Навчальний словник

з філософії та філософії права

Автори: О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, Є.М. Мануйлов


А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Сучасний словник з суспільних наук / За ред. О.Г. Данильяна, М.І. Панова. – Харків:”Прапор”, 2006. – 546.

Статті словника розкривають зміст основних понять найважливіших галузей сучасного суспільствознавства: конфліктології, культурології, основ держави і права, політології, релігієзнавства, соціології, соціології права, філософії, філософії права, економічної теорії, етики, естетики тощо.Особливу увагу у словнику звернено на терміни, що введені в науковий обіг в останні роки. Словник містить також інформацію про найвидатніших вчених і мислителів починаючи від стародавнього світу і закінчуючи сучасністю. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться проблемами сучасного суспільствознавства.

Автори-укладачі:

Данильян О.Г., доктор філософських наук, професор; Дзьобань О.П., кандидат філософських наук, доцент; Калиновський Ю.Ю., кандидат політичних наук, доцент; Коваленко І.І., кандидат філософських наук; Колесніков М.П., кандидат філософських наук; Максимов С.І. доктор юридичних наук, професор;  Мануйлов Є.М., доктор філософії, професор;   Осіпова Н.П., доктор філософських наук, професор; Панов М.І., доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України; Тараненко В.М., кандидат філософських наук, доцент; Шефель С.В., доктор філософських наук, доцент.

Данильян О.Г.,Дзьобань О.П.,Калиновський Ю.Ю. та ін., 2006

Від редакції

“Сучасний словник з суспільних наук”, що пропонується до уваги читачів, є своєрідною відповіддю на появу у вузах України нових дисциплін (конфліктології, соціальної філософії, соціології права, філософії історії, філософії права, релігієзнавства, етики, екології, естетики та ін.), а також реакцією на зміни, що відбулися у науковому і суспільно-політичному лексиконі за останні роки. В нашому виданні враховані особливості навчальних програм з суспільних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах України. Це дозволить раціонально використовувати словник у науково-педагогічній діяльності.

Словник містить стислу характеристику термінів, понять, концепцій, персоналій, які найбільш поширені в гуманітарних науках – таких, як філософія, філософія історії, філософія права, етика, екологія, економіка, екософія, естетика, релігієзнавство, політологія, соціологія, соціологія права, конфліктологія, міжнародні відносини,психологія, основи держави і права,культурологія. Це видання розраховане на достатньо широке коло читачів від старшокласників до студентів і викладачів, яким необхідно мати універсальний довідковий посібник для ефективного використання під час роботи та навчання.

Як правило, існуючі словники дублюють ті або інші поняття, орієнтовані на певне коло спеціалістів. Основна мета нашого видання – зафіксувати та розтлумачити базові поняття з гуманітарних наук для старшокласників ліцеїв, гімназій, шкіл з гуманітарним нахилом, а також для студентів навчальних закладів всіх рівнів акредитації, що полегшить роботу викладачам, котрі витрачають багато лекційного часу для пояснення термінологічних нюансів.

Необхідно зазначити, що наше видання не претендує на енциклопедичність. Автори словника сконцентрували свою увагу на термінах, які найчастіше вживаються у сучасних умовах. Важливою частиною довідника є характеристика персоналій, що дозволяє значно розширити кругозір нашої молоді. Зазначимо, що тлумачення найбільш мінливих понять було узгоджене з останніми енциклопедичними виданнями та спеціалізованими галузевими довідниками.

Наш словник може бути використаний студентами протягом всього періоду навчання, оскільки в ньому представлені поняття з понад десяти гуманітарних дисциплін, що викладаються в різних вузах України та країнах СНД.

Статті у словнику розташовані за алфавітом, застосовується єдина система посилань, а також звичайні для довідкових видань скорочення. Розкривається як етимологія термінів, так і їхнє значення залежно від використання у різноманітних науках. Особливу увагу приділено сучасному суспільно-політичному та науковому лексикону.

Автори висловлюють щиру вдячність всім, хто надавав допомогу при підготовці й виданні праці, а також авторам та укладачам численних словників, енциклопедій, довідників, монографій, інтернетівських сайтів тощо, чиї дослідження й здобутки були використані у даному виданні. На жаль, назвати всіх їх не уявляється можливим; тому ми не будемо виділяти когось окремо, щоб ненароком не образити тих, хто не потрапив у передбачуваний список.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

австр. – австрійський
адмін. – адміністративний
амер. – американський
англ. – англійський
ант. - античний
араб. – арабський
арам. – арамійський
арійськ. – арійський
букв. – буквально
в. - вік
грец. – грецький
дав. – давній
демокр. – демократичний
держ. – державний екон. – економічний
євр. – єврейський
європ. – європейський
зокр. – зокрема
ін. – інший
ін-т – інститут
інд. - індійський
ісл. – ісландський
ісп. – іспанський
істор. – історичний
італ. – італійський
катол. – католицький
кельт. – кельтський
кит. – китайський
лат. – латинський
міжнар. – міжнародний
монг. - монгольський
напр. – наприклад
наприк. – наприкінці
нац. – національний
н.е. – наша ера
перськ. – перський
півн. – північний
полінез. – полінезійський
політ. – політичний
португ. - португальський
поч. - початок
прибл. – приблизно
псих. – психічний
психол. – психологічний
р. – рік
р.н. – рік народження
рр. – роки
реліг. – релігійний
р-н – район
рос. – російський
санскр. – санскрит
св. - святий
семіт. – семітський
середньов. – середньовічний
сир. – сирійський
сканд. – скандинавський
слов. – слов’янський
соц. – соціальний
соціол. – соціологічний
ст. – століття
сусп. – суспільний
суф. – суфікс
т.з. – точка зору
т.зв. – так званий
т.ін. – таке інше
тис. – тисячоліття
тюрк. – тюркський
укр. - український
ун-т – університет
у т.ч. – у тому числі
франц. – французький
філос. – філософський
христ. – християнський
юрид. – юридичний
як прав. – як правило
япон. – японський

А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я