Список рекомендованої літератури

Міжнародний цивільний процес

 

Белоглавек А. И. Эксперты в международных условиях (в гражданских и уголовных судебных процессах, арбитражных и инвестиционных разбирательствах) / А. И. Белоглавек, Р. Хотова. – К. : Таксон, 2011. – 504 с.

Х892 / Б 43 

Васильев С. В. Гражданское судопроизводство постсоветских государств (сравнительный анализ) : учеб. пособие / С. В. Васильев. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 424 с.

Х629.2я7 / В 19 

Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, учасницею яких є Україна. – Х. : Еспада, 2001. – 447 с.

Х916.8 / З-59 

Курс цивільного процесу : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

Х629.2я7 / К 93

Міжнародне приватне право : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с.

Х93я73 / М 58

Принципы трансграничного гражданского процесса = ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure / пер. с англ. [Е. А. Виноградовой, М. А. Филатовой]. – М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2011. – 240 с.

Х939 / П 76

Степанюк А. А. Міжнародне приватне право : підручник / А. А. Степанюк. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 696 с.

Х93 я73 / С 79

Шадура Д. М. Судова практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (2006–2010 рр.) / Д. М. Шадура, О. І. Менів. – Х. : Харків юрид. – 2011. – Т. 2 : Особлива частина. – 664 с.

Х629.218 / Ш 16

***

Батлер В. Э. Производство по делам с участием иностранных лиц в международном процессуальном праве России и Украины: новеллы правового регулирования / В. Э. Батлер, Н. Ю. Ерпылева // Государство и право. – 2011. – № 10. – С. 54–64.

Буткевич В. Якість закону і питання ефективності застосування рішень Європейського суду з прав людини судами України : (виступ на міжнар. конф.) / В. Буткевич // Право України. – 2011. – № 7. – С. 48–64.

Довгерт А. С. Удосконалення колізійного регулювання та міжнародного цивільного процесу після реформи міжнародного приватного права 2005 року / А. С. Довгерт // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 8. – С. 146–152.

Довгерт А. С. Реформа международного частного права в Украине / А. С. Довгерт // Право Украины. – 2012. – № 5/6. – С. 251–279.

Ерпылева Н. Ю. Правовая помощь в международном гражданском процессе / Н. Ю. Ерпылева, М. Н. Клевченкова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 11. – С. 30–33 ; № 12. – С. 41–44.

Кармаза О. О. Теоретичні та практичні аспекти підсудності позовів про право на житло в міжнародному цивільному процесі в Україні / О. О. Кармаза // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 182–185.

Кройтор В. А. Вирішення проблеми доступу до правосуддя та стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства / В. А. Кройтор // Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка (Київ, 8–9 жовт. 2009 р.). – К., 2010. – С. 286–289.

Х623 / Р 64

Норрос М. Права человека в контексте международной правовой помощи по гражданским делам / М. Норрос // Публічне право. – 2012. – № 1. – С. 114–118.

Провадження у справах за участю іноземних суб'єктів господарювання // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 154–161.

Романова О. Н. Международная подсудность: понятие, порядок определения / О. Н. Романова // Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Беларусь : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (21–22 окт. 2010 г., Минск). – Минск, 2010. – С. 389–391.

Х621.14 / П 68

Сліпачук Т. Відповідальність держави за дії державних утворень: український аспект / Т. Сліпачук // Юридичний журал. – 2010. – № 5. – С. 54–62 ; № 6. – С. 92–94. 

Сніжко М. Перспективи і наслідки підписання Україною Конвенції про угоди про вибір суду / М. Сніжко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 6. – С. 163–169.

Фелів О. Взаємне визнання і виконання судових рішень: на прикладі України та Німеччини / О. Фелів // Юридичний журнал. – 2010. – № 10. – С. 117–120.

Хачатрян В. С. Договори про правову допомогу з цивільних справ як засіб реалізації правової політики у сфері міжнародного приватного права / В. С. Хачатрян // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х., 2010. – Вип. 19. – С. 195–203.

Х620 / Д36 

Цірат Г. А. Досвід уніфікації в сфері міжнародного цивільного процесу, що відбувається під егідою Організації американських держав / Г. А. Цірат // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2011. – Вип. 101, ч. 1. – С. 144–151.

Я54 / К 38 

Цірат Г. А. Міжнародно-правове співробітництво у сфері міжнародного цивільного процесу / Г. Цірат // Право України. – 2013. – № 7. – С. 183–198.

Цірат Г. А. Двосторонні договори про правову допомогу як приклад уніфікації норм міжнародного цивільного процесу / Г. А. Цірат // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 1. – С. 43–48.

Цірат Г. А. Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікації / Г. А. Цірат // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 9. – С. 44–48.

Цірат Г. А. Особливості правового статусу іноземної держави в міжнародному цивільному процесі. Судовий імунітет держави / Г. А. Цірат // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 379–382.

Черняк Ю. Від Брюссельської конвенції 1998 року до Регламенту Європейського Союзу Brussels II: шлях європейської уніфікації норм міжнародної підсудності справ зі спорів про батьківську відповідальність / Ю. Черняк // Європейське право. – 2012. – № 2/4. – С. 226–233.

Черняк Ю. В. Проблеми класифікації судових спорів щодо дитини в рамках міжнародного цивільного процесу в Україні / Ю. В. Черняк // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова, 16 берез. 2012 р. – Х. : Право, 2012. – С. 248–251.

Х.е(4УКР)л0 / А 43

Черняк Ю. Умови визнання і виконання іноземних судових рішень про стягнення аліментів (в аспекті міжнародних договорів України) // Право України. – 2010. – № 4. – С. 292–298.

Чучкова H. О. Міжнародні договори, що регулюють цивільні процесуальні правовідносини за участю іноземних осіб / H. О. Чучкова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 3. – С. 109–115.

05328485
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
3163
2909
15031
82786
Дата: 2020-04-05
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені