Список рекомендованої літератури

Альтернативний розгляд цивільних справ

 

Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 15 трав. 2013 р. : відпов. офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 208 с.

Х629.2 / Ц45

Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 344 с.

Х629.2 / В 19

Васильев С. В. Гражданский процесс : курс лекций / С. В. Васильев. – Харьков : Эспада, 2010. – 688 с.

Х629.2 / В 19

Курс цивільного процесу : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Х629.2я7 / К 93

Тертишніков В. І. Цивільний процес України : навч. практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х. : Юрайт, 2012. – 424 с.

Х629.2 / Т35

Цивільний процес України : навч. посіб. / С. О. Погрібний, Р. Ф. Гонгало, Н. В. Волкова [та ін.]. – Х. : Одіссей, 2010. – 184 с.

Х629.2 / Ц45

Цивільний процес України : підручник / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» ; за ред.: Р. М. Мінченко, І. В. Андронова. – Х. : Одіссей, 2012. – 496 с.

Х629.2 / Ц45

***

Аболонин В. О. Три подхода к пониманию медиации / В. О. Аболонин // Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 10. – С. 37–42.

Вознюк Н. Альтернативні способи вирішення господарсько-правових спорів / Н. Вознюк // Юридична Україна. – 2013. – № 10. – С. 80–83.

Воробель У. Договір про передачу спору на вирішення до третейського суду як підстава залишення заяви без розгляду / У. Воробель // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 57–61.

Гаврилішин А. Альтернативні способи вирішення господарських спорів / А. Гаврилішин // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 6–10.

Гойко О. Від судового захисту до альтернативних методів вирішення спорів / О. Гойко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – С. 51–58.

Зипунникова Н. Н. Идея примирения в истории российского гражданского процесса (законодательное закрепление и доктринальное обоснование) / Н. Н. Зипунникова, Ю. Н. Зипунникова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 9. – С. 10–14.

Калинин И. Б. Процессуальные и процедурные отношения альтернативной гражданской службы / И. Б. Калинин // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 2. – С. 13–15.

Калинская И. Юридическая медиация как альтернатива принудительному исполнению решений : украинская модель / И. Калинская // Юридична газета. – 2013. – 23 квіт. (№ 17). – С. 36–37.

Кільдюшкіна О. О. Медіація як засіб захисту цивільних прав: сутність та переваги / О. О. Кільдюшкіна // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., 22 травн. 2010 р. – Х., 2010. – С. 278–280.

Х623 / П78

Козирєва В. П. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів / В. П. Козирєва, А. П. Гаврилішин // Малий і середній бізнес(право, держава, економіка). – 2011. – № 1/2. – С. 122–128.

Курочкин С. А. Выбор между судебным разбирательством и альтернативными способами разрешения правовых споров как итог оценки их эффективности / С. А. Курочкин // Российский юридический журал. – 2011. – № 1. – С. 153–161.

Малигіна К. Позасудове врегулювання спорів : огляд існуючих альтернатив / К. Малигіна // Юридична газета. – 2013. – 14 трав. (№ 19/20). – С. 40–41.

Михайлова Е. В. Медиация как отдельный способ урегулирования правовых конфликтов в частноправовой сфере / Е. В. Михайлова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2012. – № 5. – С. 2–5.

Муратшина Г. П. Примирение сторон – важнейшая функция мирового судьи (сравнительно-правовой анализ) / Г. П. Муратшина // История государства и права. – 2011. – № 6. – С. 35–37.

Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації / Ю. Д. Притика// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 10. – С. 86–92.

Притика Ю. Д. Третейський суд у системі альтернативних способів вирішення спорів / Ю. Д. Притика // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 73–78.

Проценко Д. Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах / Д. Проценко // Юридичний журнал. – 2013. – № 6/7. – С. 102–107.

Рабенко С. Л. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб'єктів господарювання / С. Л. Рабенко // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 362–364.

Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів / В. Рєзнікова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – К., 2012. – Вип. 90. – С. 10–15.

Я54 / К 38

Скворцов О. Ю. О конституционных основаниях рассмотрения третейскими судами и международными коммерческими судами споров с публичным элементом / О. Ю. Скворцов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия14. Право. – 2011. – № 2. – С. 74–79.

Спектор О. М. Історичні корені виникнення та етапи становлення системи альтернативного вирішення спорів / О. М. Спектор // Право і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 102–107.

Сухонос В. В. Теоретичний аналіз сучасного стану та перспективи розвитку третейського суду в Україні / В. Сухонос // Право України. – 2011. – № 4. – С. 233–237.

Сухонос В. Історія виникнення третейських судів / В. Сухонос // Підприємництво, господарствово і право. – 2011. – № 2. – С. 120–122.

Шпенов Д. Третейські суди в Україні: правова природа та перспективи розвитку / Д. Шпенов // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2012. – № 2. – С. 23–30.

Штефан О. Альтернативна судова юрисдикція з розгляду цивільних справ у країнах ЄС / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – С. 55–62.

 

05332074
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
463
2873
18620
82786
Дата: 2020-04-07
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені