Пошук по сайту

Право землекористування та земельні спори

Навчально-методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Право землекористування та земельні спори" : для студ. другого (магістер.) освітньо-кваліф. рівня галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Л. В. Лейба, І. В. Ігнатенко, М. В. Шульга. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 59 с.

Читати

 

Програма навчальної дисципліни "Земельні спори та порядок їх розгляду" : галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" для студ. фак. підгот. проф, суддів / уклад.: Л. В. Лейба, М. В. Шульга. - Х. : Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013. - 11 с.

Читати

 

Навчально-методичні матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Право землекористування" : для студ. першого (бакалавр.) освітньо-кваліф. рівня вищої освіти галузі знань 08 "Право" спец. 081 "Право" заоч. форми навч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Л. В. Лейба, І. В. Ігнатенко, М. В. Шульга. - Електрон. текстові дані. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. - 46 с.

Читати

Бурцев О. В. Земельні межові спори: різновиди та їх особливості. Проблеми законності. 2014. Вип. 127. С. 88–94.

Читати

Бурцев О. В. Правові засади вирішення межових земельних спорів: минуле та сьогодення. Право і суспільство. 2014. № 6–2 Ч. 3. С. 104–109.

Читати

Каракаш І. І. Правове регулювання розгляду та вирішення земельних спорів як гарантія захисту прав на землю. Підприємство, господарство і право. 2017. № 12. С. 132–138. 

Читати

Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

Читати

Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / за ред. А. П. Гетьмана, В. Ю. Уркевича. Харків: Право, 2012. 448 с.

Читати

Федчишин Д. В. Актуальні аспекти самозахисту у здійсненні прав на землю. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 144–149.

Читати

Федчишин Д. В. Медіація як альтернативний спосіб захисту прав на землю. Публічне право. 2018. № 3. С. 211–218 

Читати

Тема 1. Загальні засади права землекористування

Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284.

Читати

Костяшкін І. О. Право загального землекористування громадян як правовий інститут. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 3. С.83–88.

Читати

Тема 2. Право постійного землекористування

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-ІV.

Читати

Рішення Конституційного Суду України від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005 по справі № 1-17/2005 (справа про постійне користування земельними ділянками).

Читати

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав постійних користувачів земельних ділянок».

Читати

Тема 3. Право оренди земельних ділянок

Водний кодекс України від 06.06.2005 р. № 213/95-ВР.

Читати

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Читати

Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998р. № 161-XIV.

Читати

Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003р. № 1378-ІV.

Читати

Про затвердження Типового договору оренди водних обʼєктів: Постанова КМ України від 29.05.2013 р. № 420.

Читати

Про затвердження Типового договору оренди землі: постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. № 220.

Читати

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 22.09.2020 у справі № 159/5756/18 (щодо поновлення договору оренди земельної ділянки)

Читати

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020 у справі №927/79/19 ( щодо додаткової угоди про заміну орендаря з громадянина на фермерське господарство)

Читати

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 01.09.2020 у справі №233/3676/19 (щодо переукладання або розірвання договору оренди земельної частки)

Читати

Постанова Верховного Суду від 06.03.2019 у справі 183/262/17 (щодо поняття систематичної несплати орендної плати)

Читати

 Постанова Верховного Суду від 15.08.2018 у справі № 532/384/16ц (щодо моменту набрання чинності договору оренди земельної ділянки)

Читати

Процедура поновлення договору оренди землі: нова позиція Великої Палати Верховного Суду.

Читати

 

Кулинич П. Ф. Поновлення договору оренди землі як спосіб захисту прав орендаря: спірні положення законодавства та судова практика. Судова апеляція. 2019. № 4. С. 115–125.

Читати

Тема 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудови (суперфіцій)

Про відчуження земельних ділянок, інших обʼєктів нерухомого майна, що на них розташовані, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17.11.2009 р. № 1559-VI.

Читати

Визнання недійсним договору емфітевзису як такого, що укладений у період дії договору оренди (запис про право оренди позивача-орендаря було скасовано у звʼязку з помилковістю визначення строку дії договору оренди, укладеного із попереднім орендарем): постанова КЦС ВС від 20 червня 2018 року, справа № 387/458/17-ц, провадження № 61-438св18.

Читати

Визнання неправомірними дій міськради про передачу земельної ділянки у користування (суперфіцій): постанова ВП ВС від 22 серпня 2018 року, справа № 500/1419/17, провадження № 11-632апп18.

Читати

Тема 5. Право земельного сервітуту

Про відчуження земельних ділянок, інших обʼєктів нерухомого майна, що на них розташовані, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17.11.2009 р. № 1559-VI.

Читати

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1.07.2004 р. № 1952-IV.

Читати

Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних обʼєктів: Закон України від 09.07.2010 р. № 2480-VI.

Читати

Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки: постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. № 925.

Читати

Тема 6. Захист прав землекористувачів

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 р. № 1952-ІV.

Читати

Постанова Верховного Суду України від 15.04.2015 р. у справі № 6-55цс15.

Читати

Деякі питання оренди земель: постанова КМ України від 13.12. 2006 р.

Читати

Постанова Верховного Суду від 15.08.2018 у справі № 532/384/16ц (щодо моменту набрання чинності договору оренди земельної ділянки)

Читати

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7.

Читати

Батигіна О. М. Особливості державної реєстрації права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Форум права. 2014. № 2. С. 58–62.

Читати

Загальна література та нормативно-правові акти, рекомендовані для ознайомлення при вивченні всіх тем

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.

Читати

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ.

Читати

Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV.

Читати

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-V.

Читати

Про оренду землі: Закон України від 06.1998 р. № 161-XIV в ред. від 02.10.03 № 1211-ІV.

Читати

Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV.

Читати

Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду в земельних спорах за участю органів Держгеокадастру за період із 01.03.2018 по 23.11.2020 р.

Читати

Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають із земельних відносин (застосування норм матеріального права) Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 20.04.2018 по 18.09.2019 р.

Читати

Інтернет-ресурси

http://portal.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України.

https://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України.

http://www.kmu.gov.ua – офіційний портал Кабінету Міністрів України.

http://www.menr.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства екології та природних ресурсів України.

http://www.minagro.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України.

http://land.gov.ua – офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

http://www.dzk.gov.ua – сайт Центру державного земельного кадастру.

https://reyestr.court.gov.ua − Єдиний державний реєстр судових рішень.

https://court.gov.ua − Судова влада в Україні.

http://www.zemres.com – сайт землевпорядників України.

http://www.zemli.com.ua – Земли.com.ua: портал земельных вопросов.

http://www.pravoua.com.ua – офіційний сайт журналу «Право України».

http://lib.rada.gov.ua – сайт бібліотеки Верховної Ради України.

http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

http://library.nlu.edu.ua − Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Фахові видання університету

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика правознавства
Проблеми законності

Проблеми законності

Проблеми законності
Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України

Вісник Асоціації кримінального права України
Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права

Філософія права і загальна теорія права
Економічна теорія та право

Економічна теорія та право

Економічна теорія та право
Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Філософія, філософія права, політологія, соціологія
Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Криміналіст першодрукований

Наші працівники завжди готові допомогти