Галерея. Архив

Галерея. Архив

Овчаренко О. М. Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної відповідальності судді : монографія / О. М. Овчаренко. - X : Юрайт. 2017. - 624 с.

Сиделковский А. Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации : монография / А. Л. Сиделковский. - Киев : Клиника соврем. неврологии "Аксимед" : Пабліш Про, 2018. - 176 с.

Яковлєв О. А. Припинення трудових правовідносин з незалежних від волі їх сторін підстав: актуальні проблеми теорії та практики : Монографія / О. А. Яковлєв. - Харків : Право, 2017. - 200 с. 

Цесарський Ф. А. Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині : монографія / Ф. А. Цесарський ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Одеса : Фенікс, 2016. - 360 с.

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, Київ. нац. економіч. ун-т ім. В. Гетьмана, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Укр. Бізнес ініціатива ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, Київ. нац. економіч. ун-т ім. В. Гетьмана, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Укр. Бізнес Ініціатива. - вид. 2-ге. - Львів : Кальварія, 2017. - 164 с.

Реабілітовані історією. Харківська область : Книга друга / КЗ «Редакційно-видавнича група Харківського тому серії «Реабілітовані історією»». – К. ; X. : Оригінал, 2014. — 672 с. : іл.

 

Колесник В. А. Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків : навч. посіб. / В. А. Колесник, І. В. Гора. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 400 с.

Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування : монографія / В. С. Кошевський, П. А. Воробей, А. В. Савченко, О. О. Семенюк, О. Г. Колб. - Київ: Юрінком Інтер, 2017. - 154 с.

Безродний Є.Ф. Світова класична думка про державу і право / Є. Ф. Безродний, В. С. Ковальський. - Київ: Юрінком Інтер, 2017.-400 с.

Белоглавек А. Арбитраж, ordre public и уголовное право (Взаимодействие международного и национального частного и публичного права) / А. Белоглавек. - Киев : Таксон, 2009. - 1437 с.

Белоглавек А. Европейское международное частное право — договорные связи и обязательства : в 2 т. / А. Белоглавек. - Киев : Таксон, 2010. - 1576 с.

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції / О. В. Ус. - Харків : Право, 2018. - 368 с. : іл.

Ігнатко Н.В. Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави (середина XVII - початок XXI ст.): монографія / Н.В. Ігнатко. - Київ : «Топ Левел», 2017. - 160 с.

Флурі Ф. Національна гвардія України: шляхи розвитку  / Ф. Флурі, В. Бадрак. - Київ : Центр досліджень армії, коверсії та роззброєння, 2017. - 46 с.

 

Фулей Т. І. Свобода мирних зібрань : наук.-метод. посіб. для суддів / Т. І. Фулей. - Київ : Фенікс, 2014. - 112 с.

Мердок Дж. Європейська конвенція з прав людини та охорона правопорядку : посібник для співробітників поліції та правоохоронних органів / Рада Європи ; Рада Європи. - Б. м. : Центр ; Страсбург : Рада Європи, 2013. - 157 с.

 

Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / Секретаріат Каб. Міністрів України ; за ред. О. С. Саєнка. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 576 с.

Основи IT-права : навч. посіб. / Навч.-наук. ін-т права та психології Нац. ун-ту "Львів. політехніка" ; за заг. ред. Т. В. Бачинського. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 208 с.

100 ответов на 100 вопросов по Общему административному праву : учеб. пособие / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко ; под ред. Р. С. Мельника. - Киев : Юринком Интер, 2017. - 240 с.

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. Т. 17 : Кримінальне право / гол. редкол. В. Я. Тацій, 2017. - 1064 с.

Сторінка 1 з 5
06312552
Сьогодні
Вчора
Цей місяць
Минулий місяць
66
1957
2023
78112
Дата: 2021-03-02
Счетчик joomla

© 2012-2020 Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Усі права захищені