назадоглавлениевперёд

Життєва позиція спрямованість життєдіяльності особистості, її точка зору на своє місце і роль у сусп. житті.

ЖИТТЄВИЙ СВІТ – поняття у пізній феноменології Е.Гуссерля, що фіксує значущий для людини світ першопочаткових допредикативних істин, очевидностей, які конституюються у діяльності трансцендентальної суб’єктності.

ЖИТТЯ – сутнісна ознака біологічної та сусп. форм руху матерії. Найважливішими її властивостями є: подразливість, розвиток, здатність розмножуватися, в основі яких лежать процеси самооновлення, пов’язані з підтриманням живою системою своєї цілісної організації шляхом обміну з навколишнім середовищем речовиною, енергією та інформацією.

жільсон Етьєн Анрі (1884–1978) – франц. реліг. філософ. Схоластичну систему Фоми Аквінського він розцінював як “вічну філософію”, яка пояснює всі проблеми буття, і ратував за її відродження. Нову філософію Ж. розглядав як безперервний ланцюг оман. За допомогою томізму Ж. вважав можливим досягти гармонії між філософією і вірою, оскільки філос. і богословські істини вважав рівноцінними.