Список рекомендованої літератури

Судове право

 

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія / В. Д. Бринцев ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 464 с.

Х629.01 / Б 87

Бринцев В. Д.Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування : у 2 кн. : монографія / В. Д. Бринцев ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право. – 2013. – Кн. 1. – 392 с.

Х629.015.2 / Б 87

Городовенко В. В. Принципи судової влади : монографія / В. В. Городовенко ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 448 с.

Х629.01 / Г 70 

Державна судова адміністрація України: 10 років судового адміністрування : ювіл. вид. / відп. ред.: Ю. С. Забара, Ф. К. Іллюк, В. С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 224 с.

Х629.01 / Д 36 

Жуковский А. Г. Судоустройство Украины: история, теория и практика : учеб. пособие / А. Г. Жуковский. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 464 с.

Х629.01я73 / Ж 86

Кирилюк Р. І. Державна судова адміністрація України як суб'єкт забезпечення діяльності судів : монографія / Р. І. Кирилюк. – К. : Логос, 2012. – 188 с.

Х629.01 / К 43

Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2011. – 512 с.

Х629.01(4РОС) / М 30 

Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз : монографія / Л. М. Москвич ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : ФІНН, 2011. – 384 с.

Х629.01 / М 82

Мурадьян Э. М. Суд. Источники. Принципы. Решения / Э. М. Мурадьян, Б. А. Тулинова. – М. : Междунар. ун-т в Москве, 2011. – 316 с.

Х629.01 / М 91 

Назаров І. В. Принципи побудови судової системи : монографія / І. В. Назаров. – Х. : ФІНН, 2009. – 144 с.

Х629.01 / Н19 

Овсяннікова О. О. Транспарентність судової влади : монографія / О. О. Овсяннікова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : ФІНН, 2010. – 336 с.

Х629.374.011 / О-34 

Організація судових та правоохоронних органів : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 448 с.

Х629 я7 / О-64

Прилуцький С. В. Концепція судового права та перспективи її впровадження у правову систему України : наук. доп. / С. В. Прилуцький. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – 28 с.

Х629.01 / П 76 

Самохвалов В. П. Загальна теорія судової влади: системно-правові аспекти розвитку : навч. посіб. / В. П. Самохвалов. – К. : Юстініан, 2010. – 136 с.

Х629.01я73 / С 17 

Шевчук С. В. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні / С. Шевчук. – 2-ге вид. – К. : Реферат, 2010. – 640 с.

Х062.03 / Ш 37

***

Гайдидей Ю. М. Судебное право: вопросы истории / Ю. М. Гайдидей // История государства и права. – 2010. – № 8. – С. 11–12.

Глубоченко С. М. Концептуалізація поняття правозастосовчого судового розсуду [Електронний ресурс] / С. М. Глубоченко // Теорія і практика правознавства : електр. наук. фах. вид. – Х., 2011. – № 1. – С. 213–219. – Режим доступу : http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2011/NULAU_1_2011.pdf.

Грошевий Ю. М. Проблеми спеціалізації процесуальних процедур / Ю. М. Грошевий // Вибрані праці / Ю. М. Грошевий ; упоряд.: О. В. Капліна, В. І. Маринів. – Х., 2011. – С. 541–544.

Х.я4 / Г 89 

Дашковська О. Р. Судовий прецедент і судова практика як джерела права / О. Р. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2011. – № 1. – С. 34–41.

Х.я54 / В 53 

Литвинова К. А. К вопросу о необходимости судебного права / К. А. Литвинова // Современное право. – 2012. – № 6. – С. 84–86.

Литвинова К. А. Судебное право: понятие и признаки / К. А. Литвинова // Современное право. – 2012. – № 3. – С. 26–28.

Малько А. В. Судейское право как средство судебной политики / А. В. Малько, Д. С. Семикин // Современное право. – 2011. – № 11. – С. 120–122.

Марочкін І. Є. Проблеми судової правотворчості в забезпеченні принципу верховенства права / І. Є. Марочкін // Проблеми законності. – Х., 2012. – Вип. 119. – С. 224–237.

Х0я54 / П 78

Мовчан В. В. До проблемних питань проявів судової влади у сферах правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності / В. В. Мовчан // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 4. – С. 16–23.

Оверчук С. В. Принцип законного судді в судовому праві / С. В. Оверчук // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 230–234.

Самсін І. Л. Раціональне праворозуміння і правозастосування як фундаментальні умови правосуддя / І. Самсін // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 239–244.

Семикин Д. С. Судебное право и судебная политика / Д. С. Семикин, К. А. Литвинова // Российская юстиция. – 2012. – № 9. – С. 44–46.

Семикин Д. С. Формы судейского права / Д. С. Семикин, С. Ф. Купцова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. – № 3. – С. 35–38.

Стецик Н. Судові правотворчі акти: загальнотеоретична характеристика / Н. Стецик // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 27–32.

Я54 / Л 89 

Шевчук С. В. Забезпечення єдності судової практики в умовах існування спеціалізованої юрисдикції / С. В. Шевчук // Право України. – 2013. – № 9. – С. 306–324.

Шевчук С. В. Нормативность актов судебной власти: эволюция мнений в отечественном правоведении / С. Шевчук // Право Украины. – 2013. – № 1. – С. 133–151.

Шостенко О. І. Судова правотворчість: її необхідність та ефект / О. І. Шостенко // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 3. – С. 125–131. 

05320036
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
524
3088
6582
82786
Дата: 2020-04-03
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені