Пошук по сайту

Судова експертиза

Судова експертиза

 

Список рекомендованої літератури

 

Нормативно-правові акти

 

МЕГА-НаУ : профес. юрид. система [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nau.kiev.ua.

Господарський процесуальний кодекс України : від 06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Кодекс адміністративного судочинства України : від 06.07.2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–37. – Ст. 446. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–13. – Ст. 88. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Цивільний процесуальний кодекс України : від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №№ 40–42. – Ст. 492. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207. – Електрон. версія ред. 11.08.2013 р.

Про міжнародний комерційний арбітраж : Закон України від 24.02.1994 р. № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 198. – Електрон. версія ред. 29.09.2005 р.

Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232. – Електрон. версія ред. 19.11.2012 р.

Положення про Міністерство юстиції України : затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 395/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 28. – Ст. 1162. – Електрон. версія ред. 17.04.2013 р.

Інструкція про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів [Електронний ресурс] : затв. постановою Каб. Міністрів України від 01.07.1996 р. № 710. – Режим доступу ред. 07.12.2012 р.: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/710-96-%D0%BF 

Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції : постанова Каб. Міністрів України від 27.07.2011 р. № 804 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Ст. 2296. – Електрон. версія ред. 19.11.2012 р.

Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції : затв. постановою Каб. Міністрів України від 16.11.1994 р. № 778 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 1557. – Електрон. версія ред. 23.05.2007 р.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом М-ва юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у ред. наказу від 26.12.2012 р. № 1950/5) // Офіційний вісник України. – 2013. – № 3. – Ст. 91. – Електрон. версія ред. 26.12.2012 р.

Положення про Науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України : затв. наказом М-ва юстиції України від 27.03.2012 р. № 470/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 27. – Ст. 1016. – Електрон. версія ред. 27.03.2012 р.

Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України : затв. наказом М-ва юстиції України від 30.12.2011 р. № 3660/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 3. – Ст. 105. – Електрон. версія ред. 30.12.2011 р.

Порядок ведення державного реєстру атестованих судових експертів : затв. наказом М-ва юстиції України від 29.03.2012 р. № 492/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 27. – Ст. 1017. – Електрон. версія ред. 29.03.2012 р.

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів : затв. наказом М-ва юстиції України від 09.08.2005 р. № 86/5 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 33. – Ст. 1996. – Електрон. версія ред. 24.05.2013 р.


 

Навчально-методична література

 

Білецький Є. М. Судова медицина та судова психіатрія : навч. посіб. / Є. М. Білецький, Г. А. Білецька. – К. : Одіссей, 2010. – 200 с.

Х629.7 / Б 61  ч.з. №1, №2, філ. №2, ст/аб, хр

Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза / І. А. Волкова. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 84 с. хр

Х629.341.3 / В 67 хр

Кобзарь С. И. Организация назначения криминалистических экспертиз и использования их результатов в расследовании преступлений : учеб. пособие / С. И. Кобзарь. – Луганск : РИО ЛГУВД, 2007. – 256 с.

Х629.40 / К 55 хр

Коросташова Т. О. Курс лекцій з криміналістики / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – Вип. 16 : Основи мікрооб'єктології. – 36 с. – (Авторська лекція).

Х629.4с2 / К 68  хр

Коросташова Т. О. Курс лекцій з криміналістики / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – Вип. 18 : Основи слідознавства. – 44 с. – (Авторська лекція).

Х629.413 / К 68  хр

Криміналістика : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. Ю. Шепітько. – Х. : Право, 2010. – 464 с.

Х629.4я73 / К 82  ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, н/аб, хр

Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений : учеб. для юристов / под ред. В. Ю. Шепитько. – Х. : Одиссей, 2001. – 528 с.

Х629.4 / К 47  ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, н/аб, хр

Курс лекцій з криміналістики / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – Вип. 20 : Основи зброєделіктики. – 36 с. – (Авторська лекція).

Х629.414 / К 93  хр

Макаренко Є. І. Експертизи на досудовому слідстві : навч. посіб. / Є. І. Макаренко, О. В. Негодченко, B. М. Тертишник. – Д. : ДЮІ МВС України, 2001. – 204 с.

Х629.341.3 / М 15  хр

Моисеева Т. Ф. Основы судебно-экспертной деятельности : учеб.-метод. комплекс (спецкурс) / Т. Ф. Моисеева. – М. : РАП, 2007. – 30 с. 

Х629.341.3 / М 74 хр

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Експертна профілактика" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 22 с. – Електрон. версія. 

Х629.40р / Н 15 ч.з. №1, філ. №1, н/аб, хр

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Загальна методика експертного дослідження" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова еспертиза") / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 22 с. – Електрон. версія.

Х629.427р / П 78  ч.з. №1, №2, н/аб, хр

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістичні еспертизи в системі судово-еспертних досліджень: поняття і види" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова еспертиза" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 23 с. – Електрон. версія.

Х629.40р / Н 15  ч.з. №1, студ/аб, н/аб, хр

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих доходів" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 19 с. – Електрон. версія.

Х629.40р / П 78  ч.з. №1, студ/аб, н/аб, хр

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Правові та організаційні засади призначення і проведення судових експертиз" / галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова екпертиза" / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 19 с. – Електрон. версія. 

Х629.427р / Н 15 ч.з. №1, студ/аб, н/аб, хр

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності: поняття, завдання, різновиди" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 41 с. – Електрон. версія. 

Х629.427р / Н 15 ч.з. №1, №2, н/аб, хр

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судова експертологія: поняття, структура, завдання, функції" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 14 с. – Електрон. версія.

Х629.427р / Н 15  ч.з. №1, №2, н/аб, хр

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма" : (галузь занань 0304 "Право, освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010003 "Судова експертиза") / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 44 с. – Електрон. версія. 

Х629.40 / Н 15 ч.з. №1, студ/аб, н/аб, хр

Скригонюк М. І. Криміналістика / М. І. Скригонюк. – К. : Атіка, 2007. – 496 с.

Х629.4.3 / С 45  хр

Смирнова С. А. Эксперт в правоприменительном процессе : учеб. пособие / С. А. Смирнова. – СПб. : Питер, 2001. – 256 с. – (Б-ка криминалиста)

Х629.340 / С 50  хр

Судебно-бухгалтерская экспертиза : учеб. пособ. / под ред.: Е. Р. Россинская, Н. Д. Эриашвили, Ж. А. Кеворкова. – 3-е изд.,перераб.и доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. – 383 с. 

Х629.341.3 / С 89 хр

Судова балістика і судово-медичне дослідження при вогнестрільних ушкодженнях : навч. посіб. / за заг. ред.: В. І. Грязіна, А. С. Лісового. – К. : Атіка, 2012. – 216 с.

Х629.414 / С 89  філ. №1, хр

Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. / Вінниц. держ. аграр. ун-т. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 352 с. 

Х629.341.313 / С 89 ч.з. №1, філ. №1, №2, хр

Шепітько В. Ю. Криміналістика : підручник / В. Ю. Шепітько. – К. : Ін Юре, 2010. – 496 с.

Х629.4 / Ш 48  ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, н/аб, студ/аб, хр

Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование : учеб.-практ. пособие / М. Г. Щербаковский. – Х. : Эспада, 2005. – 544 с.

Х629.341.3 / Щ 62  хр

 


 

Наукова література

 

Авдєєва Г. К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ) / Г. К. Авдєєва . – Х. : Право, 2006. – 192 с.

Х629.431.5 / А 18  ч.з. №1, філ. №1 , н/аб, хр

Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. матеріалів засід. "круглого столу", присвяч. 85-річчю створення Харк. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (11–12 листоп. 2008 р.). – Х., 2008. – 368 с.

Х629.40 / А 43  ч.з. №1

Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали 2-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса 8 жовт. 2010 р. : у 2 т. – О., 2010. – Т. 2 : Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність та судова експертиза. – 400 с. 

Х.е(4УКР)л0 / А 43 ч.з. №1, н/аб, хр

Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності : матеріали III міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. 10-річчю Міжнар. гуманіт. ун-ту [м. Одеса, 28 жовт. 2011 р.]. – О. : Фенікс, 2011. – 424 с. 

Х629.4 / А 43 ч.з. №1, н/аб, хр

Аубакирова А. А. Интеллектуальные ошибки эксперта при формировании его внутреннего убеждения / А. А. Аубакирова. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 184 с. – (Бібліотека криминалиста).

Х629.341.3 / А 93  хр

Белоглавек А. И. Эксперты в международных условиях (в гражданских и уголовных судебных процессах, арбитражных и инвестиционных разбирательствах) / А. И. Белоглавек, Р. Хотова. – К. : Таксон, 2011. – 504 с. 

Х892 / Б 43 хр

Бокаріусовські читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю "Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу", присвяч. 140-річчю з дня народж. М. С. Бокаріуса та 110-річчю з дня народж. М. М. Бокаріуса (м. Харків, 10–11 верс. 2009 р.). – Х. : Оберіг, 2009. – 384 с. 

Х629.7 / Б 78 хр

Вертузаев М. С. Судебная акустика: теоретические основы и экспертная практика : науч.-практ. пособие / М. С. Вертузаев, Ю. Ф. Жариков. – К. : РИО МВД Украины, 1992. – 112 с.

Х629.4 /В 31 хр

Галаган В. І. Процесуальний порядок і тактика одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві України / В. І. Галаган, О. В. Козак. – Донецьк : Промінь, 2012. – 240 с.

Х629.341.3 / Г 15  хр

Експертизи у судовій практиці : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.

Х629.341.3 / Е 45  ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, н/аб, хр

Інформатизація судово-експертної діяльності : матеріали "круглого столу", 29 берез. 2012 р. – К. : ННІПСК НАВС, 2012. – 146 с. – (Інноваційні технології в судовій експертизі). 

Х629.40 / И 74 ч.з. №1

Клименко Н. І. Судова експертологія / Н. І. Клименко. – К. : Ін Юре, 2007. – 528 с.

Х629.40 / К 49  ч.з. №1, хр

Коваленко Є. Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування / Є. Г. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 448 с. 

Х629.340 / К 56 хр

Комаха В. О. Становлення і розвиток судової експертизи та судово-експертних установ на Півдні України : за матеріалами перших двох етапів становлення і розвитку Одес. НДІ суд. експертиз 1914–1941 рр. / В. О. Комаха. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 512 с. 

Х629.341.3 / К 56 хр

Криминалистика и судебная экспертиза : междувед. науч.-метод. сб. – К., 1964–1991, 2004. – Вып. 1–11, 13, 15–43, 52. 

Х629.4 / К 82 н/аб, хр

Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. – К., 2004–2010.
2004 № 1, 2; 2005 № 1; 2006 № 1, 2; 2007 № 1, 2; 2008 № 2; 2009 № 1; 2010 № 1.

Х629.4 / К 82  ч.з. №1, н/аб

Методика експертизи об'єктів авторського права та суміжних прав (Загальна частина). – К. : Держ. наук.-дослід. експерт.-криміналіст. центр МВС України, 2007. – 45 с. – (Експертна служба МВС України).

Х629.415.1 / М 54  хр

Моісєєв О. М. Висновок експерта в контексті взаємодії процесуальних суб'єктів / О. М. Моісєєв. – Донецьк : Норд-пресс, 2007. – 188 с.

Х629.341.3 / М 74  хр

Моісєєв О. М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування / О. М. Моїсєєв. – Х. : Апостіль, 2011. – 424 с.

Х629.341.3 / М 74  н/аб, хр

Настільна книга слідчого / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Ін Юре, 2007. – 728 с. 

Х629.372 / Н 32 ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, н/аб, хр

Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов : науч.-практ. пособие / под ред.: Т. В. Аверьянова, В. Ф. Статкус. – М. : Юрайт, 2011. – 719 с. – (Настольная книга специалиста). 

Х629.40 / П 69 хр

Практичний посібник для працівників органів досудового слідства та експертних підрозділів з питань призначення судової експертизи / за заг. ред. П. В. Коляда. – К. : УВПД ГШ МВС України, 2009. – 526 с.

Х629.341.3 / П 69  ч.з. №1, хр

Россинская Е. Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. – М. : Проспект, 2011. – 464 с.

Х629.40 / Р 76  хр

Руководство по расследованию преступлений. – Х. : Консум, 2001. – 608 с.

Х629.43 / Р 85  ч.з. №1, хр

Сімакова-Єфремян Е. Б. Теорія і методологія комплексної експертизи контактно-слідової взаємодії об'єктів / Е. Б. Сімакова-Єфремян. – Х. : Гриф, 2004. – 176 с. 

Х629.341.3 / С 11 н/аб, хр

Смирнова С. А. Судебная экспертиза на рубеже ХХІ века: состояние, развитие, проблемы / С. А. Смирнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2004. – 875 с.

Х629.341.3 / С 50  н/аб, хр

Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика : науч.-практ. пособ. / под ред. Е. Р. Россинской. – М. : Юрайт, 2011. – 535 с. – (Настольная книга специалиста).

Х629.341.3 / С 89  хр

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. – К. : Лазурит-Поліграф, 2009. – Вип. 1. – 280 с.

Х629.214.13 / С 89  хр

Тактика використання спеціальних знань у формі судової експертизи у процесі розслідування і розкриття злочинів / за заг. ред. В. О. Комахи. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 339 с.

Х629.341.3 / Т 15 хр

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / Харк. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2001–2012. – Вип. 1–12.

Х629.341.3 / Т 33  н/аб, філ. №2, хр

Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз / М. Г. Щербаковський. – Х. : Фактор, 2011. – 400 с. 

Х629.372.2 / Щ 61 ч.з. №1, філ. №1, хр

 


 

Довідкові відання

 

Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – 2-е изд., доп. – М. : Мегатрон-ХХI, 2000. – 334 с.

Х629.4/Б 43  СБО

Криминалистика : краткая энцикл. / авт.-сост. Р. С. Белкин. – М. : Большая рос. энцикл., 1993. – 111 с.

Х629.4 /К 82  хр, СБО

Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові коментарі : навч.-довід. посіб. / уклад. Ю. М. Грошевий [та ін.]. – Х. : Одіссей, 2004. – 448 с. 

Х629.341.3 / С 89 ч.з. №1, філ. №1, №2, хр

Шепитько В. Ю. Справочник следователя / В. Ю. Шепитько. – Х. : Одиссей, 2010. – 200 с. – (Библиотека следователя).

Х629.4 я2 / Ш 48  н/аб, хр

Шепітько В. Ю. Довідник слідчого / В. Ю. Шепітько. – Х. : Одіссей, 2013. – 232 с. – (Бібліотека слідчого).

Х629.4 я2 / Ш 48  хр

Шепітько В. Ю. Криміналістика : енцикл. слов. (укр.-рос. і рос.-укр.) : 1500 термінів / В. Ю. Шепітько. – Х. : Право, 2001. – 560 с. 

Х629.4 / Ш 48 ч.з. №1, №2, філ. №1, №2, н/аб, СБО, хр

Яблоков Н. П. Криминалистика / Н. П. Яблоков. – М. : НОРМА-ИНФРА М, 2000. – 371 с. – (Энциклопедия наук криминального цикла).

Х629.4 / Я 15  ч.з. №2, хр

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти