Пошук по сайту

Інтелектуальна власність

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 

Список рекомендованої літератури

 

Нормативно-правові акти

 

МЕГА-НаУ : профес. юрид. система [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nau.kiev.ua.

Договір про патентну кооперацію [Електронний ресурс] : від 19.06.1970 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/895_001.

Паризька конвенція про охорону промислової власності [Електронний ресурс] : від 20.03.1883 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності : від 15.04.1994 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст. 2989. – Електрон. версія.

Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів [Електронний ресурс] : (Мінськ, 04.06.1999 р.). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_514.

Конституція України : від 28.06.1996 p. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – Електрон. версія ред. 06.10.2013 р.

Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25/26. – Ст. 131. – Електрон. версія ред. 01.01.2014 р.

Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–13. – Ст. 88. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356. – Електрон. версія ред. 01.01.2014 р.

Цивільний процесуальний кодекс України : від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №№ 40–42. – Ст. 492. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Господарський кодекс України : від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18–22. – Ст. 144. – Електрон. версія ред. 01.01.2014 р.

Господарський процесуальний кодекс України : від 06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – дод. до № 51. – Ст. 1122. – Електрон. версія ред. 01.01.2014 р.

Кодекс адміністративного судочинства України : від 06.07.2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–37. – Ст. 446. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Митний кодекс України : від 13.03.2012 р. № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №№ 44–48. – Ст. 552. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Про державне мито : Декрет Каб. Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164. – Електрон. версія ред. 13.01.2009 р.

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379. – Електрон. версія ред. 02.12.2012 р.

Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 15.12.1993 р. № 3691-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2. – Ст. 7. – Електрон. версія ред. 09.12.2012 р.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218. – Електрон. версія ред. 09.12.2012 р.

Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин : Закон України від 02.06.1995 р. № 209/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – Ст. 168. – Електрон. версія.

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 267. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних : Закон України від 23.03.2000 р. № 1587-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 24. – Ст. 183. – Електрон. версія ред. 01.01.2013 р.

Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування : Закон України від 17.01.2002 р. № 2953-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 17. – Ст. 121. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 p. № 143-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – Ст. 434. – Електрон. версія ред. 05.12.2012 р.

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір : постанова Каб. Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2369. – Електрон. версія. ред. 21.09.2011 р.

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав : постанова Каб. Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 129. – Електрон. версія. ред. 21.09.2011 р.


Навчальні та наукові видання

 

Аврамова О. Є. Патентне право : навч.-метод. посіб. / О. Є. Аврамова, О. С. Жидкова. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 160 с.

Х623.312я73/ А 21

 ч.з №1

 Ажнюк М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368 с. – (Вища освіта XXI століття).

У01я73 / А 34 

ч.з №2, фил. №2

Акутальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку = Актуальные вопросы интеллектуальной собственности и инновационного развития : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15–16 листоп. 2012 р. – Х. : НДІ ПЗІР, 2012. – 372 с.

Х623.92 / А 44 

ч.з №1

Андрощук Г. А. Патентное право: правовая охрана изобретений : учеб. пособие / Г. А. Андрощук, Л. И. Работягова. – К. : МАУП, 1999. – 212 с.

Х623.312я73 / А 66  

н/аб

Борко Ю. Л. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю / Ю. Л. Борко. – К. : Лазурит-Поліграф, 2010. – 216 с. 

Х623.3 / Б 82

хр, н/аб

Бошицький Ю. Л. Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики / Ю. Л. Бошицький, М. М. Яшарова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 260 с.

Х623.31 / Б 86

хр

Бочан І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід : навч. посіб. / І. О. Бочан. – К. : Знання, 2012. – 211 с.

У01я73 / Б 86

 ч.з №2, н/аб

Бревнов А. А. Основы экономической теории : учеб. пособие / А. А. Бревнов. – 2-е изд. – Х. : Одиссей, 2006. – 512 с.

У01я73 / Б 87

 ч.з №2

Гальчинський А. С. Основи економічної теорії : підручник / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища шк., 1995. – 471 с.

У01я7 / Г 17

 хр., н/аб

Галянтич М. К. Промислова власність: правові засоби охорони та захисту : монографія / М. К. Галянтич. – К.: НДІ приват, права і підприємництва, 2003. – 256 с.

Х623.316 / Г 15

 хр.

Демченко Т. С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки : монографія / Т. С. Демченко. – К. : Лазуріт-Поліграф, 2008. – 94 с.

Х623.313.5 / Д 30

 н/аб

Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2011. – 365 с. – (Вища освіта XXI століття). 

Х916.1я73 / Д 44

 хр., фил №1

Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / за ред. О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

Х623.2я73 / Д 59

 ч.з. №1, філ. №1, н/аб

Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В. Д. БазилевичА. – К. : Знання, 2006. – 631 с. 

У01я73 / Е 45

хр, ч.з №2, н/аб, фил №2, фил №1

Жилінкова О. В. Договори в сфері реалізації авторських прав на музичний твір / О. В. Жилінкова. – X. : Ксилон, 2008. – 212 с.

Х623.304 / Ж 72

філ. №1, н/аб

Жуков В. И. Правовая охрана объектов научно-технического творчества : учеб. пособие / В. И. Жуков. – Х. : Юрид. ин-т, 1983. – 96 с.

Х623.3 / Ж 85

хр

Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (24 лют. 2010 р.) : [у 3 вип.] / НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. пробл. інтлект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012.

Вип. 1. – 156 с. Вип. 2. – 142 с. Вип. 3. – 182 с.

Х623.3 / И 73 

хр

Коваль І. Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування / І. Ф. Коваль. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ ; Лазурит-Поліграф, 2011. – 320 с.

Х623.316 / К 56

хр

Коссак В. М. Право інтелектуальної власності / В. М. Коссак, І. Є. Якубівський. – К. : Істина, 2007. – 208 с.

Х623.3я73 / К 71

 ч.з. №1

Кравець В. Р. Право інтелектуальної власності (у запитаннях і відповідях) : навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 264 с.

Х623.3 я7 / К 77

 ч.з. №1, філ. №1

Лапин Е. С. Теория и практика расследования преступлений против интеллектуальной собственности / Е. С. Лапин. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 360 с. – (Библиотека криминалиста).

Х629.431.2 / Л 24

  хр

Міжнародне приватне право : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с. – У змісті: Розд. 7. Інтелектуальна власність у міжнародному приватному праві.

Х93я73 / М 58 

ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, н/аб, ст.аб., хр

Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу : навч. посіб. / за ред. Л. С. Шевченко. – Х., 2013 // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Економічна теорія та право. – Х., 2013. – № 3. – С. 217–349.

Я54 / Н 3 

з/п, н/аб, хр, філ. №1, №2

 Основи економічної теорії : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

У01я7 / О 75 

  хр, ч.з №2, н/аб, фил №1, фил №2, ст.аб

Основи економічної теорії : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 468 с. 

У01я73 / Е 45

  хр, ч.з №2, н/аб, фил №2, фил №1

Основи економічної теорії : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с.

У01я73 / О 75 

  хр, ч.з №2, н/аб, фил №1, н/аб, фил №, ст.аб

Основи економічної теорії у структурно-логічних схемах : навч. посіб. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 144 с.

У01я73 / О 75 

 ч.з. №2, філ. №1,№2, н/аб, хр

Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців : монографія / за заг. ред. В. В. Луця. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – 256 с.

Х623.303 / О 75

хр

Право интеллектуальной собственности : учебник / под ред. И. А. Близнеца ; Рос. гос. ин-т интеллект. собственности. – М. : Проспект, 2011. – 960 с.

Х623.3 (4РОС) я7 / П 68

  хр

Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. : В. Р. Кравця, В. Г. Олюхи. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 270 с. 

Х623.3 я7 / П 68

  ч.з. №1, філ. №1

Право інтелектуальної власності : підручник / за ред.: О. А. Підопригора, О. Д. Святоцький. – К. : Ін Юре, 2002. – 602 с.

Х623.3 я7 / П 68  

ч.з. №2, філ. №1, 2

Право інтелектуальної власності : навч. посіб. у запитання та відповідях / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; за заг. ред. О. І. Харитонової. – Х. : Одіссей, 2012. – 189 с.

Х623.3 я7 / П 68

  хр

Право інтелектуальної власності України : конспект лекцій / за ред. В. І. Борисової. – X. : Право, 2008. – 112 с.

Х623.3 я7 / П 68

ч.з. №1, 2, філ. №1, 2, н/аб

Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності / Київ. ун-т права, НАН України ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор, 2012. – 616 с.

Х062.06 / П 68

  хр

Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. / Нац. акад. прав. наук. Украины ; под общ. ред. В. В. Сташиса. – Х. : Право. – 2011. – Т. 3 : Гражданско-правовые науки. Частное право. – 680 с. – Из содерж.: Гражданско-правовые проблемы института интеллектуальной собственности. – Разд. 2, § 2.9. – С. 376–395.

Х062.06 / П 68

  хр

Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – К. : НДІ ІВ НАПрНУ ; Лазурит-Поліграф, 2011. – 326 с.

Х623.3 / Т 33

  хр

Управление правами в области цифровой информации / под ред. П. Педли ; науч. ред. пер Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-Л, 2010. – 204 с. 

Х623.30 / У 67

  н/аб

Фордзюн Ю. І. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій ; Мукачів. держ. ун-т. – К. : Кондор, 2012. – 208 с.

Х623.3 я73 / Ф 79 

  ч.з №1, ч.з №2, фил. №2, н/аб, фил №1

Харитонов Є. О. Цивільні правовідносини / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. – 2-е вид. – О. : Фенікс, 2011. – 456 с. – (Цивілістика).

Х623.04 / Х 20 

  хр, н/аб

Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) / О. І. Харитонова. – О. : Фенікс, 2011. – 346 с.

Х623.3 / Х 20 

хр, н/аб, філ. №1

Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, B. JI. Яроцький. – 2-ге вид., переробл. та допов. – X. : Право, 2014.

Т. 1. – 656 с. – Розд. 6, гл. 25–29.
Т. 2. – 816 с. – Розд. 14, гл. 59–61.

Х623я7 / Ц 57

н/аб

Цират А. В. Руководство по составлению и заключению франчайзинговых договоров: право и практика : учеб.-практ. пособие / А. В. Цират. – К. : Истина, 2010. – 352 с.

Х623.211.83 / Ц 68

н/аб, філ. №1, 2


 

Наукові статті

Атаманова Ю. Є. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього / Ю. Є. Атаманова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 127–138.

 

зал періодики

Бєгова Т. До питання про співвідношення понять "ноу-хау" і "комерційна таємниця" / Т. Бєгова // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2007. – № 4. – С. 256–265.

Х.я54 / В 53 

зал періодики, н/аб

Бутнік-Сіверський С. Майнові авторські права як об'єкт спадкування / С. Бутнік-Сіверський // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 3. – С. 3–12.

 

зал періодики

Гладка О. В. Сучасний стан законодавчого забезпечення відносин комерційної концесії / О. В. Гладка // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Економічна теорія та право. – X., 2012. – № 1. – С. 174–182.

 Я54 / Н 35 

зал періодики, н/аб

Дмитришин B. С.Правова природа та класифікація ліцензій на використання об'єктів права інтелектуальної власності / B. C. Дмитришин // Адвокат. – 2010. – № 6. – С. 18–23.

 

зал періодики

Жилінкова О. В. Співвідношення понять "інформація" та "об'єкт права інтелектуальної власності" / О. В. Жилінкова // Юридична Україна. – 2010. – № 8. – С. 68–72.

 

зал періодики

Іваницька Н. А. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки / Н. Іваницька // Право України. – 2008. – № 9. – С. 107–113.

 

зал періодики

Іваницька Н. А. Правові наслідки визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним для сторін ліцензійного договору / Н. А. Іваницька // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 4. – С. 95–100.

 

зал періодики

Кодинец А. А. Договора в сфере интеллектуальной собственности: проблемы правового регулирования / А.А. Кодинец // Альманах цивилистики. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 225–252.

Х623 / А 57

н/аб

Коросташова І. М. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: питання класифікації / І. М. Коросташова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. – 2008. – № 4. – С. 70–79.

Я54 / Д 55

н/аб

Кохановская Е. В. К вопросу об общих положениях о праве интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе Украины / Е. В. Кохановская // Ежегодник украинского права. – Х., 2012. – № 4. – С. 354–370.

Я54 / Н 35

н/аб

Кохановська О. В. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні / О. В. Кохановська // Право України. – 2011. – № 5. – С. 52–59; Право Украины. – 2011. – № 7. – С. 181–189.

 

зал періодики

Крижна В. М. Види торговельних марок / В. М. Крижна // Теорія і практика інтелектуаальної власності. – 2008. – № 1. – С. 44–51.

 

зал періодики

Крыжна В. Н. Денежные формы лицензионного вознаграждения в патентном праве / В. Н. Крыжна // Проблеми законності. – Х., 1999. – Вип. 39. – С. 40–46. 

Х0 / П 78 

зал періодики, н/аб

Крижна В. М. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / В. М. Крижна // Право України. – 2004. – № 9. – С. 68–71.

 

зал періодики

Крижна В. М. Захист прав споживачів при використанні комерційних позначень / В. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 2. – С. 67–71.

 

зал періодики

Крижна В. М. Інтелектуальна власність: правовий аспект / В. М. Крижна // Бізнес. Збірник систематизованого законодавства. – 2009. – № 6. – С. 86–90.

 

ІКВ

Крижна В. М. Комерційне найменування – ім'я суб'єкта підприємництва чи його комерційний псевдонім? / В. Крижна // Теорія і практика інтелектуаальної власності. – 2008. – № 5. – С. 16–20.

 

зал періодики

Крижна В. М. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів / В. М. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 5. – С. 116–120.

 

зал періодики

Крижна В. М. Найменування юридичних осіб і комерційне найменування / В. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 3. – С. 116–119.

 

зал періодики

Крижна В. М. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси / В. М. Крижна // Право України. – 2011. – № 3. – С. 60–65.

 

зал періодики

Крижна В. М. Правова охорона добре відомих торговельних марок за законодавством України / В. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 1. – С. 74–78.

 

зал періодики

Крижна В. М. Принцип справедливості, добросовісності та розумності і правові наслідки недійсності договорів у сфері інтелектуальної власності / В. Крижна // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 6. – С. 3–7.

 

зал періодики

Крижна В. М. Правове регулювання ліцензійного договору за законодавством України / В. М. Крижна // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4. – С. 155–159.

 

зал періодики

Кузнецова Н. С. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. С. Кузнецова, О. В. Кохановська // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21–29.

 

зал періодики

Мельниченко Ю. Деякі аспекта встановлення моменту виникнення виключного права на використання зазначення походження / Ю. Мельниченко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 88–90.

 

зал періодики

Нерсесян А. Форми захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичні аспекти / А. Нерсесян // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 39–40.

 

зал періодики

Харитонова О. І. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності / О. І. Харитонова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 66–77.

 

зал періодики

Яркіна Н. Є. Правові проблеми захисту авторських і суміжних прав / Н. Яркіна // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2005. – № 4. – С. 99–107.

Х.я54 / В 53 

зал періодики, н/аб

Яркіна Н. Є. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення / Н. Є. Яркіна // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2010. – № 4. – С. 145–155.

Х.я54 / В 53 

зал періодики, н/аб

Яроцький В. Л. Принцип вичерпання прав на об'єкти інтелектуальної власності / В. Л. Яроцький // Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам'яті проф. О. А. Підопригори. – К., 2008. – С. 114–121. 

Х623.3 / Ц 58  

хр


Судова практика

 

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua.

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 04.06.2010 р. № 5 // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 5. – С. 15. – Електрон. версія.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищ. госп. суду України від 17.10.2012 р. № 12 // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 57. – Електрон. версія ред. 29.05.2013 р.

Про захист прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : постанова Вищ. госп. суду України від 17.07.2007 р. справа № 05/314-07. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va314600-07.

Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. період. вид. / засн. Конституц. Суд України. – 1997, лютий– . – К., 1997–2014. – 6 разів на рік. – Електрон. версія.

Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі : офіц. вид. перекладів рішень Європ. Суду з прав людини / засн. М-во юстиції України ; вид. орг. "Юрінком Інтер" ; голов. ред. З. П. Бортновська. – 2010, вересень – . – К. : Юрінком Інтер, 1999–2007, 2011–2013. – Щокв.

Судовий вісник – Юридична практика / [засн. та вид. ПрАТ "Юрид. практика" ; ред. К. Шестопалов]. – 2006– . – К., 2012. – Щоміс. – 2012–2013. – До 2012 р. назва: Судовий випуск – Юридична практика.

Юридическая практика : газ. укр. юристов / [учредитель и изд. ЧАО "Юрид. практика" ; шеф-ред. Р. Колесник]. – 1995, март – . – К. : Юрид. практика, 2002–2012. – Еженед. – 2002–2014. – Электрон. версия. 


Довідкові відання

 

Интеллектуальная собственность : словарь-справочник / [под общ. ред. А. Д. Корчагина]. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 112 с.

Х623.3 / И 57 

  СБО

Лопатин В. Н. Интеллектуальная собственность : словарь терминов и определений / В. Н. Лопатин ; Респ. НИИ интеллект. собственности. – М. : Патент, 2012. – 150 с.

Х623.3 / Л 77  

  хр.

Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права, НАН України, Міжнар. центр прав. пробл. інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – 260 с.

Х623.3 я2 / М 18 

  СБО, ч.з №1

Мала енциклопедія приватного права / НАН України, Київ. ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Кондор, 2011. – 362 с. 

Х623.0я2 / М 18

  СБО, філ. №1

Наукова та інноваційна діяльність. Інтелектуальна власність : тлумач. укр.-рос. сл. / Акад. мед. наук. України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва АМНУ" ; за ред. Л. Г. Розенфельда. – Х., 2007. – 172 с.

Х623.3я2 / Н 34 

  СБО, хр., філ. №1, №2

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти