Список рекомендованої літератури

Теорія та практика застосування кримінального законодавства

 

Кримінальний кодекс України : станом на 11 лют. 2013 р. : відповідає офіц. тексту / упоряд. В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2013. – 232 с.

Х628.10-324 / К82

Бажанов М. И. Избранные труды / М. И. Бажанов. – Харьков : Право, 2012. – 1244 с.

Х628.1 / Б 16

Баулін Ю. В. Вибрані праці / Ю. В. Баулін. – Х. : Право, 2013. – 928 с.

Х628.1 / Б 29

Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні (IX–XX ст.) : навч. посіб. / І. Й. Бойко. –  Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 408 с.

Х628.102.2 -1 я73 / Б 77

Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія / В. І. Борисов, Г. С. Крайник. – Х. : Юрайт, 2012. – 296 с.

Х628.111.419 / Б 82

Бурдін В. М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження) : монографія / В. М. Бурдін. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 780 с.

Х628.103 / Б 91

Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. –  2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 320 с.

Х628.1 я7 / В 31

Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история, теория и практика : монография / Н. В. Генрих. – М. : Норма : Инфра-М, 2011. – 320 с.

Х628.1(4РОС) / Г 34

Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб : порівн.-прав. дослідж. : монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. –  Л. : ЛДУВС, 2013. – 248 с.

Х628.10-2 / Г 85

Діордіца І. В. Кримінальне право України / І. В. Діордіца. – К. : Вид. О. С. Ліпкан, 2010. – 288 с.

Х628.1 / Д 46

Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Л. M. Демидова. – Х. : Право, 2013. – 752 с.

Х628.101.0 / Д 30

Дуюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика : монография / В. К. Дуюнов, А. Г. Хлебушкин. –  М. : РИОР : ИНФРА-М, 2012. – 372 с. –  (Научная мысль)

Х628.101 / Д 86

Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2013. – 376 с.

Х628.1 / Ж 74

Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Х. : ФІНН, 2010. – 256 с.

Х628.101.8 / З 63

Зінченко І. О. Види множинності злочинів: кримінально-правовий зміст і співвідношення : наук. нарис / І. О. Зінченко. – Х. : Юрайт, 2012. – 64 с.

Х628.101.8 / З-63

Кваліфікація за ознаками складу злочину (аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України) : практ. посіб. / уклад.: А. В. Ващенко [та ін.]. – Х. : Точка, 2011. – 132 с.

Х628.101.0 / К 32

Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / за ред.: О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К. : Істина, 2010. – 430 с.

Х628.101 / К 32

Квасневська Н. Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні / Н. Д. Квасневська. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 192 с.

Х628.111.8 / К 32

Киричко В. М. Практичний посібник з кримінального права України / В. М. Киричко. – Х. : ФІНН, 2010. – 720 с.

Х628.1 / К 43

Клименко В. А. Обмежена осудність: поняття, критерії та примусове лікування : монографія / В. А. Клименко, В. Б. Первомайський, Т. М. Приходько. – К. : Атіка, 2011. – 180 с.

Х628.101.101я7 / К 49

Книженко О. О. Санкції у кримінальному праві : монографія / О. О. Книженко. – Х. : НикаНова, 2011. – 336 с.

Х628.102 / К 53

Ковтун Н. Я. Види додаткових покарань для неповнолітніх : монографія / Н. Я. Ковтун. – К. : Ін Юре, 2011. –208 с.

Х628.103 / К 56

Кривоченко Л. М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України : монографія / Л. М. Кривоченко. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 120 с.

Х628.101 / К 82

Кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред.: А. С. Беніцький [та ін.]. – К. : Істина, 2011. – 1112 с.

Х628.10 я7 / К 82

Кримінальне право України. Загальна частина : навч.-метод. посіб. / Міжнар. гуманіт. ун-т. – К. : Фенікс, 2012. – 112 с.

Х628.1 я7 / К 82

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – 5-те вид. – Х. : Одіссей, 2010. – 328 с.

Х628.10я73 / К 82

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с.

Х628.10 / К 82

Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред.: В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

Х628.1 / К 82

Кримінальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т. / за заг. ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 1–2.

Х628.10-324 / К82

Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко. – К. : Алерта, 2012. – 316 с.

Х628.101.0 / К 89

Лень В. В. Примусові заходи медичного характеру: цілі і підстави застосування : монографія / В. В. Лень, М. М. Книга. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2011. – 92 с.

Х628.104 / Л 46

Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права ; за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К. : Кондор, 2012. – 284 с.

Х628.10 я2 / М 18

Мальцев В. В. Объект охраны (преступления) в уголовном праве : монография / В. В. Мальцев. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 512 с.

Х628.101.3 / М 21

Марчак В. Я. Обмежена осудність: психолого-правовий зміст : монографія / В. Я. Марчак. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 400 с.

Х629.7 / М 30

Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину / Н. В. Маслак. – Х. : Право, 2010. – 232 с.

Х628.101.63 / М 31

Митрофанов І. І. Співучасть у злочині : навч. посіб. / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. – О. : Фенікс, 2012. – 208 с.

Х628.101.7 я7 / М 67

Музика А. А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : монографія / А. А. Музика, Є. В. Лащук. –Х. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 192 с.

Х628.101 / М 89

Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О. В. Наден ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 272 с.

Х628.10-3 / Н 17

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. думка, 2012. – 1316 с.

Х628.10(4УКР)-32.23 / Н 34

Непомнящая Т. В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики : монография / Т. В. Непомнящая. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 384 с.

Х628.102 / Н 53

Орловская Н. А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций : монография / Н. А. Орловская. – Одесса : Юрид. лит., 2011. – 618 с.

Х628.102 / О-66

Палюх Л. М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування : навч. посіб. / Л. М. Палюх. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2010. – 214 с.

Х628.104 я73 / П 14

Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов ; упоряд.: Н. О. Гуторова, Ю. П. Дзюба. – К. : Ін Юре, 2010. – 812 с.

Х628.1 / П 16

Панько К. К. Теория и практика законотворчества в уголовном праве : монография / К. К. Панько. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 312 с.

Х628.10 / П 16

Петин И. А. Влияние причинно-следственной связи преступления на формирование системности уголовного права : монография / И. А. Петин. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 400 с.

Х628.101 (4РОС) / П 29

Пироженко О. С. Покарання, що обмежують майнові права засуджених, за кримінальним правом України : монографія / О. С. Пироженко. – Х. : НікаНова, 2012. – 294 с.

Х628.102.28 / П 33

Пономаренко Ю. А. Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.) : наук. нарис / Ю. А. Пономаренко. – Х. : Право, 2012. – 80 с.

Х628.102.26 / П 56

Пропостин А. А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее : монография / А. А. Пропостин. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 264 с.

Х628.102.28 (4РОС) / П 81

Савінова Н. А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні : монографія / Н. А. Савінова. – К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. – 292 с. –  (Академічні правові дослідження ; вип. 29).

Х628.111.938 / С 12

Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. A. В. Савченка. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 1272 с.

Х628.10-324 / С 89

Чучаев А. И. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация : монография / А. И. Чучаев, А. П. Фирсова. – М. : Проспект, 2011. – 320 с.

Х628.102 (4РОС) / Ч-96 

05319194
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
2770
2970
5740
82786
Дата: 2020-04-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені