

хр

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / за ред. Ю. М. Капіци. – К. : Слово, 2006. – 1104 с.

Х915.22 / П68

н/аб, фил. №1, хр

Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) / О. І. Харитонова. – О. : Фенікс, 2011. – 346 с. 

Х623.3 / Х20

н/аб, філ. №1, хр

Чертков В. Л. Авторское право в периодической печати / В. Л. Чертков. – М. : Юрид. лит., 1989. – 144 с.

Х623.3 / Ч-50

 н/аб, хр

***

Андрусів У. Б. Щодо питання особистих немайнових прав організацій мовлення / У. Б. Андрусів // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 215–220.

Андрусів У. Б. Проблемні питання охорони майнових прав організацій мовлення у цифрову епоху / У. Б. Андрусів // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 232–237.

Афанасьєва К. Договірні відносини у сфері діяльності організацій мовлення / Катерина Афанасьєва // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 3. – С. 27–33.

Баранов О. А. Правове регулювання ЗМІ, що використовують інтернет-технології / О. А. Баранов // Правова інформатика. – 2012. – № 2. – С. 28–38.

Бурило Ю. Про правовий режим веб-сайту як засобу масової інформації в Україні / Юрій Бурило // Юридична Україна. – 2011. – № 12. – С. 26–30.

Бурлаков С. Кадр кінематографічного твору як самостійний об'єкт авторського права: поняття та особливості використання / С. Бурлаков // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 32–34.

Вахонєва Т. Договори про передачу суміжних прав / Тетяна Вахонєва // Юридична Україна. – 2013. – № 4. – С. 34–39.

Вахонєва Т. Організації мовлення як суб'єкти суміжних прав / Тетяна Вахонєва // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 10. – С. 12–15.

Гелич Ю. О. Перспективи розвитку правового статусу суб'єктів діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні / Ю. О. Гелич // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 126–130.

Голованов Д. А. Название средства массовой информации как объект интеллектуальной собственности / Д. А. Голованов // Российская юстиция. – 2006. – № 6. – С. 21–24.

Горошко Е. И. Проблема регулирования правовых отношений в сети Интернет / Е. И. Горошко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Х., 2007. – Вип. 7. – С. 508–518.

Гулый К. К. Личные права автора произведения и редактура / К. К. Гулый // Проблемы социалистической законности. – Х., 1988. – Вып. 22. – С. 121–127. – Електрон. версія.

Демчук О. С. Правові засади діяльності журналістів в Україні / О. С. Демчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 10. – С. 148–151.

Денисова Р. О. Авторське право на службові твори / Р. О. Денисова // Проблеми законності. – Х., 2011. – Вип. 115. – С. 54–59. – Електрон. версія.

Дроб'язко В. Аудіовізуальні твори, комп'ютерні програми, фонограми як об'єкти піратства / В. Дроб'язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 6. – С. 75–79.

Еннан Р. Поняття, ознаки, сутність, специфіка та види відносин у мережі Інтернет / Р. Еннан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – С. 10–19.

Жилінкова О. Розпорядження правами інтелектуальної власності в мережі інтернет / Олена Жилінкова // Юридична Україна. – 2011. – № 4. – С. 52–57. – Бібліогр. : с. 56–57.

Зайцева-Калаур І. В. Деякі аспекти регулювання договірних відносин між організаціями ЗМІ та штатними авторами / І. В. Зайцева-Калаур // Адвокат. – 2012. – № 11. – С. 35–39.

Зайцева-Калаур І. Форма авторського договору, що укладається організаціями ЗМІ в процесі їхньої діяльності / Інна Зайцева-Калаур // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 46–50.

Калениченко П. А. Проблеми охорони авторського і суміжного прав у мережі Інтернет / П. А. Калениченко // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 192–199.

Княжицький М. Л. Проблеми визначення організаційно-правової форми суспільного телерадіомовлення / М. Л. Княжицький // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2006. – Вип. 31. – С. 259–266.

Колісник О. М. Типологія інтернет-ЗМІ як журналістикознавча проблема / О. М. Колісник // Вісник Харківської державної академії культури. – Х., 2010. – Вип. 30. – С. 202–208.

Костянчук С. Захист авторських прав журналістів за українським законодавством / С. Костянчук // Юридичний Радник. – 2008. – № 2. – С. 69–74.

Котляр А. О. Співавтори як первісні суб'єкти авторського права: окремі проблеми правової регламентації / А. О. Котляр // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 11. – С. 93–99.

Кравчук О. Поняття та правовий статус засобів масової інформації / О. Кравчук // Право України. – 2005. – № 5. – С. 125–128.

Красноступ Г. М. Правове регулювання Інтернет-засобів масової інформації / Г. М. Красноступ // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 82–87.

Красноступ Г. М. Правове регулювання спеціалізованих засобів масової інформації / Г. М. Красноступ // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 6. – С. 121–127.

Кузнєцова Н. С. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. С. Кузнєцова, О. В. Кохановська // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21–29.

Легеза Ю. О. Засіб масової інформації як юридична особа / Ю. О. Легеза // Вісник Академії митної служби України. Серія "Право". – К., 2009. – № 2. – С. 39–43.

Людвик І. В. Конституційно-правовий статус ЗМІ: поняття, структура та юридичні ознаки / І. В. Людвик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 111–116.

Магдиев Р. Д. Наименование СМИ как объект интеллектуальной собственности / Р. Д. Магдиев // Российская юстиция. – 2007. – № 7. – С. 67–69.

Мацкевич О. Правовий статус Інтернет-ЗМІ / Ольга Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 28–36.

Мацкевич О. Укладення договорів Інтернет-засобами масової інформації у сфері авторського права / О. Мацкевич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 2. – С. 55–61.

Олтаржевський Д. Функціонування корпоративної преси в системі масових комунікацій / Д. Олтаржевський // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 11–13.

Остапчук М. Я. Особливості авторсько-правової охорони складових елементів аудіовізуального твору / М. Я. Остапчук // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 283–288.

Остапчук М. Я. Особливості суб'єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів) / М. Я. Остапчук // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 262–266.

Петренко Ю. Права журналіста редакції друкованого засобу масової інформації / Ю. Петренко // Юридичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 56–59.

Рудник Т. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні: теоретичний аспект / Тетяна Рудник, Галина Закорецька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 8–10.

Середюк В. Міжнародно-правові стандарти свободи масової інформації та їх національна імплементація / В. Середюк // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 9–13.

Сіренко А. П. Розвиток національної системи регулювання авторського права та суміжних прав організацій телерадіомовлення / А. П. Сіренко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – Д., 2003. – № 3. – С. 115–123.

Стефанчук Р. О. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) / Р. О. Стефанчук // Право України. – 2011. – № 3. – С. 45–59.

Стройко І. А. Еволюція змісту і обсягу суміжних прав телерадіоорганізацій в еру цифрового мовлення / І. А. Стройко // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 178–187.

Стройко І. А. Способи вільного використання програм організацій мовлення у цифрову еру. Обмеження суміжних прав організацій мовлення / І. А. Стройко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 230–234.

Ступак С. Управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав в Україні / С. К. Ступак // Питання інтелектуальної власності. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 186–196.

Яркіна Н. Є. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення / Н. Є. Яркіна // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2010. – № 4. – С. 145–155. – Електрон. версія.

вгору


Тележурналістика

 

Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 206 с. 

Ч6/К 32-745467

хр

***

Барна Н. Технології створення контактної телевізійної продукції / Н. Барна // Пам'ять століть. – 2010. – № 1/2. – С. 83–92.

Бугера О. І. Телевізійна продукція з елементами насильства та агресії: проблема впливу на протиправну поведінку неповнолітніх / О. І. Бугера // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 10. – С. 70–76.

Бурило Ю. Господарсько-правові аспекти створення суспільного телерадіомовлення в Україні / Ю. Бурило // Юридична Україна. – 2013. – № 7. – С. 63–69.

Бурило Ю. Організаційно-правові аспекти лібералізації державного регулювання у сфері телекомунікацій / Ю. Бурило // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 86–89.

Бурило Ю. Організаційно-павові проблеми державного регулювання IPTV та інших новітніх форм телебачення в Україні / Ю. Бурило // Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 52–56.

Гудим В. В. Формування маніакальної пристрасті через засоби масової інформації / В. В. Гудим // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2007. – Вип. 37. – С. 551–553.

Гулиев А. Д. Средства массовой информации и международный терроризм / Гулиев Ариф Джамиль оглы // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 271–275.

Дзьобань О. П. Засоби масової комунікації в культурі суспільства постмодерну / О. П. Дзьобань // Інформація і право. – 2011. – № 3. – С. 93–101.

Калімбет А. Л. Індивідуальні акти як правові форми державного управління телебаченням в Україні / А. Л. Калімбет // Правове життя сучасної України : матеріали міжнар. наук. конф. проф.-виклад. складу, присвяч. 15-річчя НУ "ОЮА" та 165-річчю Одес. шк. права, 20–21 квіт. 2012. – О., 2012. – Т. 2. – С. 37–39.

Капіца Ю. Правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Європейському Союзі / Ю. Капіца // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. – 2006. – Вип. 33/34. – С. 96–99.

Карпицкий Н. Н. Роль телевидения в информационном обществе с позиции теории этногенеза Л. Н. Гумилева [Електронний ресурс] / Н. Н. Карпицкий // Коммуникативные стратегии информационного общества : тр. 2 Междунар. науч.-теорет. конф. – СПб., 2009. – С. 101–103.

Карпова Л. Особливості комунікативного впливу телебачення: інтегративний аспект / Л. Карпова // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 7. – С. 23–26.

Кириллова Н. Б. Мифотворчество в медиакультуре / Н. Б. Кириллова // Общественные науки и современность. – 2005. – № 5. – С. 155–165.

Княжицький М. Цивільно-правове регулювання договірних відносин щодо використання багатоканальної телемережі / М. Княжицький // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 55–59.

Княжицький М. Л. Проблеми визначення організаційно-правової форми суспільного телерадіомовлення / М. Л. Княжицький // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К., 2006. – Вип. 31. – С. 259–266.

Кондратьєва О. Українське телебачення поза етикою та законодавством / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України. – 2013. – 11–24 трав. (№ 19/20). – С. 5.

Костенко Л. Використання псевдоніма у світлі законодавства / Л. Костенко // Юридичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 51–52.

Красноступ Г. Правове забезпечення створення суспільного та громадського телебачення в Україні / Г. Красноступ // Юридичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 92–94.

Крижний О. Телерадіомовлення: Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення / О. Крижний // Юридичний журнал. – 2009. – № 10. – С. 76–79.

Крутько А. Л. Окремі питання правового регулювання статусу журналіста / А. Л. Крутько // Цінності сучасного конституціоналізму. V Тодиківські читання. – Х., 2012. – С. 132–133.

Крутько А. Л. Про межі свободи слова у журналістській діяльності в Україні / А. Л. Крутько // Треті конституційні читання. – Х., 2010. – С. 181–182.

Кулик В. Методи аналізу медійного дискурсу / В. Кулик // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 104–119.

Кулик В. Жанрово-тематична структура українського телевізійного дискурсу / В. Кулик // Політичний менеджмент. – 2010. – № 1. – С. 105–114.

Лашкіна М. Організаційні та змістові засади співпраці органів державної влади і ЗМІ (за результатами експертного опитування) / М. Лашкіна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 2. – С. 363–374.

Легеза Ю. О. Засіб масової інформації як юридична особа / Ю. О. Легеза // Вісник Академії митної служби України. Серія "Право". – К., 2009. – № 2. – С. 39–43.

Літвінова Ю. М. Телебачення як соціокультурний феномен / Ю. М. Літвінова // Український соціум. – 2006. – № 6. – С. 39–45.

Марущак А. Доступ журналістів до інформації: особливості правового статусу / А. Марущак // Юридичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 63–65.

Марчук М. П. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення / М. П. Марчук // Право і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 146–152.

Марчук М. П. Контроль та нагляд у сфері телебачення та радіомовлення / М. П. Марчук // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 138–142.

Мосенко Ю. Деякі питання вдосконалення контрольно-регуляторних повноважень Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення України / Ю. Мосенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 150–153.

Моханад К. Дидактические аспекты телевидения [Електронний ресурс] / К. Моханад // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 210. – Електрон. версія.

Омельчук В. Управління телерадіоінформаційним простором України як складова державної гуманітарної політики / В. Омельчук // Збірник наукових праць НАДУ при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 192–202.

Пережняк Б. А. Організація управління телебаченням і радіомовленням в Україні: сучасний стан і перспективи / Б. А. Пережняк // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – 2007. – Т. 6. – С. 172–184.

Пешкова А. До визначення поняття телекомунікаційної послуги / А. Пешкова // Юридична Україна. – 2008. – № 9. – С. 54–58.

Прилукова Е. Г. Теле-виртуальная реальность и правовая культура общества / Е. Г. Прилукова, А. Ю. Томилов // Российская юстиция. – 2007. – № 5. – С. 43–46.

Радченко О. Медіа-конвергенція як релевантний фактор зміни системи державного регулювання в галузі телебачення, радіомовлення і телекомунікацій / О. Радченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 98–105.

Рождєственська О. С. До питання деліктоздатності журналіста як особливого суб'єкта інформаційних відносин / О. С. Рождєственська // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2007. – № 757. – С. 151–156.

Сандул B. C. Упорядкування відносин щодо спільного використання інфраструктури телекомунікаційних мереж / B. C. Сандул // Інформація і право. – 2012. – № 1. – С. 122–128.

Скляренко В. Є. Телебачення незалежної України: історія та сучасність / В. Є. Скляренко // Український історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 179–186.

Скрицька Н. Принцип рекламної діяльності на телебаченні / Н. Скрицька // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 20–23.

Субота Є. В. Телевізійні новини як засіб впливу на світогляд сучасного суспільства / Є. В. Субота // Вісник Харківської державної академії культури. – 2005. – Вип. 16. – С. 79–88.

Сычев С. В. Феномен трех "свобод слова" в украинском телеэфире / С. В. Сычев // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2010 р. : у 2 ч. – Х., 2010. – Ч. 2. – С. 86–87.

Талимончик В. П. Статус журналистов: международные документы и законодательство отдельных стран / В. П. Талимончик // Известия ВУЗов. Правоведение. – 2007. – № 4. – С. 140–149.

Филиппова Т. М. Ценности и профессиональная деятельность журналиста в эпоху информационного бума (попытка поствеберианской интерпретации) [Електронний ресурс] / Т. М. Филиппова // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : матеріали міжнар. наук. конф., Харків, 26–27 лют. 2009 р : у 2 ч. – Х. : ХДАК, 2009. – Ч. 1. – С. 161–162.

Шведова Я. Вплив телебачення на соціальне становлення студентів / Я. Шведова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Серія "Педагогічні науки". – 2008. – Вип. 6. – С. 133–139.

Швець О. О. Ретрансляція чи повторне публічне сповіщення? / О. О. Швець // Питання інтелектуальної власності. – К., 2009. – Вип. 7. – С. 122–126.

Шевченко Т. Захист журналістських джерел / Т. Шевченко // Юридичний журнал. – 2008. – № 12. – С. 16–18.

Шульга Р. Можливості реалізації смислового послання телепродукту / Р. Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 3. – С. 77–98.

вгору


Судова практика

 

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищ. госп. суду України від 17.10.2012 р. № 12 // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 57. – Електрон. версія ред. 29.05.2013 р.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12

Про захист прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : постанова Вищ. госп. суду України від 17.07.2007 р. справа № 05/314-07. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va314600-07 

Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. період. вид. / засн. Конституц. Суд України. – 1997, лютий– . – К., 1997–2013. – 6 разів на рік. – Електрон. версія.

Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та статті 12 Закону України «Про прокуратуру» (справа К. Г. Устименка) : від 30.10.1997 р. № 5-зп/1997, справа № 18/203-97 // Офіційний вісник України – 1997. – № 46. – С. 126. – Електрон. версія.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України : від 20.01.2012 р. № 2-рп/2012, справа № 1-9/2012 // Вісник Конституційного Суду України. – 2012. – № 2. – С. 12. – Електрон. версія.

Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі : офіц. вид. перекладів рішень Європ. Суду з прав людини / засн. М-во юстиції України ; вид. орг. "Юрінком Інтер" ; голов. ред. З. П. Бортновська. – 2010, вересень – . – К. : Юрінком Інтер, 1999–2007, 2011–2013. – Щокв.

Справа Лінгенса : рішення Європ. суду з прав людини від 08.07.1986 р. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 1999. – № 1. – Електрон. версія.

«Tarsasag A Szabadsagjogokert» проти Угорщини [Електронний ресурс] : рішення Європ. Суду з прав людини від 14.04.2009 р. – Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?id=1241463238 

Судовий вісник – Юридична практика / [засн. та вид. ПрАТ "Юрид. практика" ; ред. К. Шестопалов]. – 2006– . – К., 2012. – Щоміс. – 2012–2013. – До 2012 р. назва: Судовий випуск – Юридична практика.

Юридическая практика : газ. укр. юристов / [учредитель и изд. ЧАО "Юрид. практика" ; шеф-ред. Р. Колесник]. – 1995, март – . – К. : Юрид. практика, 2002–2012. – Еженед. – 2002–2013. – Электрон. версия.

вгору


Довідкові відання

 

Ильганаева В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : слов.-справ. / В. А. Ильганаева. – Х. : Город. тип., 2009. – 392 с. 

Ч6/Ч8я2 / И 45

н/аб, СБО, хр

Інформаційний простір України : слов.-довід. законодав. термінів і понять / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т укр. філології ; [авт.-уклад. Я. О. Чепуренко]. – К. : Освіта України, 2008. – 544 с.

Ч23я2 / И 74 

СБО, хр

Малий словник термінів інформаційного права України / уклад.: Р. А. Калюжний [та ін.] . – К. : НДЦПІ, 2008. – 48 с.

Х621.153 / М 19

 хр

Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак ; за ред. М. Я. Швець. – К. : КНТ, 2008. – 184 с.

Х621.153 / С 48

СБО, хр

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти