назад оглавлениевперёд

                   Контрольні питання

1. Які основні складові духовного життя суспільства?

2.  Що таке суспільна свідомість і як вона співвідноситься з суспільним буттям?

3. Яка структура суспільної свідомості?

4. Що таке буденна і теоретична свідомість?

5. Що таке ідеологія і суспільна психологія? Як вони співвідносяться між собою?

6. Які є критерії розмежування форм суспільної свідомості?

7.Які форми суспільної свідомості були домінуючими в різні історичні епохи?

8. У чому полягають гносеологічні і психологічні причини існування релігії?

9. Яку роль у житті суспільства і людини відіграє мистецтво?

10. У чому полягає специфіка масової свідомості?

11. У якому співвідношенні перебувають індивідуальна і суспільна свідомість?

12. Визначте культуру як філософську категорію.

13. Що таке духовна культура, який її основний зміст?

14. Як категорії “освіченість”, “інтелігентність” і “духовність” співвідносяться з поняттям “культура”?

15. У чому знаходять свій вияв соціальні функції культури?


назад оглавлениевперёд