Список рекомендованої літератури

Суд в кримінальному судочинстві

 

Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 344 с.

Х629.3–324 / К 82

Уголовный процессуальный кодекс Украины : по сост. на 7 февр. 2013 г. / сост. и пер.: О. В. Каплина [и др.]. – Харьков : Право, 2013. – 368 с.

Х629.3–324 / У 26

Вапнярчук В. В. Кримінальний процес України (в схемах і таблицях) : навч. посіб. / В. В. Вапнярчук. – Х. : ФІНН, 2011. – 294 с. – (Бібліотека юриста).

Х629.3я73 / В 17

Гловюк І. В. Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика : монографія / І. В. Гловюк. – О. : Фенікс, 2010. – 232 с.

Х629.372.207 / Г 54

Кони А. Ф. Избранные труды и речи / А. Ф. Кони ; [вступ. ст. Г. М. Резника]. – М. : Юрайт, 2011. – 589 с. – (Антология юридической мысли).

Х629.51 / К 64

Кримінальний процес : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: В. Я. Тація [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

Х629.3 я73 / К 82

Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. (зі змінами та допов., станом на 01.12.2012 р.) / за заг. ред.: В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1328 с.

Х629.3 (4УКР) –32.23 / К 82

Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : наук.-практ. посіб. – К. : Правова єдність, 2012. – 736 с.

Х629.3–324 / К 82

Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. / Нац. акад. прав. наук України ; ред.: В. Я. Тація, В. П. Пшонки. – Х. : Право, 2012. – Т. 1–2.

Х629.3 (4УКР)–32.23 / К 82

Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

Х629.3 я7 / Л 68

Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Д. Макбрайд ; Рада Європи. – К. : К.І.С., 2010. – 576 с.

Х629.3 / М 15 

Молдован А. В. Кримінальний процес України : навч. посіб. / А. В Молдован, С. М. Мельник. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с.

Х629.3 я7 / М 75

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : комент., роз'яснення, док. / відп. ред. В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 с. – (Правозастосування).

Х629.3–324 / Н 73

Овсяннікова О. О. Транспарентність судової влади : монографія / О. О. Овсяннікова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : ФІНН, 2010. – 336 с.

Х629.374.011 / О–34

Психологія судового розгляду кримінальних справ : монографія / М. В. Костицький [та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 400 с.

Х629.8; Ю947 / П 87

Путівник для учасника кримінального процесу / авт.-упоряд.: О. А. Банчук, П. М. Залізняк, А. О. Шаіпов. – Оновл. вид. – К. : Центр політико-правов. реформ, 2011. – 80 с. – (Знайомство з судом).

Х629.3 / П 90 

Силин А. Б. Организация работы судьи по изучению уголовного дела и подготовке к рассмотрению его в судебном заседании / А. Б. Силин. – Х.: Харьков юрид., 2008. – 68 c.

Х629.374.0 / С36

Силин А. Б. Приговор суда : метод. пособие для судей мест. судов / А. Б. Силин. – Харьков : Харьков юрид., 2010. – 84 с.

Х629.375 / С 36

Сычева О. А. Тактика судебного следствия : монография / О. А. Сычева ; научн. ред. С. Ю. Якушин. – Ульяновск : Вектор–С, 2012. – 240 с.

Х629.374.072 / С 95 

***

Гузела М. Проблемні питання активності суду в змагальному кримінальному процесі / М. Гузела // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 55. – С. 273–279.

Я54 / Л 89

Дячук С. І. Особливі процесуальні повноваження слідчого судді у суді першої інстанції за новим КПК України / С. І. Дячук // Юридична наука. – 2012. – № 9. – С. 99–110.

Марітчак Т. М. Порядок реалізації суддею права на самовідвід у кримінальному процесі: сучасний стан і перспективи удосконалення / Т. М. Марітчак // Кримінальне судочинство. – 2012. – № 2. – С. 7–17.

Панасюк О. А. Дискреційні повноваження суду в кримінальному судочинстві України: теоретичні аспекти / О. А. Панасюк // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2011. – № 4. – С. 248–258.

Х.я54 / В 53

Рибалка О. В. Доказова діяльність суду за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О. В. Рибалка // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 6. – С. 131–136.

Федотов И. Инициатива суда или судейская инициатива в уголовном судопроизводстве / И. Федотов // Уголовное право. – 2013. – № 1. – С. 119–127. 

05628073
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
19
3624
21450
80792
Дата: 2020-07-08
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені