назад оглавлениевперёд

Контрольні запитання

 

1.     Що означає термiндiалектика”? Як змiнювався змiст поняття дiалектики у процесi iсторичного розвитку фiлософiï?

2.     У чому різниця історичних форм діалектики?

3.     Чи правомiрно говорити, що матерiалiстична дiалектика – це виправлена i полiпшена дiалектика Гегеля? Визначте ïхні загальнi риси i принциповi вiдмiнностi.

4.     Що таке об’єктивна дiалектика i де вона себе проявляє?

5.     У яких формах iснує суб’єктивна дiалектика? Що таке матерiалiстична дiалектика?

6.     Що являє собою діалектика як метод?

7.     Що таке принцип? Назвіть основні принципи діалектики.

8.     Що таке зв’язок, закон, закономірність?

9.     Якi найбiльш важливi сторони дiйсностi вiдтворюються в категорiï “закон”?

10. Які бувають закони?

11. Якi особливостi законiв матерiалiстичноï дiалектики?

12. Дати характеристику поняттям “розвиток”, “прогрес”, “регрес”.

13. У чому суть закону єдності і боротьби протилежностей?

14. У чому полягають особливості закону взаємного переходу кількісних змін у якісні?

15. Розкрийте сутність діалектичного заперечення.

16. Чи всяке поняття є категорія? Аргументуйте свою відповідь.

17. Яка особливість філософських категорій порівняно з категоріями конкретних наук?

18. Що таке формалізм? Як він проявляється в науці, мистецтві, філософії?

19. Які основні риси причинно-наслідкового зв’язку?

20. Назвіть характерні риси реальної і формальної можливості.

21. Розкрийте сутність альтернативних концепцій діалектики.

22. Що відрізняє діалектику від метафізики, еклектики, софістики?

23. Чим спричиняється догматизм в мисленні?

24. У чому суть діалектичного мислення? Спробуйте назвати його принципи.

25. Яка роль діалектики щодо пізнавальної і практичної діяльності людей?


назад оглавлениевперёд