Пошук по сайту

Юридична аргументація

Юридична аргументація

Список рекомендованої літератури

 

Алфьоров С. М. Логіка для юристів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Р. В. Бараннік, Г. Г. Шпитальов ; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – К. : КНТ ; Дакор, 2011. – 136 с.

Ю4 я7 / А 53

ч.з. № 2

Бандурка О. М. Юридична логіка : підручник / О. М. Бандурка, O. B. Тягло ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Золота миля, 2011. – 224 с.

Ю4 я7 / Б 23

ч.з. № 2, філ №1

Вступ до сучасної юридичної логіки / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред.: М. І. Панов, В. Д. Титов. – Х. : Ксилон, 2001. – 198 с.

Ю4 я7 / Б 23

ч.з. № 2, філ №1

Ивин А. А. Основы теории аргументации : учебник / А. А. Ивин. – М. : Владос, 1997. – 352 с. – Электрон. версия.

 

Конверский А. Е. Логика традиционная и современная : учебник / А. Е. Конверский. – М. : Идея-Пресс, 2010. – 380 с.

Ю4 / К 64

ч.з. №2, н/аб, хр

Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. – Х. : ФО-П Корецька Л. О., 2013. – 274 с.

Ю4 / Л 69

н/аб, хр

Логіка і право : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 19 трав. 2011 р. – Х., 2011. – 240 с.

Ю4 / Л 69

 філ. №1, н/аб, хр

Логіка і право : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 11 трав. 2012 р. – Х., 2012. – 208 с.

Ю4 / Л 69

 ч.з. №2, н/аб, хр

Никифоров А. Л. Логика и теория аргументации : вводный курс : учеб. пособие / А. Л. Никифоров. – М. : УРАО, 2003. – 144 с. – Электрон. версия.

 

Тер-Акопов А. А. Юридическая логика : учеб. пособие / А. А. Тер-Акопов. – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 256 с. 

Ю4 / Т 35

ч.з. №2, філ.№1

Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции / А. Ф. Черданцев. – М. : Норма Инфра-М, 2012. – 320 с.

Ю4 я7 / Б 23

ч.з. № 2, філ №1

Юридична аргументація. Логічні дослідження / [за заг. ред. О. М. Юркевич]. – Х. : Вид. Іванченко І. С., 2012. – 210 с.

Ю4 / Ю 70

ч.з. № 2хр

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти