Пошук по сайту

Даньшин Іван Миколайович

danshin-pДАНЬШИН
Іван Миколайович

(4.10.1923 – 20.08.2011)

 

Український правознавець,
доктор юридичних наук, Почесний професор університету 

 

Народився 4 жовтня 1923 року у с. Стариці Вовчанського р-ну Харківської обл. Брав участь у Великій Вітчизняній війні з 1942 р. до її закінчення (Степовий, Калінінський, 1-й та 2-й Прибалтійські та 2-й Український фронти), був командиром гармати.

У 1949 р. закінчив Харківський юридичний інститут. Після цього 12 років був на практичній роботі. У 1949 – 1952 рр. працював у Полтавській обласній колегії адвокатів. З 1952 по 1953 р. – юрисконсульт відділу комунального господарства виконкому Харківської обласної Ради; у 1953 – 1960 рр. – помічник голови виконкому Харківської міської Ради.

У 1961 – 1964 рр. навчався в аспірантурі Харківського юридичного інституту на кафедрі кримінального права і процесу; з 1964 по 1965 р. – асистент цієї ж кафедри; 1965 – 1967 рр. – старший викладач; у 1967 і 1968 рр. був призначений заступником декана відповідно заочного та вечірнього факультетів інституту. В 1968 р. затверджений доцентом кафедри кримінального права. Протягом п'яти років (1968 – 1973) працював проректором інституту з наукової роботи. В 1973 р. обраний завідувачем кафедри кримінології та виправно-трудового права, яку очолював до 1998 р. і з 1994 по 1996 р. З 1996 р. – професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. В 1996 – 1998 рр. працював за сумісництвом заступником директора НДІ вивчення проблем злочинності Академії правових наук України.

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію "Хуліганство та заходи щодо його ліквідації у СРСР", у 1975 р. – дисертацію "Загальні питання кримінально-правової охорони громадського порядку" на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Вчене звання професора присвоєно у 1978 р.

Головні напрямки наукових досліджень: проблеми кримінального права (вчення про кримінально-правові відносини, поняття злочину, юридична характеристика окремих злочинів та інші аспекти кримінальної відповідальності), кримінології (предмет, методологія і методи кримінологічної науки, детермінація злочинності та окремих злочинів, особистість злочинця, кримінологічна характеристика окремих видів злочинів).

Підготував 4-х докторів та 12 кандидатів наук.

Опублікував близько 200 наукових праць, у тому числі 13 монографій (з них 6 колективні); співавтор 3-х підручників. Найбільш відомі роботи: "Кримінально-правова охорона громадського порядку" (1973), "За злочин – покарання" (1975), "Злочинність: поняття і загальна характеристика, причини і умови" (1988), "Введення в кримінологічну науку" (1998), "Усталені форми організованої злочинності" (2002), "Кримінологія. Загальна та Особлива частини" (2003, автор дев'яти розділів).

Член редакційних колегій трьох наукових журналів, член Президії кримінологічної асоціації України, спеціалізованої вченої ради при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого з захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Заслужений професор Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (2001). Член-кореспондент Академії правових наук України (1993). Почесний працівник народної освіти України (1990). Лауреат премії ім. Ярослава Мудрого у номінації "За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства" (2002).

Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни І ступеня, "За мужність", двома медалями "За відвагу", має ще 17 воєнних нагород. У 2004 р. відзначений орденом України "За заслуги" ІІІ ступеня.

 


 

Праці з фонду бібліотеки

 

Даньшин И. Н. Хулиганство и меры по ликвидации его в СССР : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / И. Н. Даньшин ; науч. рук. В. В. Сташис. – Харьков, 1965. – 382, 37 с.

Даньшин И. Н. Хулиганство и меры по ликвидации его в СССР : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / И. Н. Даньшин ; науч. рук. В. В. Сташис. – Харьков, 1965. – 21 с.

Даньшин И. Н. Основные вопросы уголовно-правовой охраны общественного порядка : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / И. Н. Даньшин. – Харьков, 1975. – 391, 38 с.

Даньшин И. Н. Основные вопросы уголовно-правовой охраны общественного порядка : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / И. Н. Даньшин. – Харьков, 1975. – 35 с.

Даньшин И. Н. Хулиганство и борьба с ним : (метод. указания и материалы к лекции) / И. Н. Даньшин ; Харьк. обл. отд-ние общества по распространению полит. и науч. знаний УССР. – На правах рукоп. – Харьков, 1963. – 30 с

Даньшин И. Н. Хулиганство и меры по ликвидации его в СССР : (конспект лекции) / И. Н. Даньшин ; Харьк. юрид. ин-т, Каф. уголов. права и процесса. – На правах рукоп. – Харьков, 1965. – 40 с.

Даньшин И. Н. Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву / И. Н. Даньшин. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1971. – 192 с.

Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка / И. Н. Даньшин. – М. : Юрид. лит., 1973. – 200 с.

Даньшин И. Н. Характеристика, общее понятие и система преступлений против общественного порядка : (текст лекций) / И. Н. Даньшин ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1973. – 66 с.

Даньшин И. Н. Ответственность за преступления, предусмотренные ст. ст. 214 и 214¹ Уголовного кодекса Украинской ССР : (учеб. пособие) / И. Н. Даньшин ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1974. – 18 с.

Даньшин И. Н. За преступление – наказание / И. Н. Даньшин. – Харьков : Вища шк., 1975. – 104 с.

Даньшин И. Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия : учеб. пособие для студентов специальности "Правоведение"/ И. Н. Даньшин ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Харьк. юрид. ин-т им. Ф. Э. Дзержинского. – Киев : УМК ВО, 1988. – 86 с.

Даньшин И. Н. Криминология (понятие, предмет, задачи и система криминологической науки) : [конспект лекции] / И. Н. Даньшин. – Харьков : ХИВД, 1994. – 34 с.

Даньшин И. Н. Введение в криминологическую науку : [монография] / И. Н. Даньшин ; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. – Харьков : Право, 1998. – 144 с.

Даньшин І. М. Усталені форми злочинності : кримінолог. нарис / І. М. Даньшин. – Х. : Акта, 2002. – 110 с.

Даньшин И. Н. Общетеоретические проблемы криминологии : монография / И. Н. Даньшин. – Харьков : Прапор, 2005. – 224 с.

Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть общая : [монография] / Акад. наук УССР, Ин-т государства и права. – Киев : Наук. думка, 1985. – 444 с. – Из содерж.: Понятие преступления. Уголовная ответственность и ее основания / И. Н. Даньшин. – Гл. 2. – С. 29–54.

Уголовное право УССР. Особенная часть : учеб. для студентов юрид. вузов и фак. / под ред.: М. И. Бажанов, П. С. Матышевский, В. В. Сташис. – Киев : Выща шк., 1989. – 503 с. – Из содерж.: Иные государственные преступления / И. Н. Даньшин. – Гл. 3. – С. 45–90.

Кримінологія. Особлива частина : навч. посіб. для студ. юрид. спеціальностей вищ. закл. освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. І. М. Даньшина. – Х. : Право, 1999. – 232 с. – Із змісту: Розд. 1, 3, 7, 12 / І. М. Даньшин. – С. 3–12 ; С. 32–49 ; С. 110–128 ; С. 203–225.

Кримінологія. Загальна та Особлива частини : підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2003. – 352 с. – Зі змісту: Передмова ; Розд. 1–6, 10, 13, 18 / І. Н. Даньшин. – С. 3–4 ; 7–93 ; 157–171 ; 215–232 ; 285–302.

Курс лекций по криминологии : учеб. пособие / под ред.: И. Н. Даньшин, В. В. Голина. – Изд. второе. – Харьков : Одиссей, 2007. – 280 с.

Кримінологія. Загальна та Особлива частини : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. В. В. Голіни. – 2-е вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2009. – 288 с. – Зі змісту: § 1–3 розд. 1 ; Розд. 2–6, 15, 24, 25 / І. Н. Даньшин. – С. 5–8 ; С. 15–52 ; С. 138–145 ; С. 238–245 ; С. 246–251.

 

Читати 6370 разів

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти