Список рекомендованої літератури

Звільнення від відбування покарань

 

Кримінальний кодекс України : станом на 11 лют. 2013 р. : відповідає офіц. тексту / упоряд. В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – 232 с.

Х628.10-324 /К 82

Кримінально-виконавчий кодекс України : станом на 16 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 88 с.

Х628.4-324 /К 82

Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша ; Акад. адвокатури України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 320 с.

Х628.10я73 / В 31

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с.

Х628.10 / К 82

Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. / НАПрН України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого"; за заг. ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – 5-те вид., доповн. – Х. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина. – 376 с.

Х628.10-324 /К 82

Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.-практ. комент. (за станом на 01.11.2011 р.) / за заг. ред.: В. В. Коваленко, А. Х. Степанюк. – К. : Атіка, 2012. – 492 с.

Х628.4-324 /К 82

Кримінально-виконавче право України : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред.: В. Голіна, А. Степанюк. – Х. : Право, 2011. – 328 с.

Х628.4 я7 / К 82

Кримінально-виконавче право України : підручник / Київ. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. О. М. Джужа. – К. : Атіка, 2010. – 752 с.

Х628.4 я7 / К 82

Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці) : навч. посіб. / ХНУВС ; ред.: О. В. Лісіцков, О. М. Литвинов, Є. Ю. Бараш. – Х. : Тім Пабліш Груп, 2012. – 210 с.

Х628.4 я7 / К 82

Організація роботи персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з підготовки засуджених до звільнення : наук.-практ. посіб. / уклад.: В. І. Борисов [та ін.]. – Х. : ХНУВС, 2011. – 332 с.

Х628.418 / О-64

Селецький С. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / С. І. Селецький. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 180 с.

Х628.10я73 / С 29

***

Богатирьов І. Г. Місце та роль звільнення від відбування покарання з випробуванням у системі видів звільнення від покарання, передбачених КК України / І. Г. Богатирьов // Науковий вісник Дніпропетровського державного уныверситету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 152–158.

Я54 / Д 55

Дудоров О. Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно-правова характеристика / О. Дудоров, Є. Письменський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 46–52.

Журова І. І. Правове регулювання звільнення від відбування покарання / І. І. Журова // Право і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 175–179.

Журова І. І. Правовий механізм звільнення від відбування покарання з випробуванням / І. І. Журова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 214–220.

Я54 / Д 55

Казначеєва Д. В. Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / Д. В. Казначеєва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – Вип. 3. – С. 54–62.

Я54 / Х49

Краснолобов І. Актуальні питання організації та здійснення громадського контролю за повединкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання / І. Краснолобов // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 2. – С. 74–79.

Назимко Є. С. Інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням: реформування з урахуванням зарубіжного досвіду / Є. C. Назимко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 4/5. – С. 218–224.

Назимко Є. Матеріальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз / Є. Назимко // Юридична Україна. – 2010. – № 3. – С. 93–98.

Назимко Є. Формальний елемент підстав застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз та аргументація доцільності певних змін до кримінального законодавства України / Є. Назимко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 126–128.

Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу / Є. О. Письменський // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 5. – С. 110–117.

Письменський Є. Підстави та правові наслідки звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років / Є. Письменський // Вісник прокуратури. – 2011. – № 1. – С. 100–108.

Письменський Є. Формальна підстава застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання / Є. Письменський // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 79–83.

Сахнюк С. Застосування покарання та звільнення від його відбування за кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством України: проблеми узгодженості / С. Сахнюк // Юридичний журнал. – 2011. – № 10. – С. 57–58 ; № 12. – С. 32–33.

Тубелець О. С. Реалізація кримінально-правової політики України шляхом застосування інституту звільнення від покарання та його відбування / О. С. Тубелець // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 8. – С. 112–119.

Ус О. В. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку / О. В. Ус // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2011. – Вип. 22. – С. 67–75.

Х628.32 я54 / П 35

Філонов В. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України / В. Філонов // Право України. – 2010. – № 3. – С. 184–189.

Шиян Д. С. Застосування позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при звільненні засудженого від покарання та його відбування / Шиян Д. С. // Право і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 211–216.

05633143
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2247
2842
26520
80792
Дата: 2020-07-09
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені