Список рекомендованої літератури

Теорія та практика застосування цивільно-процесуального законодавства

 

Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 1 січ. 2012 р. – Х. : Одіссей, 2012. – 184 с. – (Закони України)

Х629.2 -324 / Ц 57

Цивільний процесуальний кодекс України. Рішення Конституційного суду України з питань цивільного процесу : станом на 17 січ. 2012 р. : відповід. офіц. тексту / упоряд. В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 226 с.

Х629.2(4УКР)-324 / Ц 57

Хрестоматія з цивільного процесу. Збірник систематизованого законодавства, судової практики і міжнародних актів : станом на 1 верес. : в 2 т. / упоряд. Д. М. Шадура. – Х. : Харків юрид., 2010. – Т. 1–2.

Х629.2-32 / Х 91

Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : монографія / С. С. Бичкова. – К. : Атіка, 2011. – 420 с.

Х629.211 / Б 67

Бойко М. Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, коментарі, роз'яснення) : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко, М. А. Хазін. – 3-е вид., допов. і переробл. – К. : Атіка, 2011. – 620 с.

Х629.215 / Б 77

Васильєв С. В. Джерела цивільного процесуального права України: традиції й інновації : монографія / С. В. Васильєв ; Акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Х. : Еспада, 2013. – 432 с.

Х629.2-3 / В 19

Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2012. – 480 с.

Х629.217.4 / В 19

Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 344 с.

Х629.2я7 / В 19

Гузь Л. Е. Подготовка некоторых гражданских дел к судебному разбирательству / Л. Е. Гузь. – Х. : Фактор, 2012. – 432 с.

Х629.217.4 / Г 93

Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія / К. В. Гусаров. – Х. : Право, 2010. – 352 с.

Х629.217.8 / Г 96

Захист у цивільному процесі : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.

Х629.211.7 / З-38

Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах цивільної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 456 с.

Х629.014-91 / З-41

Зейкан Я. П. Захист у цивільній справі : наук.-практ. комент. / Я. П. Зейкан. – 4-те вид., стер. – К. : КНТ : Вид. Ліпкан О. С. , 2011. – 488 с.

Х629.211.7 / З-47

Зейкан Я. П. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / Я. П. Зейкан. – К. : КНТ, 2011. – 680 с.

Х629.2-324-32.23 / З-47

Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.

Х629.2 / К 63

Комаров В. В. Окреме провадження : монографія / В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 312 с.

Х629.2 / К 63

Коментовані зразки документів (за чинним законодавством) : у 3 т. / за заг. ред.: В. М. Марченко, О. Д. Чуєва. – Х. : Страйд, 2010.

Т. 1 : Цивільний кодекс України. Сімейний кодекс України. Цінні папери. Корпоративне право. Іпотека. Нотаріальний процес. Захист прав нотаріуса. – 440 с.

Т. 2 : Спадщина. Цивільний кодекс України. Сімейний кодекс України. Земельний кодекс. Нотаріальний процес. Методичні рекомендації. Висновки експертиз. – 392 с.

Х629.215 / К 63

Куринська С. О. Цивільні процесуальні документи : посібник / С. О. Куринська, Л. Л. Лазебний ; Акад. адвокатури України, Школа адвокат. підготовки. – Вид. 3-тє, переробл. – К. : Прецедент, 2013. – 168 с.

Х629.215 / К 93

Курс цивільного процесу : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Х629.2 я7 / К 93

Масюк В. Позовна заява: алгоритм складання та подання / В. Масюк. – Х. : Право, 2012. – 76 с.

Х629.215 / М 31

Масюк В. В. Презумпції та преюдиції в цивільному судочинстві : монографія / В. В. Масюк. – Х. : Право, 2011. – 208 с.

Х629.214.2 / М 32

Наказне провадження в цивільному процесі : монографія / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України ; за заг. ред. В. І. Бобрика. – К., 2011. – 202 с.

Х629.217.4 / Н 21

Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України" : станом на 1 січ. 2012 р. / за заг. ред. В. В. Богатир. – К. : ВД "Професіонал", 2012. – 752 с.

Х629.2 -324-32.23 / Н 34

Окреме провадження в цивільному процесі України : навч. посіб. / за ред. Р. М. Мінченко. – К. : КНТ, 2011. – 224 с.

Х629.218 / О-51

Позовне провадження : монографія / В. В. Комаров [та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 552 с.

Х629.213 / П 47

 

Постанови, узагальнення судової практики, правові висновки Верховного Суду України у справах цивільної юрисдиткції (2011–2013) / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр навч. л-ри., 2013. – 744 с.

Х629.014-91 / П 63

Правові позиції Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо застосування законодавства у справах цивільної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2013. – 512 с.

Х629.014-91 / П 68

Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні : монографія / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України ; за ред. О. Д. Крупчана. – К., 2011. – 179 с.

Х629.2 / П 78

Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі, пояснення : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 402 с.

Х629.215 / П 84

Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : наук.-практ. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. нотар. та викон. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – Вид. 3-тє, зі змінами, внес. Законом України "Про судоустрій і статус суддів". – К. : Прав. єдність, 2011. – 896 с. – (Серія "Процесуальні науки").

Х629.215 / П 84

Ромовська З. Цивільний процесуальний кодекс : наук.-практ. аналіз / З. Ромовська, Н. Шумська, Н. Шумська. – К. : Дакор, 2013. – 600 с.

Х629.2-324 / Р 70

Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія / Н. Ю. Сакара ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 256 с.

Х629.2 / С 15

Судова практика Верховного Суду України з цивільних справ (2008–2012) / уклад.: А. В. Чухно, Р. Д. Давиденко. – Х. : Одіссей, 2012. – 528 с.

Х629.014-91 / С 89

Судова практика Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ / Вищ. спеціаліз. суд України з розгляду цивіл. і кримін. справ. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре. – 2012. – Кн. 1 : Цивільні справи / упоряд.: М. П. Пшонка, Л. В. Сидорова. – 2012. – 496 с.

Х629.015 / С 89

Тертишніков В. І. Основи цивільного судочинства : навч.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х. : ФІНН, 2011. – 380 с.

Х629.2 / Т 35

Шадура Д. М. Судова практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (2006–2009 рр.) / Д. М. Шадура, О. І. Менів. – Х. : Харків юрид. – Т. 1 : Загальна частина. – 2010. – 536 с.

Х629.218 / Ш 16

Шадура Д. М. Судова практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (2006–2010 рр.) / Д. М. Шадура, О. І. Менів. – Х. : Харків юрид. – Т. 2 : Особлива частина. – 2011. – 664 с.

Х629.218 / Ш 16

05515479
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
1777
3340
106846
95179
Дата: 2020-05-28
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені