назад оглавлениевперёд

§ 1. Пізнання як предмет філософського аналізу

 

Філософів завжди хвилювала проблема пiзнавального ставлення людини до дiйсності. Вони шукали вiдповiдi на питання: якi закономiрностi пізнавальної дiяльностi людини; якi її можливостi та здiбностi; якi передумови, засоби та форми пiзнання; якi умови й критерiї його iстинностi й достовiрностi. Але головними у фiлософiї були i є питання про вiдношення знання про свiт до власне свiту, чи спроможна наша свiдомiсть (мислення, вiдчуття, уявлення) давати адекватне вiдображення дiйсностi?

 

На останнє питання iснували в минулому й iснують сьогоднi рiзнi вiдповiдi. Так, своєрiдну точку зору захищає фiлософський напрямок, що вiдомий як агностицизм. Поняття агностицизму введено англійським природознавцем Томасом Гекслі. Агностицизм (від грец. a – не, гносис – знання), – це фiлософське вчення, яке заперечує цiлком або частково можливiсть достовiрного пiзнання сутностi дiйсностi. Проте помилковим є уявлення про агностицизм як про вчення, яке заперечує пізнання взагалі.  Агностики вважають, що пізнання можливе лише як знання про явища  або про власні відчуття. Головною ознакою агностицизму є заперечення можливості пізнання саме сутності дійсності, яка прихована видимістю.

В iсторiї фiлософiї простежуються такі форми агностицизму (схема 8.1):

 

 

Схема 8.1. Історичні форми агностицизму

 

1.           Скептицизм давньогрецьких фiлософiв (Пiррон, Енесiдем, Секст Емпiрик та .). Представники цього напрямку стверджували: iстиннiсть або хибнiсть майже всiх положень однаковою мiрою може бути доведена чи заперечена. Однозначно твердити, що людство здобуває достовiрнi знання, не можна. Скептицизм не заперечує можливості iснування знань, вiн лише пiдкреслює їх видимiсть i вiрогiднiсть, суб'єктивнiсть.

2.           Агностицизм Давіда Юма. Англiйський фiлософ Нового часу стверджував, що нашi знання ми отримуємо з досвiду. А в досвiдi ми маємо справу тiльки з вiдчуттями, тому крiм них ми нiчого знати не можемо. Отже,  концепції Д. Юма притаманний сумнів щодо заперечення реальності як об'єкта наукового дослiдження.

3.           Агностицизм Iммануїла Канта. На вiдмiну вiд Юма, нiмецький фiлософ визнавав iснування матерiальних речей поза нашою свiдомістю, але вважав, що їх сутнiсть мов замкнута у собі. Вона схована вiд нас i пiзнати її неможливо. Для вираження цiєї думки Кант увiв поняття “речi в собi”. Поет Таллер позицiю Канта висловив так:

Природы внутреннюю суть

Познать бессилен род людской.

Он счастлив, если видит путь

К знакомству с внешней скорлупой.

4.           Агностицизм Ернста Маха i Ріхарда Авенарiуса. Вони є засновниками напрямку у фiлософiї, який дістав назву “емпiрiокритицизму”. У центрi цiєї фiлософiї стоїть поняття досвiду. Але досвiд емпiрiокритицизм розглядав не як вiдображення об’єктивного свiту, а як внутрiшнiй змiст свiдомостi, людських переживань, якi виникають незалежно вiд впливiв зовнiшнього свiту – як потік вiдчуттiв, очищених вiд субстанцiї, причинностi i взагалi вiд об'єктивної реальностi. На цьому ґрунтi емпiрiокритицизм заперечує достовiрнiсть людських знань, спроможнiсть науки пiзнавати об’єктивну iстину.

5.           Агностицизм окремих течiй сучасної фiлософiї. Конвенцiоналiзм вважає, що теорiї i поняття є не вiдображеннями об'єктивного свiту, а наслiдками довiльної угоди, конвенцiї мiж ученими, що укладається за принципами “зручностi” i “економiї мислення”. Елементи конвенцiоналiзму властиві неопозитивізму, прагматизму, операцiоналiзму.

Те, що агностицизм проіснував протягом більш ніж двох тисяч років – не випадковість.  У його основі лежать різноманітні причини, що їх називають “коренями” агностицизму. До них належать: складність і суперечливість процесу пізнання; обмеженість почуттєвого пізнання, можливість у ньому помилок і ілюзій; складність логічного пізнання; історична обмеженість і неповнота знань та інші.

Водночас принципову можливість пізнання сутності речей визнають більшість інших філософських напрямків матеріалістичного та ідеалістичного напрямів.  Так, сучасний матеріалізм виступає проти агностицизму в будь-яких його формах i послідовно проводить принцип пізнаванності свiту. Своє твердження про те, що людина може достовірно пізнавати світ, матеріалізм виводить з даних наук і соціально-історичної практики. Той факт, що людина може цілеспрямовано діяти в навколишньому світі, досягати бажаних результатів, ґрунтуючись на певних знаннях, свідчить про достовірність цих знань, а отже – про можливість пізнаванності світу.

Проблему пізнавально-практичного ставлення людини до навколишнього світу вивчає гносеологія (від грец. – гносиспізнання; логос - учення, наука), або теорія пізнання. Теорія пізнання (гносеологія) – це галузь філософії, що вивчає природу пізнання, закономірності пізнавальної діяльності людини, передумови, засоби та форми пізнання,  відношення знання до дійсності, а також  умови й критерії його істинності. Досить часто останнім часом цей розділ філософії іменують  епістемологія (від грец.  епістема – знання; логос – учення, наука), але здебільшого   епістемологію  розглядають або як теорію знання, або як  дослідження лише  наукового знання.

Згiдно з сучасною гносеологiєю, джерелом пiзнання, сферою, звiдки воно отримує свiй змiст, є iснуюча незалежно вiд свiдомостi об'єктивна реальнiсть. Пiзнання цiєї реальностi – це процес творчого вiдображення її у свідомості людини. Принцип відображення виражає сутнiсть матерiалiстичного розумiння процесу пiзнання. Знання за своєю природою – це результат вiдображення в мовній формі закономірних зв’язків об’єктивного світу. У сучасній філософії термін “знання” вживається в трьох значеннях: 1) як здатність, навички що-небудь здійснити; 2) як будь-яка пізнавально-значуща інформація; 3) як гносеологічна форма ставлення людини до дійсності, що існує поряд із практичним ставленням.

Розглядаючи процес пiзнання (вiдображення) в цiлому як системне утворення, слід виокремити такі його елементи:

1) суб'єкт пiзнання це той, хто дiє, впливає на об'єкт. Людина не є суб'єктом сама по собi. Вона стає i усвiдомлює себе суб'єктом тiльки в процесi предметної дiяльностi i спiлкування. Пiд суб'єктом слід розумiти людину, яка є  вихідним пунктом життєвої та пізнавальної активності, що здобуває знання, вибудовує теорії та концепції, зберігає й історично передає їх новим поколінням;

2) об’єкт пiзнання – це  той  фрагмент (частина) об’єктивної реальностi (соціальної, природної, правової та ін.), який включений у людську дiяльнiсть i пiзнання. Об’єктивна реальнiсть iснує незалежно вiд людини, суб’єкта. Проте як об’єкт вона перебуває в єдностi, у взаємозв'язку із суб’єктом. Об’єктом пiзнання виступають не тільки явища природи та суспiльства, а й сама людина i вiдносини мiж людьми, їхнi взаємини, а також свiдомiсть, пам'ять, воля, почуття, духовна дiяльнiсть  в усiй полiфонiї її проявів. Таким чином, об’єкт пiзнання – це те, що залучено суб’єктом з об’єктивного взаємозв'язку природи i суспiльства, те, на що спрямована людська дiяльнiсть;

3) посередники пiзнання – це засоби пiзнання як матерiального характеру (знаряддя працi, прилади, iнструменти, комп’ютери тощо), так i iдеального (поняття, категорiї, художнi образи, моральнi норми, наукові теорiї, концепцiї тощо).

Теорiя пiзнання розглядає суб’єкт та об’єкт у дiалектичному взаємозв'язку, взаємодiї, єдностi, де соціально активною стороною є суб’єкт пiзнання. Активна роль суб’єкта знаходить свій вияв: у вибірковому його ставленні до предметного свiту; у цiлеспрямуваннi процесу пiзнання; у беззупиннiй пошуковiй i коригувальнiй роботi рецепторiв, нервiв i мозку.

Результатом будь-якого пiзнання є образ. Образ – це iдеальне узагальнення сутнiсних вiдносин об’єкта. Характернi риси образу – подiбнiсть, адекватнiсть оригiналові. Образ фiксується у знаках. Знак – це вже матерiальний носiй iнформацiї. Його функцiями є збереження i передача iнформацiї. Знаки і на їх основі штучна мова можуть iснувати тiльки на базi звичайної мови. Вiдносна самостiйнiсть знаку створює додатковi можливостi для абстрактного мислення, дає змогу використовувати комп’ютерну технiку.

Отже, ми визначили, що пiзнання – активний процес. Але що змушує суб’єкта цiкавитися новими, ранiше не вiдомими йому речами i явищами, вивчати їх? Фiлософи вважають, що головною рушiйною силою пiзнання є суспiльно-практична діяльність, або практика.

Що ж таке практика? Який її зв'язок пiзнанням?

Практика – це матерiальна, чуттєво-предметна, цiлепокладаюча дiяльнiсть людини, яка спрямована на змiну i пристосування природного i соцiального середовища до потреб суспільства. Під поняттям “практика” розуміють не стiльки чуттєво-предметну дiяльнicть окремої людини, скiльки сукупну дiяльнiсть, досвiд усього людства в його iсторичному розвитку. Практика становить основу всього людського буття, погоджує i визначає усi форми його дiяльностi. Суспільно-історична практика людей включає безліч форм і різновидів. Найважливіші види практичної діяльності такі:

1) матеріальна, виробнича діяльність людей. Вона пов’язана зі створенням матеріальних благ для життя людей. Без матеріального виробництва не був би можливим обмін речовин між людиною і природою і, таким чином, не було б можливим і саме людське життя. Люди, перш ніж почати займатися політикою, наукою, мистецтвом та ін., передусім повинні їсти, пити, мати житло, одягатися (К. Маркс). Але для цього їм слід виробляти безпосередні матеріальні засоби для життя;

2) суспільно-політична практика. Вона вбирає в себе діяльність держави і її органів, громадських організацій і закладів, практику інформаційної та ідеологічної роботи, тобто роботу творчих сил, преси, радіо, телебачення та ін. Ця практика регулює стосунки між державами, націями та соціальними групами всередині держави.  Роль в сучасних умовах суспільно-політичної  практики набуває першочергового значення. Це пояснюється демократизацією всього суспільного життя, включенням в активне життя широких мас населення, плюралізмом думок, наявністю великої кількості різних неформальних організацій;

3) практика в різних сферах життя суспільства, таких як правова сфера, освіта, охорона здоров’я, мистецтво й інших. Значення даних видів практики в сучасному суспільстві також зростає. Це пов’язано з тим, що в постіндустріальному суспільстві у людини є можливість приділяти більше часу й уваги своїй освіті, здоров’ю, захисту своїх прав і свобод, розвитку своїх здібностей тощо.

4) науково-експериментальна діяльність. Це особливий вид практики. Сучасна наука неможлива без використання різних приладів, реактивів, вимірювальних стендів, полігонів, комп’ютерів. Особливістю цього виду практики є те, що вона має справу з матеріальним елементом науки і ставить собі за мету не виробництво нових матеріальних цінностей, а накопичення нових знань. Науково-експериментальна практика є ланкою між теоретичною і практичною діяльністю.

Таким чином, суспільна практика охоплює всі сторони життя суспільства: матеріальну, суспільно-політичну, суспільно-гуманістичну, науково-експериментальну.

Практика iснує у єдностi з пiзнанням. Вони пов’язані так мiцно, що їх можна розглядати, як двi сторони єдиного процесу. Практика – це матерiально-предметна дiяльнiсть, а пiзнанняiдеально-образна дiяльнiсть. Однак не слiд ототожнювати практику i пiзнання. За способом i результатом дiяльностi практика i пiзнання виступають як протилежностi. Практика – це виробництво матерiальних речей, перетворення суспiльних вiдносин самої людини, а пiзнання – це розробка iдей, знань, моральних норм i т. .

По відношенню до пізнання практика виконує такі функції (схема 8.2):

 

 

Схема 8.2.роль практики в пізнанні

 

а) практика є вихідним пунктом пізнання. Із практично активного ставлення людини до світу формується свідомість людини. Вона змушує зосередити пізнавальну діяльність на дійсності, яка вимагає свого перетворення і яка є практично важливою;

б) практика є рушійною силою розвитку пізнання. Вона ставить перед пізнанням певну мету і вимагає її вирішення. Із потреб суспільної практики виникли всі науки. Навіть така, здавалось би, абстрактна наука як астрономія, і та зародилась як відповідь на потреби землеробства і мореплавства. Із необхідності будівництва різних споруд, ремесла і землеробства зародилась і розвинулась механіка. Потребою в лікуванні було зумовлене виникнення  медицини,   анатомії,   фізіології   та ін. Сьогодні, як ніколи підтверджується думка про те, що загальні потреби практики, виробництва рухають вперед наукове пізнання набагато швидше, ніж десятки університетів (Ф.Енгельс). Це положення, звісно, не принижує ролі теоретичного дослідження. Воно лише підкреслює, яким могутнім стимулом для наукового пізнання є практичні потреби суспільства на його історичних шляхах розвитку;

в) практика є основою пізнання, оскільки вона об’єднує життя людей, є визначальним способом їхнього ставлення до світу. Пізнання формується на ґрунті предметно-практичної діяльності суспільства з перетворення природи і спочатку виступає одним із моментів цієї діяльності. Але пізнання не просто має своєю основою практику – воно саме є активним діяльним процесом ідеального освоєння дійсності.

Практика виступає як єдина основа пізнання ще й тому, що тільки вона найповніше розкриває об’єктивну природу речей. Завдяки предметно-матеріальній діяльності людина “втручається” в об’єктивний природний процес і, змінюючи навколишній світ, відкриває нові процеси і явища, які можуть ставати об’єктами подальшого пізнання. Практика виступає основою пізнання, бо рівень її розвитку прямо і безпосередньо визначає рівень розвитку приладів і технічних засобів пізнання. А від їхнього застосування залежать темпи пізнання і глибина відображення світу;

г) практика є критерієм істинності пізнання. Вона є засобом розмежування істинних  і хибних положень. Цей критерій не може знаходитись у самій теоретичній схемі предмета, він знаходиться зовні, у практиці поза теорією. На основі практики доводиться об’єктивність змісту знання. Тільки ті результати пізнання, які пройшли перевірку практикою, можуть претендувати на об’єктивну значущість.

До практики, як критерію істини, треба підходити діалектично. Практика як критерій істини і абсолютна, і відносна. Абсолютність її полягає в тому, що тільки практика в кінцевому рахунку дає можливість розмежувати істинність і хибність наших знань, дійсність і видимість, розкриваючи таким чином пізнаванність світу. Відносність практики, як критерію істини, пов’язана з її історичним характером. На кожному етапі історичного розвитку практика не може повністю, в усіх деталях підтвердити або заперечити існуючі знання. Вона може підтвердити істинність лише головного змісту теорій або уявлень. Завжди існують такі теоретичні положення, які не можуть бути ні доведені, ні заперечені практикою свого часу. Можна сказати, що практика як критерій істини обмежена своїм власним історичним рівнем, який визначає її можливості у винесенні “вироку” знанням;

д) практика виступає кінцевою метою пізнання. Пізнання відбувається не заради його самого, а для задоволення якихось практичних потреб. Людство здійснює великий подвиг пізнання, віддаючи йому велику частку засобів свого існування саме заради свого існування, задоволення практичних потреб. На кожному етапі розвитку людства перед ним повстають нові практичні завдання, розв’язувати які можна лише за допомогою подальшого розвитку пізнання.

До сказаного слiд додати, що практика розкриває пiзнавальнi здiбностi людей, створює те соцiальне середовище, що сприяє отриманню знань, їх накопиченню, забезпечує передачу їх поколiнням. Отже, практика з початку i до кiнця обумовлює пiзнання, надає йому суспiльного характеру.

Таким чином, з'ясувавши основнi елементи процесу пiзнання, ми можемо дати його визначення. Пiзнання – це процес цiлеспрямованого активного вiдображення об’єктивного свiту у свiдомостi людей, зумовлений суспiльно-iсторичною практикою людства.

Окреслена багатоаспектність пізнання знаходить своє виявлення в різних видах пізнання. Розглянемо їх:

1)         життєво-досвідне пізнання постає безпосереднім, прямо вписаним у процеси повсякденної людської життєдіяльності; воно є дуже різноманітним за проявами, але нерозчленованим ні за змістом, ні за формами існування: тут емоції переплетені зі знаннями, бажаннями тощо;

2) мистецьке пізнання окреслює реальність не відсторонено, а через переживання. Воно більше передає не предметні окреслення дійсності, а  ставлення людини до неї. За змістом воно умовне, тобто надає простір проявам уяви, фантазії, суб’єктивним схильностям людини. Завдяки цьому художнє пізнання інколи випереджає хід подій, окреслює їх більш багатогранно, багатобарвно та життєво;

3) наукове пізнання культивується спеціально через усвідомлення ролі знання; воно є спеціалізованим і спеціально організованим, контролює свій хід, намагаючись досягти максимального ступеня достовірності знання;

4)  релігійне-містичне пізнання часто окреслює джерела своїх відомостей як божественне виявлення, особливе просвітлення і, хоча ці джерела залишаються для нас багато в чому таємничими та недосяжними ні для контролю, ні для світового використання, немає сенсу заперечувати особливу значущість для людини того, що викладено у священних текстах і релігійних настановах; сама історія людства переконливо це доводить.

Тепер слід з'ясувати, як здiйснюється процес пiзнання, яка його дiалектика.

 


назад оглавлениевперёд